Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare

Modificări (3), Puneri în aplicare (3), Referințe (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, al transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009 și intrat în vigoare la data de 27 august 2009, prevederile fiind direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene,

în scopul îmbunătățirii regimului de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare și pentru îndeplinirea standardelor stabilite prin Rezoluția 1540 a Consiliului de Securitate al ONU din 28 aprilie 2004 și prin rezoluțiile subsecvente acesteia,

considerând că adoptarea prezentului proiect de act normativ permite extinderea controlului operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, în special asupra tranzitului de produse cu dublă utilizare necomunitare, dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parțial, utilizării la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea, diseminarea armelor de distrugere în masă și a mijloacelor lor purtătoare sau pot fi destinate, integral ori parțial, unei utilizări finale militare, precum și introducerea unor sancțiuni pentru încălcarea prevederilor revizuite,

având în vedere faptul că neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgență va afecta în mod semnificativ controlul operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, iar în situația constatării de către Curtea Europeană de Justiție a neîndeplinirii de către un stat membru a obligațiilor ce îi revin putându-se aplica sancțiuni pecuniare sub forma unor sume forfetare sau a unei amenzi,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta ordonanță de urgență reglementează regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, precum și măsurile necesare în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134 din 29 mai 2009, denumit în continuare Regulamentul Consiliului, precum și respectarea Acțiunii Comune a Consiliului nr. 401/2000/PESC privind controlul asistenței tehnice ce vizează anumite produse cu utilizare finală militară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 159 din 30 iunie 2000, denumită în continuare Acțiune comună.

Art. 2. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește:

a) drepturile și obligațiile persoanelor fizice și juridice române ori rezidente în România care derulează operațiuni cu produse cu dublă utilizare și asistență tehnică ce vizează anumite utilizări finale militare;

b) componentele sistemului național de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare;

c) măsurile necesare aplicării prevederilor legislației în domeniu, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului, inclusiv sancțiunile pentru nerespectarea acestora. Modificări (1)

Art. 3. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) produse cu dublă utilizare, operațiune de export, exportator, declarație de export, intermediar, servicii de intermediere, tranzit, autorizație individuală de export, autorizație globală de export, autorizație generală națională de export, autorizație generală comunitară de export, teritoriu vamal al Uniunii Europene, produse cu dublă utilizare necomunitare, utilizare finală militară, declarația destinatarului final, transfer - definite și având înțelesul conform prevederilor Regulamentului Consiliului; Modificări (1)

b) destinatar - orice persoană către care se expediază produsele cu dublă utilizare;

c) destinatar final - orice persoană care utilizează în fapt produsele cu dublă utilizare care fac obiectul operațiunilor supuse controlului;

d) utilizare finală - scopul exact în care vor fi utilizate produsele;

e) destinație finală - locul de utilizare finală a produselor;

f) țară terță - orice țară din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene;

g) asistență tehnică - operațiune, astfel cum este definită la art. 1 lit. a) și b) din Acțiunea comună;

h) regimuri internaționale de control al exporturilor, organisme și tratate - conform definiției din art. 1 lit. c) din Acțiunea comună.

Art. 4. -

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, denumit în continuare ANCEX, este autoritatea națională în domeniul controlului operațiunilor cu produse cu dublă utilizare și răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență și în conformitate cu Regulamentul Consiliului următoarele operațiuni cu produse cu dublă utilizare: Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

a) exportul, în regim vamal definitiv sau suspensiv, inclusiv transmiterea de produse software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori telefon unor persoane sau parteneri din afara Uniunii Europene; Puneri în aplicare (1)

b) transferul intracomunitar; Modificări (1)

c) serviciile de intermediere;

d) tranzitul;

e) asistența tehnică.

(2) Se supun regimului de control destinația și utilizarea finală ale produselor cu dublă utilizare care fac obiectul operațiunilor prevăzute la alin. (1).

(3) Se supun regimului de control sursele potențiale de export ale produselor cu dublă utilizare create ca urmare a unor activități de cercetare, dezvoltare, producere. Puneri în aplicare (1)

Art. 6. - Modificări (1)

Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, operațiunile cu produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului.

