Parlamentul României

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010

Modificări (...), Referințe (3), Reviste (4), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 2010 până la 24 decembrie 2011, fiind înlocuit prin Lege 294/2011;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2011.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 47.587,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 47.587,1 milioane lei. Modificări (2)

(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 305,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 52,0 milioane lei, cu un excedent de 253,9 milioane lei. Modificări (2)

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2/03/01-04.

(5) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 și 5/03.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011

Art. 3. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 4.203,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 4.203,3 milioane lei. Modificări (2)

(3) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 197,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 67,5 milioane lei, cu un excedent de 130,4 milioane lei. Modificări (2)

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(5) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 și 5/04.

(6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulților, care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 6/04.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 4. -

(1) Pentru anul 2011, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, altor programe/instrumente/facilități care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete.

(2) Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituții publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în condițiile stabilite prin memorandumurile/contractele de finanțare.

(3) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul de finanțare.

(4) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, precum și în bugetele centrelor regionale de formare profesională a adulților, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora, și au avizul de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității asupra eligibilității activităților din cadrul proiectelor propuse la finanțare.

(5) Fac excepție de la prevederile alin. (4) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice în legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

(6) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) să efectueze, pe parcursul exercițiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiecte din fonduri externe nerambursabile astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, inclusiv să introducă proiecte noi în condițiile prevăzute la alin. (4), cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetele proprii, precum și din bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii aflate în subordinea lor. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 5. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete, valoarea subvenției acordate beneficiarilor finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj fiind diminuată cu sumele primite ca prefinanțare, conform prevederilor legale comunitare și naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de către autoritățile de management/gestiune a fondurilor/instrumentelor/facilităților sau de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează cu celeritate în conturile de venituri sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.

Art. 6. -

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2011.

(3) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

Art. 7. -

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

Art. 8. -

(1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare pre- și postaderare.

(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzător, să introducă titlul și articolul respectiv, cu condiția existenței fișelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanțare/finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor atât la partea de cheltuieli, cât și la partea de venituri, prin diminuarea corespunzătoare a subvențiilor acordate potrivit legii.

(4) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1) și (2), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător și, după caz, a formularelor de fundamentare.

Art. 9. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 10. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Art. 11. -

(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestații de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj care se realizează potrivit dispozițiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuțiile datorate, se pot depăși, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu menținerea echilibrului aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) și sunt obligați să raporteze Ministerului Finanțelor Publice aceste modificări atât distinct, cât și prin evidențierea în situațiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 12. -

Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale" și al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli.

Art. 13. -

Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la aceste bugete.

Art. 14. -

Ordonatorul principal de credite are obligația să comunice Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, numărul maxim de posturi finanțat în anul 2011 și fondul aferent salariilor de bază, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 15. - Jurisprudență, Reviste (4)

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.

Art. 16. -

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.011 lei.

Art. 17. -

(1) Pentru anul 2011 cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: Jurisprudență

a) 31,3% pentru condiții normale de muncă, datorată de angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 20,8% datorată de angajatori;

b) 36,3% pentru condiții deosebite de muncă, datorată de angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 25,8% datorată de angajatori;

c) 41,3% pentru condiții speciale de muncă, datorată de angajator și angajați, din care 10,5% datorată de angajați și 30,8% datorată de angajatori.

(2) În cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă și cota de 3% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cotele prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

Art. 18. -

(1) În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, pentru anul 2011 se stabilesc următoarele cote ale contribuțiilor:

a) contribuția datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 0,5%;

b) contribuția individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 0,5%; Jurisprudență

c) contribuția datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj este de 1%;

d) contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%. Jurisprudență

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. Jurisprudență

(3) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este de 10 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei.

Art. 19. -

(1) Cotele de contribuții datorate de angajatori în funcție de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. Jurisprudență

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. Jurisprudență

Art. 20. -

În anul 2011, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor virate și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Art. 21. -

(1) Sumele aferente drepturilor bănești acordate personalului din cadrul instituțiilor publice finanțate de la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, din fondurile constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările și completările ulterioare, și care, potrivit legii, se introduc în salariul de bază sunt prevăzute în anexele nr. 6/03 și 7/04.

(2) Ordonatorul principal de credite virează lunar la bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (1) din fondurile constituite potrivit legii și prevăzute în anexele la aceste bugete.

(3) Cu sumele virate potrivit alin. (2) se majorează veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, precum și cheltuielile de personal și transferurile între unități ale administrației publice, prin diminuarea în mod corespunzător a veniturilor și cheltuielilor aprobate potrivit alin. (1).

(4) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj.

(5) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj este autorizat să introducă modificările în volumul și structura veniturilor, precum și a cheltuielilor de personal ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii.

Art. 22. -

Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.

*) Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
IOAN OLTEAN PETRU FILIP

București, 28 decembrie 2010.

Nr. 287.

