Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Contractul cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între [producător de energie electrică] și [furnizor implicit] din 23.12.2010

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

Nr. ... din data ......................

Părțile contractante

Între ........................................, producător de energie electrică, cu sediul în .........................................., adresa ......................., județul ................., cod poștal .................., telefon ...................., telex ............................, fax .................................., cod fiscal ..................., înscris în registrul comerțului la nr. .............................., cont de virament nr. ................., deschis la .........................., titular al Licenței ANRE nr. .........................., reprezentat legal prin ............, având calitatea de vânzător, pe de o parte,

și

..........................................................................., furnizor care furnizează energie electrică unor consumatori la tarife reglementate, cu sediul în .................................., adresa ..............................., județul .................................., cod poștal .................., telefon ...................., telex ............., fax ................., cod fiscal .........................., înmatriculat în registrul comerțului la nr. ......................, cont de virament nr. ................., deschis la ......................, titular al Licenței ANRE nr. .........................., reprezentat legal prin .................................., având calitatea de cumpărător, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul contract.

Terminologie

Art. 1. -

Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în anexa nr. 1.

Obiectul contractului

Art. 2. -

(1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă vânzarea de către vânzător și cumpărarea de către cumpărător, în vederea furnizării în regim reglementat către consumatorii săi alimentați la tarife reglementate, a cantităților de energie electrică orare, prevăzute în anexa nr. 2, la prețul de contract prevăzut în anexa nr. 3. Cantitățile de energie electrică și prețul sunt stabilite în conformitate cu reglementările emise de către ANRE.

(2) Prin prezentul contract se asigură distinct și veniturile necesare vânzătorului pentru plata serviciilor conexe (transport - componenta de introducere în rețea, decontare, după caz), determinate conform reglementărilor specifice emise de către ANRE.

(3) Veniturile necesare vânzătorului pentru plata serviciului de transport, asigurate prin prezentul contract, reprezintă cota-parte din obligațiile de plată ale vânzătorului către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. pentru serviciul de transport, corespunzătoare cantităților de energie electrică tranzacționate prin prezentul contract.

Art. 3. -

(1) Cantitățile de energie electrică contractate și prețul de contract vor fi revizuite conform Metodologiei de stabilire a prețurilor și a cantităților de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate și a prețurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2008, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare, sau potrivit ordinelor/deciziilor de stabilire a tarifelor reglementate de vânzare a energiei electrice, emise de ANRE, atunci când sunt îndeplinite prevederile art. 19. Cantitățile de energie electrică și prețul din contract revizuite vor face obiectul unor acte adiționale la prezentul contract.

(2) Cantitățile de energie electrică din contract se pot modifica conform prevederilor procedurii de modificare a cantităților din contractele reglementate de vânzare-cumpărare încheiate între producători și furnizorii consumatorilor captivi, în vigoare.

(3) Persoana/Persoanele de contact, calea de comunicare stabilite conform prevederilor procedurii de modificare a cantităților din contractele reglementate de vânzare-cumpărare încheiate între producători și furnizorii consumatorilor captivi, precum și modalitatea de convenire a noilor valori sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Condițiile de desfășurare a vânzării/cumpărării

Art. 4. -

(1) Cumpărătorul achiziționează de la vânzător, la prețul de contract, pe fiecare interval orar, cantitatea de energie electrică specificată în tabelele 2.1-2.12 din anexa nr. 2.

(2) Părțile pot conveni de comun acord asupra modificării cantităților de energie electrică contractate în limita a ±2,5% din cantitățile de energie electrică contractate lunar, conform prevederilor din tabelul 2.0 din anexa nr. 2, parcurgând etapele prevăzute în Procedura de modificare a cantităților din contractele reglementate de vânzare-cumpărare încheiate între producători și furnizorii consumatorilor captivi, cu specificațiile din anexa nr. 4. Limitarea nu include cazul modificării cantităților de energie electrică contractate în situația migrării consumatorilor eligibili.

Art. 5. -

Vânzătorul poate să își îndeplinească obligația de a vinde energia contractată prin:

a) producerea de către oricare dintre unitățile de producție operate de acesta;

b) cumpărarea de energie conform prevederilor Codului comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004, în vigoare la data încheierii prezentului contract, și ale Metodologiei de stabilire a prețurilor și a cantităților de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate și a prețurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Niciuna dintre prevederile prezentului contract referitoare la obligațiile vânzătorului de a vinde la prețul de contract cantitățile de energie electrică prevăzute în contract nu exonerează vânzătorul de obligația de a respecta strict dispozițiile operatorului de transport și de sistem date în conformitate cu prevederile Codului tehnic al rețelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, și ale Codului comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004.

