Ministerul Justiției - MJ

Regulamentul privind delegarea, detașarea și transferul personalului de probațiune din 09.12.2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Delegarea personalului de probațiune

Art. 1. -

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția ministrului justiției, de către personalul de probațiune a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu, în afara locului său de muncă.

Art. 2. -

(1) Pentru motive obiective, ministrul justiției, la propunerea directorului Direcției de probațiune, poate dispune delegarea unui consilier de probațiune într-un alt serviciu de probațiune.

(2) Delegarea se face la inițiativa șefului serviciului de probațiune din care se deleagă consilierul de probațiune ori la solicitarea șefului serviciului de probațiune unde se face delegarea.

Art. 3. -

Pentru delegarea consilierilor de probațiune într-un alt serviciu sunt necesare:

a) avizul șefului serviciului de probațiune din care se deleagă consilierul de probațiune sau al șefului serviciului de probațiune unde se dorește delegarea, după caz;

b) avizul directorului Direcției de probațiune.

Art. 4. -

(1) Delegarea consilierilor de probațiune într-un alt serviciu se dispune pe o perioadă de cel mult 60 de zile într-un an.

(2) Consilierul de probațiune poate refuza delegarea dacă se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Delegarea consilierului de probațiune pe o perioadă mai mare de 60 de zile într-un an se poate dispune numai cu acordul scris al acestuia.

Art. 5. -

La soluționarea solicitării de delegare, Direcția de probațiune va ține cont de:

a) situația posturilor ocupate și a posturilor vacante în cele două servicii de probațiune implicate în procedura de delegare;

b) datele statistice recente privind volumul de activitate pe principalele activități și încărcătura pe consilier de probațiune la serviciile de probațiune implicate în procedura delegării, raportat la media națională stabilită pentru activitățile evaluate.

Art. 6. -

(1) În situații excepționale, consilierii de probațiune pot fi delegați și în cadrul Direcției de probațiune.

(2) Delegarea consilierului de probațiune în cadrul Direcției de probațiune se poate dispune numai cu acordul scris al acestuia.

(3) Prevederile art. 3 se aplică în mod corespunzător.

Art. 7. -

Delegarea personalului din serviciile de probațiune încetează:

a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă;

b) dacă pe parcursul delegării a apărut una dintre situațiile prevăzute la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 123/2006, cu modificările și completările ulterioare, și dacă există o solicitare în acest sens din partea personalului de probațiune delegat.

CAPITOLUL II Delegarea consilierilor de probațiune în funcția de șef serviciu

Art. 8. -

(1) În situația vacantării sau vacantării temporare a funcției de șef serviciu, atribuțiile specifice funcției de conducere vor fi exercitate, prin delegare, de către un consilier de probațiune desemnat de către ministrul justiției, la propunerea directorului Direcției de probațiune, în urma unei selecții organizate în acest sens.

(2) Delegarea pe funcția de șef serviciu se va face cu respectarea, în mod corespunzător, a condițiilor prevăzute la art. 13 și 131 din Legea nr. 123/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prelungirea duratei delegării consilierului de probațiune pe funcția de șef serviciu se face la propunerea directorului Direcției de probațiune, fără a mai fi necesară parcurgerea unei proceduri de selecție.

Art. 9. -

(1) Direcția de probațiune informează toate serviciile de probațiune cu privire la vacantarea funcției de șef serviciu și deschiderea procedurii de selecție pentru desemnarea unui consilier de probațiune care va exercita atribuțiile de conducere, precizând etapele și termenele ce vor fi avute în vedere la desfășurarea acestei proceduri, prin publicarea unui anunț pe pagina electronică a Ministerului Justiției.

(2) Consilierii de probațiune care își desfășoară activitatea în alte servicii de probațiune vor putea să participe la procedura de selecție numai dacă în schema de personal a serviciului de probațiune unde este vacantă funcția de conducere există un post de consilier de probațiune vacant sau temporar vacant.

Art. 10. -

În vederea participării la procedura de selecție pentru delegarea pe funcția de șef serviciu, consilierii de probațiune interesați trebuie să depună, în termenul anunțat de Direcția de probațiune, care nu poate fi mai scurt de 10 zile, următoarele documente:

a) o scrisoare de intenție;

b) un curriculum vitae, format european;

c) un plan de management privind activitatea serviciului de probațiune în cadrul căruia este vacantă funcția de conducere, având în vedere perioada pentru care se face delegarea pe această funcție.

Art. 11. -

Planul de management va fi întocmit cu respectarea următoarelor criterii:

a) aplicabilitatea și utilitatea pentru serviciul de probațiune;

b) adecvarea metodelor de lucru propuse la specificul serviciului de probațiune;

c) coerența planului;

d) modul de prezentare scrisă a planului: întinderea maximă pe 10 pagini, tehnoredactate în format A4, cu font Arial 12, la 1 1/2 rând.

Art. 12. -

(1) Consilierii de probațiune care au depus planul de management susțin un interviu în fața unei comisii de selecție desemnate prin rezoluție a directorului Direcției de probațiune.

(2) Comisia de selecție este formată din cel puțin 2 membri, de regulă un inspector de probațiune și persoana din cadrul Direcției de probațiune care coordonează activitatea serviciului de probațiune unde este vacantă funcția de conducere, precum și un secretar.

(3) Interviul susținut în fața comisiei de selecție este înregistrat audio, solicitându-se în prealabil consimțământul consilierului de probațiune în cauză. Dacă acesta nu este de acord cu înregistrarea, interviul este consemnat în scris de către secretarul comisiei.