ANEXA Nr. 1/03

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2011- SINTEZA -

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2011 Program
A B 1
0001 03 VENITURI - TOTAL 47.892.981
0002 I. VENITURI CURENTE 33.936.637
2000 B. CONTRIBUȚII DIN ASIGURĂRI 33.851.690
2003 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 23.876.792
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 23.575.936
04 Contribuții de asigurări, pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori 300.856
2103 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 9.974.898
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 11.770.471
04 Contribuția altor persoane asigurate 446.800
05 Contribuții facultative ale asiguraților 11.620
06 Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurarea 36
07 Contribuții la fondul de pensii, administrativ privat (se scade) -2.254.029
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE 84.947
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5.000
3003 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.000
07 Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 1.000
3103 VENITURI DIN DOBÂNZI 4.000
06 Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale 4.000
3300 03 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 79.947
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 79.325
11 Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă 79.325
3603 DIVERSE VENITURI 622
50 Alte venituri 622
4100 03 IV. SUBVENȚII 13.942.745
4200 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 13.942.745
4203 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 13.942.745
24 Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 13.942.745
4503 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI 13.599
01 Fondul European de Dezvoltare Regională 13.599
4903 Venituri sistem public de pensii 47.587.089
02 Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale 305.892
5003 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 47.639.123
01 CHELTUIELI CURENTE 47.631.512
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 90.407
01 Cheltuieli salariale în bani 67.729
01 Salarii de bază 63.375
05 Sporuri pentru condiții de muncă 2.451
06 Alte sporuri 278
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 110
13 Indemnizații de delegare 47
30 Alte drepturi salariale în bani 1.468
03 Contribuții 22.678
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 15.764
02 Contribuții de asigurări de șomaj 412
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 4.308
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 123
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 2.071
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICE 507.015
01 Bunuri și servicii 29.610
01 Furnituri de birou 2.990
02 Materiale pentru curățenie 65
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 6.080
04 Apă, canal și salubritate 539
05 Carburanți și lubrifianți 586
06 Piese de schimb 86
07 Transport 9
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 5.630
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 130
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 13.495
02 Reparații curente 2.000
03 Hrană 150
01 Hrană pentru oameni 150
04 Medicamente și materiale sanitare 500
01 Medicamente 300
02 Materiale sanitare 200
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 509
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 409
06 Deplasări, detașări, transferări 720
01 Deplasări interne, detașări, transferuri 510
02 Deplasări în străinătate 210
11 Cărți, publicații și materiale documentare 103
12 Consultanță și expertiză 20
13 Pregătire profesională 110
14 Protecția muncii 10
30 Alte cheltuieli 473.283
02 Protocol și reprezentare 22
04 Chirii 2.000
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 449.047
06 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 22.204
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.000
03 Alte dobânzi 50.000
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 50.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.356
01 Transferuri curente 1.356
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională 1.174
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală prof. 182
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.000
01 A. Transferuri interne 1.000
17 Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale 1.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 24.140
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 46.957.594
01 Asigurări sociale 46.223.442
02 Ajutoare sociale 734.152
01 Ajutoare sociale în numerar 389.975
02 Ajutoare sociale în natură 344.177
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.611
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.611
01 Active fixe 5.745
01 Construcții 4.245
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 500
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 600
30 Alte active fixe 400
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.866
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 47.639.123
01 CHELTUIELI CURENTE 47.631.512
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 90.407
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 507.015
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.356
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.000
56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILĂ (FEN) POSTADERARE 24.140
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 46.957.594
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.611
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.611
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 47.587.089
01 CHELTUIELI CURENTE 47.579.578
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 86.737
01 Cheltuieli salariale în bani 64.982
01 Salarii de bază 61.013
05 Sporuri pentru condiții de muncă 2.421
06 Alte sporuri 278
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 110
13 Indemnizații de delegare 45
30 Alte drepturi salariale în bani 1.115
03 Contribuții 21.755
01 Contribuții din asigurări sociale de stat 15.109
02 Contribuții de asigurări de șomaj 395
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 4.133
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 118
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 2.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 506.168
01 Bunuri și servicii 28.882
01 Furnituri de birou 2.930
02 Materiale pentru curățenie 60
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 5.960
04 Apă, canal și salubritate 528
05 Carburanți și lubrifianți 430
06 Piese de schimb 80
07 Transport 9
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 5.530
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 130
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 13.225
02 Reparații curente 2.000
03 Hrană 150
01 Hrană pentru oameni 150
04 Medicamente și materiale sanitare 500
01 Medicamente 300
02 Materiale sanitare 200
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 500
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 400
06 Deplasări, detașări, transferări 700
01 Deplasări interne, detașări, transferări 500
02 Deplasări în străinătate 200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 100
12 Consultanță și expertiză 20
15 Pregătire profesională 100
14 Protecția muncii 10
30 Alte cheltuieli 473.206
02 Protocol și reprezentare 20
04 Chirii 2.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 449.022
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 22.154
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.000
03 Alte dobânzi 50.000
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 50.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 24.140
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 24.140
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 46.912.533
01 Asigurări sociale 46.216.770
02 Ajutoare sociale 695.763
01 Ajutoare sociale în numerar 364.240
02 Ajutoare sociale în valută 331.523
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.511
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.511
01 Active fixe 5.645
01 Construcții 4.245
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 500
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 500
30 Alte active fixe 400
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.866
6803 03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 46.216.770
04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 331.521
09 Ajutoare pentru urmași 364.240
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 674.556
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 449.022
03 Alte cheltuieli de administrare fond 225.534
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 52.034
01 CHELTUIELI CURENTE 51.934
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.670
01 Cheltuieli salariale în bani 2.747
01 Salarii de bază 2.362
05 Sporuri pentru condiții de muncă 30
13 Indemnizații de delegare 2
30 Alte drepturi salariale în bani 353
03 Contribuții 923
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 655
02 Contribuții de asigurări de șomaj 17
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 175
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 5
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 71
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 847
01 Bunuri și servicii 728
01 Furnituri de birou 60
02 Materiale pentru curățenie 5
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 120
04 Apă, canal și salubritate 11
05 Carburanți și lubrifianți 156
06 Piese de schimb 6
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 100
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 270
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9
30 Alte obiecte de inventar 9
06 Deplasări, detașări, transferări 20
01 Deplasări interne, detașări, transferări 10
02 Deplasări în străinătate 10
11 Cărți, publicații și materiale documentare 3
13 Pregătire profesională 10
30 Alte cheltuieli 77
02 Protocol și reprezentare 2
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 25
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 50
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.356
01 Transferuri curente 1.356
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională 1.174
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală prof. 182
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.000
01 A. Transferuri interne 1.000
17 Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 1.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 45.061
01 Asigurări sociale 6.672
02 Ajutoare sociale 38.389
01 Ajutoare sociale în numerar 25.735
02 Ajutoare sociale în natură 12.654
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100
01 Active fixe 100
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 100
6903 03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 6.672
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 36.623
01 Asistență socială în caz de boli 19.464
02 Asistență socială în caz de invaliditate 17.159
07 Asigurări pentru șomaj 805
09 Ajutoare pentru urmași 2.317
15 Prevenirea excluderii sociale 1.000
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 1.000
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 4.617
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 25
03 Alte cheltuieli de administrare fond 4.592
9903 EXCEDENT/DEFICIT 253.858
11 Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale 253.858

ANEXA Nr. 2/03/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2011

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2011 Program
A B 1
5003 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 44.331.545
01 CHELTUIELI CURENTE 44.323.934
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 90.407
01 Cheltuieli salariale în bani 67.729
01 Salarii de bază 63.375
05 Sporuri pentru condiții de muncă 2.451
06 Alte sporuri 278
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 110
13 Indemnizații de delegare 47
30 Alte drepturi salariale în bani 1.468
03 Contribuții 22.678
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 15.764
02 Contribuții de asigurări de șomaj 412
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 4.308
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 123
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 2.071
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 487.362
01 Bunuri și servicii 29.610
01 Furnituri de birou 2.990
02 Materiale pentru curățenie 65
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 6.080
04 Apă, canal și salubritate 539
05 Carburanți și lubrifianți 586
06 Piese de schimb 86
07 Transport 9
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 5.630
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 130
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 13.495
02 Reparații curente 2.000
03 Hrană 150
01 Hrană pentru oameni 150
04 Medicamente și materiale sanitare 500
01 Medicamente 300
02 Materiale sanitare 200
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 509
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 409
06 Deplasări, detașări, transferări 720
01 Deplasări interne, detașări, transferări 510
02 Deplasări în străinătate 210
11 Cărți, publicații și materiale documentare 103
12 Consultanță și expertiză 20
13 Pregătire profesională 110
14 Protecția muncii 10
30 Alte cheltuieli 453.630
02 Protocol și reprezentare 22
04 Chirii 2.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 429.394
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 22.204
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.000
53 Alte dobânzi 50.000
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 50.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.356
01 Transferuri curente 1.356
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională 1.174
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boală prof. 182
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.000
01 A. Transferuri interne 1.000
17 Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de 1.000
muncă și a bolilor profesionale
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 24.140
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 43.669.669
01 Asigurări sociale 42.943.612
02 Ajutoare sociale 726.057
01 Ajutoare sociale în numerar 382.883
02 Ajutoare sociale în natură 343.174
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.611
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.611
01 Active fixe 5.745
01 Construcții 4.245
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 500
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 600
30 Alte active fixe 400
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.866
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 44.331.545
01 CHELTUIELI CURENTE 44.323.934
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 90.407
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 487.362
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.356
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.000
56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 24.140
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 43.669.669
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.611
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.611
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 44.279.511
01 CHELTUIELI CURENTE 44.272.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 86.737
01 Cheltuieli salariale în bani 64.982
01 Salarii de bază 61.013
05 Sporuri pentru condiții de muncă 2.421
06 Alte sporuri 278
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 110
13 Indemnizații de delegare 45
30 Alte drepturi salariale în bani 1.115
03 Contribuții 21.755
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 15.109
02 Contribuții de asigurări de șomaj 395
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 4.133
04 Contribuții de asigurări, pentru accidente de muncă și boli profesionale 118
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 2.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 486.515
01 Bunuri și servicii 28.882
01 Furnituri de birou 2.930
02 Materiale pentru curățenie 60
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 5.960
04 Apă, canal și salubritate 528
05 Carburanți și lubrifianți 430
06 Piese de schimb 80
07 Transport 9
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 5.530
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 130
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 13.225
02 Reparații curente 2.000
03 Hrană 150
01 Hrană pentru oameni 150
04 Medicamente și materiale sanitare 500
01 Medicamente 300
02 Materiale sanitare 200
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 500
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 400
06 Deplasări, detașări, transferări 700
01 Deplasări interne, detașări, transferări 500
02 Deplasări în străinătate 200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 100
12 Consultanță și expertiză 20
13 Pregătire profesională 100
14 Protecția muncii 10
30 Alte cheltuieli 453.553
02 Protocol și reprezentare 20
04 Chirii 2.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 429.369
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 22.154
30 TITLUL III DOBÂNZI 50.000
03 Alte dobânzi 50.000
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 50.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 24.140
01 Programe din fondul european de Dezvoltare Regională (FEDR) 24.140
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 43.624.608
01 Asigurări sociale 42.936.940
02 Ajutoare sociale 687.668
01 Ajutoare sociale în numerar 357.148
02 Ajutoare sociale în natură 330.520
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.511
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.511
01 Active fixe 5.645
01 Construcții 4.245
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 500
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 500
30 Alte active fixe 400
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.866
6803 03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 42.936.940
04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 330.520
09 Ajutoare pentru urmași 357.148
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 654.903
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 429.369
03 Alte cheltuieli de administrare fond 225.534
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 52.034
01 CHELTUIELI CURENTE 51.934
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.670
01 Cheltuieli salariale în bani 2.747
01 Salarii de bază 2.362
05 Sporuri pentru condiții de muncă 30
13 Indemnizații de delegare 2
30 Alte drepturi salariale în bani 353
03 Contribuții 923
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 655
02 Contribuții de asigurări de șomaj 17
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 175
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 5
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 71
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 847
01 Bunuri și servicii 728
01 Furnituri de birou 60
02 Materiale pentru curățenie 5
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 120
04 Apă, canal și salubritate 11
05 Carburanți și lubrifianți 156
06 Piese de schimb 6
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 100
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 270
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9
30 Alte obiecte de inventar 9
06 Deplasări, detașări, transferări 20
01 Deplasări interne, detașări, transferări 10
02 Deplasări în străinătate 10
11 Cărți, publicații și materiale documentare 3
13 Pregătire profesională 10
30 Alte cheltuieli 77
02 Protocol și reprezentare 2
06 Prestări, servicii pentru transmiterea drepturilor 25
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 50
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.356
01 Transferuri curente 1.356
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 1.174
44 Transferuri din sumele atacate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală prof. 182
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.000
01 A. Transferuri interne 1.000
17 Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 1.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 45.061
01 Asigurări sociale 6.672
02 Ajutoare sociale 38.389
01 Ajutoare sociale în numerar 25.735
02 Ajutoare sociale în natură 12.654
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100
01 Active fixe 100
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 100
6903 03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 6.672
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 36.623
01 Asistență socială în caz de boli 19.464
02 Asistență socială în caz de invalidități 17.159
07 Asigurări pentru șomaj 805
09 Ajutoare pentru urmași 2.317
15 Prevenirea excluderii sociale 1.000
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 1.000
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 4.617
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 25
03 Alte cheltuieli de administrare fond 4.592

