Parlamentul României

Legea bugetului de stat pe anul 2011, nr. 286/2010

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (94), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 2010 până la 24 decembrie 2011, fiind înlocuit prin Lege 293/2011;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2011

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 80.802,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 108.481,9 milioane lei, cu un deficit de 27.679,8 milioane lei. Modificări (2)

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

(5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de credite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 3. -

Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2011

Art. 4. -

Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.120,6 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 1.962,9 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4; Modificări (2)

b) 8.154,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5; Modificări (2)

c) 561,8 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare pe unități administrativ-teritoriale se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;

d) 2.001,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

e) 440,3 milioane lei pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, care se vor repartiza pe județe și proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare. Modificări (2)

Art. 5. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. a) sunt destinate finanțării:

a) sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap; Modificări (1)

b) drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore;

c) drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional;

d) cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat;

e) cheltuielilor aferente învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;

f) instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

g) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din tară;

h) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene.

(2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) În situațiile în care produsele lactate și de panificație, mierea de albine, precum și fructele se contractează și de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, consiliul județean va repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective, în funcție de numărul beneficiarilor și valoarea produselor distribuite.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. b) sunt destinate finanțării: Referințe (1)

a) cheltuielilor cu salariile, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat; Modificări (1)

b) materialelor de natura obiectelor de inventar ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat; Referințe (1)

c) drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizației lunare; Modificări (1)

d) ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social; Referințe (1)

e) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București; Referințe (1)

f) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, pentru administrațiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale; Referințe (1)

g) cheltuielilor creșelor; Referințe (1)

h) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult.

(5) Finanțarea cheltuielilor cu salariile, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, exclusiv învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după consultarea consiliului județean și a primarilor, și cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.

(7) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (4), cu excepția celor pentru plata cheltuielilor cu salariile, stabilite prin lege, și contribuțiile aferente acestora, ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.

(8) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 6. -

(1) În anul 2011, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanța cu prioritate acele lucrări de investiții noi sau în continuare, aferente unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

(2) Se interzice finanțarea lucrărilor de investiții noi dacă nu sunt asigurate surse de finanțare a lucrărilor de investiții în continuare, astfel încât să se respecte graficele de execuție sau termenele de punere în funcțiune. Se interzice finanțarea obiectivelor de investiții noi dacă în portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale există obiective de investiții în derulare al căror termen de punere în funcțiune este depășit, până la finalizarea acestora, când vor putea fi incluse la finanțare lucrări noi. Excepție fac lucrările de investiții colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial și funcțional de o anumită investiție directă, necesare punerii în funcțiune și exploatării investiției directe realizate ca urmare a implementării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Art. 7. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2011 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011

Art. 8. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(2) În baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 105,3 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății. Modificări (1)

(3) Pentru anul 2011, cotele de contribuții pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează: Jurisprudență

a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligația plății contribuției direct sau cu plata din alte surse.

Art. 9. -

Prevederile art. 39 se aplică în mod corespunzător și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

SECȚIUNEA a 4-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2011

Art. 10. -

(1) Pentru anul 2011, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole și de pescuit, altor programe/instrumente/facilități postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete, cărora le revine și obligația corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pot asigura prin bugetele proprii finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituții publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în condițiile stabilite prin memorandumurile/contractele de finanțare.

(3) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul de finanțare.

(4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite.

(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, pe baza fișei de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, avizată de principiu din punctul de vedere al eligibilității activităților de către autoritatea de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității.

(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilității:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanțați integral de la bugetul de stat;

c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea în legislația privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum și să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi și să modifice Programul de investiții publice, după caz, respectând condițiile prevăzute la alin. (5), cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

(8) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.

(9) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilităților sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare", precum și "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN".

Art. 11. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 10 alin. (1) eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuția Comisiei Europene și/sau a altor donatori externi, la proiectele prevăzute la art. 10 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform prevederilor legale comunitare și naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, Autoritatea de Certificare și Plată sau de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează cu celeritate în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.

(4) Sumele aferente proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1) rămase neutilizate în cadrul bugetelor locale la finele exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație pentru care acestea au fost inițial prevăzute, până la finalizarea proiectelor respective.

(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de Certificare și Plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.

Art. 12. -

(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.

SECȚIUNEA a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2011

Art. 13. -

(1) Pentru anul 2011 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.

Art. 14. -

Fac excepție de la prevederile art. 13 cheltuielile aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.

Art. 15. -

(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.

(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole și între proiectele/programele cu finanțare rambursabilă, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

Art. 16. -

În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 17. -

Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică și promovarea intereselor românești peste hotare, precum și pentru finanțarea unor acțiuni cu caracter social sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. -

În bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt cuprinse și sumele necesare organizării și desfășurării recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011.

Art. 19. -

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul propriu și al instituțiilor din subordine sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare, primite în cursul anului și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2011.

(2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar Ministerului Finanțelor Publice sumele primite conform alin. (1), precum și fișele proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare.

Art. 20. -

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume între proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare, și să modifice Programul de investiții publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, la titlul "Alte transferuri".

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația să comunice lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit alin. (1).

Art. 21. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2011 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament în cadrul titlului "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanțate/aprobate la finanțare sau pentru introducerea unor proiecte noi finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", redistribuiri de credite de angajament și virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.

(7) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzător, să introducă titlul și articolul respective, cu condiția existenței fișelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanțare/finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, și să modifice Programul de investiții publice, după caz.

(8) Prevederile alin. (7) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

(9) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate conform alin. (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător și, după caz, a formularelor de fundamentare.

(10) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

Art. 22. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la bugetele acestora, cu excepția proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile.

(2) Reparațiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, la poziția C "Alte cheltuieli de investiții", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investițiilor", anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 23. -

Din fondurile prevăzute la alin. (4) și (5) ale art. 227 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze în anul 2011 și cheltuieli pentru finalizarea obiectivelor de investiții în derulare - construcții-montaj, achiziționarea și amenajarea unor sedii ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale unităților sale subordonate, în limita sumelor prevăzute în anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2011.

Art. 24. -

(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor la care se face referire la art. 14.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

Art. 25. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare la și de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului" și "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția realocărilor între aceste poziții și a celor către titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare".

(3) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

(4) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiții ale agenților economici cu capital de stat" și de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiții.

(5) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:

a) plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniunii Europene, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, a rambursărilor de credite interne și externe, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente creditelor, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare, pre și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă;

b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunității Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând majorările de întârziere.

(6) Ministerul Finanțelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuția României la bugetul Uniunii Europene".

(7) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze suplimentări de credite bugetare la poziția bugetară "Fondul Național de Preaderare" prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole și alineate de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol de cheltuieli, în funcție de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanțare nerambursabilă de preaderare.

Art. 26. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări ale indicatorilor tehnico-economici în fișele de investiții aferente obiectivelor de investiții, precum și să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2011 în programele de investiții publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și bugetelor fondurilor speciale.

Art. 27. -

Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la capitolul "Transporturi", articolul "Subvenții pentru transportul de călători cu metroul", se suportă și subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul 2010.

Art. 28. - Modificări (1)

(1) În bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA", din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanțării cheltuielilor aferente schemelor de plăți directe pe suprafață, respectiv schema de plată directă unică pe suprafață, schema de plată separată pentru zahăr, precum și a măsurilor de piață și intervenție în agricultură, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanțelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului.

(2) Sumele alocate pentru finanțarea măsurilor de intervenție în piață, cuprinse în măsurile de piață și intervenție în agricultură, finanțate din sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare, sunt purtătoare de dobândă. Sumele reprezentând contravaloarea împrumutului acordat de Ministerul Finanțelor Publice din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, precum și dobânzile aferente vor fi rambursate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din sumele restituite cu această destinație de către Uniunea Europeană.

Art. 29. -

În anul 2011, sumele reprezentând plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, acordate în completarea schemelor de plăți naționale directe pe suprafață, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală - FEADR".

Art. 30. -

Angajamentele legale aferente creditelor contractate în anul 2009 de către producătorii agricoli în baza Legii creditului agricol pentru producție nr. 150/2003, cu modificările și completările ulterioare, rambursate în anul 2010 cu respectarea prevederilor art. 5 din legea menționată, se pot finanța din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în anul 2011, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 40 "Subvenții", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

Art. 31. -

În bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la capitolul "Învățământ", sunt prevăzute, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiții, consolidări, reabilitări, achiziții de imobile, reparații capitale, achiziționarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea și construirea de campusuri școlare și școli de arte și meserii, asigurarea utilităților de natura investițiilor, reforma educației timpurii, precum și alte dotări specifice învățământului.

