Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 21.12.2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 decembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 8

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -

Prezenta metodologie stabilește modul de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume pe care contribuabilii/plătitorii trebuie să le declare și să le plătească la Fondul pentru mediu.

Art. 2. -

Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice și persoane juridice, care datorează contribuții, taxe, penalități și alte sume prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) -f), i), j), p), q), s), ș), ț), v) -y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Evidența cantitativă și valorică a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor referitoare la activitatea desfășurată se vor realiza în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Documentele relevante pentru stabilirea cantităților și valorilor ce constituie baza de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu sunt cele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 4. -

Semnificația termenilor și expresiilor utilizate în text este cea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

CAPITOLUL II Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Art. 5. -

(1) Sunt obligați la plata contribuției de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase generatorii deșeurilor, persoane fizice sau juridice.

(2) Sunt exceptate de la plata contribuției de 3% veniturile realizate de către operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase provenite din sistemul de apărare.

Art. 6. -

Obligația de a calcula, de a reține, de a declara și de a vira la Fondul pentru mediu contribuția de 3% din veniturile realizate din vânzarea de deșeuri metalice feroase și neferoase revine operatorilor economici care desfășoară activități de colectare și/sau de valorificare a deșeurilor.

Art. 7. -

Contribuția de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase se reține prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau de valorificare a deșeurilor, care au obligația să o declare și să o vireze la Fondul pentru mediu până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.

Art. 8. -

Vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase de către generatorii deșeurilor, persoane juridice prevăzute la art. 5 alin (1), către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau de valorificare a deșeurilor se face pe bază de factură, cu evidențierea distinctă a contribuției de 3% și cu reținerea acesteia.

Art. 9. -

Vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase de către generatorii deșeurilor, persoane fizice prevăzute la art. 5 alin (1), către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau de valorificare a deșeurilor se face pe bază de borderou de achiziție/factură/adeverință de primire și plată, cu reținerea contribuției de 3% la achitarea sumei cuvenite vânzătorului de deșeuri.

Art. 10. -

În cazul în care veniturile din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase sunt realizate de către generatorii deșeurilor, persoane fizice sau juridice, care nu au calitatea de colector și/sau de valorificator autorizat în condițiile legii, baza de calcul la care se aplică contribuția de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deșeurilor metalice feroase și neferoase către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau de valorificare a deșeurilor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Art. 11. -

(1) În cazul în care operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau de valorificare a deșeurilor devin deținători de deșeuri metalice feroase și neferoase provenite din activități de producție, dezmembrare și/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziție au obligația de a plăti contribuția de 3% la Fondul pentru mediu în cazul vânzării acestora.

(2) Baza de calcul la care se aplică contribuția de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deșeurilor metalice feroase și neferoase provenite din activități de producție, dezmembrare și/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziție, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

CAPITOLUL III Modul de calcul al taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Art. 12. -

(1) Operatorii economici deținători de surse staționare, a căror utilizare afectează factorii de mediu, sunt obligați la plata taxelor la Fondul pentru mediu pentru emisiile de poluanți în atmosferă generate, în cuantumul și pentru substanțele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) care asigură automonitorizarea emisiilor de poluanți în atmosferă și au înregistrări ale măsurătorilor efectuate periodic, recunoscute de agenția județeană pentru protecția mediului, taxele datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:

T = Q x V,

unde:

T - taxa datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, rezultată din măsurători, exprimată în kilograme;

V - valoarea aplicabilă a taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

(1) Pentru operatorii economici prevăzuți la art. 12 alin. (1) care nu au sisteme de automonitorizare a emisiilor de poluanți în atmosferă, taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă datorate la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:

T = Q x Val,

unde:

T - taxa datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, pe tip de poluant, calculată conform formulei prevăzute la alin. (2);

Val - valoarea aplicabilă a taxei de încasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cantitățile de poluanți emiși în atmosferă de surse staționare se calculează după următoarea formulă:

Q = f x A,

unde:

Q - cantitatea de poluant emisă în atmosferă, exprimată în kilograme;

f - factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant, în funcție de proces;

A - cantitatea de combustibil, materii prime și materiale utilizate sau cantitatea de produs finit, în funcție de tipul de proces.

(3) Factorul de emisie "f" este stabilit în scris de operatorul economic, de comun acord cu agenția județeană pentru protecția mediului, în baza metodologiilor existente EEA/EMEP, US EPA/AP-42 sau a altor metodologii disponibile la nivel de sector industrial.