ANEXA Nr. 2/03/02

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE - PENSII

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2011

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2011 Program
A B 1
5003 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 1.718.324
01 CHELTUIELI CURENTE 1.718.324
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8.013
30 Alte cheltuieli 8.013
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 8.013
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.710.311
01 Asigurări sociale 1.706.311
02 Ajutoare sociale 4.000
01 Ajutoare sociale în numerar 4.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 1.718.324
01 CHELTUIELI CURENTE 1.718.324
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8.013
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.710.311
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.718.324
01 CHELTUIELI CURENTE 1.718.324
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8.013
30 Alte cheltuieli 8.013
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 8.013
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.710.311
01 Asigurări sociale 1.706.311
02 Ajutoare sociale 4.000
01 Ajutoare sociale în numerar 4.000
6803 03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 1.706.311
09 Ajutoare pentru urmași 4.000
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 8.013
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 8.013

ANEXA Nr. 2/03/03

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR - PENSII

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2011

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2011 Program
A B 1
5003 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 1.402.881
01 CHELTUIELI CURENTE 1.402.881
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.890
30 Alte cheltuieli 9.890
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 9.890
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.392.991
01 Asigurări sociale 1.388.991
02 Ajutoare sociale 4.000
01 Ajutoare sociale în numerar 3.000
02 Ajutoare sociale în natură 1.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 1.402.881
01 CHELTUIELI CURENTE 1.402.881
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.890
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.392.991
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.402.881
01 CHELTUIELI CURENTE 1.402.881
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.890
30 Alte cheltuieli 9.890
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 9.890
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.392.991
01 Asigurări sociale 1.388.991
02 Ajutoare sociale 4.000
01 Ajutoare sociale în numerar 3.000
02 Ajutoare sociale în natură 1.000
6803 03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 1.338.991
04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 1.000
09 Ajutoare pentru urmași 3.000
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 9.890
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 9.890

ANEXA Nr. 2/03/04

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII - PENSII

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2011

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2011 Program
A B 1
5003 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 186.373
01 CHELTUIELI CURENTE 186.373
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.750
30 Alte cheltuieli 1.750
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 1.750
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 184.623
01 Asigurări sociale 184.528
02 Ajutoare sociale 95
01 Ajutoare sociale în numerar 92
02 Ajutoare sociale în natură 3
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 186.373
01 CHELTUIELI CURENTE 186.373
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.750
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 184.623
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 186.373
01 CHELTUIELI CURENTE 186.373
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.750
30 Alte cheltuieli 1.750
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 1.750
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 184.623
01 Asigurări sociale 184.528
02 Ajutoare sociale 95
01 Ajutoare sociale în numerar 92
02 Ajutoare sociale în natură 3
6803 03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 184.528
04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 3
09 Ajutoare pentru urmași 92
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 1.750
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 1.750

ANEXA Nr. 3/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea și codul proiectului/surse de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CHELTUIELI 50.03
I. Credite de angajament 30.157 5.149 24.140 132 736
II. Credite bugetare 30.157 5.149 24.140 132 736
din care:
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 56.01
I. Credite de angajament 30.157 5.149 24.140 132 736
II. Credite bugetare 30.157 5.149 24.140 132 736
din care:
Finanțare națională 56.01.01
I. Credite de angajament 4.503 773 3.620 16 94
II. Credite bugetare 4.503 773 3.620 16 94
Finanțare externă nerambursabile 56.01.02
I. Credite de angajament 20.677 3.432 16.617 94 534
II. Credite bugetare 20.677 3.432 16.617 94 534
Cheltuieli neeligibile 56.01.03
I. Credite de angajament 4.977 944 3.903 22 108
II. Credite bugetare 4.977 944 3.903 22 108
din acesta:
2. Programul Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice (POS CCE)
I. Credite de angajament 25.874 5.149 20.725
II. Credite bugetare 25.874 5.149 20.725
din care:
Finanțare națională 56.01.01
I. Credite de angajament 3.951 773 3.178
II. Credite bugetare 3.951 773 3.178
Finanțare externă nerambursabilă 56.01.02 17.548 3.432 14.116
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare 17.548 3.432 14.116
Cheltuieli neeligibile 56.01.03
I. Credite de angajament 4.375 944 3.431
II. Credite bugetare 4.375 944 3.431
4. Program Operațional Dezvoltarea Capacității administrative (PO DCA)
I. Credite de angajament 4.283 3.415 132 736
II. Credite bugetare 4.283 3.415 132 736
din care:
Finanțare națională 56.01.01
I. Credite de angajament 552 442 16 94
II. Credite bugetare 552 442 16 94
Finanțare externă nerambursabilă 56.01.02
I. Credite de angajament 3.129 2.501 94 534
II. Credite bugetare 3.129 2.501 94 534
Cheltuieli neeligibile 56.01.03
I. Credite de angajament 602 472 22 108
II. Credite bugetare 602 472 22 108