Art. 32. -

În bugetul Ministerului Sănătății, la "Cheltuieli de capital", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01.30 "Alte active fixe", este cuprinsă și suma pentru achiziționarea de software care asigură clasificarea automată a datelor în sistemul "Diagnostic related group" (DRG).

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 33. -

În anul 2011, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.

Art. 34. - Jurisprudență

În anul 2011, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de asistență socială, finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională "Poșta Română" - S.A., se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăși 1,05% din valoarea sumelor virate.

Art. 35. -

Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și securitate națională sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unități de învățământ, indiferent de instituțiile de apărare națională, ordine publică și securitate națională din care provin cursanții.

Art. 36. -

(1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități, asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 37. -

În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - "Acțiuni generale", la titlul "Cheltuieli de personal" este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului pot fi majorate cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare aferente creșterilor salariale stabilite pentru anul 2011.

Art. 38. -

(1) Sumele aferente drepturilor bănești acordate personalului din cadrul instituțiilor publice finanțate integral din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, din fondurile constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările și completările ulterioare, și care, potrivit legii, se introduc în salariul de bază și sunt prevăzute în anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite și, respectiv, la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Ordonatorii principali de credite virează lunar la bugetul de stat și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (1) din fondurile constituite potrivit legii și prevăzute în anexele la buget.

(3) Cu sumele virate potrivit alin. (2) se majorează veniturile bugetului de stat și, respectiv, ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, precum și cheltuielile de personal ale ordonatorilor principali de credite, prin diminuarea în mod corespunzător a veniturilor și cheltuielilor aprobate potrivit alin. (1).

(4) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat și ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, precum și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat.

Art. 39. -

Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat prin prezenta lege și fondul aferent salariilor de bază, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 40. -

(1) Pentru anul 2011, operatorii economici definiți potrivit art. 27 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, determină cheltuielile salariale, astfel:

a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent sau care primesc subvenții sau transferuri de la bugetul de stat și bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăși nivelul cheltuielilor cu salariile aferente anului precedent; Jurisprudență, Reviste (1)

b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent acordă creșteri salariale, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, dar nu mai mari decât inflația prognozată pentru anul 2011;

c) pentru operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 3 pct. 2 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, fondul de salarii este aprobat de Guvern prin bugetele de venituri și cheltuieli și se aplică politica salarială din sectorul bugetar.

(2) În anul 2011, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu pot majora numărul maxim de personal prevăzut prin bugetul aprobat pentru anul 2010. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condițiile extinderii activității, Guvernul poate aproba creșterea numărului de personal și în mod corespunzător a cheltuielilor cu salariile la unii operatori economici. Jurisprudență

Art. 41. -

Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta lege.

*) Anexele nr. 1, 2 și 4-10 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
IOAN OLTEAN PETRU FILIP

București, 28 decembrie 2010.

Nr. 286.