Art. 7. -

Niciuna dintre prevederile prezentului contract referitoare la obligațiile cumpărătorului de a cumpăra la prețul de contract cantitățile de energie electrică prevăzute în contract nu exonerează cumpărătorul de obligația de a respecta strict dispozițiile operatorului de transport și de sistem date în conformitate cu prevederile Codului tehnic al rețelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, și ale Codului comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004.

Art. 8. -

Cantitatea de energie electrică tranzacționată de părți conform prezentului contract reprezintă schimbul bloc sau face parte din schimbul bloc notificat de fiecare dintre părți, conform prevederilor Codului comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004.

Art. 9. -

(1) În vederea producerii efectelor contractului, fiecare parte se înregistrează în prealabil la operatorul pieței de echilibrare ca parte responsabilă cu echilibrarea sau transferă responsabilitatea echilibrării unei alte părți responsabile cu echilibrarea și trebuie să notifice, direct sau indirect, operatorului pieței de echilibrare schimbul bloc conform cantităților de energie electrică din prezentul contract.

(2) Penalizările financiare pe care o parte ar trebui să le plătească pentru dezechilibre conform prevederilor Codului comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004, ca urmare a transmiterii de către cealaltă parte a notificării fizice incorecte, vor fi plătite de partea care a notificat incorect. Dacă ambele părți transmit notificări fizice incorecte, penalizările financiare aferente sunt suportate de ambele părți.

Facturarea și condițiile de plată

Art. 10. -

Contravaloarea energiei electrice ce urmează a fi primită de către vânzător de la cumpărător, conform prezentului contract, în fiecare lună contractuală se calculează cu următoarea formulă:

  n
  ___
V = \  [Q(h) x p(h)] + A      [lei],
  /__
  h=1

unde:

- Q(h) - cantitatea de energie electrică contractată în fiecare oră h, determinată conform anexelor nr. 2 și 4, în MWh;

- p(h) - prețul de contract, pentru fiecare oră h, determinat conform anexei nr. 3, în lei/MWh;

- A - contravaloarea serviciilor conexe, definite conform prevederilor art. 2 alin. (2);

- n - numărul de ore dintr-o lună calendaristică.

Art. 11. -

Pe întreaga durată a contractului, nu mai târziu de 5 zile financiare după terminarea fiecărei luni de contract, vânzătorul va emite către cumpărător o factură cu suma care trebuie plătită de cumpărător pentru respectiva lună de contract, calculată conform prevederilor art. 10 (în care pentru termenul A se consideră o valoare estimată), și care va conține și valoarea de regularizare pentru recuperarea contravalorii serviciului de transport realizat pentru luna de contract anterioară celei pentru care este emisă factura.

Art. 12. -

Cumpărătorul va plăti factura în termen de 10 zile financiare de la data emiterii sale.

Art. 13. -

În cazul neîndeplinirii în termen de 15 zile de la data scadenței a obligațiilor prevăzute la art. 12, cumpărătorul va plăti pentru fiecare zi de întârziere o sumă egală cu nivelul dobânzii de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, începând cu prima zi după data scadenței până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor nu poate depăși valoarea sumei datorate.

Art. 14. -

În cazul în care o sumă facturată de către vânzător este contestată integral sau în parte de către cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă vânzătorului, în termen de maximum 3 zile financiare de la primirea facturii, cuprinzând obiecțiile sale, și va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenței. Contestațiile ulterioare termenului menționat nu se vor lua în considerare. Vânzătorul se obligă să răspundă contestației în maximum 3 zile financiare de la primirea acesteia. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de cumpărător, acesta va plăti pe lângă suma datorată o sumă calculată conform prevederilor art. 13.

Art. 15. -

Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislației, în contul vânzătorului. Se consideră drept dată de efectuare a plății data la care suma plătită apare în extrasul de cont al cumpărătorului.

Obligații și garanții

Art. 16. -

(1) Părțile se obligă una față de cealaltă să dețină pe parcursul derulării contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract, respectând în același timp toate prevederile legale.

(2) Părțile se obligă una față de cealaltă să asigure accesul, conform legii, cu restricții de confidențialitate conform prevederilor art. 23, la toate informațiile, documentațiile, datele sau cunoștințele necesare pentru buna derulare a prezentului contract.