ANEXA Nr. 3/03/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 4 - Program Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 1 Dezvoltarea competențelor digitale și manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS și caselor teritoriale de pensii
TOTAL CHELTUIELI
I 1.371 983 72 316
II 1.371 983 72 316
Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE
I 56 1.371 983 72 316
II 1.371 983 72 316
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
I 56.01 1.371 983 72 316
din care: II 1.371 983 72 316
Finanțare națională I 56.01.01 178 128 9 41
II 178 128 9 41
Finanțare externă nerambursabilă I 56.01.02 1.007 722 51 234
II 1.007 722 51 234
Cheltuieli neeligibile I 56.01.03 186 133 12 41
II 186 133 12 41

ANEXA Nr. 3/03/02

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 4 - Program Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 2 Implementarea unui instrument modern de măsurare a performanțelor activității caselor județene de pensii
TOTAL CHELTUIELI
I 2.912 2.432 60 420
II 2.912 2.432 60 420
Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE
I 56 2.912 2.432 60 420
II 2.912 2.432 60 420
Programe din fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
I 56.01 2.912 2.432 60 420
din care: II 2.912 2.432 60 420
Finanțare națională I 56.01.01 374 314 7 53
II 374 314 7 53
Finanțare externă nerambursabilă I 56.01.02 2.122 1.779 43 300
II 2.122 1.779 43 300
Cheltuieli neeligibile I 56.01.03 416 339 10 67
II 416 339 10 67

ANEXA Nr. 3/03/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 2 - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 3 SERVICII PUBLICE ELECTRONICE DESTINATE CETĂȚENILOR, CONTRIBUABILI ȘI BENEFICIARI AI SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII ȘI DIN SISTEMUL ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ȘI BOLILOR PROFESIONALE
TOTAL CHELTUIELI
I 25.874 5.149 20.725
II 25.874 5.149 20.725
Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE
I 25.874 5.149 20.725
II 25.874 5.149 20.725
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
I 56.01 25.874 5.149 20.725
din care: II 25.874 5.149 20.725
Finanțare națională I 56.01.01 3.951 773 3.178
II 3.951 773 3.178
Finanțare externă nerambursabilă I 56.01.02 17.548 3.432 14.116
II 17.548 3.432 14.116
Cheltuieli neeligibile I 56.01.03 4.375 944 3.431
II 4.375 944 3.431

ANEXA Nr. 4/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
pe anii 2010-2011
(sume alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)

Număr de posturi finanțat în anul 2010 Salariul mediu de bază din anul 2011 (lei) Modificarea numărului de posturi în anul 2011 (+) față de anul 2010 Număr de posturi finanțat în anul 2011 Fond aferent salariilor de bază pe anul 2011 (mii lei)
0 1 2 3 4=1±3 5=2x4x12 luni/1000
TOTAL 4.511 -782 3.729 63.375
din care:
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 4.369 1.410 -763 3.606 61.014
6903 ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 142 1.600 -19 123 2.362

ANEXA Nr. 5/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

- mii lei -
I - Credite de angajament Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii ulteriori
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 156.105 123.635 2.706 6.811 7.954 8.248 6.751
II 156.105 122.535 2.356 7.611 7.954 8.248 7.401
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 46.421 13.951 2.706 6.811 7.954 8.248 6.751
II 46.421 12.851 2.356 7.611 7.954 8.248 7.401
50037101 Active fixe I 34.216 9.996 2.106 4.945 6.070 6.298 4.801
II 34.216 8.896 1.756 5.745 6.070 6.298 5.451
5003710101 Construcții I 15.210 1.200 1.396 3.445 4.270 3.198 1.701
II 15.210 100 1.046 4.245 4.270 3.198 2.351
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 3.020 20 500 500 1.000 1.000
II 3.020 20 500 500 1.000 1.000
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 11.631 6.921 310 600 800 1.500 1.500
II 11.631 6.921 310 600 800 1.500 1.500
5003710130 Alte active fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
II 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
5006 CREDITE EXTERNE I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
50067101 Active fixe I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
5006710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
5000 TOTAL GENERAL I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
50037101 Active fixe I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
5003710101 Construcții I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
C - Alte cheltuieli de investiții
5000 TOTAL GENERAL I 141.185 122.435 1.310 3.546 3.684 5.050 5.160
II 141.185 122.435 1.310 3.546 3.684 5.050 5.160
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 31.501 12.751 1.310 3.546 3.684 5.050 5.160
II 31.501 12.751 1.310 3.546 3.684 5.050 5.160
50037101 Active fixe I 19.296 8.796 710 1.680 1.800 3.100 3.210
II 19.296 8.796 710 1.680 1.800 3.100 3.210
5003710101 Construcții I 290 180 110
II 290 180 110
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 3.020 20 500 500 1.000 1.000
II 3.020 20 500 500 1.000 1.000
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 11.631 6.921 310 600 800 1.500 1.500
II 11.631 6.921 310 600 800 1.500 1.500
5003710130 Alte active fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
II 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
5006 CREDITE EXTERNE I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
50067101 Active fixe I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
5006710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
b. Dotări independente
5000 TOTAL GENERAL I 119.750 112.040 310 1.100 1.300 2.500 2.500
II 119.750 112.040 310 1.100 1.300 2.500 2.500
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 14.651 6.941 310 1.100 1.300 2.500 2.500
II 14.651 6.941 310 1.100 1.300 2.500 2.500
50037101 Active fixe I 14.651 6.941 310 1.100 1.300 2.500 2.500
II 14.651 6.941 310 1.100 1.300 2.500 2.500
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 3.020 20 500 500 1.000 1.000
II 3.020 20 500 500 1.000 1.000
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 11.631 6.921 310 600 800 1.500 1.500
II 11.631 6.921 310 600 800 1.500 1.500
5006 CREDITE EXTERNE I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
50067101 Active fixe I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
5006710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și alte studii
5000 TOTAL GENERAL I 290 180 110
II 290 180 110
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 290 180 110
II 290 180 110
50037101 Active fixe I 290 180 110
II 290 180 110
5003710101 Construcții I 290 180 110
II 290 180 110
e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
5000 TOTAL GENERAL I 21.145 10.395 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
II 21.145 10.395 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 16.560 5.810 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
II 16.560 5.810 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
50037101 Active Fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
5003710130 Alte active fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
II 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
5006 CREDITE EXTERNE I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
50067101 Active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
5006710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 149.175 117.105 2.706 6.711 7.854 8.148 6.651
II 149.175 116.005 2.356 7.511 7.854 8.148 7.301
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 39.491 7.421 2.706 6.711 7.854 8.148 6.651
II 39.491 6.321 2.356 7.511 7.854 8.148 7.301
68037101 Active fixe I 27.286 3.466 2.106 4.845 5.970 6.198 4.701
II 27.286 2.366 1.756 5.645 5.970 6.198 5.351
6803710101 Construcții I 15.210 1.200 1.396 3.445 4.270 3.198 1.701
II 15.210 100 1.046 4.245 4.270 3.198 2.351
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 3.020 20 500 500 1.000 1.000
II 3.020 20 500 500 1.000 1.000
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 4.701 391 310 500 700 1.400 1.400
II 4.701 391 310 500 700 1.400 1.400
6803710130 Alte active fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
II 12.205 3.955 600 1.866 1 884 1.950 1.950
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
68067101 Active fixe I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
6806710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 6.930 6.530 100 100 100 100
II 6.930 6.530 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 6.930 6.530 100 100 100 100
II 6.930 6.530 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 6.930 6.530 100 100 100 100
II 6.930 6.530 100 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 6.930 6.530 100 100 100 100
II 6.930 6.530 100 100 100 100
A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
68037101 Active fixe I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
6803710101 Construcții I 14.920 1.200 1.396 3.265 4.270 3.198 1.591
II 14.920 100 1.046 4.065 4.270 3.198 2.241
C - Alte cheltuieli de investiții
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 134.255 115.905 1.310 3.446 3.584 4.950 5.060
II 134.255 115.905 1.310 3.446 3.584 4.950 5.060
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 24.571 6.221 1.310 3.446 3.584 4.950 5.060
II 24.571 6.221 1.310 3.446 3.584 4.950 5.060
68037101 Active fixe I 12.366 2.266 710 1.580 1.700 3.000 3.110
II 12.366 2.266 710 1.580 1.700 3.000 3.110
6803710101 Construcții I 290 180 110
II 290 180 110
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 3.020 20 500 500 1.000 1.000
II 3.020 20 500 500 1.000 1.000
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 4.701 391 310 500 700 1.400 1.400
II 4.701 391 310 500 700 1.400 1.400
6803710130 Alte active fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
II 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
68067101 Active fixe I 109.684 109.684
II 109.684 109.684
6806710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 6.930 6.530 100 100 100 100
II 6.930 6.530 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 6.930 6.530 100 100 100 100
II 6.930 6.530 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 6.930 6.530 100 100 100 100
II 6.930 6.530 100 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 6.930 6.530 100 100 100 100
II 6.930 6.530 100 100 100 100