ANEXA Nr. 1

TOTAL

BUGETUL DE STAT
pe anul 2011

- SINTEZA -

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Program 2011
0001 01 VENITURI - TOTAL 80.802.121
0002 01 I. VENITURI CURENTE 74.852.350
0003 01 A. VENITURI FISCALE 67.619.696
0004 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 15.784.675
0005 01 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 10.703.595
0101 IMPOZIT PE PROFIT 9.882.785
01 Impozit pe profit de la agenții economici 9.552.585
02 Impozit pe profit de la băncile comerciale 330.200
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 820.810
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 635.150
02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite ori din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului 190
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 168.030
04 Impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine 6.460
05 Impozit pe profitul realizat de persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoana juridică 10.740
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice 240
0300 01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 5.079.056
0301 IMPOZIT PE VENIT 18.400.243
01 Impozit pe venituri din activități independente 505.240
02 Impozit pe venituri din salarii 13.384.156
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 360.612
04 Impozit pe venituri din dividende 1.354.991
05 Impozit pe venituri din dobânzi 360.000
06 Impozit pe venituri din pensii 1.100.000
07 Impozit pe veniturile obținute din jocurile de noroc, din premii și din prime în bani și/sau natură 124.949
08 Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobânzi realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România 11.132
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare 137.746
10 Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare 253
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 94.404
12 Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente 74.781
13 Impozit pe venituri din activități agricole 4.056
14 Impozit pe venituri obținute din valorificarea de bunuri în regim de consignație și din activități desfășurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial 71.646
15 Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară 5.594
16 Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil 155.130
17 Impozit pe onorariul alocațiilor și notarilor publici 2.543
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 242.880
19 Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit -51.535
50 Impozit pe venituri din alte surse 86.929
60 Regularizări 374.736
0401 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) -13.321.187
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -13.321.187
0500 01 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 2.024
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 2.024
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 2.024
0700 01 A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 6.476
0701 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 6.476
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru 6.476
1000 01 A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 51.156.845
1001 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 46.231.100
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -13.120.647
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) -1.962.896
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) -8.154.619
05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) -561.770
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -2.000.991
07 Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural (se scad) -440.371
1201 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 18.533
01 Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale 18.533
1401 ACCIZE 17.363.100
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI 664.759
01 Taxe pentru jocurile de noroc 526.500
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 115.830
04 Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 21.208
06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 527
07 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional 437
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități 257
1700 01 A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE 614.000
1701 VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 614.000
01 Taxe vamale 607.910
03 Contribuții în sectorul zahărului 6.090
1800 01 A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 57.700
1801 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 57.700
04 Alte taxe pe tranzacții și comerț internațional 57.700
2000 01 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 377.073
2001 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 377.073
05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 377.073
2900 01 C. VENITURI NEFISCALE 6.855.581
3000 01 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4.642.645
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 4.449.795
01 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale 118.349
02 Încasări din cota reținută, conform codului penal 81
04 Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naționale a României 1.035.300
05 Venituri din concesiuni și închirieri 1.347.768
08 Venituri din dividende 1.948.297
3101 VENITURI DIN DOBÂNZI 192.850
03 Alte venituri din dobânzi 192.850
3300 01 C2. VÂNZăRI DE BUNURI ȘI SERVICII 2.212.936
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 1.198.748
02 Taxe consulare 147.420
03 Venituri din taxe pentru prestații vamale 105
04 Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare 105
05 Taxe și alte venituri în învățământ 211
06 Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară 4.475
07 Venituri realizate cu ocazia participării la acțiuni sub egida organizațiilor internaționale 1.702
08 Venituri din prestări de servicii 982.807
09 Taxe și alte venituri din protecția mediului 18.722
16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă 71
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare 3.333
20 Venituri din cercetare 3
23 Venituri din timbrul judiciar 1.580
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 4.107
26 Venituri din despăgubiri 4.265
29 Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans 158
50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 29.684
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 185.983
01 Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate 761
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 185.222
3501 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 429.282
01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 371.698
02 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe 686
03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 52.650
04 Majorări de intârziere pentru venituri nevărsate la termen 130
05 Amenzi judiciare 2.633
50 Alte amenzi, penalități și confiscări 1.485
3601 DIVERSE VENITURI 398.923
01 Venituri din aplicarea prescripției extintive 11.794
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 234
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 1.392
05 Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice 210.600
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 2.948
16 Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare 15.795
17 Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate 105
19 Venituri din recuperarea creanțelor fiscale 211
50 Alte venituri 155.844
3900 01 II. VENITURI DIN CAPITAL 59.879
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 59.879
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 14.897
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare 632
03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 20.154
06 Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare 6.400
07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale 421
08 Venituri obținute în procesul de cesiune a creanțelor fiscale 16.848
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 527
4000 01 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 6.392
4001 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 6.392
04 Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară 53
07 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice 6.318
08 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL și ROMGAZ 21
4501 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI 5.883.500
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 108.481.950
01 CHELTUIELI CURENTE 103.668.714
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 15.309.517
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.881.386
30 TITLUL III DOBÂNZI 8.320.032
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.110.171
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 207.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 27.186.210
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 15.014.755
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 8.118.879
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.648.381
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.291.120
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 5.581.263
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.878.289
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.873.339
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.934.947
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 509
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.934.438
5100 01 Partea l SERVICII PUBLICE GENERALE 42.106.387
01 CHELTUIELI CURENTE 39.609.505
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.933.385
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 631.298
30 TITLUL III DOBÂNZI 8.163.177
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 207.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 17.498.996
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.962.454
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 899.961
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 313.234
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.720
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 86.770
75 TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.405.162
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.405.162
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 9.206.280
01 CHELTUIELI CURENTE 9.127.892
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.905.371
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 510.826
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 31.357
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.868.319
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 808.506
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 3.483
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 78.388
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 78.388
01 Autorități executive și legislative 3.547.870
01 Administrația prezidențială 25.502
02 Autorități legislative 284.684
03 Autorități executive 2.983.051
04 Alte organe ale autorităților publice 254.633
03 Contribuții la bugetul UE 5.557.611
04 Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană 100.799
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 1.745.903
01 CHELTUIELI CURENTE 1.737.543
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 138.974
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 18.479
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 29.140
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.444.532
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 91.455
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.963
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.360
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8.360
01 Cercetare fundamentală (de bază) 159.131
02 Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale 1.586.772
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.101.290
01 CHELTUIELI CURENTE 3.096.318
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 889.040
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 55.917
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 207.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.649.573
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 294.788
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.972
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 22
75 TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
02 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 200.000
03 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 7.000
04 Fondul Național de Preaderare 1.424.177
11 Asistență națională externă pentru dezvoltare 58.689
12 Fondul Național de Dezvoltare 4.950
14 Plata valorii de executare a garanției în cadrul programului Prima casă 102.680
15 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat 62.637
50 Alte servicii publice generale 1.241.157
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 10.972.103
01 CHELTUIELI CURENTE 8.566.941
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 46.076
30 TITLUL III DOBÂNZI 8.163.177
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 357.688
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.405.162
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.405.162
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 17.080.811
01 CHELTUIELI CURENTE 17.080.811
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 17.080.811
02 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 13.942.745
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj 3.032.785
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 105.281
6000 01 Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 14.604.872
01 CHELTUIELI CURENTE 13.582.923
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.896.940
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.267.920
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.320
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 797.035
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 177.840
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 243.441
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 180
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 7.042
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 187.205
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.021.949
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.021.949
6001 APĂRARE 3.785.789
01 CHELTUIELI CURENTE 3.332.406
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.646.082
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 463.175
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 72.588
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 150.201
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 110
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 453.383
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 453.383
01 Administrație centrală 258.922
02 Apărare națională 3.119.510
03 Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara teritoriului statului român 371.444
25 Cercetare și dezvoltare pentru apărare 23.948
50 Alte cheltuieli în domeniul apărării 11.965
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 10.819.083
01 CHELTUIELI CURENTE 10.250.517
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.250.858
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 804.745
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.320
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 724.447
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 27.639
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 243.441
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 70
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6.792
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 187.205
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 568.566
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 568.566