Art. 7. - Referințe (1)

(1) Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și operațiunile cu produse cu dublă utilizare care nu figurează în anexa I la Regulamentul Consiliului, în situațiile prevăzute la art. 4 și 8 din Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(2) Operațiunile cu aceste produse se supun regimului de control prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

Regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare menționate la art. 5 alin. (1) se realizează ținând seama de:

a) obligațiile ce decurg din sancțiunile impuse de rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU, deciziile adoptate de Uniunea Europeană în cadrul politicii externe și de securitate comună și modalitățile de punere în aplicare a acestora, regulamentele Uniunii Europene, deciziile OSCE, cu derogările prevăzute potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009;

b) considerente de politică externă și securitate națională;

c) existența unor informații întemeiate potrivit cărora operațiunile cu produse cu dublă utilizare menționate la art. 5 alin. (1) ar putea fi legate de activități teroriste, de amenințare a securității publice, a siguranței naționale și de încălcare a drepturilor omului;

d) obiectivul neproliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor purtătoare de asemenea arme;

e) principiul cooperării cu statele care promovează o politică de neproliferare similară.

CAPITOLUL III Autorizarea prin licență

SECȚIUNEA 1 Autorizarea prin licență a operațiunilor cu produse cu dublă utilizare și controlul asistenței tehnice referitoare la anumite utilizări finale militare Puneri în aplicare (1)

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

(1) Operațiunile cu produse cu dublă utilizare se supun autorizării prin eliberarea de licențe. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenul licență este identic, ca definiție, cu termenul autorizație, utilizat în Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(2) Tipurile de licențe care se emit de către ANCEX pentru operațiuni cu produse cu dublă utilizare sunt:

a) licență individuală de export;

b) licență globală de export;

c) licență generală națională de export;

d) licență pentru serviciile de intermediere;

e) licență pentru tranzit.

(3) Cererile pentru licențele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), d) și e) se transmit la ANCEX pe modelele de formulare publicate în anexele IIIa și IIIb la Regulamentul Consiliului, completate în totalitate și semnate de reprezentantul legal al operatorului economic. Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor și informațiilor conținute în cerere și în documentele anexate. Modificări (1)

(4) ANCEX soluționează cererile de licență în termen de maximum 45 de zile de la data depunerii documentației complete necesare. Puneri în aplicare (1)

(5) Cererile pentru licențe se aprobă sau se resping prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(6) Ministrul afacerilor externe poate delega competența de emitere a ordinului privind eliberarea sau respingerea unei licențe.

(7) Licențele generale naționale de export pot fi folosite de către toți exportatorii stabiliți sau care au reședința în România, în condițiile menționate în licență.

(8) Pentru anumite exporturi de produse cu dublă utilizare către destinațiile și în condițiile menționate în anexa II la Regulamentul Consiliului, exportatorii pot beneficia de licența generală comunitară de export nr. EU001. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Operațiunile de export cu produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului și asistența tehnică se efectuează în baza licențelor individuale de export, valabile pentru tipurile și categoriile specificate. Modificări (1)

(2) Pentru transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului, atunci când autorizarea se face prin licență individuală de export, se utilizează formularul din anexa IIIa la Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(3) Valabilitatea licenței individuale de export este de maximum un an de la data emiterii și poate fi prelungită de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a exportatorului, înaintată la ANCEX cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(4) Autorizarea prin licență a operațiunii de export este condiționată de prezentarea unei declarații de utilizare finală, a altor documente justificative sau, după caz, a unui certificat de utilizare finală.

(5) Exportatorul este obligat să obțină de la partenerul extern certificatul de control al livrării eliberat ori certificat de autoritatea competentă din țara de destinație sau alte documente doveditoare, atestând că marfa a ajuns la destinație. Certificatul de control al livrării sau documentele doveditoare se prezintă la ANCEX în original sau copie certificată, în termen de cel mult 4 luni de la data livrării.