ANEXA Nr. 5/03/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 2

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b. Dotări independente

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7000 TOTAL GENERAL I 119.750 112.040 310 1.100 1.300 2.500 2.500
II 119.750 112.040 310 1.100 1.300 2.500 2.500
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 112.820 105.510 310 1.000 1.200 2.400 2.400
II 112.820 105.510 310 1.000 1.200 2.400 2.400
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 7.721 411 310 1.000 1.200 2.400 2.400
II 7.721 411 310 1.000 1.200 2.400 2.400
68037101 Active fixe I 7.721 411 310 1.000 1.200 2.400 2.400
II 7.721 411 310 1.000 1.200 2.400 2.400
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 3.020 20 500 500 1.000 1.000
II 3.020 20 500 500 1.000 1.000
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 4.701 391 310 500 700 1.400 1.400
II 4.701 391 310 500 700 1.400 1.400
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
68067101 Active fixe I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
6806710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 105.099 105.099
II 105.099 105.099
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 6.930 6.530 100 100 100 100
II 6.930 6.530 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 6.930 6.530 100 100 100 100
II 6.930 6.530 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 6.930 6.530 100 100 100 100
II 6.930 6.530 100 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 6.930 6.530 100 100 100 100
II 6.930 6.530 100 100 100 100

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 3

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și alte studii

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 290 180 110
II 290 180 110
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 290 180 110
II 290 180 110
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 290 180 110
II 290 180 110
68037101 Active fixe I 290 180 110
II 290 180 110
6803710101 Construcții I 290 180 110
II 290 180 110

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 5

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 21.145 10.395 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
II 21.145 10.395 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 21.145 10.395 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
II 21.145 10.395 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 16.560 5.810 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
II 16.560 5.810 1.000 2.266 2.384 2.550 2.550
68037101 Active fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
6803710130 Alte acTive fixe I 4.355 1.855 400 400 500 600 600
II 4.355 1.855 400 400 500 600 600
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
II 12.205 3.955 600 1.866 1.884 1.950 1.950
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
68067101 Active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585
6806710130 Alte active fixe I 4.585 4.585
II 4.585 4.585

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 760

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII BIROURI ȘI ARHIVA DMPS ȘI CJP GIURGIU

Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector Giurgiu
1.2. Municipiu/Oraș/Comună Giurgiu
1.3. Amplasament Str. Dorobanți nr. 18
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 41/01.07.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 1806
2. Data prețului pentru calculul valorii totale (lună/an) 03/2008
3. Capacități aprobate (în unități fizice) SC 606 42 MP; SD 1792 02 MP
4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 18
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanțării (mii lei) 1806
2. Data prețului (lună/an) 01/2009
3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 18
4. Data începerii investiției (lună/an) 01/2009
5. Data programată a terminării și PIF (lună/an) 06/2010
6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2009 (mii lei) 100
7. Valoarea programată în anul 2010 (mii lei) 906
8. Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2010 (mii lei) 800
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 1.806 700 1.106
II 1.806 100 906 800
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 1.806 700 1.106
II 1.806 100 906 800
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 1.806 700 1.106
II 1.806 100 906 800
68037101 Active fixe I 1.806 700 1.106
II 1.806 100 906 800
6803710101 Construcții I 1.806 700 1.106
II 1.806 100 906 800

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 761

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
SEDIU CJP GORJ

Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector Gorj
1.2. Municipiu/Oraș/Comună Târgu Jiu
1.3. Amplasament Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 2A
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 417/01.07.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 11408
2. Data prețului pentru calculul valorii totale (lună/an) 03/2008
3. Capacități aprobate (în unități fizice) SC 1122 MP; SD 3468 MP; 80 SALARIAȚI
4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanțării (mii lei) 11408
2. Data prețului (lună/an) 01/2009
3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 24
4. Data începerii investiției (lună/an) 06/2009
5. Data programată a terminării și PIF (lună/an) 06/2011
6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2009 (mii lei)
7. Valoarea programată în anul 2010 (mii lei) 140
8. Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2010 (mii lei) 11592
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 11.732 500 290 3.265 4.270 3.198 209
II 11.732 140 3.265 4.270 3.198 859
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 11.732 500 290 3.265 4.270 3.198 209
II 11.732 140 3.265 4.270 3.198 859
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 11.732 500 290 3.265 4.270 3.198 209
II 11.732 140 3.265 4.270 3.198 859
68037101 Active fixe I 11.732 500 290 3.265 4.270 3.198 209
II 11.732 140 3.265 4.270 3.198 859
6803710101 Construcții I 11.732 500 290 3.265 4.270 3.198 209
II 11.732 140 3.265 4.270 3.198 859

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 762

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
EXTINDERE SEDIU CNPAS

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Județ/Sector Sector 2
1.2. Municipiu/Oraș/Comună București
1.3. Amplasament Str. Latină nr. 8
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numărul și data Acordului MFP
2.2. Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Decizie 847/11.11.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 1382
2. Data prețului pentru calculul valorii totale (lună/an) 10/2008
3. Capacități aprobate (în unități fizice) SC 339 26 MP
4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanțării (mii lei) 1382
2. Data prețului (lună/an) 01/2009
3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 12
4. Data începerii investiției (lună/an) 04/2004
5. Data programată a terminării și PIF (lună/an)
6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2009 (mii lei)
7. Valoarea programată în anul 2010 (mii lei)
8. Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2010 (mii lei) 1382
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 1.382 1.382
II 1.382 1.382
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 1.382 1.382
II 1.382 1.382
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 1.382 1.382
II 1.382 1.382
68037101 Active fixe I 1.382 1.382
II 1.382 1.382
6803710101 Construcții I 1.382 1.382
II 1.382 1.382

ANEXA Nr. 6/03

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011, conform Ordonanței Guvernului nr 92/2003 și Ordonanței Guvernului nr. 29/2004

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2011 Program
A B 1
0001 10 VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI 60.619
0002 I. VENITURI CURENTE 60.619
2900 C. VENITURI NEFISCALE 61.619
3300 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 60.619
3310 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI
08 Venituri din prestări de servicii
3610 DIVERSE VENITURI 60.619
50 Alte venituri 60.619
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 60.619
01 CHELTUIELI CURENTE 60.619
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 60.619
6810 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 58.103
01 CHELTUIELI CURENTE 58.103
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58.103
01 Cheltuieli salariale în bani 45.571
01 Salarii de bază 45.571
03 Contribuții 12.532
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 9.479
02 Contribuții de asigurări de șomaj 228
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 2.370
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 68
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 387
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 58.103
30 Alte cheltuieli de administrare fond 58.103
6910 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 2.516
01 CHELTUIELI CURENTE 2.516
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.516
01 Cheltuieli salariale în bani 1.973
01 Salarii de bază 1.973
03 Contribuții 543
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 410
02 Contribuții de asigurări de șomaj 10
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 103
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 3
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 17
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 2.516
03 Alte cheltuieli de administrare fond 2.516

