Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 2016 fiind înlocuit parțial prin Ordin 2093/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile:

- art. 5 alin. (4), art. 79, art. 82 alin. (6), art. 96, 102, 122, 123, 125, 130, art. 132 alin. (2), art. 134, 226, art. 227 alin. (3), art. 230 alin. (5) lit. f), art. 231 și art. 233 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale următoarelor formulare:

a) 200 "Declarație privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13, și "Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declarația privind veniturile realizate din România", prevăzute în anexa nr. 1;

b) 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7, prevăzut în anexa nr. 2;

c) 204 "Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", cod 14.13.01.13/2i, prevăzut în anexa nr. 3;

d) 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/l, prevăzut în anexa nr. 4;

e) 207 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți", cod 14.13.01.13/v.n., prevăzut în anexa nr. 5;

f) 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii", cod 14.13.04.13, și "Anexa nr. . . . la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii", prevăzute în anexa nr. 6.

(2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a, prevăzut în anexa nr. 7;

b) 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/5a, prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 2. -

(1) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016 și definitivarea impozitului anual.

(2) Până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea, organul fiscal central competent emite deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declarațiile privind veniturile realizate și a celorlalte informații existente în evidența fiscală.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor menționate la art. 1 alin. (1) și (2) sunt prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 4. - Modificări (2)

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală pentru reglementarea colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoș Doroș

București, 27 decembrie 2016.

Nr. 3.695.

ANEXA Nr. 1

INSTRUCȚIUNI
privind completarea formularului 200 "Declarație privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13

I. Depunerea declarației

1. Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, provenind din:

a) activități independente;

b) cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

c) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;

d) piscicultură și/sau silvicultură;

e) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

f) jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker;

g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației.

NOTĂ:

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligația declarării veniturilor, prin completarea și depunerea declarației.

2. Formularul se utilizează și pentru:

a) declararea veniturilor realizate în România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri și care au optat pentru regularizarea impozitului, în condițiile prevăzute la art. 227 alin. (3) din Codul fiscal;

b) declararea veniturilor realizate în România de persoanele fizice nerezidente, în calitate de artiști de spectacol sau sportivi, din activități artistice și sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin, potrivit art. 223 alin. (4) din Codul fiscal;

c) declararea veniturilor din activități independente obținute în România, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și care au optat pentru regularizarea impozitului în condițiile prevăzute la art. 226 din Codul fiscal;

d) declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri;

e) direcționarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

2.1. În cazul veniturilor prevăzute la pct. 2 lit. a), la declarație se anexează două certificate de rezidență fiscală:

a) un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în anul în care s-a obținut venitul din România;

b) un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în anul în care a exercitat opțiunea de regularizare în România a impozitului pe venit.

Certificatele de rezidență fiscală se pot depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

2.2. În cazul veniturilor prevăzute la pct. 2 lit. c) la declarație se anexează două certificate de rezidență fiscală:

a) un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în anul în care s-a obținut venitul din România;

b) un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în anul în care a exercitat opțiunea de regularizare în România a impozitului pe venit.

Certificatele de rezidență fiscală se pot depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

3. În funcție de categoriile de venituri menționate la pct. 1, declarația se depune astfel:

3.1. Activități independente

3.1.1. Declarația se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani și/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și/sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale.

3.1.2. În categoria veniturilor din activități independente, pentru care există obligația depunerii declarației, se cuprind:

a) venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

b) venituri din profesii liberale;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situația în care contribuabilii nu au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.

3.1.3. Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori depun o singură declarație.

3.1.4. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăți profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obținut în cadrul entității se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Pentru membrii asociați în cadrul filialei se aplică următoarele reguli:

- persoanele fizice asociate au obligația să asimileze acest venit distribuit în funcție de cota de participare venitului net anual din activități independente;

- societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei include venitul distribuit în funcție de cota de participare în venitul brut al activității independente, pentru anul fiscal respectiv.

Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit venitului net anual din activități independente.

3.1.5. Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final.

3.1.6. Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarația de venit estimat în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

3.1.7. Contribuabilii care desfășoară o activitate impusă pe baza normelor de venit și care în cursul anului fiscal de raportare își completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit vor fi impuși în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net anual determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate.

3.1.8. În cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități și/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfășurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea și/sau transformarea formei de exercitare a activității și se înscrie în declarație.

3.1.9. Declarația se completează pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

3.2. Cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă

3.2.1. Venituri din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele de la subpct. 3.2.2. și 3.2.3

3.2.1.1. Declarația se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente.

3.2.1.2. Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declarația pentru fiecare sursă de venit.

3.2.1.3. În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

3.2.2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente

3.2.2.1. Declarația se completează de către contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere, precum și venituri obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

3.2.2.2. Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere și/sau venituri obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente și le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie.

În cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de impunere, cu excepția contractelor de arendare a bunurilor agricole.

3.2.3. Venituri din închirierea în scop turistic

Declarația se completează de către contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depășit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat.

3.2.4. Nu au obligația depunerii declarației următorii contribuabili:

a) persoanele fizice prevăzute la art. 88 alin. (2) din Codul fiscal, care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat și impozitul este final;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 121 alin. (9) din Codul fiscal în situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută;

c) persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din arendă.

3.2.5. Au obligația depunerii declarației și persoanele prevăzute la subpct. 3.2.4. lit. a) și b) aflate în următoarele situații:

a) declarația de venit estimat a fost depusă în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;

b) au intervenit modificări ale clauzelor contractuale, altele decât cele prevăzute la art. 121 alin. (8) și (9) din Codul fiscal, după caz;

c) au fost efectuate investiții, de cealaltă parte, la bunurile mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat.

3.3. Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

3.3.1. Declarația se completează și se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, și care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

3.3.2. Declarația nu se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 107 alin. (1) din Codul fiscal.

3.3.3. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

3.4. Silvicultură și piscicultură

3.4.1. Declarația se completează și se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, și care determină venitul net în sistem real.