(3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre părți din vina celeilalte părți vor fi suportate de partea vinovată.

Art. 17. -

Părțile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligație validă, legală, opozabilă în justiție în termenii prezentului contract.

Modificarea circumstanțelor

Art. 18. -

În sensul prezentului contract, modificare de circumstanțe semnifică modificarea cadrului legislativ, existența unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, existența unor condiții sau modificări ale statutului părților care împiedică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și alte situații prevăzute în reglementările specifice emise de ANRE.

Art. 19. -

Dacă apare o modificare de circumstanțe, părțile pot solicita ANRE, împreună sau separat, dar cu acordul celeilalte părți, revizuirea prețului de contract și/sau a cantităților de energie electrică din contract.

Durata contractului și condiții de desfășurare a acestuia

Art. 20. -

Prezentul contract este valabil până la data de [31.12.2013].

Art. 21. -

La data intrării în vigoare a oricărei legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență sau hotărâri a Guvernului care prevede restructurarea vânzătorului prin divizarea acestuia în mai multe societăți comerciale ori care transferă proprietatea unora dintre capacitățile din portofoliul de capacități al contractului către alte societăți, preluarea drepturilor și obligațiilor din prezentul contract privind prețurile și cantitățile de energie electrică de către fiecare parte rezultantă se va stabili conform prevederilor art. 19.

Art. 22. -

La data intrării în vigoare a oricărei legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență sau hotărâri a Guvernului care prevede restructurarea cumpărătorului ori prin care se cedează portofoliul de clienți al cumpărătorului altor societăți, preluarea drepturilor și obligațiilor din prezentul contract privind prețurile și cantitățile de energie electrică de către fiecare parte rezultantă se va stabili conform prevederilor art. 19.

Confidențialitatea

Art. 23. -

(1) Fiecare parte se obligă să asigure confidențialitatea tuturor informațiilor, documentațiilor, datelor sau cunoștințelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract și să nu le dezvăluie unei terțe părți, în totalitate sau parțial, fără consimțământul scris al celeilalte părți contractante.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1):

a) informațiile solicitate de autoritățile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) informațiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;

c) informațiile solicitate de operatorul de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile Codului tehnic al rețelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, și ale Codului comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004.

(3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea valabilității prezentului contract.

Forța majoră

Art. 24. -

(1) Părțile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor ce decurg din prezentul contract dacă aceasta este rezultatul acțiunii forței majore. Circumstanțele de forță majoră sunt cele care pot apărea pe perioada derulării prezentului contract în urma producerii unor evenimente deosebite (calamități naturale, război, embargo etc.), care nu au putut fi luate în considerare de părți la încheierea contractului și care sunt în mod rezonabil în afara voinței și controlului părților.

(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părți în termen de 3 zile de la apariția acesteia, cu confirmarea ulterioară a organelor competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forță majoră.

(3) Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore nu înlătură efectul exonerant de răspundere al acesteia, dar antrenează obligația părții care o invocă de a repara pagubele cauzate celeilalte părți prin faptul necomunicării.

Răspunderea contractuală

Art. 25. -

Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform legii.

Art. 26. -

Părțile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea și/sau derularea prezentului contract care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă să fie supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 27. -

Niciuna dintre părți nu poate cesiona parțial sau total drepturile și obligațiile decurgând din prezentul contract fără obținerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părți.

Încetarea contractului

Art. 28. -

Prezentul contract încetează să își producă efectele în următoarele cazuri:

a) terminarea perioadei de valabilitate stabilite conform prevederilor art. 20;

b) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragere a licenței uneia dintre părțile contractante, părțile fiind însă ținute să își îndeplinească obligațiile contractuale rezultate până în momentul apariției cauzei; partea care se află în una dintre aceste situații are obligația să notifice celeilalte părți data apariției situației, care va fi considerată data de la care prezentul contract încetează să își producă efectele, în cel mult 3 zile de la apariția situației;

c) prin ordin/decizie al/a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de încetare a aplicării cadrului de reglementare prin care a fost stabilit prezentul contract.

Alte clauze

.................................................................................................

Dispoziții finale

Art. 29. -

Prezentul contract și toate obligațiile părților care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate și sub toate aspectele legislației române în vigoare.

Art. 30. -

(1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.

(2) Dacă printr-un act normativ (lege, ordonanță, ordonanță de urgență, hotărâre a Guvernului, reglementare ANRE) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar părțile contractante au obligația preluării modificării/completării într-un act adițional la contract.