ANEXA Nr. 1/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
pe anul 2011- SINTEZA -

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2011 Program
A B 1
0001 04 VENITURI - TOTAL 4.401.242
0002 04 I. VENITURI CURENTE 1.223.992
1604 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI 33
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 33
2000 04 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 1.193.959
2004 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 696.701
02 Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori 500.816
01 Contribuții ale angajatorului și ale persoanelor juridice asimilate angajatorului 500.816
06 Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 195.885
2104 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 497.258
02 Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de asigurați 497.258
01 Contribuții individuale 496.939
02 Contribuții datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru șomaj 319
2900 04 C. VENITURI NEFISCALE 30.000
3000 04 C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI 22.432
3104 VENITURI DIN DOBÂNZI 22.432
03 Alte venituri din dobânzi 21.156
04 Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 1.276
3600 04 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 7.568
3604 DIVERSE VENITURI 7.568
12 Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 757
50 Alte venituri 6.811
4000 04 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 122.967
4004 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 122.967
03 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 122.967
4100 04 IV. SUBVENȚII 3.032.785
4200 04 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 3.032.785
4204 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 3.032.785
25 Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj 3.032.785
4504 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI 21.498
01 Fondul European de Dezvoltare Regională 89
02 Fondul Social European 21.329
16 Alte facilități și instrumente postaderare 80
4904 01 Venituri sistem asigurări pentru șomaj 4.203.324
4904 02 Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale 197.918
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 4.270.800
01 CHELTUIELI CURENTE 4.251.464
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58.923
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 87.974
30 TITLUL III DOBÂNZI 14.345
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.907
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.119.921
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 26.561
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.872.293
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 66.040
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.336
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.336
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 10.000
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 10.000
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 4.062.266
01 CHELTUIELI CURENTE 4.052.930
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58.923
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 86.826
30 TITLUL III DOBÂNZI 14.345
40 TITLUL IV SUBVENȚII 612
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.115.322
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.500
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.709.362
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 66.040
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.336
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.336
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 67.476
01 CHELTUIELI CURENTE 67.476
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 605
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 831
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 66.040
01 Asigurări pentru plata creanțelor salariale 66.040
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare și creanțelor salariale 1.436
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 680
02 Alte cheltuieli de administrare fond 756
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT 33.447
01 CHELTUIELI CURENTE 31.484
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.828
40 TITLUL IV SUBVENȚII 612
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 14.861
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚĂRI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.500
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.383
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.963
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.963
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 14.861
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 14.861
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 18.586
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.961.343
01 CHELTUIELI CURENTE 3.953.970
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58.018
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 74.167
30 TITLUL III DOBÂNZI 14.345
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.100.461
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.706.979
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.373
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.373
07 Asigurări pentru șomaj 3.771.440
15 Prevenirea excluderii sociale 36.000
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 36.000
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 153.903
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 30.291
03 Alte cheltuieli de administrare fond 123.612
8000 04 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 208.534
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 208.534
01 CHELTUIELI CURENTE 198.534
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.148
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.295
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 4.599
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 25.061
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 162.931
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 10.000
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 10.000
02 Acțiuni generale de muncă 208.534
04 Măsuri active pentru combaterea șomajului 5.747
05 Stimularea creării de locuri de muncă 167.226
30 Alte acțiuni generale de muncă 35.561
8904 01 Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj 4.203.324
8904 02 Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale 67.476
9904 EXCEDENT/DEFICIT 130.442
9904 11 Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale 130.442