3.4.2. Veniturile din silvicultură și piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activități independente" de la titlul IV "Impozitul pe venit" din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

3.5. Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar

Declarația se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

În cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 41 din Codul fiscal, emise de rezidenți români, sunt considerate ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate.

Persoana fizică nerezidentă nu are obligația de a declara câștigurile/pierderile pentru tranzacțiile efectuate printr-un intermediar, definit potrivit legislației în materie, rezident în România, dacă prin convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul de rezidență al persoanei fizice nerezidente nu este menționat dreptul de impunere pentru România și respectiva persoană prezintă intermediarului certificatul de rezidență fiscală.

3.6. Jocuri de noroc

3.6.1. Declarația se depune de către persoanele care realizează venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și/sau festivaluri de poker.

3.6.2. Persoanele fizice declară distinct fiecare venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.

3.7. Venituri din alte surse

Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) -k) din Codul fiscal și în normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, date în aplicarea art. 114 din Codul fiscal.

4. Termenul de depunere a declarației

4.1. Declarația se depune la organul fiscal astfel:

a) anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului;

Declarația se depune în intervalul 1 ianuarie-25 mai inclusiv al anului următor celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent.

Contribuabilii care încetează să mai aibă domiciliul fiscal în România vor depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială au avut domiciliul fiscal o declarație privind venitul realizat.

Declarația cuprinde veniturile și cheltuielile aferente anului fiscal curent, pentru perioada în care contribuabilii au avut domiciliul în România;

b) ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

4.2. Persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România și optează pentru regularizarea impozitului pe venit în România, potrivit art. 226 alin. (2) din Codul fiscal, depun declarația în perioada de prescripție stabilită potrivit Codului de procedură fiscală.

4.3. Persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri care realizează venituri din România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive, și optează pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 227 alin. (3) din Codul fiscal, depun declarația în perioada de prescripție stabilită potrivit Codului de procedură fiscală.

5. Organul fiscal central competent

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.

6. Modul de depunere a declarației

6.1. Declarația se completează pe surse și categorii de venit, de către contribuabili sau de către împuterniciții/curatorii fiscali ai acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.

6.2. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației vor completa în mod corespunzător numărului de surse ori categoriilor de venituri realizate, cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit", în formularul "Anexă nr. . . . . . . . . . . la Declarația privind veniturile realizate din România", care se atașează la declarația privind veniturile realizate.

6.3. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

6.4. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

6.5. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

6.6. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

6.7. Nu se va depune formularul anexă la declarație ulterior depunerii unei declarații privind veniturile realizate în România. Veniturile necuprinse în declarația inițială se declară prin depunerea unei declarații rectificative.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016).

2. Căsuța "Declarație rectificativă" se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative.

3. Căsuța "Venit scutit conform convenției de evitare a dublei impuneri" se bifează de persoanele fizice nerezidente care realizează venituri scutite de impozit pe venit în România, conform convenției de evitare a dublei impuneri. În această situație, la declarație se anexează certificatul de rezidență fiscală.

Certificatul de rezidență fiscală se poate depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau copie legalizată, însoțit de traducerea autorizată în limba română.

4. Căsuța "Opțiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit" se bifează de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România și optează pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 226 alin. (2) din Codul fiscal.

Căsuța se bifează și de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri care realizează venituri din România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive, și optează pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 227 alin. (3) din Codul fiscal.

5. Secțiunea I "Date de identificare a contribuabilului"

5.1. În caseta "Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală din România" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

5.2. În caseta "Codul de identificare fiscală din străinătate" se înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana fizică nerezidentă.

5.3. Rubrica "Nerezident" se bifează de contribuabilii nerezidenți, potrivit situației de la momentul realizării venitului.

5.4. Rubrica "Statul de rezidență" se completează numai în situația beneficiarilor de venit nerezidenți, înscriindu-se statul al cărui rezident este persoana nerezidentă la momentul realizării venitului.

5.5. În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

5.6. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

5.7. În rubrica "Cont bancar (IBAN)" - se înscrie codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

6. Secțiunea II "Date privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit"

A. Date privind activitatea desfășurată

1. Categoria de venit - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz.

1.1. Căsuța "activități de producție, comerț, prestări servicii" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri din activități independente provenind din activități de producție, comerț, prestări de servicii.

1.2. Căsuța "profesii liberale" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective.

1.3. Căsuța "drepturi de proprietate intelectuală" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, reprezentând venituri din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.

1.4. Căsuța "cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente" - se bifează de contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor, calificate în categoria veniturilor din activități independente (la sfârșitul anului fiscal, precedent celui de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere) și/sau au realizat venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, calificate în categoria veniturilor din activități independente și care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

1.5. Căsuța "cedarea folosinței bunurilor" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat:

- venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente;

- venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depășit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat.

1.6. Căsuța "activități agricole" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri în mod individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit.

1.7. Căsuța "silvicultură" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase.

1.8. Căsuța "piscicultură" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică din exploatarea amenajărilor piscicole.

1.9. Căsuța "jocuri de noroc" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și/sau festivaluri de poker.

1.10. Căsuța "transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri sub formă de câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

1.11. Căsuța "alte surse" - se bifează de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din alte surse, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) -k) din Codul fiscal și în normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, date în aplicarea art. 114 din Codul fiscal.

2. Determinarea venitului net - se bifează căsuța corespunzătoare modului de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bază de normă de venit, după caz.

3. Forma de organizare - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității.

3.1. Căsuța "individual" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual.

3.2. Căsuța "asociere fără personalitate juridică" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

3.3. Căsuța "entități supuse regimului transparenței fiscale" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

3.4. Căsuța "modificarea modalității/formei de exercitare a activității" se bifează în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente și/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării activității.

4. Obiectul principal de activitate - se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința

5.1. Sediul - se completează adresa sediului sau locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.

5.2. Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.

De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);

b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.

6.1. Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

6.2. Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia.

7, 8. Data începerii/încetării activității - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.

Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.