01 Administrația centrală 1.979.932
03 Ordine publică 3.376.608
01 Poliție 1.762.386
02 Jandarmerie 816.045
03 Pază și supravegherea frontierei 798.177
04 Siguranță națională 1.445.112
05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor 881.384
06 Autorități judecătorești 1.827.182
07 Penitenciare 641.751
25 Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranță națională 1.500
50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 665.614
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 26.087.319
01 CHELTUIELI CURENTE 25.739.718
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 881.579
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.467.191
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 6.254.171
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 123.569
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 703.076
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.648.201
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 901.939
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 761.992
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 347.192
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 347.192
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 409
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 409
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 4.169.909
01 CHELTUIELI CURENTE 3.939.811
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 488.657
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 165.991
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.988.250
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.214
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 373.007
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 230.062
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 408.619
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 281.011
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 230.098
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 230.098
01 Administrație centrală 134.767
02 Servicii publice descentralizate 493.177
03 Învățământ preșcolar și primar 2.875
01 Învățământ preșcolar 2.875
04 Învățământ secundar 419.229
01 Învățământ secundar inferior 191.445
02 Învățământ secundar superior 195.888
03 Învățământ profesional 31.896
05 Învățământ post liceal 45.091
06 Învățământ superior 2.238.862
01 Învățământ universitar 2.193.233
02 Învățământ postuniversitar 45.629
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 46.500
02 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 46.500
11 Servicii auxiliare pentru educație 295.648
04 Cămine și cantine pentru studenți 117.898
30 Alte servicii auxiliare 177.750
25 Cercetare și dezvoltare pentru învățământ 25
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 493.735
6601 SĂNĂTATE 2.414.329
01 CHELTUIELI CURENTE 2.339.379
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 215.820
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 709.351
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.146.430
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 34.963
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 20.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 212.815
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 74.950
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 74.950
01 Administrația centrală 14.900
02 Servicii publice descentralizate 190.000
04 Servicii medicale în ambulator 7.209
05 Asistență medicală în centre medicale multifuncționale 7.209
06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 45.372
01 Spitale generale 45.372
08 Servicii de sănătate publică 143.421
09 Hematologie și securitate transfuzională 65.000
10 Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate 5.853
50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății 1.942.574
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 1.942.574
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 1.847.747
01 CHELTUIELI CURENTE 1.825.253
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 36.316
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 356.845
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 636.333
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 78.852
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.000
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 462.070
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 243.837
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.494
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 22.494
01 Administrație centrală 12.500
02 Servicii publice descentralizate 10.647
03 Servicii culturale 359.548
01 Biblioteci publice naționale 10.000
03 Muzee 105.932
04 Instituții publice de spectacole și concerte 178.130
11 Edituri 1.986
12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 55.000
14 Centre culturale 7.500
16 Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale 1.000
05 Servicii recreative și sportive 297.632
01 Sport 292.632
02 Tineret 5.000
50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 1.167.420
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 17.655.334
01 CHELTUIELI CURENTE 17.635.275
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140.786
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 235.004
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.483.158
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.540
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 299.069
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.418.139
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 31.250
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 24.329
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 19.650
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 19.650
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 409
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 409
01 Administrație centrală 328.611
02 Servicii publice descentralizate 175.526
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 7.540.520
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 2.055.485
02 Asistență socială în caz de invaliditate 2.055.485
06 Asistență socială pentru familie și copii 5.747.052
08 Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare 119.958
09 Ajutoare pentru urmași 800
15 Prevenirea excluderii sociale 1.331.222
01 Ajutor social 1.245.600
03 Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 1.258
04 Servicii sociale 5.000
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 79.364
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 1.400
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale 354.760
7000 01 Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 3.024.291
01 CHELTUIELI CURENTE 2.735.991
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 103.300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 39.074
30 TITLULUI DOBÂNZI 10.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII 10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 896.649
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 246.541
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 868.792
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 200
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 561.435
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 288.300
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 288.300
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 1.766.544
01 CHELTUIELI CURENTE 1.510.544
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII 10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 646.421
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 190.688
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSĂRILE (FEN) POSTADERARE 94.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 561.435
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 256.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 256.000
03 Locuințe 599.210
01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 599.210
05 Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice 727.334
02 Amenajări hidrotehnice 727.334
50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 440.000
7401 PROTECȚIA MEDIULUI 1.257.747
01 CHELTUIELI CURENTE 1.225.447
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 103.300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 31.074
30 TITLUL III DOBÂNZI 10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 250.228
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55.853
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 774.792
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 32.300
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 32.300
01 Administrație centrală 38.270
03 Reducerea și controlul poluării 1.200.432
04 Protecția biosferei și a mediului natural 2.200
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului 5.045
50 Alte servicii în domeniul protecției mediului 11.800
8000 01 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 22.659.081
01 CHELTUIELI CURENTE 22.000.577
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 494.313
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 475.903
30 TITLUL III DOBÂNZI 141.535
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.100.171
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.739.359
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.506.351
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.403.609
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 68.705
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 4.070.631
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 129.128
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 129.128
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 529.376
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 100
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 529.276
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 3.956.959
01 CHELTUIELI CURENTE 3.945.732
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 148.887
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 152.557
40 TITLUL IV SUBVENȚII 219.402
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 118.727
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.402.749
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 829.207
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 10
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 74.193
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.227
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 11.227
01 Acțiuni generale economice și comerciale 3.956.959
01 Administrație centrală 130.426
03 Meteorologie 43.910
05 Sistemul național antigrindină 4.000
06 Prevenire și combatere inundații și ghețuri 9.750
07 Susținerea cuponului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale 219.402
10 Programe de dezvoltare regională și socială 850.824
11 Rezerve de stat și de mobilizare 4.671
12 Ajutoare de stat 2.372.217
30 Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 321.759
8101 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 513.400
01 CHELTUIELI CURENTE 513.400
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 215.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 298.400
05 Energie electrică 252.776
06 Energie termică 215.000
50 Alte cheltuieli privind combustibili și energia 45.624
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII 422.538
01 CHELTUIELI CURENTE 349.350
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 21
30 TITLULUI DOBÂNZI 9.108
40 TITLUL IV SUBVENȚII 216.769
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 6.900
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 116.552
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 73.188
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 73.188
01 Industria extractivă o resurselor minerale altele decât combustibilii minerali 84.203
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 338.335
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 6.278.973
01 CHELTUIELI CURENTE 6.181.790
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 310.410
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 156.333
30 TITLUL III DOBÂNZI 427
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.084.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 633.296
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 315.907
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.539.550
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59.602
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 82.265
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 94.233
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 94.233
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.950
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 100
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.850
01 Administrație centrală 97.214
02 Servicii publice descentralizate 702.582
03 Agricultură 2.802.684
02 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combaterea eroziunii solului 421.000
03 Protecția plantelor și carantina fitosanitară 28.000
04 Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 2.078.184
05 Reproducția și selecția animalelor 25.500
30 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 250.000
04 Silvicultură 164.060
50 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 2.512.433
8401 TRANSPORTURI 10.849.625
01 CHELTUIELI CURENTE 10.389.049
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 25.829
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8.888
30 TITLUL III DOBÂNZI 132.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII 1.580.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 586.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.258.442
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.890.991
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 7.593
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 3.899.306
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.338
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.338
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 453.238
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 453.238
01 Administrație centrală 98.870
03 Transport rutier 6.281.082
01 Drumuri și poduri 6.281.082
04 Transport feroviar 3.619.941
01 Transport pe cale ferată 2.862.836
02 Transport cu metroul 757.105
05 Transport pe apă 715.013
06 Transport aerian 127.231
02 Aviația civilă 113.231
03 Zboruri speciale 14.000
50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 7.488
8501 COMUNICAȚII 189.912
01 CHELTUIELI CURENTE 173.582
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.187
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 139.660
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.401
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.500
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 10.634
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.330
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 16.330
01 Comunicații 189.912
8601 CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC 138.537
01 CHELTUIELI CURENTE 138.537
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 25.436
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 113.101
02 Cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 36.336
03 Cercetare și dezvoltare în domeniul combustibilului și energiei 58.101
04 Cercetare și dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare și construcțiilor 44.100
8701 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 309.137
01 CHELTUIELI CURENTE 309.137
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 18.444
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 154.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 132.460
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 4.233
01 Fondul Român de Dezvoltare Socială 309.137
9901 DEFICIT -27.679.829
Modificări (1), Referințe (51)