(6) Licențele individuale de export pot face obiectul unor condiții speciale, impuse de către ANCEX, specificate în licența emisă.

(7) ANCEX poate cere solicitantului de licență alte documente justificative pe care le consideră necesare în luarea deciziei privind eliberarea licenței.

Art. 11. -

(1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului se pot elibera licențe globale de export, valabile pentru tipurile și categoriile de produse cu dublă utilizare specificate. Modificări (1)

(2) Pentru transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului, atunci când autorizarea se face prin licență globală de export se utilizează formularul din anexa IIIa la Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(3) Exportatorii pot beneficia de licențe globale în condițiile în care au implementat un sistem de administrare și de control intern pentru transferul produselor, denumit generic programul intern de control, care va fi certificat de către ANCEX.

(4) Valabilitatea licenței globale de export este de 3 ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate a licenței poate fi prelungit de către ANCEX pentru o perioadă de maximum un an, în baza unei solicitări justificate a titularului, înaintată la ANCEX cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

(5) Într-un interval de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să prezinte la ANCEX un raport privind operațiunile de export efectuate conform licenței globale de export.

Art. 12. -

(1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului cu excepția produselor menționate în partea a 2-a a anexei II la Regulamentul Consiliului și pentru transferul produselor prevăzute în partea I a anexei IV la Regulamentul Consiliului, poate fi solicitată o licență generală națională de export. Modificări (1)

(2) Exportatorul care intenționează să exporte produse cu dublă utilizare de pe teritoriul României folosind licențele generale naționale de export este obligat să se înregistreze la ANCEX înainte de prima utilizare a unei astfel de licențe.

(3) ANCEX înregistrează exportatorul în termen de 10 zile de la data prezentării solicitării în scris, în condițiile prevăzute la art. 9 din Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(4) Exportatorul indică în declarația vamală faptul că utilizează licența generală națională înscriind numărul licenței în rubrica 44 a acestui document.

(5) Exportatorul care utilizează licența generală națională de export informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licențe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

(6) La cererea ANCEX, exportatorul transmite informații privind exporturile desfășurate în conformitate cu licențele generale naționale de export.

(7) Licențele generale naționale de export se emit în conformitate cu elementele comune prevăzute în anexa IIIc la Regulamentul Consiliului, prin ordin al ministrului afacerilor externe, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

(8) Documentele de transport care însoțesc produsele cu dublă utilizare exportate în conformitate cu licența generală națională de export trebuie să fie însoțite de o declarație a exportatorului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(9) Într-un interval de 30 de zile de la încheierea anului calendaristic, exportatorul este obligat să prezinte ANCEX un raport al operațiunilor de export efectuate conform licenței generale naționale de export.

(10) Licența generală națională de export produce efecte până la încetarea valabilității acesteia prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Exportatorul care utilizează licența generală comunitară are obligația să se înregistreze la ANCEX înainte de prima utilizare a acesteia, iar ANCEX va notifica exportatorului înregistrarea în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare.

(2) Exportatorul care utilizează licența generală comunitară de export informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licențe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

Art. 14. -

(1) Serviciile de intermediere pentru produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului se efectuează în baza licenței pentru servicii de intermediere, dacă solicitantul a fost informat de către ANCEX că produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parțial, oricăreia dintre utilizările prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(2) Prevederile alin. (1) se extind și pentru produse care nu figurează în anexa I la Regulamentul Consiliului dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la art. 4 alin. (1) și (2) din Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(3) Este necesară o licență pentru servicii de intermediere și pentru situația în care intermediarul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(4) Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1), solicitantul trebuie să implementeze un sistem de administrare sau de control intern pentru evaluarea riscurilor.

Art. 15. -

(1) Pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare necomunitare prevăzute în anexa I la Regulamentul Consiliului se poate impune obligația obținerii unei licențe dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parțial, oricăreia dintre utilizările menționate în art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(2) Prevederile alin. (1) se extind și pentru produse care nu figurează în anexa I la Regulamentul Consiliului dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la art. 4 alin. (1) din Regulamentul Consiliului. Modificări (1)

(3) În situația în care se impune obligația obținerii unei licențe pentru tranzitul produselor menționate la alin. (1) și (2), cererea de licență pentru tranzitul acestor produse se poate face, dacă exportatorul nu este rezident în România, de către orice agent împuternicit din România al acestuia implicat în tranzitul respectiv.