9. Număr zile de scutire - se completează de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.

10. Organizatorul jocurilor de noroc - se completează denumirea organizatorului de jocuri de noroc sau a plătitorului de venituri din jocuri de noroc.

11. Codul de identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc - se completează codul de identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc sau al plătitorului de venituri din jocuri de noroc.

B. Date privind venitul/câștigul net anual

1. Venit net determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Se completează în cazul categoriilor de venit pentru care venitul net se determină în sistem real, potrivit legii sau potrivit opțiunii contribuabilului de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate:

a) venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

b) venituri din exercitarea unei profesii liberale;

c) venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere;

d) venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depășit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat;

e) venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din activități independente;

f) venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;

g) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

h) venituri din activități agricole;

i) venituri din silvicultură și piscicultură.

1.a) Activitate desfășurată în mod individual

Contribuabilii care realizează venituri în mod individual și determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, completează declarația după cum urmează:

Rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.

Rd. 2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității, care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, potrivit Codului fiscal.

Nu se cuprind cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil și pentru care deductibilitatea acestora se acordă de organul fiscal în conformitate cu dispozițiile art. 75 sau art. 90 din Codul fiscal, după caz.

Rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

Rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net aferent drepturilor de proprietate intelectuală pentru care plățile anticipate s-au realizat prin reținere la sursă.

Rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

1.b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere

În cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se completează:

Rd. 3. Venit net anual - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

Rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se preia suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din "Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

2. Venit net determinat pe baza normelor de venit

Se completează de către contribuabilii care desfășoară activități independente, impuse pe bază de norme de venit, care au depus declarațiile de venit estimat în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

Rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

3. Venit net determinat pe baza unor cote forfetare de cheltuieli

Se completează în cazul activităților desfășurate în mod individual și într-o formă de asociere, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli:

a) venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli completează declarația după cum urmează:

Rd. 1. Venit brut, se înscrie după caz:

- totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

Reprezintă venit brut și valoarea investițiilor la bunurile mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, și care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere;

- venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală.

Rd. 2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut estimat (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor și din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

4. În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli.

5. În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabili care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, contribuabililor care datorează impozit, fiind aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

6. Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar

Rd. 4. Câștig net anual - se înscrie câștigul net anual reprezentând diferența între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.

Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.

Rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența între pierderile și câștigurile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.

Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile.

La determinarea câștigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate în calcul și costurile aferente tranzacțiilor care nu pot fi alocate direct fiecărei tranzacții.

7. Venituri din jocuri de noroc

Rd. 1 Venit brut - se înscrie fiecare venit brut primit de un contribuabil de la un organizator de jocuri de noroc sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.

8. În cazul veniturilor din alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației, se completează după cum urmează:

a) pentru veniturile obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanța respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanțe salariale obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) -h) și art. 62 din Codul fiscal:

Rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile aferente tuturor operațiunilor efectuate în cursul anului fiscal;

Rd. 2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii - se înscrie suma reprezentând cheltuielile aferente tuturor operațiunilor efectuate în cursul anului fiscal;

Rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

b) pentru veniturile din alte surse pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) din Codul fiscal, se completează numai rd. 1 Venit brut, înscriindu-se suma reprezentând venitul brut.

9. Persoanele fizice care realizează venituri ca urmare a activității desfășurate în România în calitate de artist de spectacol sau sportiv, din activitățile artistice și sportive, indiferent dacă acestea sunt plătite direct artistului sau sportivului ori unei terțe părți care acționează în numele acelui artist sau sportiv, au obligația să depună declarația și să plătească impozit conform regulilor stabilite în titlul IV "Impozit pe venit " din Codul fiscal, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin.

7. Secțiunea III "Destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil"

7.1. Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, și solicită restituirea acestora și/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau a unităților de cult, potrivit art. 123 alin. (2) și (3) din Codul fiscal.

7.2. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse și categorii de venit și solicită direcționarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult vor completa în mod corespunzător formularul "Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declarația privind veniturile realizate din România".

NOTĂ:

Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit, și/sau din cedarea folosinței bunurilor, care nu au obligația depunerii declarației și care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private și solicită restituirea acestora și/sau optează pentru virarea unei sume în contul entităților nonprofit sau al unităților de cult completează prezenta secțiune din formular, potrivit instrucțiunilor de mai jos.

7.3. Bursa privată - căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private și solicită restituirea acestora.

7.3.1. Contract nr. /data - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.

7.3.2. Suma plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

7.3.3. Documente de plată nr. /data - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.

7.3.4. Contractul privind acordarea bursei private și documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.

7.4. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit sau unităților de cult, conform art. 123 alin. (2) și (3) din Codul fiscal.

7.4.1. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.

7.4.2. Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult - se înscrie codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.

7.4.3. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.

7.4.4. Suma - se completează suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.

7.4.5. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

7.4.6. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depășește plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

8. Secțiunea IV "DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/CURATORULUI FISCAL"

8.1. Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

8.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

8.3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/curatorului fiscal.

8.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/curatorului fiscal.

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
privind completarea formularului 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7

I. Depunerea declarației

1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România și de către persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi: venituri din profesii liberale, venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, alte venituri din investiții, venituri din pensii, remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte venituri similare, precum și alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din pensii din străinătate în vederea stabilirii contribuției anuale de asigurări sociale de sănătate, datorată în România.

2. Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum și impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se transformă în lei la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului.

Veniturile din străinătate, precum și impozitul aferent, exprimate în unități monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională a României, se transformă astfel:

a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulație internațională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din țara de sursă;

b) din valuta de circulație internațională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.

3. Declarația se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care desfășoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situații, după caz:

a) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfășurat activitatea;

b) în cazul în care detașarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii.

3.1. În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfășurată în străinătate, persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal, depun declarația la organul fiscal competent, însoțită de următoarele documente justificative:

a) documentul menționat la art. 81 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăți de natură salarială, din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului și impozitul reținut în România pentru salariul plătit în străinătate;

b) contractul de detașare;

c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;

d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat și impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul, precum și orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situația în care dreptul de impunere a revenit statului străin.