ANEXA Nr. 2

TOTAL

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz pe anul 2011

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Program 2011
5000 TOTAL GENERAL 123.896.394
01 CHELTUIELI CURENTE 117.179.368
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17.232.401
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.717.934
30 TITLUL III DOBÂNZI 8.320.032
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.190.121
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 207.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 28.712.696
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 15.927.522
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15.280.190
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.660.786
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.349.423
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 5.581.263
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.776.579
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.771.629
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 1.940.447
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.939.938
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 108.481.950
01 CHELTUIELI CURENTE 103.668.714
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 15.309.517
01 Cheltuieli salariale în bani 9.537.891
01 Salarii de bază 7.228.260
03 Indemnizație de conducere 33.503
05 Sporuri pentru condiții de muncă 600.151
06 Alte sporuri 267.021
09 Prima de vacanță 98.340
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 3.858
11 Fond aferent plății cu ora 29.063
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 10.430
13 Indemnizații de delegare 371.294
14 Indemnizații de detașare 3.943
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 4.137
16 Alocații pentru locuințe 21.070
30 Alte drepturi salariale în bani 866.821
02 Cheltuieli salariale în natură 2.044.234
02 Norme de hrană 1.424.239
03 Uniforme și echipament obligatoriu 414.320
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 480
05 Transportul la și de la locul de muncă 17.443
30 Alte drepturi salariale în natură 187.752
03 Contribuții 2.970.991
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 2.375.528
02 Contribuții de asigurări de șomaj 38.965
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 486.421
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 7.770
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 8.214
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 54.093
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.881.386
01 Bunuri și servicii 1.667.061
01 Furnituri de birou 34.779
02 Materiale pentru curățenie 9.445
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 340.419
04 Apă, canal și salubritate 57.962
05 Carburanți și lubrifianți 137.523
06 Piese de schimb 37.525
07 Transport 20.091
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 162.777
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 685.175
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 181.365
02 Reparații curente 53.298
03 Hrană 95.806
01 Hrană pentru oameni 92.351
02 Hrană pentru animale 3.455
04 Medicamente și materiale sanitare 86.071
01 Medicamente 74.620
02 Materiale sanitare 6.658
03 Reactivi 4.114
04 Dezinfectanți 679
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 59.717
01 Uniforme și echipament 37.686
03 Lenjerie și accesorii de pat 1.605
30 Alte obiecte de inventar 20.426
06 Deplasări, detașări, transferări 151.702
01 Deplasări interne, detașări, transferări 80.090
02 Deplasări în străinătate 71.612
09 Materiale de laborator 1.025
10 Cercetare-dezvoltare 3.037
11 Cărți, publicații și materiale documentare 13.832
12 Consultanță și expertiză 16.583
13 Pregătire profesională 11.177
14 Protecția muncii 4.136
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 7.971
16 Studii și cercetări 179
18 Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 13.622
21 Meteorologic 43.000
22 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 6.800
23 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 9.340
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 50.372
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 14.609
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 14.441
03 Stabilirea riscului de țară 3.000
04 Comisoane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 18.322
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, conform dispozițiilor legale 51.924
28 Ajutor public judiciar 22.881
30 Alte cheltuieli 809.748
01 Reclamă și publicitate 1.084
02 Protocol și reprezentare 17.822
03 Prime de asigurare non-viață 33.698
04 Chirii 191.864
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 171.029
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 1.469
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 8.146
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 384.136
31 Finanțarea unor acțiuni de sănătate din cadrul unităților sanitare din rețeaua administrației publice locale 381.067
32 Finanțarea programelor naționale de sănătate derulate de unitățile sanitare din rețeaua administrației publice locale 10.000
33 Finanțarea asistenței medicale desfășurate în cabinetele medicale din unitățile de învățământ 126.919
30 TITLUL III DOBÂNZI 8.320.032
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 5.086.342
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 5.086.342
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 2.253.739
01 Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 2.102.204
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 151.535
03 Alte dobânzi 5.320
05 Dobânzi la operațiunile de leasing 5.320
04 Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte de MFP în baza OUG 64/2007 974.631
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.110.171
01 Subvenții pe produse 30.459
02 Subvenții pe activități 22.000
03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 765
04 Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de călători 1.146.000
05 Subvenții pentru transportul de călători cu metroul 349.000
06 Acțiuni de ecologizare 23.516
13 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale 219.402
14 Susținerea infrastructurii de transport 51.915
15 Sprijinirea producătorilor agricoli 2.078.184
16 Programe de conservare sau de închidere a minelor 164.945
18 Protecție socială în sectorul minier 2.900
30 Alte subvenții 21.085
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 207.000
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 200.000
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 7.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 27.186.210
01 Transferuri curente 25.467.815
01 Transferuri către instituții publice 2.437.607
02 Finanțarea de bază a învățământului superior 1.708.675
03 Acțiuni de sănătate 586.557
04 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 2.003.660
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 13.942.745
08 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj 3.032.785
10 Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv 1.200
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 408.738
13 Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 11.050
25 Programe pentru sănătate 43.147
26 Transferuri privind contribuția de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului 114.256
28 Întreținerea infrastructurii rutiere 390.000
31 Transferuri privind contribuția de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutorul social 35.820
32 Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 150.000
34 Transferuri pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili 215.000
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 319.000
38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 17.602
45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății 21.073
48 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole 28.900
02 Transferuri de capital 1.718.395
03 Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 222.721
04 Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport 70.000
05 Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 14.000
06 Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 70.662
08 Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență 46.898
09 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 8.000
10 Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate 357.688
11 Transferuri pentru reparații capitale la spitale 39.000
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 25.528
13 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 168.000
14 Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor 250.228
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor 170.650
21 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism 154.000
22 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate 60.000
23 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate 60.000
24 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate 1.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 15.014.755
01 A. Transferuri interne 8.850.105
01 Restructurarea industriei de apărare 37.700
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român 18.577
03 Programe cu finanțare rambursabilă 62.509
05 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 4.000
06 Sprijinirea proprietarilor de păduri 4.000
07 Programe comunitare 105
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 100.021
09 Programe ISPA 10.748
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 2.580.031
13 Programe de dezvoltare 366.270
14 Fond Național de Preaderare 1.424.177
18 Alte transferuri curente interne 201.864
28 Cheltuieli neeligibile ISPA 347.935
29 Reparații curente aferente infrastructurii feroviare publice 62.562
41 Asistență pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere 100
46 Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat 2.372.217
47 Plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor în cadrul programului Prima casă 102.680
48 Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare 1.030.866
49 Transferuri pentru finanțarea cercetării în domeniul economic 55.901
50 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat 62.637
53 Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de pază și întreținere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina 5.185
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 568.939
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 508.715
03 Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate 12.779
04 Alte transferuri curente în străinătate 245
05 Contribuția României la Fondul European pentru dezvoltare 47.200
03 Contribuția României la bugetul U.E. 5.557.611
01 Contribuții din taxe vamale 448.260
03 Contribuții din sectorul zahărului 4.210
04 Contribuții din resursa TVA 611.636
05 Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii Britanii 216.740
06 Contribuții din resursa VBN 4.195.655
07 Contribuții suplimentare și neprevăzute 45.607
10 Contribuții pentru reducerile în favoarea Țărilor de Jos și Suediei 35.503
04 Alte plăți către UE 38.100
02 Contribuția României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel 38.100
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 8.118.879
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1.392.405
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 948.483
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 947.539
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 2.282.107
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 170.201
06 Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 39.000
07 Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) 124
08 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) 1.758
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiați 633
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 1.244
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe 1.097
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 48.835
13 Programe finanțate în cadrul facilității Schengen 7.839
14 Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție 1.771
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 31.783
16 Alte facilități și instrumente postaderare 83.898
17 Mecanismul financiar SEE 23.791
18 Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă 6.225
19 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 31.503
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 275.370
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 678.539
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 1.006.684
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 37.251
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 100.799
51 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.648.381
01 Asigurări sociale 7.418.829
02 Ajutoare sociale 7.229.552
01 Ajutoare sociale în numerar 6.720.610
02 Ajutoare sociale în natură 507.092
03 Tichete de creșă 1.850
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.291.120
01 Burse 406.961
03 Finanțarea partidelor politice 6.394
04 Sprijinirea organizațiilor Cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat 73.710
05 Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intoleranței 3.000
07 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 6.000
08 Programe pentru tineret 5.000
11 Asociații și fundații 34.745
12 Susținerea cultelor 28.386
13 Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 8.724
14 Contribuția statului la salarizarea personalului de Cult 248.637
15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical 1.958
16 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 2.700
17 Despăgubiri civile 298.094
19 Indemnizația de merit 31.887
20 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 63.975
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 2.578
23 Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței Sighet 1.287
24 Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara 749
26 Sume acordate membrilor academiilor 7.410
27 Renta viageră agricolă 57.302
28 Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos 1.033
30 Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării 570
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 5.581.263
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 5.581.263
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.878.289
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.873.339
01 Active fixe 1.687.302
01 Construcții 776.178
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 413.125
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 43.490
30 Alte active fixe 454.509
02 Stocuri 10
01 Rezerve de stat și de mobilizare 10
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 85.939
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.934.947
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 509
02 Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 409
30 Alte împrumuturi 100
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.934.438
01 Rambursări de credite externe 703.434
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 529.276
06 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 174.158
02 Rambursări de credite interne 111.202
02 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 111.202
03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 2.119.802
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 9.206.280
01 CHELTUIELI CURENTE 9.127.892
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.905.371
01 Cheltuieli salariale în bani 1.480.530
01 Salarii de bază 1.283.886
05 Sporuri pentru condiții de muncă 41.698
06 Alte sporuri 18.650
09 Prima de vacanță 100
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 613
11 Fond aferent plății cu ora 800
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 7.062
13 Indemnizații de delegare 73.185
14 Indemnizații de detașare 1.485
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 196
16 Alocații pentru locuințe 3.091
30 Alte drepturi salariale în bani 49.764
02 Cheltuieli salariale în natură 14.980
02 Norme de hrană 14.770
03 Uniforme și echipament obligatoriu 13