(4) Factorul de emisie "f" stabilit de comun acord cu agenția județeană pentru protecția mediului poate fi revizuit în funcție de intervențiile asupra instalației și/sau tehnologiei, dar nu mai devreme de 6 luni de la momentul la care a fost stabilit.

Art. 14. -

Taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu, se declară și se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.

CAPITOLUL IV Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Art. 15. -

(1) Operatorii economici utilizatori de terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de deșeuri valorificabile au obligația de a plăti la Fondul pentru mediu taxa reglementată la art. 9 alin. (1) lit. c) la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la acest act normativ, pentru depozitarea deșeurilor valorificabile realizată până cel târziu la data de 31 decembrie 2016.

(2) Taxele prevăzute la alin. (1) se declară și se plătesc, pentru anul 2016, până la data de 25 ianuarie 2017.

Art. 16. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite au obligația de a declara și de a plăti la Fondul pentru mediu taxa pentru deșeurile inerte și deșeurile nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare în spații autorizate în acest scop, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine următorilor proprietari sau, după caz, administratori de depozite:

a) care dețin sau administrează depozite autorizate de deșeuri inerte, pentru deșeurile inerte încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare;

b) care dețin sau administrează depozite autorizate de deșeuri nepericuloase, pentru deșeurile municipale încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare;

c) care dețin sau administrează depozite autorizate de deșeuri nepericuloase, pentru deșeurile nepericuloase de orice altă origine, eliminate final prin depozitare, care satisfac criteriile de acceptare la depozitul de deșeuri nepericuloase.

(3) Criteriile care trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit și lista națională de deșeuri acceptate pentru fiecare clasă de depozit sunt cele reglementate în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă cantitățile de deșeuri inerte și cantitățile de deșeuri nepericuloase.

Art. 18. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, taxele pentru deșeurile inerte și deșeurile nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare se declară și se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, de către proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite.

(2) Programul informatic de asistență privind completarea formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu", elaborat și pus la dispoziția contribuabililor/plătitorilor în mod gratuit de către Administrația Fondului pentru Mediu, conține modulul pentru calculul contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Programul informatic de asistență poate fi descărcat gratuit de pe site-ul web al Administrației Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro.

(4) Programul informatic de asistență are ca date de intrare cantitățile de deșeuri inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare, efectiv depozitate în vederea eliminării finale, cântărite în momentul depozitării.

CAPITOLUL V Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Art. 19. -

(1) Obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine următorilor operatori economici:

a) care introduc pe piața națională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor;

b) care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piața națională;

c) care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piața națională;

d) care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piața națională.

(2) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual de către operatorii economici prevăzuți la alin. (1) pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie.

(3) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie corespunzătoare cantităților de ambalaje introduse pe piața națională pentru care nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizați sau pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate.

Art. 20. -

(1) Cantitatea de deșeuri de ambalaje care trebuie valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale, se realizează prin următoarele componente:

a) cantitatea de deșeuri Q1 care trebuie valorificată prin reciclarea deșeurilor de ambalaje din PET și din aluminiu;

b) cantitatea de deșeuri Q2 care trebuie valorificată prin reciclarea deșeurilor de ambalaje din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton și, respectiv, lemn;

c) cantitatea de deșeuri Q3 care trebuie valorificată prin reciclare suplimentar față de cantitățile prevăzute la lit. a) și b), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităților din materialul respectiv pentru care există obligația de a declara și de a plăti, potrivit art. 19;

d) cantitatea de deșeuri Q4 care trebuie valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie suplimentar față de cantitățile prevăzute la lit. a), b) și c), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare operație de valorificare sau prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităților din materialul respectiv pentru care există obligația de a declara și de a plăti, potrivit art. 19.

(2) Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se consideră îndeplinite numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menționate la alin. (1).

(3) Contribuția se stabilește luând în calcul o singură dată cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care nu s-au îndeplinit obiectivele anuale, pentru fiecare componentă.

Formula matematică de calcul este:

Contribuția = Max {[ (QPET * RPET - qPET) + (QAl * RAl - qAl) ];
Σ(Qi * Ri - qri); (Qt * R - Σqri); (Qt * V - Σqvi)} * 2 lei,

unde:

Contribuția = contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

QPET - cantitatea de ambalaje din PET introdusă pe piața națională;

QAl - cantitatea de ambalaje din aluminiu introdusă pe piața națională;

RPET - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalaje din PET;

RAl - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalaje din aluminiu;

Qi - cantitatea de ambalaje din materialul "i", respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton și lemn pentru care există obligația de plată;

Ri - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru materialul de ambalare "i", respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton și lemn;

Qt - cantitatea totală de ambalaje pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 19;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...