Art. 16. -

(1) ANCEX aprobă sau refuză eliberarea unei licențe după examinarea cererilor respective de către Consiliul pentru avizare. Puneri în aplicare (1)

(2) Emiterea licenței privind exportul sau transferul intracomunitar de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear este condiționată de prezentarea de către solicitantul de licență a unei autorizații de export ori transfer, după caz, eliberate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. Modificări (1)

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

(1) Este supusă controlului, prin procedura de autorizare prin licență, orice asistență tehnică acordată în afara Uniunii Europene de către o persoană fizică sau juridică stabilită în România și care este destinată ori pentru care cel care o acordă are motive să suspecteze că este destinată să contribuie la dezvoltarea, producerea, manipularea, funcționarea, întreținerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau proliferarea armelor chimice, biologice ori nucleare sau a dispozitivelor explozive nucleare și vectorilor purtători de asemenea arme.

(2) Asistența tehnică este supusă controlului prin procedura de autorizare prin licență și în cazul în care ea se referă la utilizări finale militare, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și este acordată în țări de destinație care fac obiectul unui regim de embargo privind transferurile de arme, impus de Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană sau de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică dacă:

a) asistența tehnică este acordată în oricare dintre țările menționate în partea a 3-a a anexei II la Regulamentul Consiliului; Modificări (1)

b) asistența tehnică ia forma unui transfer de informații care sunt "de domeniul public" sau care reprezintă "cercetare științifică de bază", în conformitate cu definițiile acestora în cadrul aranjamentelor, regimurilor și tratatelor internaționale de control al exporturilor; sau

c) asistența tehnică este transmisă oral și nu vizează elemente care intră sub incidența unuia sau mai multor aranjamente, regimuri și tratate internaționale de control al exporturilor.

SECȚIUNEA a 2-a Eliberarea certificatului internațional de import și a certificatului de control al livrării Puneri în aplicare (1)

Art. 18. -

(1) ANCEX eliberează certificatul internațional de import, certificatul de control al livrării sau alte documente echivalente, emise ori certificate în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în relațiile cu statele părți la Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, în cazul importurilor de produse cu dublă utilizare prevăzute în listele nr. 2 și 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicată. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, ANCEX poate solicita declarantului alte documente justificative.

Art. 19. -

(1) Certificatul internațional de import se emite de către ANCEX în termen de 10 zile de la depunerea de către solicitant a documentației complete, poate fi utilizat de autoritățile țării exportatoare în procedurile premergătoare exportului, în folosul persoanei specificate, și nu poate fi transferat altei persoane.

(2) Solicitantul va notifica ANCEX cu privire la orice modificări ale datelor cuprinse în certificatul internațional de import, declarația utilizatorului final și certificatul de control al livrării, într-un interval de 10 zile de la data la care au intervenit acele modificări. Dacă datele conținute în documente sunt în curs de a fi schimbate sau au fost schimbate, ANCEX este îndreptățit să retragă certificatul.

Art. 20. -

În cazul în care importul produselor pentru care ANCEX a eliberat un certificat internațional de import se face în unul dintre birourile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, persoana în favoarea căreia s-a eliberat certificatul internațional de import va notifica ANCEX cu privire la sosirea produselor pe teritoriul României, în termen de 20 de zile de la efectuarea operațiunii.

Art. 21. -

(1) Emiterea certificatului internațional de import poate fi refuzată sau certificatul internațional de import poate fi retras în situațiile în care:

a) solicitantul, partenerul extern sau destinatarul final acționează împotriva prevederilor Regulamentului Consiliului; Modificări (1)

b) emiterea certificatului ar încălca obligațiile internaționale ale României și ar pune în pericol îndeplinirea unor astfel de obligații;

c) comercializarea produselor ar încălca interesele de securitate națională ale României;

d) solicitantul a prezentat date și informații incorecte, neconforme cu realitatea sau incomplete.