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 72
05 Transportul la și de la locul de muncă 5
30 Alte drepturi salariale în natură 120
03 Contribuții 409.861
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 300.208
02 Contribuții de asigurări de șomaj 7.703
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 77.144
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 2.621
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 6
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 22.179
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 510.826
01 Bunuri și servicii 238.492
01 Furnituri de birou 7.481
02 Materiale pentru curățenie 1.911
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 46.396
04 Apă, canal și salubritate 6.967
05 Carburanți și lubrifianți 13.318
06 Piese de schimb 2.285
07 Transport 772
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 30.464
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 79.640
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 49.258
02 Reparații curente 10.938
04 Medicamente și materiale sanitare 444
01 Medicamente 432
02 Materiale sanitare 2
03 Reactivi 10
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3.278
01 Uniforme și echipament 25
03 Lenjerie și accesorii de pat 58
30 Alte obiecte de inventar 3.195
06 Deplasări, detașări, transferări 84.287
01 Deplasări interne, detașări, transferări 45.813
02 Deplasări în străinătate 38.474
09 Materiale de laborator 4
10 Cercetare-dezvoltare 10
11 Cărți, publicații și materiale documentare 3.432
12 Consultanță și expertiză 819
13 Pregătire profesională 2.401
14 Protecția muncii 758
16 Studii și cercetări 84
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 556
30 Alte cheltuieli 165.323
01 Reclamă și publicitate 237
02 Protocol și reprezentare 13.209
03 Prime de asigurare non-viață 4.183
04 Chirii 97.210
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 958
08 Fondul Primului ministru 500
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 71
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 48.955
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 31.357
01 Transferuri curente 31.357
01 Transferuri către instituții publice 31.312
03 Acțiuni de sănătate 45
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.868.349
01 A. Transferuri interne 43.938
07 Programe comunitare 5
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 7.958
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 34.625
18 Alte transferuri curente interne 1.350
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 266.800
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 266.555
04 Alte transferuri curente în străinătate 245
03 Contribuția României la bugetul U.E. 5.557.611
01 Contribuții din taxe vamale 448.260
03 Contribuții din sectorul zahărului 4.210
04 Contribuții din resursa TVA 611.636
05 Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii Britanii 216.740
06 Contribuții din resursa VBN 4.195.655
07 Contribuții suplimentare și neprevăzute 45.607
10 Contribuții pentru reducerile în favoarea Țărilor de Jos și Suediei 35.503
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 808.506
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 15.847
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 297.671
13 Programe finanțate în cadrul facilității Schengen 89
14 Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție 554
16 Alte facilități și instrumente postaderare 23.237
17 Mecanismul financiar SEE 4.030
18 Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă 101
19 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 31.503
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 62.452
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 35.440
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 231.230
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN 5.553
24 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană 100.799
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 3.483
01 Burse 1.000
11 Asociații și fundații 395
17 Despăgubiri civile 1.398
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 120
30 Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării 570
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 78.388
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 78.388
01 Active fise 74.541
01 Construcții 29.579
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 19.931
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 10.264
30 Alte active fixe 14.767
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 3.847
01 Autorități executive și legislative 3.547.870
01 Administrația prezidențială 25.501
02 Autorități legislative 284.684
03 Autorități executive 2.983.051
04 Alte organe ale autorităților publice 254.633
03 Contribuția la bugetul UE 5.557.611
04 Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană 100.799
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 1.745.903
01 CHELTUIELI CURENTE 1.737.543
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 138.974
01 Cheltuieli salariale în bani 108.730
01 Salarii de bază 95.265
05 Sporuri pentru condiții de muncă 2.361
06 Alte sporuri 9.815
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 19
11 Fond aferent plății cu ora 94
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 254
13 Indemnizații de delegare 85
30 Alte drepturi salariale în bani 837
02 Cheltuieli salariale în natură 55
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 55
03 Contribuții 30.189
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 22.807
02 Contribuții de asigurări de șomaj 543
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 5.649
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 267
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 923
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 18.479
01 Bunuri și servicii 10.315
01 Furnituri de birou 90
02 Materiale pentru curățenie 53
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 4.580
04 Apă, canal și salubritate 260
05 Carburanți și lubrifianți 138
06 Piese de schimb 10
07 Transport 119
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv. internet 715
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.120
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 3.231
02 Reparații curente 330
03 Hrană 3
02 Hrană pentru animale 3
05 Bonuri de natura obiectelor de inventar 64
30 Alte obiecte de inventar 64
06 Deplasări, detașări, transferări 393
01 Deplasări interne, detașări, transferuri 135
02 Deplasări în străinătate 258
11 Cărți, publicații și materiale documentare 99
13 Pregătire profesională 50
14 Protecția muncii 27
30 Alte cheltuieli 7.198
02 Protocol și reprezentare 465
04 Chirii 25
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 6.698
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 29.140
01 Transferuri curente 29.140
01 Transferuri către instituții publice 29.140
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.444.532
01 A. Transferuri interne 1.385.897
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 3.456
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 29.185
13 Programe de dezvoltare 346.270
48 Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare 1.006.986
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 58.635
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 58.635
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 91.455
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 43.212
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 32.967
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 82
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 15.194
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14.963
01 Burse 1.720
11 Asociații și fundații 100
19 Indemnizația de merit 5.575
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 158
26 Sume acordate membrilor academiilor 7.410
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.360
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8.360
01 Active fixe 6.760
01 Construcții 6.250
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 300
03 Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale 110
30 Alte active fixe 100
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.600
01 Cercetare fundamentală (de baza) 159.131
02 Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale 1.586.772
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.101.290
01 CHELTUIELI CURENTE 3.096.318
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 889.040
01 Cheltuieli salariale în bani 404.000
30 Alte drepturi salariale în bani 404.000
03 Contribuții 485.040
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 458.000
02 Contribuții de asigurări de șomaj 4.040
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 23.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 55.917
01 Bunuri și servicii 8
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 5
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3
12 Consultanță și expertiză 125
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 45.726
30 Alte cheltuieli 10.058
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 7.988
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 2.070
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 207.000
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 200.000
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 7.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.649.573
01 A. Transferuri interne 1.589.594
14 Fond Național de Preaderare 1.424.177
41 Asistență pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere 100
47 Plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor în cadrul programului Prima casă 102.680
50 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat 62.637
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 59.979
03 Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate 12.779
05 Contribuția României la Fondul European pentru dezvoltare 47.200
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 294.788
03 Finanțarea partidelor politice 6.394
17 Despăgubiri civile 288.394
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.972
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 22
01 Active fixe 22
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 12
30 Alte active fixe 10
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 4.950
02 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 200.000
03 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 7.000
04 Fondul Național de Preaderare 1.424.177
11 Asistență națională externă pentru dezvoltare 58.689
12 Fondul Național de Dezvoltare 4.950
14 Plata valorii de executare a garanției în cadrul programului Prima casă 102.680
15 Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat 62.637
50 Alte servicii publice generale 1.241.157
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 10.972.103
01 CHELTUIELI CURENTE 8.566.941
20 TITLUL ȘI BUNURI ȘI SERVICII 46.076
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 46.076
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 10.314
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 14.440
03 Stabilirea riscului de țară 3.000
04 Comisoane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate, contractate de MFP în baza OUG 64/2007 18.322
30 TITLUL III DOBÂNZI 8.163.177
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 5.086.342
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 5.086.342
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 2.102.204
01 Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 2.102.204
04 Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte de MFP în baza OUG 64/2007 974.631
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 357.688
02 Transferuri de capital 357.688
10 Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate 357.688
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.405.162
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.405.162
01 Rambursări de credite externe 174.158
06 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 174.158
02 Rambursări de credite interne 111.202
02 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 111.202
03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007 2.119.802
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 17.080.811
01 CHELTUIELI CURENTE 17.080.811
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 17.080.811
01 Transferuri curente 17.080.811
07 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 13.942.745
08 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj 3.032.785
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 105.281
02 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 13.942.745
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj 3.032.785
04 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 105.281
6001 APĂRARE 3.785.789
01 CHELTUIELI CURENTE 3.332.406
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.646.082
01 Cheltuieli salariale în bani 1.595.349
01 Salarii de bază 1.024.664
05 Sporuri pentru condiții de muncă 143.841
06 Alte sporuri 8.752
11 Fond aferent plății cu ora 144
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 9
13 Indemnizații de delegare 273.938
14 Indemnizații de detașare 897
30 Alte drepturi salariale în bani 143.104
02 Cheltuieli salariale în natură 665.616
02 Norme de hrană 456.460
03 Uniforme și echipament obligatoriu 60.400
05 Transportul la și de la locul de muncă 12.744
30 Alte drepturi salariale în natură 136.012
03 Contribuții 385.117
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 300.370
02 Contribuții de asigurări de șomaj 2.794
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 69.416
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 7.704
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 4.833
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 463.175
01 Bunuri și servicii 320.728
02 Furnituri de birou 3.223
02 Materiale pentru curățenie 1.638
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 114.759
04 Apă, canal și salubritate 25.689
05 Carburanți și lubrifianți 48.166
06 Piese de schimb 16.975
07 Transport 11.521
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv., internet 32.865
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 61.437
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 4.455
02 Reparații curente 10.910
03 Hrană 33.823
01 Hrană pentru oameni 32.333
02 Hrană pentru animale 1.490
04 Medicamente și materiale sanitare 4.973
01 Medicamente 4.132
02 Materiale sanitare 389
03 Reactivi 15
04 Dezinfectanți 437
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 29.711
01 Uniforme și echipament 25.506
03 Lenjerie și accesorii de pat 706
10 Alte obiecte de inventar 3.499
06 Deplasări, detașări, transferări 16.946
01 Deplasări interne, detașări, transferări 7.474
02 Deplasări în străinătate 9.472
10 Cercetare-dezvoltare 1.357
11 Cărți, publicații și materiale documentare 709
12 Consultanță și expertiză 15
13 Pregătire profesională 594
14 Protecția muncii 831
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 4.287
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 32
30 Alte cheltuieli 38.259
01 Reclamă și publicitate 5
02 Protocol și reprezentare 1.487
03 Prime de asigurare non-viață 8.106
04 Chirii 2.820
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 22
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 25.819
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 72.588
01 Transferuri curente 72.588
03 Acțiuni de sănătate 72.588
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 150.201
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 150.201
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 150.201
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 110
02 Ajutoare sociale 110
02 Ajutoare sociale în natură 110
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 250
11 Asociații și fundații 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 453.383
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 453.383
01 Active fixe 426.256
01 Construcții 47.907
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 4.709