3.2. Veniturile din activități dependente desfășurate în străinătate și plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu se declară și nu fac obiectul creditului fiscal extern.

4. Veniturile se declară pentru fiecare țară - sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat.

Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia, potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

5. Termen de depunere a declarației:

a) anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului;

b) ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, prin completarea unei declarații rectificative în condițiile art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

6. Organul fiscal central competent:

Declarația se completează în două exemplare:

a.1) originalul se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal;

a.2) copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia.

7. Modul de depunere a declarației

7.1. Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.

7.2. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

7.3. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

7.4. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

7.5. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016)

2. Căsuța "Declarație rectificativă" se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative.

3. Secțiunea I "DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI"

3.1. În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

3.2. În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

3.4. În rubricile "Banca" și "Cont bancar (IBAN)" se înscriu denumirea băncii și codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

4. Secțiunea II "DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT"

A. Date privind activitatea desfășurată

1. Statul în care s-a realizat venitul - se completează denumirea țării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.

2. Categoria de venit - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat.

2.1. Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din străinătate, supuse impunerii în România, din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții menționează perioada de deținere a proprietăților imobiliare care au fost înstrăinate în anul de raportare, bifând căsuța corespunzătoare perioadei de deținere a acestora. Modificări (1)

2.2. Pentru transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, declarația se depune de contribuabilii moștenitori în situația în care succesiunea nu este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz, căsuța "Cu titlu de moștenire".

2.3. Rubrica "Remunerații/Indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte venituri similare" se bifează în cazul în care persoanele fizice obțin venituri din străinătate care au aceeași natură ca veniturile (în bani sau în natură) asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, dar care nu sunt obținute din desfășurarea unei activități dependente.

2.4. Sunt considerate astfel de venituri obținute din străinătate cele care sunt similare celor obținute din România, ca:

a) sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;

b) remunerații primite de directori în baza unui contract de mandat;

c) indemnizația administratorilor, inclusiv indemnizația asociatului unic;

d) sume din profitul net cuvenite administratorilor;

e) sume primite de reprezentanți în adunarea generală a acționarilor și în consiliile de administrație;

f) beneficiile în bani sau în natură obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;

g) oricare alte sume similare obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere.

3, 4. Data începerii/încetării activității - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de raportare.

B. Date privind venitul realizat

Rd. 1. Venit brut - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul brut realizat din străinătate potrivit Codului fiscal, în anul fiscal de raportare.

Persoanele fizice care realizează venituri din jocuri de noroc declară fiecare venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, supuse impunerii în România, potrivit Codului fiscal.

Rd. 2 Cheltuieli deductibile - se înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor.

Rd. 3 Venit net/Câștig net anual - se înscrie, după caz, suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

Baza de calcul al impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia.

În cazul salariului plătit de angajatorul din România pentru activitatea desfășurată în străinătate, se înscrie venitul bază de calcul (în lei) aferent perioadei de detașare în străinătate, conform documentului menționat la art. 81 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, întocmit de angajator.

În cazul transferului de titluri de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar, definit potrivit legii, se înscrie câștigul net anual reprezentând diferența între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv.

Rd. 4 Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - se înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.2) și venitul brut (rd.1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

În cazul transferului de titluri de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar, definit potrivit legii, se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența între pierderile și câștigurile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv.

Rd. 5 Impozit pe venit plătit în străinătate - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.

Se completează de către contribuabilii care, pentru același venit și în decursul aceleiași perioade impozabile, sunt supuși impozitului pe venit, atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, în vederea calculării și acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal.

Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin în care s-a plătit impozitul;

b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obținut în străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de persoana fizică sau de împuternicitul acesteia ori prin reținere la sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în străinătate se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv;

c) venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 61 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rubrica se completează și de contribuabilii care realizează un venit și care, conform prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, este impus în celălalt stat și respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri "metoda scutirii". Acest venit este scutit de impozit în România dacă se anexează documentul justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în străinătate.

Rd. 6. Impozit pe veniturile din salarii, reținut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfășurată în străinătate - se înscrie suma reprezentând impozit pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate, reținut de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România.

Rubrica de la rd.6 se completează numai de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, sau de către persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal, care desfășoară activitate salarială în străinătate și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în situația în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin, potrivit Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alt stat;

b) plătitorul venitului din salarii din România nu mai există sau acesta se află în procedura insolvenței, potrivit legii.

În această situație, declarația reprezintă și cerere de restituire a impozitului pe veniturile din salarii, reținut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfășurată în străinătate.

Contribuabilul anexează la declarație documentele justificative privind venitul realizat și impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul și cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.

5. Secțiunea III "DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/CURATORULUI FISCAL"

5.1. Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

5.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

5.3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/curatorului fiscal.

5.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/curatorului fiscal.

ANEXA Nr. 3

INSTRUCȚIUNI
privind completarea formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", cod 14.13.01.13/2i

I. Depunerea declarației

1. Declarația se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente - activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, din activități agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

1.1. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

1.2. Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au obligația să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități independente.

1.3. În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăți profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obținut în cadrul entității se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

1.4. Pentru membrii asociați în cadrul filialei se aplică următoarele reguli:

a) persoanele fizice asociate au obligația să asimileze acest venit distribuit în funcție de cota de participare venitului net anual din activități independente;

b) societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit în funcție de cota de participare în venitul brut al activității independente, pentru anul fiscal respectiv.

2. Declarația nu se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual sau contribuabili care desfășoară activitate individual și o asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfășurată se efectuează pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, iar asociații aplică regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

3. Termenul de depunere a declarației

3.1. Declarația se completează și se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, până la data de 15 martie a anului următor celui de raportare.