ANEXA Nr. 2/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, pe anul 2011

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2011 Program
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 4.270.800
01 CHELTUIELI CURENTE 4.251.464
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58.923
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 87.974
30 TITLUL III DOBÂNZI 14.345
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.907
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.119.921
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 26.561
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.872.293
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 66.040
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.336
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.336
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 10.000
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 10.000
6400 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 67.476
01 CHELTUIELI CURENTE 67.476
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 605
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 831
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 66.040
6500 ÎNVĂȚĂMÂNT 33.447
01 CHELTUIELI CURENTE 31.484
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.828
40 TITLUL IV SUBVENȚII 612
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 14.861
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.500
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.383
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1 963
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.963
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.961.343
01 CHELTUIELI CURENTE 3.953.970
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58.018
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 74.167
30 TITLUL III DOBÂNZI 14.345
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.100.461
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.706.979
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.373
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.373
8000 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 208.534
01 CHELTUIELI CURENTE 198.534
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.148
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.295
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 4.599
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 500
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 25.061
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 162.931
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 10.000
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 10.000
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 4.270.800
01 CHELTUIELI CURENTE 4.251.464
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58.923
01 Cheltuieli salariale în bani 46.092
01 Salarii de bază 43.760
06 Alte sporuri 26
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 1.100
13 Indemnizații de delegare 201
30 Alte drepturi salariale în bani 1.005
02 Cheltuieli salariale în natură 100
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 100
03 Contribuții 12.731
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 9.606
02 Contribuții de asigurări de șomaj 229
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 2.413
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 79
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 404
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 87.974
01 Bunuri și servicii 43.929
01 Furnituri de birou 562
02 Materiale pentru curățenie 76
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 4.348
04 Apă, canal și salubritate 472
05 Carburanți și lubrifianți 452
06 Piese de schimb 216
08 Poștă, telecomunicații, radio, IV, internet 3.152
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 30.841
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 3.810
02 Reparații curente 1.000
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 500
30 Alte obiecte de inventar 500
06 Deplasări, detașări, transferări 853
01 Deplasări interne, detașări, transferări 761
02 Deplasări în străinătate 92
11 Cărți, publicații și materiale documentare 132
12 Consultanță și expertiză 50
13 Pregătire profesională 175
14 Protecția muncii 61
30 Alte cheltuieli 41.274
02 Protocol și reprezentare 20
04 Chirii 6.500
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 30.971
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 3.763
30 TITLUL III DOBÂNZI 14.345
03 Alte dobânzi 14.345
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 14.345
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.907
09 Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților 612
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă 4.295
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.119.921
01 Transferuri curente 1.119.921
01 Transferuri către instituții publice 14.861
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 914.629
18 Transferuri, din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pt. finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă 4.599
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 185.568
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 264
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 500
01 A. Transferuri interne 300
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 300
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 200
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (TEN) POSTADERARE 26.561
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 111
02 Programe din Fondul Social European (ESE) 26.350
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.872.293
01 Asigurări sociale 2.670.979
02 Ajutoare sociale 201.314
01 Ajutoare sociale în numerar 198.931
02 Ajutoare sociale în natură 2.383
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 66.040
25 Sume aferente plății creanțelor salariale 66.040
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.336
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.336
01 Active fixe 3.209
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 1.000
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 1.800
30 Alte active fixe 409
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 6.127
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 10.000
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 10.000
04 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj 10.000
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 67.476
01 CHELTUIELI CURENTE 67.476
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 605
01 Cheltuieli salariale în bani 438
01 Salarii de bază 436
30 Alte drepturi salariale în bani 2
03 Contribuții 167
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 111
02 Contribuții de asigurări de șomaj 2
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 39
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 2
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 13
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 831
01 Bunuri și servicii 146
O1 Furnituri de birou 10
02 Materiale pentru curățenie 1
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 40
04 Apă, canal și salubritate 35
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 50
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 10
30 Alte cheltuieli 685
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 680
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 5
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 66.040
25 Sume aferente plății creanțelor salariale 66.040
01 Asigurări pentru plata creanțelor salariale 66.040
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanțelor salariale 1.436
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 680
02 Alte cheltuieli de administrare fond 756
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT 33.447
01 CHELTUIELI CURENTE 31.484
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 300
01 Cheltuieli salariale în bani 233
01 Salarii de bază 229
13 Indemnizații de delegare 1
30 Alte drepturi salariale în bani 3
03 Contribuții 67
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 48
02 Contribuții de asigurări de șomaj 1
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 12
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 5
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.828
01 Bunuri și servicii 10.769
01 Furnituri de birou 22
02 Materiale pentru curățenie 10
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 600
04 Apă, canal și salubritate 37
05 Carburanți și lubrifianți 32
06 Piese de schimb 16
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 152
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 9.000
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 900
02 Reparații curente 200
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 200
30 Alte obiecte de inventar 200
06 Deplasări, detașări, transferări 11
01 Deplasări interne, detașări, transferări 11
11 Cărți, publicații și materiale documentare 12
13 Pregătire profesională 25
14 Protecția muncii 1
30 Alte cheltuieli 610
04 Chirii 500
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 110
40 TITLUL IV SUBVENȚII 612
09 Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților 612
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 14.861
01 Transferuri curente 14.861
01 Transferuri către instituții publice 14.861
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.500
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.500
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.383
02 Ajutoare sociale 2.383
02 Ajutoare sociale în natură 2.383
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.963
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.963
01 Active fixe 300
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 300
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.663
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 14.861
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 14.861
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 18.586
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.961.343
01 CHELTUIELI CURENTE 3.953.970
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58.018
01 Cheltuieli salariale în bani 45.421
01 Salarii de bază 43.095
06 Alte sporuri 26
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 1.100
13 Indemnizații de delegare 200
30 Alte drepturi salariale în bani 1.000
02 Cheltuieli salariale în natură 100
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 100
03 Contribuții 12.497
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 9.447
02 Contribuții de asigurări de șomaj 226
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 2.362
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 76
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 386
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 74.167
01 Bunuri și servicii 33.014
01 Furnituri de birou 530
02 Materiale pentru curățenie 65
03 Încălzit iluminat și forță motrică 3.708
04 Apă, canal și salubritate 400
05 Carburanți și lubrifianți 420
06 Piese de schimb 200
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 3.000
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 21.791
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 2.900
02 Reparații curente 800
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 300
30 Alte obiecte de inventar 300
06 Deplasări, detașări, transferări 842
01 Deplasări interne, detașări, transferări 750
02 Deplasări în străinătate 92
11 Cărți, publicații și materiale documentare 120
12 Consultanță și expertiză 50
13 Pregătire profesională 150
14 Protecția muncii 60
30 Alte cheltuieli 38.831
02 Protocol și reprezentare 20
04 Chirii 6.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 30.291
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 2.500
30 TITLUL III DOBÂNZI 14.345
03 Alte dobânzi 14.345
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 14.345
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.100.461
01 Transferuri curente 1.100.461
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 914.629
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 185.568
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 264
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.706.979
01 Asigurări sociale 2.670.979
02 Ajutoare sociale 36.000
01 Ajutoare sociale în numerar 36.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.373
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.373
01 Active fixe 2.909
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 1.000
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 1.500
30 Alte active fixe 409
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 4.464
07 Asigurări pentru șomaj 3.771.440
15 Prevenirea excluderii sociale 36.000
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 36.000
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 153.903
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 30.291
03 Alte cheltuieli de administrare fond 123.612
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 208.534
01 CHELTUIELI CURENTE 198.534
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.148
30 Alte cheltuieli 1.148
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 1.148
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.295
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă 4.295
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 4.599
01 Transferuri curente 4.599
18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pt. finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă 4.599
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 500
01 A. Transferuri interne 300
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 300
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 200
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE 25.061
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 111
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 24.850
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 162.931
02 Ajutoare sociale 162.931
01 Ajutoare sociale în numerar 162.931
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 10.000
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 10.000
04 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj 10.000
02 Acțiuni generale de muncă 208.534
04 Măsuri active pentru combaterea șomajului 5.747
05 Stimularea creării de locuri de muncă 167.226
30 Alte acțiuni generale de muncă 35.561

ANEXA Nr. 3/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea și codul proiectului/surse de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CHELTUIELI 50.01
I. Credite de angajament 294.127 10 13.551 44.550 26.852 171.256 37.084 824
II. Credite bugetare 294.127 10 13.551 44.550 26.852 171.256 37.084 824
din care:
Cheltuieli tip curente
I. Credite de angajament 215.544 26.601 153.895 34.224 824
II. Credite bugetare 215.544 26.601 153.895 34.224 824
Cheltuieli tip de capital
I. Credite de angajament 464 404 60
II. Credite bugetare 464 404 60
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 56.01
I. Credite de angajament 715 502 111 102
II. Credite bugetare 715 502 111 102
din care:
Finanțare națională 56.01.01
I. Credite de angajament 103 23 65 15
II. Credite bugetare 103 23 65 15
Finanțare externă nerambursabilă 56.01.02
I. Credite ele angajament 612 479 46 87
II. Credite bugetare 612 479 46 87
din acesta:
5. Programul Operațional Regional (POR)
I. Credite de angajament 715 502 111 102
II. Credite bugetare 715 502 111 102
din care:
Finanțare națională 56.01.01
I. Credite de angajament 103 23 65 15
II. Credite bugetare 103 23 65 15
Finanțare externă nerambursabilă 56.01.02
I. Credite de angajament 612 479 41 87
II. Credite bugetare 612 479 41 87
Programe din Fondul Social European (FSE) 56.02
I. Credite de angajament 292.752 13.551 43.798 26.641 171.054 36.984 724
II. Credite bugetare 292.752 13.551 43.798 26.641 171.054 36.984 724
din care:
Finanțare națională 56.02.01
I. Credite de angajament 69.757 3.350 9.515 6.475 41.178 9.058 181
II. Credite bugetare 69.757 3.350 9.515 6.475 41.178 9.058 181
Finanțare externă nerambursabilă 56.02.02
I. Credite de angajament 209.172 10.041 28.496 19.402 123.527 27.163 543
II. Credite bugetare 209.172 10.041 28.496 19.402 123.527 27.163 543
Cheltuieli neeligibile 56.02.03
I. Credite de angajament 13.823 160 5.787 764 6.349 763
II. Credite bugetare 13.823 160 5.787 764 6.349 763
din acesta:
3. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
I. Credite de angajament 292.752 13.551 43.798 26.641 171.054 36.984 724
II. Credite bugetare 292.752 13.551 43.798 26.641 171.054 36.984 724
din care:
Finanțare națională 56.02.01
I. Credite de angajament 69.757 3.350 9.515 6.475 41.178 9.058 181
II. Credite bugetare 69.757 3.350 9.515 6.475 41.178 9.058 181
Finanțare externă nerambursabilă 56.02.02
I. Credite de angajament 209.172 10.041 28.496 19.402 123.527 27.163 543
II. Credite bugetare 209.172 10.041 28.496 19.402 123.527 27.163 543
Cheltuieli neeligibile 56.02.03
I. Credite de angajament 13.823 160 5.787 764 6.349 763
II. Credite bugetare 13.823 160 5.787 764 6.349 763
Alte facilități și instrumente postaderare 56.16
I. Credite de angajament 660 10 250 100 100 100 100
II. Credite bugetare 660 10 250 100 100 100 100
din care:
Finanțare națională 56.16.01
I. Credite de angajament 660 10 250 100 100 100 100
II. Credite bugetare 660 10 250 100 100 100 100
din acesta:
99. Alte programe/facilități
I. Credite de angajament 660 10 250 100 100 100 100
II. Credite bugetare 660 10 250 100 100 100 100
din care:
Finanțare națională 56.16.01
I. Credite de angajament 660 10 250 100 100 100 100
II. Credite bugetare 660 10 250 100 100 100 100

NOTĂ: Suma totală cuprinde și sumele proiectelor derulate de Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulților.