(4) În cadrul interviului, membrii comisiei de selecție evaluează atât modul de prezentare a planului de management întocmit de fiecare dintre consilierii de probațiune, cât și abilitățile necesare exercitării funcției de șef serviciu, potrivit unui barem stabilit anterior.

(5) În urma interviului, fiecare membru al comisiei de selecție acordă o notă de la 0 la 10, urmând ca nota finală obținută de fiecare dintre candidați să fie stabilită ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei.

(6) Este declarat admis la procedura de selecție pentru delegarea în funcția de șef serviciu consilierul de probațiune care a obținut în urma interviului minimum nota 7.

(7) Consilierul de probațiune care a obținut nota finală cea mai mare va fi desemnat pentru delegarea pe funcția de șef serviciu.

Art. 13. -

Delegarea în funcția de șef serviciu încetează:

a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă;

b) la data la care funcția de conducere este ocupată prin numire, în condițiile legii, sau la momentul reluării exercitării funcției de către titularul de drept, dacă această dată se situează în interiorul termenului prevăzut la lit. a);

c) în alte situații, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 14. -

Revocarea delegării în funcția de șef serviciu se dispune de către ministrul justiției, la propunerea directorului Direcției de probațiune, pentru motivele prevăzute la art. 15 din Legea nr. 123/2006, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Detașarea consilierilor de probațiune

Art. 15. -

În situația în care un serviciu de probațiune nu poate funcționa în condiții normale datorită existenței unor posturi de consilier de probațiune vacante sau temporar vacante, ministrul justiției, la propunerea directorului Direcției de probațiune, poate dispune detașarea unuia sau mai multor consilieri de probațiune dintr-un alt serviciu de probațiune.

Art. 16. -

(1) Pentru a dispune detașarea consilierilor de probațiune într-un alt serviciu de probațiune sunt necesare:

a) solicitarea șefului serviciului de probațiune unde se dorește detașarea;

b) avizul șefului serviciului de probațiune din care se detașează consilierul de probațiune;

c) avizul directorului Direcției de probațiune.

(2) Detașarea consilierilor de probațiune se dispune pe o perioadă de cel mult un an.

(3) Consilierul de probațiune poate refuza detașarea numai în mod excepțional și pentru motive personale temeinice.

(4) Detașarea poate fi prelungită pentru motive obiective, care impun prezența persoanei la serviciul la care s-a dispus detașarea, cu acordul acesteia, din 6 în 6 luni.

(5) Prevederile art. 5 se aplică în mod corespunzător.

Art. 17. -

(1) Detașarea consilierilor de probațiune încetează la expirarea termenului pentru care a fost dispusă.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), directorul Direcției de probațiune poate propune ministrului justiției încetarea detașării consilierilor de probațiune, anterior duratei pentru care a fost dispusă, la solicitarea motivată a consilierului de probațiune detașat ori a unuia dintre cei 2 șefi ai serviciilor de probațiune implicate în procedura de detașare.

CAPITOLUL IV Transferul personalului de probațiune

Art. 18. -

(1) Transferul personalului din serviciile de probațiune între serviciile de probațiune se aprobă, la cererea acestuia, de ministrul justiției, cu avizul directorului Direcției de probațiune și al șefilor serviciilor de probațiune implicate.

(2) Transferul se face pe un post vacant, într-o funcție echivalentă cu funcția deținută.

Art. 19. -

(1) În soluționarea solicitărilor de transfer depuse de către personalul de probațiune, Direcția de probațiune aplică criteriile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) În situația în care există mai multe solicitări de transfer care vizează același post vacant, se analizează fiecare situație prin raportare la criteriile menționate la alin. (1) și se stabilește un punctaj pe baza căruia se face departajarea între solicitări.

(3) Sistemul de punctaj va utiliza valorile unu sau zero, în funcție de îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriului analizat și de particularitățile fiecăreia dintre solicitările de transfer.

Art. 20. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (2), inspectorul de probațiune poate fi transferat, la cerere, pe funcția de consilier de probațiune.

(2) Inspectorul de probațiune transferat pe funcția de consilier de probațiune va fi încadrat pe gradul de consilier de probațiune corespunzător vechimii în probațiune.

Art. 21. -

Transferul inspectorului de probațiune pe funcția de consilier de probațiune se aprobă, la cererea acestuia, de către ministrul justiției, cu avizul directorului Direcției de probațiune și al șefului serviciului de probațiune în care se dorește transferul.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 22. -

Personalul de probațiune care este delegat sau detașat în altă localitate decât cea de domiciliu beneficiază, pe toată durata delegării sau detașării, de drepturile prevăzute de lege.

Art. 23. -

Personalul de probațiune delegat într-o funcție de conducere beneficiază, pe toată durata delegării, de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcția pe care este delegat.

Art. 24. -

(1) Delegarea consilierilor de probațiune într-un alt serviciu de probațiune sau în cadrul Direcției de probațiune, delegarea pe funcția de conducere, detașarea și transferul personalului de probațiune se dispun prin ordin al ministrului justiției.

(2) Delegarea consilierilor de probațiune într-un alt serviciu de probațiune sau în cadrul Direcției de probațiune, delegarea pe funcția de conducere și detașarea consilierilor de probațiune încetează prin ordin al ministrului justiției.

Art. 25. -

Consilierilor de probațiune care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, sunt delegați pe funcția de șef serviciu li se va menține delegarea pe funcția de conducere dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru delegare.

ANEXĂ la regulament


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...