Sporuri | Lege 284/2010

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III -
SECȚIUNEA a 3-a
Sporuri Reviste (1)

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. Jurisprudență

Art. 18. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(2) Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii. Jurisprudență

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumul de funcții. Reviste (1)

Art. 19. - Reviste (3)

Pentru activitatea desfășurată de nevăzătorii cu handicap grav și accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază.

Art. 20. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Sporurile, indemnizațiile, primele și compensațiile specifice domeniului de activitate ce se acordă personalului bugetar sunt prevăzute în anexele nr. I-VIII. Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Coeficientul de ierarhizare prevăzut de prezenta lege pentru funcția de auditor conține și sporul pentru complexitatea muncii. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Coeficientul de ierarhizare prevăzut de prezenta lege pentru funcția de manager public conține și sporul de manager public.

(4) Pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariul de bază deținut se majorează cu 4 clase de salarizare succesive suplimentare. Reviste (1)

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 75% a salariului de bază, beneficiază de o majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută, fără a depăși în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2). Jurisprudență

(6) La stabilirea salariilor de bază ale personalului care beneficia de prevederile art. 227 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică o majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută, fără a depăși în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2). Modificări (5), Jurisprudență

(7) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabilește procedura de aplicare a prevederilor alin. (6). Modificări (5)

(8) În anul 2011 prevederile alin. (6) și (7) nu se aplică. Modificări (2)

Art. 21. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9)

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administrație, sănătate, învățământ, justiție, cultură, diplomație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională sau autoritățile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice și cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate. Modificări (2)

Art. 22. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Suma sporurilor, compensațiilor, primelor și indemnizațiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază sau a indemnizațiilor lunare de încadrare, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1)

(2) Suma sporurilor, compensațiilor, primelor și indemnizațiilor individuale nu va depăși 30% din salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază sau indemnizația lunară de încadrare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aproba depășiri ale limitei prevăzute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal și pentru condiții temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăți suplimentare, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1). Derogări (1), Jurisprudență

(4) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate.

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 284/2010:
Elementele sistemului de salarizare
Salariile de bază, soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază și indemnizațiile lunare de încadrare
Sporuri
Premii
Alte drepturi
Reviste:
Salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Drepturi salariale. Spor pentru muncă în ture vs. spor de noapte. Tichete de masă
Discuții privind legalitatea includerii în indemnizația concediului de odihnă anual a celor 4 clase de salarizare succesive suplimentare acordate personalului bugetar pentru exercitarea activității de control financiar preventiv
încasarea unor sume necuvenite cu titlu de ajutor la încetarea raportului de serviciu. Neinvocarea competenței materiale a tribunalului până la primul termen de judecată în fața instanței care a pronunțat sentința Inadmisibilitatea acțiunii
Conflict de competență. Polițist. Trecerea în rezervă. Ajutor stabilit în raport cu solda netă lunară
Jandarm trecut în rezervă. Baza de calcul a ajutorului acordat cu această ocazie
Determinarea obiectului jurisdicției muncii. Natura unor litigii și competența de soluționare a acestora. Sinteză de practică judiciară
Obligația angajatorului, instituție publică finanțată din venituri proprii de a acorda sporurile negociate prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009. Interpretarea valabilității actului juridic
Acordare sporuri salariale. Muncă suplimentară. Plata orelor suplimentare efectiv lucrate. Excepția prescripției dreptului la acțiune. Durata normală a timpului de lucru. Repaus săptămânal. Statutul polițistului. Timp liber corespunzător
Reglementarea timpului de muncă. Aspecte teoretice și practice
;
se încarcă...