3.2. Ori de câte ori se constată erori în declarația depusă anterior, se completează și se depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

4. Organul fiscal central competent

4.1. Declarația se depune în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal central la care asocierea este înregistrată în evidența fiscală;

- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

4.2. O copie a declarației se va transmite de către asociatul desemnat, fiecărui asociat.

5. Modul de depunere a declarației

Declarația se completează și se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice înscriind cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute în formular.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Declarația se pune gratuit la dispoziția asociatului care răspunde de îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, la solicitarea acestuia.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016)

2. Secțiunea I "Date de identificare a asocierii"

2.1. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În cazul în care asocierea fără personalitate juridică are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

2.2. În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea asocierii.

2.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal a asocierii.

3. Secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată"

3.1. Punctul 1 "Categoria de venit" - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit, după caz: activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale, activități agricole, piscicultură, silvicultură, drepturi de proprietate intelectuală, alte venituri, după caz.

3.2. Punctul 2 "Forma de organizare" - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: asociere fără personalitate juridică, entități supuse regimului transparenței fiscale, modificarea modalității/formei de exercitare a activității.

3.2.1. Căsuța "Asociere fără personalitate juridică" se bifează în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică constituite între persoane fizice

3.2.2. Căsuța "Entități supuse regimului transparenței fiscale" se bifează în cazul în care activitatea se desfășoară într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

3.2.3. Căsuța "Modificarea modalității/formei de exercitare a activității" se bifează în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente și/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării activității.

3.3. Punctul 3 "Număr asociați" - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.

3.4. Punctul 4 "Obiectul principal de activitate" - se înscrie obiectul principal de activitate prevăzut în autorizație sau în contractul de asociere, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

3.5. Punctul 5 "Sediul" - se completează adresa sediului acesteia sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz.

3.6. Punctul 6 "Contractul de asociere" - se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

3.7. Punctul 7 "Documentul de autorizare" - se înscriu numărul și data eliberării documentului de autorizare care atestă dreptul asocierii de a desfășura activități economice pe teritoriul României, precum și organul emitent.

3.8. Punctele 8, 9 "Data începerii/încetării activității" - se înscriu data începerii și data încetării activității, conform contractului de asociere.

4. Secțiunea III "Date privind venitul net anual"

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă condusă pentru asociere. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, veniturile și cheltuielile se cumulează.

Rd. 1 "Venit brut" - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare din activitățile desfășurate de asociere atât din activitatea de bază, cât și din cele adiacente acesteia.

Rd. 2 "Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii" - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

Nu se cuprind cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabili, conform art. 68 alin. (5) lit. l) din Codul fiscal.

Rd. 3 "Venit net" - se înscrie diferența dintre venitul brut și cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferența dintre suma înscrisă la rd.1 și suma înscrisă la rd.2.

Rd. 4 "Pierdere fiscală" - se înscrie diferența dintre cheltuielile aferente deductibile și venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferența dintre suma înscrisă la rd.2 și suma înscrisă la rd.1.

5. Secțiunea IV "Date de identificare a responsabilului asocierii"

5.1. Se completează datele de identificare a responsabilului asocierii desemnat prin contractul de asociere pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.

5.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al responsabilului asocierii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

5.3. În cazul în care responsabilul asocierii are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

5.4. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele responsabilului asocierii.

5.5. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al responsabilului asocierii.

6. Secțiunea V "Distribuția venitului net/pierderii pe asociați"

Col. 1 "Nume și prenume/denumire asociat" - se înscriu numele și prenumele/denumirea asociaților, conform contractului de asociere.

Col. 2 "Cod de identificare fiscală" - se înscrie pentru fiecare asociat, după caz:

- codul numeric personal;

- numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale;

- codul de înregistrare fiscală al asociatului, entitate transparentă fiscal, cu/fără personalitate juridică.

Col. 3 "Domiciliu" - se completează adresa domiciliului fiscal.

Col. 4 "Cota de distribuire a venitului net/pierderii la nivelul asocierii" - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile și pierderile asocierii, conform contractului de asociere.

Col. 5 "Venit net distribuit" - se înscrie, pentru fiecare asociat, venitul net distribuit conform cotelor de distribuire prevăzute în contractul de asociere.

Col. 6 "Pierdere distribuită" - se înscrie, pentru fiecare asociat, pierderea distribuită conform cotelor de distribuire prevăzute în contractul de asociere.

Rd. "Total" - se înscrie suma obținută prin cumularea venitului net/pierdere fiscală, distribuit pe asociați. Suma astfel calculată va fi egală cu cea înscrisă la rd. 3 "Venit net"/rd. 4 "Pierdere fiscală" de la secțiunea III "Date privind venitul net anual".

ANEXA Nr. 4

INSTRUCȚIUNI
privind completarea formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I

I. Depunerea declarației

1. Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele tipuri de venituri:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobânzi;

c) venituri din lichidarea unei persoane juridice;

d) venituri din premii;

e) venituri din jocuri de noroc cu impunere finală;

f) venituri din alte surse.

2. Declarația se depune și de organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrată, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

a) câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;

b) venituri din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker.

3. În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiași plătitor, au fost efectuate plăți privind mai multe tipuri de venituri, se completează un singur formular.

4. Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în același formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

5. Termenul de depunere a declarației

5.1. Declarația se completează și se depune anual:

a) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;

b) ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, în condițiile art. 105 și 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

5.2. Declarația rectificativă se întocmește pe tipuri de venit și va cuprinde numai pozițiile corectate, declarate eronat în declarația inițială, sau pozițiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declarația inițială.

5.3. În cazul în care, declarația se corectează prin eliminarea unei poziții declarate eronat în declarația inițială, în tabelul de la secțiunea IV "Date informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit", generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declarația inițială, iar la col. 7-10 se va înscrie cifra "0" (zero).

6. Organul fiscal central competent

6.1. Declarația se depune la organul fiscal central la care plătitorii de venituri sunt înregistrați în evidența fiscală.

6.2. În cazul plătitorilor de venit nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declarația se depune la organul fiscal central pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

7. Modul de completare și depunere

7.1. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență care este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fișier XML).

7.2. Plătitorii de venituri au obligația depunerii declarației la organul fiscal central competent, în format electronic (format PDF, cu fișier XML atașat), pe suport optic, care va fi însoțit de exemplarul în format hârtie, semnat, potrivit legii.