(2) Eliberarea certificatului internațional de import pentru produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear este condiționată de prezentarea de către solicitantul certificatului internațional de import a unei autorizații de import eliberate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

(3) Eliberarea certificatului de control al livrării poate fi refuzată în situația în care verificările efectuate de ANCEX dovedesc neconcordanța cu datele furnizate pentru eliberarea documentului.

(4) ANCEX emite certificatul de control al livrării în termen de 30 de zile de la depunerea documentației complete.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții comune

Art. 22. -

Eliberarea documentelor de export pentru substanțele înscrise în listele nr. 2 și 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997, republicată, către statele părți la Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora nu este condiționată de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat sau certificat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exporturilor ori a unui document echivalent.

Art. 23. - Puneri în aplicare (1)

(1) Titularii sau beneficiarii licențelor sunt obligați să declare la ANCEX orice modificări sau diferențe față de datele înscrise în licențe, constatate în documente, precum și la predarea ori preluarea produselor cu dublă utilizare respective.

(2) În cazul în care asemenea modificări sau diferențe schimbă condițiile în temeiul cărora a fost eliberată licența, aceasta este revocată prin ordin al ministrului afacerilor externe. Declararea acestor modificări sau diferențe se efectuează în scris și este însoțită, după caz, de o nouă cerere de licență.

(3) Ministrul afacerilor externe poate delega competența de emitere a ordinului de revocare a unei licențe.

(4) În documentele comerciale relevante referitoare la produsele cu dublă utilizare, exportatorul are obligația să înscrie următorul text: "Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare." În acest sens, documentele comerciale relevante includ, în special, contracte, facturi, confirmări ale comenzilor, precum și documente de expediție. Puneri în aplicare (1)

Art. 24. - Puneri în aplicare (1)

Licențele pot fi utilizate numai de titularii sau beneficiarii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea condițiilor prevăzute în acestea, și nu pot fi cesionate.

Art. 25. -

Formularele pentru certificate, licențe și alte documente, pe care ANCEX le eliberează în vederea aprobării operațiunilor desfășurate cu produse cu dublă utilizare, se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 26. -

ANCEX ține evidența licențelor emise și a companiilor beneficiare.

Art. 27. -

(1) Formalitățile vamale pe care le presupun operațiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) pot fi efectuate numai la birourile vamale stabilite în acest sens prin ordin al conducătorului Autorității Naționale a Vămilor. Autoritatea Națională a Vămilor va comunica Comisiei Europene lista birourilor vamale abilitate.

(2) Exportatorii au obligația de a declara și de a prezenta produsele cu dublă utilizare pentru controlul vamal numai la birourile vamale abilitate.

Art. 28. -

Respingerea cererii de eliberare a licenței și neeliberarea licenței în termenul prevăzut la art. 9 alin. (4) se pot contesta în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV Sistemul național de control al exporturilor

Art. 29. -

În aplicarea regimului de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare, Ministerul Afacerilor Externe, prin ANCEX, coordonează activitatea sistemului național de control al exporturilor, ca parte a sistemului de control comunitar, alcătuit din: Modificări (1)

a) Ministerul Afacerilor Externe, prin ANCEX;

b) Consiliul pentru avizare.

Art. 30. -

(1) Organizarea și funcționarea Consiliului pentru avizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Puneri în aplicare (1)

(2) În componența Consiliului pentru avizare intră reprezentanți ai următoarelor instituții:

a) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Națională a Vămilor și Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin structurile specializate;

b) Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe;

c) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

(3) Președinția Consiliului pentru avizare este asigurată de către Ministerul Afacerilor Externe.

(4) Secretariatul Consiliului pentru avizare este asigurat de către ANCEX.

(5) Consiliul pentru avizare examinează și avizează cererile de licență pentru operațiunile cu produse cu dublă utilizare prevăzute la art. 5 alin. (1).