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 300
30 Alte active fixe 373.340
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 27.127
01 Administrație centrală 258.922
02 Apărare națională 3.119.510
03 Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara teritoriului statului român 371.444
25 Cercetare și dezvoltare pentru apărare 23.948
50 Alte cheltuieli în domeniul apărării 11.965
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 10.819.083
01 CHELTUIELI CURENTE 10.250.517
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.250.858
01 Cheltuieli salariale în bani 4.838.911
01 Salarii de bază 3.883.565
03 Indemnizație de conducere 32.926
05 Sporuri pentru condiții de muncă 370.910
06 Alte sporuri 219.450
09 Prima de vacanță 97.690
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 15
11 Fond aferent plății cu ora 1.136
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 112
13 Indemnizații de delegare 20.051
14 Indemnizații de detașare 1.308
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 3.900
16 Alocații pentru locuințe 17.616
30 Alte drepturi salariale în bani 190.232
02 Cheltuieli salariale în natură 1.311.902
02 Norme de hrană 910.852
03 Uniforme și echipament obligatoriu 347.814
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 106
05 Transportul la și de la locul de muncă 4.298
30 Alte drepturi salariale în natură 48.832
03 Contribuții 1.355.111
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 1.061.605
02 Contribuții de asigurări de șomaj 18.555
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 254.610
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 2.564
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 500
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 17.277
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 804.745
01 Bunuri și servicii 360.230
01 Furnituri de birou 6.311
02 Materiale pentru curățenie 2.072
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 101.505
04 Apă, canal și salubritate 14.245
05 Carburanți și lubrifianți 59.214
06 Piese de schimb 14.505
07 Transport 7.226
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 61.376
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 73.708
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.068
02 Reparații curente 20.442
03 Hrană 10.673
01 Hrană pentru oameni 8.741
02 Hrană pentru animale 1.932
04 Medicamente și materiale sanitare 2.415
01 Medicamente 1.950
02 Materiale sanitare 207
03 Reactivi 180
04 Dezinfectanți 78
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10.698
01 Uniforme și echipament 4.481
03 Lenjerie și accesorii de pat 236
30 Alte obiecte de inventar 5.981
06 Deplasări, detașări, transferări 26.905
01 Deplasări interne, detașări, transferări 12.189
02 Deplasări în străinătate 14.716
09 Materiale de laborator 355
10 Cercetare-dezvoltare 282
11 Cărți, publicații și materiale documentare 1.423
12 Consultanță și expertiză 13.278
13 Pregătire profesională 1.458
14 Proiecția muncii 1.410
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 3.532
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 2.978
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 2.977
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 1
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 5.020
28 Ajutor public judiciar 22.881
30 Alte cheltuieli 139.422
01 Reclamă și publicitate 436
02 Protocol și reprezentare 1.328
03 Prime de asigurare non-viață 17.839
04 Chirii 60.511
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 422
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 58.886
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.320
03 Alte dobânzi 5.320
05 Dobânzi la operațiunile de leasing 5.320
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 724.447
01 Transferuri curente 714.549
01 Transferuri către instituții publice 647.651
03 Acțiuni de sănătate 65.698
10 Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv 1.200
02 Transferuri de capital 9.898
08 Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență 8.398
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 1.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 27.639
01 A. Transferuri interne 23.260
03 Programe cu finanțare rambursabilă 7.708
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 11.552
18 Alte transferuri curente interne 4.000
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 4.379
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 4.379
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE 243.441
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 69.697
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 94.022
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiați 633
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 1.244
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe 1.097
12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 48.835
13 Programe finanțate în cadrul facilității Schengen 7.750
14 Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție 566
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 8.495
16 Alte facilități și instrumente postaderare 9.253
17 Mecanismul financiar SEE 1.849
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 70
02 Ajutoare sociale 70
01 Ajutoare sociale în numerar 60
02 Ajutoare sociale în natură 10
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6.792
11 Asociații și fundații 4.000
17 Despăgubiri civile 2.792
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 187.205
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 187.205
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 568.566
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 568.566
01 Active fixe 444.273
01 Construcții 104.987
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 317.786
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 5.395
30 Alte active fixe 16.105
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 28.195
01 Administrația centrală 1.979.932
03 Ordine publică 3.376.608
01 Politic 1.762.386
02 Jandarmerie 816.045
03 Pază și supravegherea frontierei 798.177
04 Siguranța națională 1.445.112
05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor 881.384
06 Autorități judecătorești 1.827.182
07 Penitenciare 641.751
25 Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranță națională 1.500
50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 665.614
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 4.169.909
01 CHELTUIELI CURENTE 3.939.811
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 488.657
01 Cheltuieli salariale în bani 347.018
01 Salarii de bază 260.834
03 Indemnizație de conducere 577
05 Sporuri pentru condiții de muncă 13.513
06 Alte sporuri 5.616
09 Prima de vacanță 550
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 2.981
11 Fond aferent plății cu ora 26.889
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 209
13 Indemnizații de delegare 979
14 Indemnizații de detașare 176
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 41
16 Alocații pentru Locuințe 263
30 Alte drepturi salariale în bani 34.390
02 Cheltuieli salariale în natură 32.954
02 Norme de hrană 23.672
03 Uniforme și echipament obligatoriu 6.004
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 130
05 Transportul la și de la locul de muncă 387
30 Alte drepturi salariale în natură 2.761
03 Contribuții 97.218
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 75.512
02 Contribuții de asigurări de șomaj 1.515
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 17.466
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 381
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 2.343
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 165.991
01 Bunuri și servicii 79.911
01 Furnituri de birou 3.952
02 Materiale pentru curățenie 1.911
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 31.885
04 Apă, canal și salubritate 6.171
05 Carburanți și lubrifianți 1.884
06 Piese de schimb 1.173
07 Transport 255
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 5.412
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 6.455
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.813
02 Reparații curente 5.490
03 Hrană 36.102
01 Hrană pentru oameni 36.097
02 Hrană pentru animale 5
04 Medicamente și materiale sanitare 1.194
01 Medicamente 739
02 Materiale sanitare 334
03 Reactivi 13
04 Dezinfectanți 108
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 12.179
01 Uniforme și echipament 7.379
03 Lenjerie și accesorii de pat 576
30 Alte obiecte de inventar 4.224
06 Deplasări, detașări, transferări 6.110
01 Deplasări interne, detașări, transferări 4.955
02 Deplasări în străinătate 1.155
09 Materiale de laborator 32
10 Cercetare-dezvoltare 188
11 Cărți, publicații și materiale documentare 6.544
12 Consultanță și expertiză 634
13 Pregătire profesională 3.899
14 Protecția muncii 280
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armata 152
16 Studii și cercetări 7
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 45
30 Alte cheltuieli 10.454
01 Reclamă și publicitate 102
02 Protocol și reprezentare 247
03 Prime de asigurare non-viață 595
04 Chirii 1.824
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 28
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 7.658
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.988.250
01 Transferuri curente 1.988.250
01 Transferuri către instituții publice 279.515
02 Finanțarea de bază a învățământului superior 1.708.675
03 Acțiuni de sănătate 60
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.214
01 A. Transferuri interne 3.813
03 Programe cu finanțare rambursabilă 2.140
18 Alte transferuri curente interne 1.673
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 401
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 401
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 373.007
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 39.133
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 333.825
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 49
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 230.062
02 Ajutoare sociale 230.062
02 Ajutoare sociale în natură 228.412
03 Tichete de creșă 1.650
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 408.619
01 Burse 396.648
15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical 1.958
17 Despăgubiri civile 250
19 Indemnizația de merit 8.883
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 880
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 281.011
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 281.011
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 230.098
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 230.098
01 Active fixe 214.705
01 Construcții 190.595
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 22.016
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 2.058
30 Alte active fixe 36
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 15.206
01 Administrație centrală 134.767
02 Servicii publice descentralizate 493.177
03 Învățământ preșcolar și primar 2.875
01 Învățământ preșcolar 2.875
04 Învățământ secundar 419.229
01 Învățământ secundar inferior 191.445
02 Învățământ secundar superior 195.888
03 Învățământ profesional 31.896
05 Învățământ postliceal 45.091
06 Învățământ superior 2.238.862
01 Învățământ universitar 2.193.233
02 Învățământ postuniversitar 45.629
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 46.500
02 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 46.500
11 Servicii auxiliare pentru educație 295.648
04 Cămine și cantine pentru studenți 117.898
30 Alte servicii auxiliare 177.750
25 Cercetare și dezvoltare pentru învățământ 25
50 Alte cheltuieli în domeniul Învățământului 493.735
6601 SĂNĂTATE 2.414.329
01 CHELTUIELI CURENTE 2.339.379
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 215.820
01 Cheltuieli salariale în bani 168.898
01 Salarii de bază 139.583
05 Sporuri pentru condiții de muncă 6.770
06 Alte sporuri 1.250
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 210
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 2.340
13 Indemnizații de delegare 628
14 Indemnizații de detașare 12
30 Alte drepturi salariale în bani 18.105
02 Cheltuieli salariale în natură 1.094
02 Norme de hrană 978
03 Uniforme și echipament obligatoriu 89
30 Alte drepturi salariale în natură 27
03 Contribuții 45.828
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 34.636
02 Contribuții de asigurări de șomaj 833
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 8.697
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 245
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1.417
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 709.351
01 Bunuri și servicii 43.971
01 Furnituri de birou 1.650
02 Materiale pentru curățenie 643
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 9.160
04 Apă, canal și salubritate 1.271
05 Carburanți și lubrifianți 2.223
06 Piese de schimb 364
07 Transport 6
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv., internet 3.958
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 6.449
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 18.247
02 Reparații curente 969
03 Hrană 15.081
01 Hrană pentru oameni 15.081
04 Medicamente și materiale sanitare 76.816
01 Medicamente 67.306
02 Materiale sanitare 5.666
03 Reactivi 3.812
04 Dezinfectanți 32
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 595
01 Uniforme și echipament 2
30 Alte obiecte de inventar 593
06 Deplasări, detașări, transferări 2.181
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.585
02 Deplasări în străinătate 596
09 Materiale de laborator 586
11 Cărți, publicații și materiale documentare 193
12 Consultanță și expertiză 170
13 Pregătire profesională 831
14 Proiecția muncii 186
16 Studii și cercetări 1
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 10
30 Alte cheltuieli 49.775
02 Protocol și reprezentare 5
03 Prime de asigurare non-viață 12
04 Chirii 297
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 49.461
31 Finanțarea unor acțiuni de sănătate din cadrul unităților sanitare din rețeaua administrației publice locale 381.067
32 Finanțarea programelor naționale de sănătate derulate de mutările sanitare din rețeaua administrației publice locale 10.000
33 Finanțarea asistenței medicale desfășurate în cabinetele medicale din unitățile de învățământ 126.919
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.146.430
01 Transferuri curente 923.902
01 Transferuri către instituții publice 90.457
03 Acțiuni de sănătate 448.166
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 303.457
25 Programe pentru sănătate 43.147
38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 17.602
45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății 21.073
02 Transferuri de capital 222.528
08 Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență 38.500
11 Transferuri pentru reparații capitale la spitale 39.000
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 24.028
22 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate 60.000
23 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 60.000
reparațiilor capitale în sănătate
24 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate 1.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 34.963
01 A. Transferuri interne 31.963
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 31.963
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 3.000
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 3.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 20.000
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 6.103
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 10.785
08 Programe instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) 1.261
14 Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție 651
18 Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă 1.200
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 212.815
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 212.815
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 74.950
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 74.950
