Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 2923/2010 privind modificarea și completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 ianuarie 2011 până la 10 august 2013, fiind abrogat prin Ordin 2333/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Hotărârea nr. 275 din 19 noiembrie 2010 a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici de aprobare a propunerilor privind modificarea și completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile art. 109 alin. (4) din Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. I. -

Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează așa cum urmează:

1. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) La nivelul fiecărei camere a notarilor publici se ține un registru de evidență a procedurilor succesorale, în care se înregistrează procedurile succesorale din circumscripția teritorială a acesteia."

2. La articolul 44, alineatul (3) se abrogă.

3. După articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 1061, cu următorul cuprins:

"

Art. 1061. -

(1) Notarul public va elibera, la cererea oricărei persoane interesate, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, o încheiere cu privire la rezultatul verificărilor efectuate în Registrul de evidență a procedurilor succesorale al Camerei notarilor publici, prevăzut la art. 44, și în registrele unice ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici, prevăzute la art. 561 alin. (1) lit. a)-c). Competența eliberării încheierii revine notarului public din camera în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu.

(2) În încheierea menționată la alin. (1), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 32 la prezentul regulament, se vor înscrie rezultatele verificării mențiunilor cuprinse în certificatele sau adeverințele eliberate din registrele prevăzute la alin. (1).

(3) Notarul public va proceda mai întâi la interogarea Registrului de evidență a procedurilor succesorale al Camerei notarilor publici în a cărei circumscripție defunctul a avut ultimul domiciliu. În cazul în care în urma verificării se constată că succesiunea este soluționată, se va face mențiune despre acest fapt în încheiere, fără a se mai proceda la verificarea registrelor unice ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici.

(4) Dacă în urma verificării prevăzute la alin. (3) se constată că succesiunea defunctului nu se află pe rolul niciunui birou notarial, se vor efectua verificări și în registrele unice ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici. Interogarea Registrului național de evidență a succesiunilor se va face numai în situația în care defunctul a avut ultimul domiciliu în străinătate, dar a deținut bunuri imobile pe teritoriul României.

(5) Dacă în urma verificării prevăzute la alin. (3) se constată că succesiunea se află pe rolul unui birou notarial, se va proceda și la verificarea registrelor unice ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici, prevăzute la alin. (1), făcându-se mențiune despre acestea în încheiere. O copie a acestei încheieri se va comunica de către notarul public care a eliberat-o Camerei notarilor publici în al cărei registru figurează cauza înregistrată. Camera notarilor publici, primind copia încheierii, o va aduce de îndată la cunoștința notarului public pe al cărui rol se află înregistrată cauza succesorală.

(6) Cererea prin care se solicită efectuarea verificărilor, împreună cu încheierea eliberată de notarul public în urma efectuării verificărilor, se înregistrează în Registrul general notarial, iar un exemplar al încheierii se eliberează solicitantului personal sau, la cererea acestuia, se comunică prin poștă."

4. După anexa nr. 31 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 32, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiției,
Lidia Barac,
secretar de stat

București, 9 decembrie 2010.

Nr. 2.923/C.

ANEXĂ (Anexa nr. 32 la regulament)

ROMÂNIA

Biroul Notarului Public ............................

Sediul ......................................................

ÎNCHEIEREA
Nr. ..... data ..........
privind verificările efectuate în evidențele succesorale ale Camerei notarilor publici și ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

.........................., notar public, în urma cererii depuse de domnul/doamna ..........................., domiciliat(ă) în ........................................................, în calitate de ................................., pentru verificarea evidențelor succesorale privindu-l pe defunctul ........................................, cu ultimul domiciliu în ............................................, am procedat la efectuarea verificărilor în următoarele evidențe (se vor marca registrele în care s-au făcut verificări):

- Registrul de evidență a procedurilor succesorale al Camerei Notarilor Publici ................................;

- Registrul național de evidență a succesiunilor;

- Registrul național de evidență a opțiunilor succesorale;

- Registrul național de evidență a testamentelor autentice.

În baza răspunsurilor primite prin certificatele/adeverințele nr. .............................................................. .......................................................... anexate, eliberate la data întocmirii prezentei încheieri de ......................................................................................,

constat

că la data eliberării fiecărui act de interogare a registrelor sus-menționate, în cauza succesorală a defunctului ................................................................................... erau efectuate următoarele înregistrări (se vor preciza rezultatele verificărilor): ................................................................................ ................................................................................................................................ .

În cazul în care cauza succesorală urmează să fie soluționată de către instanță, solicitantul va sesiza de îndată Camera Notarilor Publici ..........................., în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu.

În temeiul art. 1061 din regulament, am procedat la întocmirea și eliberarea prezentei încheieri.

S-a perceput onorariul de ...... lei cu chitanță/bon fiscal/ordin de plată nr. ............... .

Notar public, L.S. ........................

;
se încarcă...