ANEXA Nr. 3/04/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 2 Creșterea adaptabilității și a performanțelor șomerilor tineri în integrarea pe piața europeană a muncii
TOTAL CHELTUIELI
I 697 275 191 190 41
II 697 275 191 190 41
Cheltuieli tip curente I 190 191
II 190 191
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 697 275 191 190 41
II 697 275 191 190 41
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 697 275 191 190 41
din care: II 697 275 191 190 41
Finanțare națională I 56.02.01 168 63 48 47 10
II I6S 63 48 47 10
Finanțare externă nerambursabilă I 56.02.02 507 190 143 143 31
II 507 190 143 143 31
Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 22 22
II 22 22

ANEXA Nr. 3/04/02

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 3 O șansă în plus
TOTAL CHELTUIELI
I 361 361
II 361 361
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 361 361
II 361 361
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 361 361
din care; II 361 361
Finanțare națională I 56.02.01 86 86
II 86 86
Finanțare externă nerambursabilă I 56.02.02 257 257
II 257 257
Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 18 18
II 18 18

ANEXA Nr. 3/04/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 4 Șanse pentru tineri
TOTAL CHELTUIELI
I 1.208 550 629 29
II 1.208 550 629 29
Cheltuieli tip curente I 29 29
II 29 29
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE
I 56 1.208 550 629 29
II 1.208 550 629 29
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 1.208 550 629 29
din care: II 1.208 550 629 29
Finanțare națională I 56.02.01 277 137 133 7
II 277 137 133 7
Finanțare externă nerambursabilă I 56.02.02 833 413 398 22
II 833 413 398 22
Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 98 98
II 98 98

ANEXA Nr. 3/04/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 5 Necesitate, oportunitate, eficiență și eficacitate în SPO
TOTAL CHELTUIELI
I 705 207 358 140
II 705 207 358 140
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE
I 56 705 207 358 140
II 705 207 358 140
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 705 207 358 140
din care: II 705 207 358 140
Finanțare națională I 56.02.01 157 52 70 35
II 157 52 70 35
Finanțare externă nerambursabilă I 56.02.02 471 155 211 105
II 471 155 211 105
Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 77 77
II 77 77

ANEXA Nr. 3/04/05

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 6 Creșterea capacității SPO din regiune de a planifica proiecte și de a furniza servicii de consiliere centrată pe client
TOTAL CHELTUIELI
I 1.603 397 1.048 136 22
II 1.603 397 1.048 136 22
Cheltuieli tip curente I 158 136 22
II 158 136 22
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE
I 56 1.603 397 1.048 136 22
II 1.603 397 1.048 136 22
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 1.603 397 1.048 136 22
din care: II 1.603 397 1.048 136 22
Finanțare națională I 56.02.01 357 89 228 34 6
II 357 89 228 34 6
Finanțare externă nerambursabilă I 56.02.02 1.067 267 682 102 16
II 1.067 267 682 102 16
Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 179 41 138
II 179 41 138

ANEXA Nr. 3/04/06

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 7 Modernizarea SPO - formarea personalului propriu al SPO - Excelență în Ocupare
TOTAL CHELTUIELI
I 1.158 312 760 86
II 1.158 312 760 86
Cheltuieli tip curente I 86 86
II 86 86
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE
I 56 1.158 312 760 86
II 1.158 312 760 86
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 1.158 312 760 86
din care: II 1.158 312 760 86
Finanțare națională I 56.02.01 279 67 190 22
II 279 67 190 22
Finanțare externă nerambursabilă I 56.02.02 835 201 570 64
II 835 201 570 64
Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 44 44
II 44 44

ANEXA Nr. 3/04/07

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 8 Sistem de afișare electronică a informațiilor privind piața muncii
TOTAL CHELTUIELI
I 970 638 332
II 970 638 332
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE
I 56 970 638 332
II 970 638 332
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 970 638 332
din care: II 970 638 332
Finanțare națională I 56.02.01 234 151 83
II 234 151 83
Finanțare externă nerambursabilă I 56.02.02 701 452 249
II 701 452 249
Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 35 35
II 35 35

ANEXA Nr. 3/04/08

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 9 Prelucrarea informatică a subvențiilor angajatorilor
TOTAL CHELTUIELI
I 821 821
II 821 821
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE
I 56 821 821
II 821 821
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 821 821
din care: II 821 821
Finanțare națională I 56.02.01 172 172
II 172 172
Finanțare externă nerambursabilă I 56.02.02 516 516
II 516 516
Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 133 133
II 133 133

ANEXA Nr. 3/04/09

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 10 Serviciul public de ocupare în sprijinul dumneavoastră
TOTAL CHELTUIELI
I 670 160 293 217
II 670 160 293 217
Cheltuieli tip curente I 217 217
II 217 217
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
PROIECTE CU FINANȚARE din FEN POSTADERARE
I 56 670 160 293 217
II 670 160 293 217
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 670 160 293 217
din care: II 670 160 293 217
Finanțare națională I 56.02.01 157 40 62 55
II 157 40 62 55
Finanțare externă nerambursabilă I 56.02.02 466 120 184 162
II 466 120 184 162
Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 47 47
II 47 47

ANEXA Nr. 3/04/10

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 11 Calitate, eficiență și transparență în SPO
TOTAL CHELTUIELI
I 346 58 206 82
II 346 58 206 82
Cheltuieli tip curente I 82 82
II 82 82
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE
I 56 346 58 206 82
II 346 58 206 82
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 346 58 206 82
din care: II 346 58 206 82
Finanțare națională I 56.02.01 69 15 33 21
II 69 15 33 21
Finanțare externă nerambursabilă I 56.02.02 202 43 98 61
II 202 43 98 61
Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 75 75
II 75 75

ANEXA Nr. 3/04/11

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola șide Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 12 Centrul de evaluare a competențelor angajaților în domeniul construcțiilor
TOTAL CHELTUIELI
I 410 34 376
II 410 34 376
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE
I 56 410 34 376
II 410 34 376
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 410 34 376
din care; II 410 34 376
Finanțare națională I 56.02.01 96 9 87
II 96 9 87
Finanțare externă nerambursabilă I 56.02.02 284 25 259
II 284 25 259
Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 30 30
II 30 30

ANEXA Nr. 3/04/12

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 13 CALISPO - Asigurarea managementului calității SPO la standarde europene
TOTAL CHELTUIELI
I 847 129 718
II 847 129 718
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE
I 56 847 129 718
II 847 129 718
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 847 129 718
din care: II 847 129 718
Finanțare națională I 56.02.01 198 33 165
II 198 33 165
Finanțare externă nerambursabilă I 56.02.02 591 96 495
II 591 96 495
Cheltuieli neeligibile I 56.02.03 58 58
II 58 58

ANEXA Nr. 3/04/13

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea proiectului și/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanțare Cod Valoarea totală a finanțării Realizări până în anul 2008 Realizări 2009 Execuție preliminată 2010 Propuneri 2011 Estimări 2012 Estimări 2013 Estimări 2014 Estimări anii următori
0 1=2+3+...+9 2 3 4 5 6 7 8 9
Proiectul: 14 Analiza deficitului de forță de muncă calificată în domeniul construcțiilor
TOTAL CHELTUIELI
I 1.482 158 392 300 632
II 1.482 158 392 300 632
Cheltuieli tip curente I 300 300
II 300 300
Capitolul bugetar: 8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE
I 56 1.482 158 392 300 632
II 1.482 158 392 300 632
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 1.482 158 392 300 632
din care: II 1.482 158 392 300 632
Finanțare națională I 56.02.01 364 40 91