7.3. Formatul hârtie se listează prin funcțiile aplicației informatice de asistență la completarea declarației și cuprinde situația centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit și pe tipuri de venituri, cuprinse în secțiunea IV "Date informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit", din formular.

7.4. Formatul hârtie se listează în două exemplare:

a) originalul se depune la organul fiscal central competent, în format hârtie, semnat, împreună cu formatul electronic al declarației, fișierul XML atașat;

b) copia se păstrează de către plătitorul de venituri.

7.5. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016) anul pentru care se completează declarația.

2. Căsuța "Declarație rectificativă" se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative. Modificări (1)

3. Secțiunea I "Date de identificare a plătitorului de venit"

3.1. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

3.2. În situația în care declarația se completează de către un împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală al persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".

3.3. În cazul în care plătitorul de venit are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

3.4. În rubrica "Denumire/Nume, prenume" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele plătitorului de venit.

3.5. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

4. Secțiunea II "Date recapitulative"

Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistență și reprezintă situația centralizatoare a datelor declarate la secțiunea IV, pe tipuri de venit.

Col. 2-6 se completează cumulat, pe tipuri de venit.

5. Secțiunea III "Date privind natura veniturilor"

5.1. Se înscrie (selectează) tipul de venit plătit, corespunzător tipului de venit cuprins în lista de la capitolul I "Depunerea declarației", pct. 1 și pct. 2.

5.2. Categoria "Venituri din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker" se selectează în cazul veniturilor din jocuri de noroc realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker pentru care persoanele fizice beneficiare ale venitului au obligația de a depune declarația privind venitul realizat. Declarația 205 cuprinde fiecare venit brut primit de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare din jocuri de noroc la distanță sau festivaluri de poker.

5.3. Categoria "Venituri din jocuri de noroc cu impunere finală" se selectează în cazul veniturilor din jocuri de noroc care se impun prin reținere la sursă de către plătitorul de venit, impozitul fiind final.

5.4. Categoria "Venituri din alte surse" se selectează în cazul veniturilor din alte surse pentru care impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă de către plătitorii de venituri, impozitul fiind final.

6. Secțiunea IV "Date informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit"

Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în același formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit.

Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul de venit a reținut impozit la sursă și/sau a efectuat plata veniturilor.

Col. 2 - se completează, după caz, "Rezident" sau "Nerezident", potrivit situației fiecărui beneficiar de venit de la momentul realizării venitului.

Col. 3 - se completează numai în situația beneficiarilor de venit nerezidenți, înscriindu-se statul al cărui rezident este persoana nerezidentă la momentul realizării venitului.

Col. 4 - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 5 - se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului de venit nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana fizică nerezidentă.

Col. 6 - se completează numai în cazul persoanelor fizice nerezidente care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare pentru care, în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul de rezidență al persoanei fizice nerezidente, nu este menționat dreptul de impunere pentru România și respectiva persoană prezintă intermediarului certificatul de rezidență fiscală. În această situație se înscrie "x" la poziția corespunzătoare beneficiarului de venit.

Col. 7 - se înscrie, după caz:

a) suma reprezentând totalul câștigurilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;

b) suma reprezentând venitul brut din jocuri de noroc la distanță sau festivaluri de poker.

Se înscrie fiecare venit brut primit de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare din jocuri de noroc la distanță sau festivaluri de poker.

Col. 8 - se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.

Col. 9 - se înscrie baza de calcul al impozitului, reprezentând totalul venitului impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit într-un an fiscal.

1. Baza de calcul al impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

2. Rubrica se completează numai pentru categoriile de venituri prevăzute la pct. 1 cap. I "Depunerea declarației".

Col. 10 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit calculat și reținut în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.

1. Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

2. Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale se cuprinde în declarația aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situațiilor financiare anuale.

3. Pentru veniturile prevăzute la lit. a) și b) de la pct. 2 cap. I "Depunerea declarației", col. 10 "Impozit reținut" nu se completează.

ANEXA Nr. 5

INSTRUCȚIUNI
privind completarea formularului 207 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți", cod 14.13.01.13/v.n.

I. Depunerea declarației

1. Declarația se completează și se depune de către plătitorul de venit prevăzut la art. 224 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzute la art. 224 alin. (2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Declarația se completează și se depune și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

2. În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiași plătitor, au fost efectuate plăți privind mai multe tipuri de venituri prevăzute la secțiunea IV "Date informative privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți", se completează un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit plătit prevăzut la secțiunea IV "Date informative privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți" se generează în același formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

3. Declarația se completează pentru următoarele categorii de venituri realizate de beneficiari de venit nerezidenți:

3.1. Venituri pentru care plătitorul de venituri are obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal, respectiv a convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state:

a) Venituri din dividende, potrivit art. 223 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;

b) Venituri din dobânzi, potrivit art. 223 alin. (1) lit. b) și c) din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;

c) Venituri din redevențe, potrivit art. 223 alin. (1) lit. d) și e) din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;

d) Venituri din comisioane, potrivit art. 223 alin. (1) lit. f) și g) din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;

e) Venituri din activități sportive și de divertisment, potrivit art. 223 alin. (1) lit. h) și art. 227 alin. (1) din Codul fiscal;

f) Venituri reprezentând remunerații primite de persoane juridice străine care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române, potrivit art. 223 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal;

g) Venituri din servicii prestate de persoane nerezidente, potrivit art. 223 alin. (1) lit. i), k) și l) din Codul fiscal;

h) Venituri obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România, potrivit art. 223 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal;

i) Venituri obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane nerezidente, potrivit art. 223 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal;

j) Venituri din lichidarea unei persoane juridice române, realizate de persoane nerezidente, potrivit art. 223 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal;

k) Venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident, potrivit art. 223 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal.