01 Active fixe 70.947
01 Construcții 59.862
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 10.435
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 100
30 Alte active fixe 550
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 200
01 Administrația centrală 14.900
02 Servicii publice descentralizate 190.000
04 Servicii medicale în ambulator 7.209
05 Asistență medicală în centre medicale multifuncționale 7.209
06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 45.372
01 Spitale generale 45.372
08 Servicii de sănătate publică 143.421
09 Hematologic și securitate transfuzională 65.000
10 Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate 5.853
50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății 1.942.574
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 1.942.574
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 1.847.747
01 CHELTUIELI CURENTE 1.825.253
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 36.316
01 Cheltuieli salariale în bani 29.257
01 Salarii de bază 27.192
05 Sporuri pentru condiții de muncă 40
06 Alte sporuri 350
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 300
13 Indemnizații de delegare 207
14 Indemnizații de detașare 10
30 Alte drepturi salariale în bani 1.158
03 Contribuții 7.059
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 5.256
02 Contribuții de asigurări de șomaj 139
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 1.422
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 50
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 192
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 356.845
01 Bunuri și servicii 331.369
01 Furnituri de birou 879
02 Materiale pentru curățenie 201
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 3.463
04 Apă, canal și salubritate 421
05 Carburanți și lubrifianți 613
06 Piese de schimb 108
07 Transport 13
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv., internet 1.557
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 320.655
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 3.459
02 Reparații curente 537
04 Medicamente și materiale sanitare 1
02 Materiale sanitare 1
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 542
30 Alte obiecte de inventar 542
06 Deplasări, detașări, transferări 1.648
01 Deplasări interne, detașări, transferări 400
02 Deplasări în străinătate 1.248
09 Materiale de laborator 1
11 Cărți, publicații și materiale documentare 178
12 Consultanță și expertiză 21
13 Pregătire profesională 185
14 Proiecția muncii 31
16 Studii și cercetări 32
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 207
30 Alte cheltuieli 22.093
02 Protocol și reprezentare 656
03 Prime de asigurare non-viață 437
04 Chirii 8.977
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 12.023
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 636.333
01 Transferuri curente 636.333
01 Transferuri către instituții publice 636.333
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 78.852
01 A. Transferuri interne 76.455
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român 18.577
18 Alte transferuri curente interne 57.878
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 2.397
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 2.397
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.000
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2.378
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 3.000
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 588
16 Alte facilități și instrumente postaderare 320
17 Mecanismul financiar SEE 4.714
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 462.070
04 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat 73.710
05 Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intoleranței 3.000
07 Sprijinirea activității romanilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 6.000
08 Programe pentru tineret 5.000
12 Susținerea cultelor 28.386
13 Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 8.724
14 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 248.637
16 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 2.700
19 Indemnizația de merit 17.429
20 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 63.975
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 1.420
23 Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței Sighet 1.287
24 Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara 749
28 Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos 1.053
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 243.837
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 243.837
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.494
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 22.494
01 Active fixe 22.494
01 Construcții 8.567
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 10.846
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 2.522
30 Alte active fixe 559
01 Administrație centrală 12.500
02 Servicii publice descentralizate 10.647
03 Servicii culturale 359.548
01 Biblioteci publice naționale 10.000
03 Muzee 105.932
04 Instituții publice de spectacole și concerte 178.130
11 Edituri 1.986
12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 55.000
14 Centre culturale 7.500
16 Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale 1.000
05 Servicii recreative și sportive 297.632
01 Sport 292.632
02 Tineret 5.000
50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 1.167.420
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 17.655.334
01 CHELTUIELI CURENTE 17.635.275
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140.786
01 Cheltuieli salariale în bani 110.294
01 Salarii de bază 104.662
05 Sporuri pentru condiții de muncă 456
06 Alte sporuri 200
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 20
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 10
13 Indemnizații de delegare 402
30 Alte drepturi salariale în bani 4.544
02 Cheltuieli salariale în natură 233
02 Norme de hrana 107
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 117
05 Transportul la și de la locul de muncă 9
03 Contribuții 30.259
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 22.785
02 Contribuții de asigurări de șomaj 553
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 5.612
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 164
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1.145
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 235.004
01 Bunuri și servicii 38.825
01 Furnituri de birou 2.782
02 Materiale pentru curățenie 325
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 8.568
04 Apă, canal și salubritate 926
05 Carburanți și lubrifianți 2.020
06 Piese de schimb 457
07 Transport 44
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 6.283
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 86
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 17.334
02 Reparații curente 759
03 Hrană 16
01 Hrană pentru oameni 16
04 Medicamente și materiale sanitare 71
01 Medicamente 45
02 Materiale sanitare 13
03 Reactivi 4
04 Dezinfectanți 9
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 644
01 Uniforme și echipament 5
03 Lenjerie și accesorii de pat 19
30 Alte obiecte de inventar 620
06 Deplasări, detașări, transferări 3.676
01 Deplasări interne, detașări, transferări 2.406
02 Deplasări în străinătate 1.270
10 Cercetare-dezvoltare 1.200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 555
12 Consultanță și expertiză 21
13 Pregătire profesională 433
14 Protecția muncii 159
16 Studii și cercetări 10
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 180
30 Alte cheltuieli 188.455
01 Reclamă și publicitate 25
02 Protocol și reprezentare 78
03 Prime de asigurare non-viață 1.505
04 Chirii 11.250
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 171.021
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 12
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 60
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 4.504
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.483.158
01 Transferuri curente 2.483.158
01 Transferuri către instituții publice 10.422
04 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 2.003.660
26 Transferuri privind contribuția de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului 114.256
31 Transferuri privind contribuția de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutorul social 35.820
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 319.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.540
01 A. Transferuri interne 1.400
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 1.400
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 2.140
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 2.140
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 299.069
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 18.607
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 152.011
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 141
16 Alte facilități și instrumente postaderare 260
17 Mecanismul financiar SEE 5.973
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 67.330
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 2.540
22 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 52.207
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14.418.139
01 Asigurări sociale 7.418.829
02 Ajutoare sociale 6.999.310
01 Ajutoare sociale în numerar 6.720.550
02 Ajutoare sociale în natură 278.560
03 Tichete de creșă 200
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 31.250
11 Asociații și fundații 30.000
17 Despăgubiri civile 1.250
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 24.329
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 24.329
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 19.650
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 19.650
01 Active fixe 13.792
01 Construcții 6.656
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 4.511
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 1.510
30 Alte active fixe 1.115
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 5.858
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 409
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 409
02 Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 409
01 Administrație centrală 328.611
02 Servicii publice descentralizate 175.526
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 7.540.520
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 2.055.485
02 Asistență socială în caz de invaliditate 2.055.485
06 Asistență socială pentru familie și copii 5.747.052
08 Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare 119.958
09 Ajutoare pentru urmași 800
15 Prevenirea excluderii sociale 1.331.222
01 Ajutor social 1.245.600
03 Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 1.258
04 Servicii sociale 5.000
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 79.364
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 1.400
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 354.760
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 1.766.544
01 CHELTUIELI CURENTE 1.510.544
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8.000
22 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 6.800
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 200
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 200
30 Alte cheltuieli 1.000
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 1.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII 10.000
30 Alte subvenții 10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 646.421
01 Transferuri curente 161.050
13 Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 11.050
32 Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 150.000
02 Transferuri de capital 485.371
03 Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 222.721
04 Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport 70.000
05 Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 14.000
09 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 8.000
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor 170.650
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 190.688
01 A. Transferuri interne 190.688
03 Programe cu finanțare rambursabilă 3.500
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 187.188
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 94.000
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 94.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 561.435
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 561.435
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 256.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 256.000
01 Active fixe 256.000
01 Construcții 255.800
30 Alte active fixe 200
03 Locuințe 599.210
01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 599.210
05 Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice 727.334
02 Amenajări hidrotehnice 727.334
50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 440.000
7401 PROTECȚIA MEDIULUI 1.257.747
01 CHELTUIELI CURENTE 1.225.447
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 103.300
01 Cheltuieli salariale în bani 81.465
01 Salarii de bază 77.608
05 Sporuri pentru condiții de muncă 3.167
06 Alte sporuri 98
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 6
13 Indemnizații de delegare 491
14 Indemnizații de detașare 5
30 Alte drepturi salariale în bani 90
03 Contribuții 21.835
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 16.507
02 Contribuții de asigurări de șomaj 401
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 4.100
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 254
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 573
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 31.074
01 Bunuri și servicii 20.243
01 Furnituri de birou 1.064
02 Materiale pentru curățenie 87
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 4.906
04 Apă, canal și salubritate 438
05 Carburanți și lubrifianți 2.955
06 Piese de schimb 346
07 Transport 28
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 2.661
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3.529
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 4.229
02 Reparații curente 659
03 Hrană 63
01 Hrană pentru oameni 63
04 Medicamente și materiale sanitare 44
03 Reactivi 44
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 438
01 Uniforme și echipament 118
30 Alte obiecte de inventar 320
06 Deplasări, detașări, transferări 3.278
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.484
02 Deplasări în străinătate 1.794
09 Materiale de laborator 12
11 Cărții, publicații și materiale documentare 87
12 Consultanță și expertiză 825
13 Pregătire profesională 80
14 Protecția muncii 190
16 Studii și cercetări 45
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 990
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 990
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 83
30 Alte cheltuieli 4.037
01 Reclamă și publicitate 23
02 Protocol și reprezentare 118
03 Prime de asigurare non-viață 956
04 Chirii 931
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 17
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 5
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 1.987
30 TITLUL III DOBÂNZI 10.000
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 10.000
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 10.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 250.228
02 Transferuri de capital 250.228
14 Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor 250.228
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55.853
01 A. Transferuri interne 39.753
03 Programe cu finanțare rambursabilă 12
07 Programe comunitare 100
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 11.638
09 Programe ISPA 10.748
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 12.455
48 Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare 4.800
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 16.100
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 16.100
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 774.792
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 53.266