Art. 31. -

(1) Ministerul Afacerilor Externe, prin ANCEX, își exercită atribuțiile de control prin corpul de control alcătuit din specialiști proprii sau specialiști desemnați de aceasta.

(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile corpului de control al ANCEX se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Ministrul afacerilor externe poate delega competența de emitere a ordinului privind organizarea, funcționarea și atribuțiile corpului de control al ANCEX.

(4) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor, efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituții specializate în domeniu, în vederea clasificării ca produse cu dublă utilizare, se suportă financiar de către persoana fizică sau juridică în beneficiul căreia se desfășoară activitatea de clasificare. În situații legate de fapte care pot aduce atingere securității naționale, când exportatorii produselor cu dublă utilizare nu sunt persoane juridice române sau persoane fizice străine cu rezidență în România, cheltuielile de expertiză tehnică se suportă din bugetul Ministerul Afacerilor Externe.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale de control, corpul de control al ANCEX are acces neîngrădit, în condițiile legii, la documente, date și informații referitoare la operațiunile cu produse supuse controlului destinației și utilizării finale.

(6) Exportatorii sunt obligați să transmită, la cererea ANCEX, la termenele stabilite, documentele, datele și informațiile solicitate și să asigure, în condițiile legii, accesul neîngrădit al corpului de control al acestuia în sediile lor și în orice spații care le aparțin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operațiunilor supuse controlului prin prezenta ordonanță de urgență, a celor privind destinația și utilizarea finală ale produselor cu dublă utilizare, precum și pentru a stabili dacă produsele care fac obiectul exporturilor se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență.

(7) Corpul de control poate analiza evidențele privind transferurile externe definitive de produse și tehnologii, altele decât cele cu dublă utilizare, efectuate de persoana fizică sau juridică controlată în zone aflate sub regimuri de embargo sau zone limitrofe acestora.

Art. 32. - Puneri în aplicare (1)

(1) Exportatorii și autoritățile publice cu atribuții în domeniu au obligația de a păstra documentele privind derularea operațiunilor cu produse cu dublă utilizare supuse regimului de control timp de 3 ani, începând cu anul calendaristic următor celui în care s-au efectuat aceste operațiuni.

(2) Utilizatorii de licențe trebuie să țină registre sau liste detaliate care să cuprindă documentele comerciale și informațiile relevante pentru operațiunile efectuate, conform prevederilor Regulamentului Consiliului. Modificări (1)

(3) Persoanele fizice și juridice, inclusiv autoritățile publice, care desfășoară activitățile prevăzute la art. 5 alin. (3) sunt obligate să notifice ANCEX cu privire la aceste activități.

Art. 33. -

(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ANCEX este beneficiar autorizat și valorificator de informații specifice, inclusiv pentru cele deținute de instituțiile de stat abilitate, potrivit legii, să desfășoare activități informative.

(2) ANCEX are acces neîngrădit, în condițiile legii, la toate informațiile care privesc operațiuni cu produse cu dublă utilizare, precum și la informațiile necesare evaluării oricăror forme de activități cu asemenea produse.

(3) Autoritățile publice abilitate, potrivit legii, să desfășoare activități informative sunt obligate să transmită ANCEX datele obținute referitoare la încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(4) La solicitarea ANCEX, autoritățile publice abilitate prevăzute la alin. (3) efectuează verificări specifice și îl informează în vederea aplicării măsurilor legale.

(5) La solicitarea ANCEX, Autoritatea Națională a Vămilor furnizează datele și informațiile pe care le deține referitoare la operațiunile vamale cu produse cu dublă utilizare.