Prezentul contract a fost încheiat la data de [...], în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Semnatari:
Reprezentantul legal al vânzătorului, Reprezentantul legal al cumpărătorului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înțelegerii părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și reglementărilor specifice emise de ANRE.

ANEXA Nr. 1 la contractul-cadru

TERMINOLOGIE

ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Furnizor implicit Persoană juridică, titular al unei licențe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, la tarife reglementate pe baza unui contract de furnizare
Lună contractuală O lună calendaristică din cadrul unui an calendaristic
Parte/Părți [producător de energie electrică] sau [furnizor implicit]/[producător de energie electrică] și [furnizor implicit]
Parte responsabilă cu echilibrarea Titular de licență care a fost înregistrat de operatorul de transport și de sistem ca parte responsabilă cu echilibrarea, în conformitate cu prevederile Codului comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004; o parte responsabilă cu echilibrarea își poate asuma, de asemenea, responsabilitatea echilibrării pentru alți titulari de licență
Producător de energie electrică Persoană fizică sau juridică, titulară de licență pentru producerea energiei electrice (în înțelesul prezentei definiții sunt incluși și autoproducătorii de energie electrică, producătorii independenți de energie electrică și Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.); sunt exceptați producătorii de energie electrică calificați pentru producție prioritară necontrolabilă
Schimb bloc Schimb de energie electrică între două părți responsabile cu echilibrarea
Zi financiară Orice zi în care banca prin care operează părțile este deschisă pentru operațiuni financiare

ANEXA Nr. 2 la contractul-cadru

CANTITĂȚI DE ENERGIE ELECTRICĂ CONTRACTATE

Tabelul 2.0 - Cantități de energie electrică contractate lunar

MWh

Nr. crt. Luna Cantitatea de energie electrică
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie

NOTE:

1. Tabelele 2.0-2.12 se completează conform datelor transmise de ANRE și pe perioada stabilită de aceasta.

2. Tabelul 2.0 se completează la semnarea contractului sau la modificarea cantităților de energie electrică reglementate de către ANRE.

3. Tabelele 2.1-2.12 se convin și se completează de părți cu cel puțin 5 zile înainte de începutul fiecărei luni calendaristice, pornind de la referința orară transmisă de ANRE. În absența înțelegerii părților privind cantitățile orare, referința orară transmisă de ANRE este obligatorie.

Tabelul 2.1 - Cantități de energie electrică orare contractate în luna ianuarie

MWh

Ora Cantități de energie electrică orare contractate în ianuarie
De la Până la Zi calendaristică
0,00 1,00
1,00 2,00
2,00 3,00
3,00 4,00
4,00 5,00
5,00 6,00
6,00 7,00
7,00 8,00
8,00 9,00
9,00 10,00
10,00 11,00
11,00 12,00
12,00 13,00
13,00 14,00
14,00 15,00
15,00 16,00
16,00 17,00
17,00 18,00
18,00 19,00
19,00 20,00
20,00 21,00
21,00 22,00
22,00 23,00
23,00 24,00

NOTĂ:

Tabelele 2.2.-2.12 se întocmesc similar tabelului 2.1 pentru lunile februarie-decembrie.

ANEXA Nr. 3 la contractul-cadru

PREȚURI DE CONTRACT

Prețul de contract pentru orele de noapte este ................ lei/MWh, reprezentând prețul reglementat, aprobat prin Ordinul/Decizia președintelui ANRE nr. ............................ .

Prețul de contract pentru orele de zi este ...................... lei/MWh, reprezentând prețul reglementat, aprobat prin Ordinul/Decizia președintelui ANRE nr. ......................... .

Orele de noapte sunt ................., aprobate prin Ordinul/Decizia președintelui ANRE nr. ............................. .

Orele de zi sunt ..............., aprobate prin Ordinul/Decizia președintelui ANRE nr. ............................. .

Prețul de contract se aplică pentru fiecare tranzacție orară din contract.

ANEXA Nr. 4 la contractul-cadru

PREVEDERI SPECIFICE
privind procedura de derulare a contractului

Persoana/Persoanele de contact din partea vânzătorului .......................... .

Persoana/Persoanele de contact din partea cumpărătorului ..................... .

Căile de comunicare convenite .................................................................. .

Repere de timp privind transmiterea datelor specifice între părți, precum și între părți și autoritățile desemnate prin lege sau reglementări să le primească, specificații privind procedura de modificare a cantităților de energie electrică orare, cu respectarea condiției prevăzute la art. 4 alin. (2) din contract.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...