3.2. Venituri scutite de impozitul pe veniturile obținute din România, conform art. 229 din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state:

a) venituri din dobânzi potrivit art. 229 alin. (1) lit. a), b), g) și h) sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;

b) venituri obținute din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operațiunilor de administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, venituri obținute din tranzacționarea titlurilor de stat și a obligațiunilor emise de către unitățile administrativ- teritoriale și venituri obținute din tranzacționarea valorilor mobiliare emise de către Banca Națională a României, potrivit art. 229 alin. (1) lit. a);

c) venituri din dividende potrivit art. 229 alin. (1) lit. c) și h) sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;

d) venituri din premii potrivit art. 229 alin. (1) lit. d) și e);

e) venituri din redevențe potrivit art. 229 alin. (1) lit. g) sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;

f) venituri din activități de consultanță potrivit art. 229 alin. (1) lit. f);

g) venituri realizate ca urmare a participării în alt stat la un joc de noroc, ale cărui fonduri de câștiguri provin și din România, potrivit art. 229 alin. (1) lit. i).

4. Termenul de depunere a declarației

Declarația se completează și se depune anual:

a) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;

b) ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, în condițiile art. 105 și 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

5. Organul fiscal central competent

5.1. Declarația se depune la organul fiscal central la care plătitorii de venituri, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal sunt înregistrați în evidența fiscală.

5.2. În cazul plătitorilor de venit nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declarația se depune la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

6. Modul de completare și depunere a declarației

6.1. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență care este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fișier XML).

6.2. Plătitorii de venituri au obligația depunerii declarației la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fișier XML atașat), pe suport optic, care va fi însoțit de exemplarul în format hârtie, semnat, potrivit legii.

6.3. Formatul hârtie se listează prin funcțiile aplicației informatice de asistență la completarea declarației și cuprinde situația centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit și pe tipuri de venituri, cuprinse în secțiunea IV "Date informative privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți", din formular.

6.4. Formatul hârtie se listează în două exemplare:

a) originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat, împreună cu formatul electronic al declarației, fișierul XML atașat;

b) copia se păstrează de către plătitorul de venituri.

6.5. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016) anul pentru care se completează declarația.

2. Căsuța "Declarație rectificativă" se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative. Modificări (1)

3. Secțiunea I "Date de identificare a plătitorului de venit"

3.1. În caseta "Codul de identificare fiscală din România" se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit, atribuit în România, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În cazul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art. 224 alin. (2) din Codul fiscal, se înscrie codul de identificare fiscală al persoanei desemnate pentru calculul, reținerea, plata la bugetul statului și declararea impozitului pentru veniturile cu regim de reținere la sursă datorat de fiecare asociat/participant nerezident.

3.2. Caseta "Codul de identificare fiscală din străinătate" se completează în situația în care plătitorul venitului este un sediu permanent din România al unei persoane nerezidente, înscriindu-se codul de identificare fiscală al persoanei nerezidente care își desfășoară activitatea în România prin intermediul sediului permanent respectiv, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana nerezidentă.

3.3. În situația în care declarația se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală al persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".

3.4. În cazul în care plătitorul de venit are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală din România va fi precedat de prefixul "RO".

3.5. În rubrica "Denumire/Nume, prenume" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele plătitorului de venit. În cazul asocierii/entității transparente fiscal prevăzute la art. 224 alin. (2) din Codul fiscal, se înscriu, după caz, numele și prenumele/denumirea persoanei desemnate pentru calculul, reținerea, plata la bugetul statului și declararea impozitului pentru veniturile cu regim de reținere la sursă datorat de fiecare asociat/participant nerezident.

3.6. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit sau persoanei din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzute la art. 224 alin. (2) din Codul fiscal, desemnate pentru calculul, reținerea, plata la bugetul statului și declararea impozitului pentru veniturile cu regim de reținere la sursă datorat de fiecare asociat/participant nerezident.

4. Secțiunea II "Date recapitulative"

Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistență și reprezintă situația centralizatoare a datelor declarate la secțiunea IV, pe tipuri de venit.

Col. 3-5 se completează cumulat, pe tipuri de venit.

5. Secțiunea III "Date privind natura veniturilor"

Rubrica "Tip de venit" - se selectează tipul de venit plătit, impozabil/scutit potrivit prevederilor Codului fiscal sau ale convenției de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu un alt stat, după caz, corespunzător tipului de venit cuprins în lista de la pct. 3, cap. I "Depunerea declarației".

6. Secțiunea IV "Date informative privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți"

Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în același formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit.

Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanei fizice nerezidente/denumirea persoanei juridice străine, pentru care plătitorul de venit a reținut impozit la sursă și/sau a efectuat plata veniturilor.

Col. 2 - se completează statul al cărui rezident este beneficiarul venitului, la momentul realizării acestuia.

Col. 3 - se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului de venit nerezident, emis de autoritatea competentă din România.

Col. 4 - se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului de venit nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana nerezidentă.

Col. 5 - se înscrie totalul venitului brut scutit de impozitul pe veniturile obținute de fiecare beneficiar de venit nerezident într-un an fiscal.

Suma reprezentând venitul brut scutit obținut de nerezident din România și exprimat în unitățile monetare străine, cotate de Banca Națională a României, se convertește în moneda națională a României la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezident.

Col. 6 - se înscrie baza de calcul al impozitului, reprezentând totalul venitului impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit nerezident într-un an fiscal.

Baza de calcul al impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Suma reprezentând venitul impozabil obținut de nerezident din România și exprimat în unitățile monetare străine, cotate de Banca Națională a României, se convertește în moneda națională a României la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezident.

Col. 7 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe fiecare tip de venit, calculat și reținut în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.

a) Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit.

b) Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale se cuprinde în declarația aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situațiilor financiare anuale.

c) Pentru veniturile scutite de impozitul pe veniturile obținute din România, col. 7 "Impozit reținut" nu se completează.

Col. 8 - se înscrie (se selectează) actul normativ în baza căruia s-a stabilit regimul fiscal aplicabil veniturilor plătite beneficiarilor de venit nerezidenți: "Legea nr. 227/2015" sau "Convenția de evitare a dublei impuneri", după caz.