(6) ANCEX poate decide, cu avizul Consiliului pentru avizare, interzicerea tranzitului sau impunerea obligației de obținere a unei licențe pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare necomunitare cuprinse în anexa I la Regulamentul Consiliului, dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral ori parțial, unor utilizări prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din Regulamentul Consiliului, și interzicerea tranzitului produselor cu dublă utilizare care nu figurează în anexa I la Regulamentul Consiliului pentru utilizările prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din Regulamentul Consiliului, în baza informațiilor întemeiate, referitoare la utilizarea finală și utilizatorul final, pe care le pun la dispoziție instituțiile care desfășoară activități informative, alte autorități naționale sau ale altor state. Modificări (1)

(7) ANCEX participă la schimbul general și schimbul specific de informații din domeniu, comunică direct sau prin canale diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe cu organizațiile internaționale de neproliferare a armelor de distrugere în masă și de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare, precum și cu instituții ale Uniunii Europene.

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 34. - Modificări (1)

Exportul, reexportul, alte operațiuni comerciale de transfer în regim vamal definitiv sau suspensiv în afara teritoriului vamal al României și tranzitul internațional pe teritoriul vamal al României de produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și operațiunile de intermediere cu aceste produse, efectuate fără licență, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 35. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor legale privind completarea documentelor pentru acordarea licenței sau a certificatului internațional de import ori a unui document echivalent, prin prezentarea de date incomplete, cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, dacă fapta nu constituie infracțiune;

b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4), cu amendă de la 13.000 lei la 15.000 lei; Modificări (1)

c) lipsa registrelor sau a documentelor comerciale și a datelor referitoare la transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare autorizate prin licență ori punerea în liberă circulație de produse cu dublă utilizare pentru care declarantul a primit certificat internațional de import sau alt document echivalent, cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) și (2), dacă fapta nu constituie infracțiune, cu amendă de la 18.000 lei la 25.000 lei, precum și cu anularea, suspendarea sau retragerea licențelor eliberate, după caz;

e) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (2) și ale art. 20, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) și (4), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 24 de către titularii și beneficiarii licenței, cu amendă de 10.000 lei;

h) nerespectarea prevederilor art. 27 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;

i) nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (6), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;

j) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) și (2), cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei;

k) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (3), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

l) nerespectarea obligațiilor exportatorilor care beneficiază de licență generală comunitară de export, licență generală națională de export sau ale titularilor licențelor globale de export privind raportările și notificările ulterioare, cu amendă de la 16.000 lei la 25.000 lei. Modificări (1)

(2) Constatarea faptelor de încălcare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și aplicarea contravențiilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul ANCEX.

(3) Produsele cu dublă utilizare destinate, folosite sau rezultate din activități contravenționale pot fi confiscate în condițiile legii.

Art. 36. - Modificări (1)

Contravențiilor prevăzute la art. 34 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 37. - Puneri în aplicare (1)

(1) Licențele emise în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență pot fi anulate, suspendate, revocate sau retrase în condițiile legii.

(2) Condițiile de anulare, suspendare, revocare sau retragere a licențelor se stabilesc prin norme de aplicare aprobate conform art. 39 alin. (1). Modificări (1)

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 38. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 39. -

(1) În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ANCEX va elabora norme de aplicare a acesteia.

(2) Normele de aplicare prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 40. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2007, cu modificările ulterioare.

(2) Până la adoptarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 30 alin. (1), Consiliul pentru avizare își desfășoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr. 2.429/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru avizarea licențierii operațiunilor cu produse si tehnologii cu dublă utilizare.

(3) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Costea Romulus Doru,
secretar de stat
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
p. Directorul Serviciului Român de Informații,
George Viorel Voinescu
Directorul Serviciului de Informații Externe,
Mihai Răzvan Ungureanu
Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților
Nucleare,
Vajda Borbala
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 23 decembrie 2010.

Nr. 119.

ANEXĂ

DECLARAȚIA
care trebuie anexată documentelor de transport ce însoțesc produsele cu dublă utilizare care au fost exportate în baza licenței generale naționale de export

" Exportul acestor produse se bazează pe licența generală națională de export, care va fi folosită exclusiv pentru următoarele operațiuni desemnate: ....................................................................

Aceste produse nu vor fi expediate în baza altor operațiuni specificate, fără a avea aprobarea prealabilă a autorității competente române, și pot fi reexportate în conformitate cu regulamentele naționale ale țării de destinație."

Data ..........................

Semnătura .......................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...