ANEXA Nr. 6

INSTRUCȚIUNI
privind completarea formularului 230
"Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii" cod 14.13.04.13

I. Depunerea formularului

1. Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii, în următoarele situații:

a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită restituirea acestora;

b) optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

2. Termen de depunere

- anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

3. Organul fiscal central competent

Formularul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

4. Modul de completare și depunere

4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect datele prevăzute de formular.

4.2. Persoanele fizice care au realizat venituri din salarii și venituri din pensii sau dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private potrivit art. 79, 82 și 102 din Codul fiscal, completează în mod corespunzător formularul "Anexă nr. . . . . . . . . . . la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii".

În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.

4.3. Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

4.4. Nu se depune formularul "Anexă nr. . . . . . . . . . . la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii", ulterior depunerii unui formular 230.

4.5. Formularul se pune gratuit la dispoziția contribuabilului, la solicitarea acestuia.

4.6. Data depunerii formularului în format hârtie este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

4.7. Formularul poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

II. Completarea formularului

1. Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016).

2. Secțiunea I "Date de identificare a contribuabilului"

2.1. În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

2.2. În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

2.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

3. Secțiunea II "Date privind categoriile de venit pentru care se solicită 2% din impozitul anual"

Se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz, pentru care se solicită 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private.

4. Secțiunea III "Destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, potrivit art. 79, art. 82 alin. (6) și art. 102 din Legea nr. 227/2015"

4.1. Bursa privată - căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr. 376/2004, cu modificările ulterioare.

4.1.1. Contract nr. /data - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.

4.1.2. Sumă plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

4.1.3. Documente de plată nr. /data - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.

4.1.4. Contractul privind acordarea bursei private și documentele care atestă plata bursei se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care formularul se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.

4.2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit sau a unităților de cult.

4.2.1. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.

4.2.2. Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.

4.2.3. Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.

4.2.4. Sumă - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.

4.2.5. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

4.2.6. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depășește plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

5. Secțiunea IV "Date de identificare a împuternicitului"

5.1. Se completează numai în cazul în care direcționarea sumei reprezentând 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private se îndeplinește de către un împuternicit, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

5.3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscrie, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului.

5.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

ANEXA Nr. 7

ANEXA Nr. 8

ANEXA Nr. 9

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

a) Denumire: "Declarație privind veniturile realizate din România" (formularul 200)

1. Cod: 14.13.01.13

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe (seturi).

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la:

- declararea veniturilor realizate din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole determinate în sistem real, piscicultură și/sau silvicultură, jocuri de noroc, venituri din alte surse, precum și la declararea câștigurilor/pierderilor nete realizate din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

- declararea veniturilor realizate în România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri și care au optat pentru regularizarea impozitului în România;

- declararea veniturilor din activități independente obținute în România, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și care au optat pentru regularizarea impozitului în România;

- declararea veniturilor realizate de persoane nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri.

6. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal central competent;

- copia, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

b) Denumire: "Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declarația privind veniturile realizate din România"

1. Cod: 14.13.01.13

2. Format: A4/t2

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează, dacă este cazul, de către persoanele fizice care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit, în completarea formularului 200 "Declarație privind veniturile realizate din România".

5. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.

6. Circulă:

- originalul, la organul fiscal central competent, împreună cu formularul 200 "Declarație privind veniturile realizate din România";

- copia, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

c) Denumire: "Declarație privind veniturile realizate din străinătate" (formularul 201)

1. Cod: 14.13.01.13/7

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe (seturi).

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la declararea veniturilor și pierderilor realizate din străinătate.

6. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal central competent;

- copia, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

d) Denumire: "Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale" (formularul 204)

1. Cod: 14.13.01.13/2i

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe (seturi).

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la declararea veniturilor și cheltuielilor efectiv realizate în cadrul asocierii.

6. Se întocmește în două exemplare de asociatul desemnat.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal central competent;

- copia, la asociere.

8. Se arhivează la dosarul asocierii.

e) Denumire: "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit" (formularul 205)

1. Cod: 14.13.01.13/l

2. Format: declarația se depune în format electronic.

3. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare cu ajutorul programului de asistență.

4. Se utilizează la declararea impozitului reținut prin stopaj la sursă, a veniturilor din jocuri de noroc, precum și a câștigurilor/pierderilor din investiții, pe beneficiari de venit.

5. Se întocmește în două exemplare.

6. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal central competent;

- un exemplar la plătitorul de venit/intermediar.

7. Se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului de venit/intermediarului.

f) Denumire: "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți" (formularul 207)

1. Cod: 14.13.01.13/v.n.

2. Format: declarația se depune în format electronic.

3. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare cu ajutorul programului de asistență.

4. Se utilizează la declararea impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți, pe beneficiari de venit.

5. Se întocmește în două exemplare de plătitorul de venituri.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la plătitorul de venit.

7. Se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului de venit.

g) Denumire: "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii" (formularul 230)

1. Cod: 14.13.04.13

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din salarii și din pensii și care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii și solicită restituirea acestora și/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

6. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau împuternicitul acestuia, după caz.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal central competent;

- copia, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

h) Denumire: "Anexa nr. . . . la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii"

1. Cod: 14.13.04.13

2. Format: A4/t1

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează, dacă este cazul, de către persoanele fizice care au realizat venituri din salarii și venituri din pensii sau dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private potrivit art. 79, art. 82 și art. 102 din Codul fiscal.

5. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.

6. Circulă:

- originalul, la organul fiscal central competent, împreună cu formularul 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii";

- copia, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

i) Denumire: "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice" (formularul 250)

1. Codul: 14.13.02.13/a

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, piscicultură și/sau silvicultură, jocuri de noroc, alte surse, precum și la stabilirea impozitului pe câștigul net anual din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

j) Denumirea: "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice" (formularul 251)

1. Codul: 14.13.02.13/5a

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea impozitului anual datorat pe veniturile realizate din străinătate, pe surse și categorii de venit și la acordarea creditului fiscal extern.

6. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal central competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil;

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...