Parlamentul României

Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Modificări (22), Puneri în aplicare (17), Admiteri hotărâri prealabile (4), Respingeri hotărâri prealabile (5), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (2), Respingeri de neconstituționalitate (30), Admis recurs în interesul legii (3), Referințe (47), Derogări (2), Reviste (97), Doctrine (4), Comentarii expert, Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 28 decembrie 2010.

În vigoare de la 01 ianuarie 2011 până la 30 iunie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 153/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9)

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică: Jurisprudență, Reviste (1)

a) personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, cât și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

b) personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; Jurisprudență, Reviste (8)

c) personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii; Jurisprudență, Reviste (1)

d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă.

(2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Jurisprudență

(3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică și personalul care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special. Jurisprudență

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (2)

Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii: Jurisprudență

a) caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;

b) supremația legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forța legii; Jurisprudență

c) echitate și coerență, prin crearea de oportunități egale și remunerație egală pentru muncă de valoare egală, pe baza principiilor și normelor unitare privind stabilirea și acordarea salariului și a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar; Jurisprudență, Reviste (4)

d) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor speciale anuale.

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

În sectorul bugetar, raportul între coeficientul de ierarhizare minim și coeficientul de ierarhizare maxim pe baza cărora se calculează salariile de bază este de 1 la 15. Jurisprudență

CAPITOLUL II Reglementări comune

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (4)

Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop următoarele: Jurisprudență

a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar cu importanța, răspunderea, complexitatea activității și nivelul studiilor necesare pentru desfășurarea activității;

b) stabilirea salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, ca principal element al câștigului salarial;

c) realizarea ierarhiei salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază evaluarea posturilor, diferențierea făcându-se în funcție de următoarele criterii: Reviste (1)

- cunoștințe și experiență;

- complexitate, creativitate și diversitatea activităților;

- judecata și impactul deciziilor;

- influență, coordonare și supervizare;

- contacte și comunicare;

- condiții de muncă;

- incompatibilități și regimuri speciale;

d) transparența mecanismului de stabilire a salariului de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, precum și a celorlalte drepturi salariale;

e) diferențierea salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare în funcție și de nivelul la care se prestează activitatea: central, teritorial și local.

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator principal de credite. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(3) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unitățile sanitare publice, din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Sănătății. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Ordonatorii principali de credite au obligația să stabilească salariile de bază, soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază, indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură stabilite potrivit legii, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, prin legi speciale anuale de aplicare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Valoarea salariilor de bază, soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare utilizată la reîncadrarea pe funcții a personalului în anul 2011 se stabilește prin legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 8. - Jurisprudență

Monitorizarea și controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizează de către Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Administrației și Internelor prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Justiției, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și de alte autorități publice centrale autonome cu atribuții în domeniu, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestor autorități și instituții publice. Jurisprudență

CAPITOLUL III

SECȚIUNEA 1 Elementele sistemului de salarizare

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar în raport cu responsabilitățile postului, munca depusă, cantitatea și calitatea acesteia, importanța socială a muncii, condițiile concrete în care aceasta se desfășoară, rezultatele obținute, precum și cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c). Jurisprudență

(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele și alte drepturi în bani și în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cadrul legilor speciale de salarizare anuale se stabilesc majorările salariilor de bază, soldelor/salariilor de funcție și indemnizațiilor lunare de încadrare, astfel încât să se realizeze trecerea de la valoarea acestora determinată potrivit art. 7 alin. (2) la valorile stabilite potrivit prezentei legi, până la aplicarea integrală a prevederilor acesteia.

(4) Indemnizația lunară pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică este unica formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial, dacă nu se prevede altfel prin lege.

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare se stabilesc prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare cu valoarea de referință, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea salariatului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare sunt următorii: Jurisprudență

Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1 1,00 56 3,89
2 1,03 57 3,99
3 1,05 58 4,09
4 1,08 59 4,19
5 1,10 60 4,29
6 1,13 61 4,40
7 1,16 62 4,51
8 1,19 63 4,62
9 1,22 64 4,74
10 1,25 65 4,86
11 1,28 66 4,98
12 1,31 67 5,10
13 1,35 68 5,23
14 1,38 69 5,36
15 1,41 70 5,50
16 1,45 71 5,63
17 1,49 72 5,77
18 1,52 73 5,92
19 1,56 74 6,07
20 1,60 75 6,22
21 1,64 76 6,37
22 1,68 77 6,53
23 1,72 78 6,70
24 1,77 79 6,86
25 1,81 80 7,03
26 1,86 81 7,21
27 1,90 82 7,39
28 1,95 83 7,58
29 2,00 84 7,76
30 2,05 85 7,96
31 2,10 86 8,16
32 2,15 87 8,36
33 2,20 88 8,57
34 2,26 89 8,78
35 2,32 90 9,00
36 2,37 91 9,23
37 2,43 92 9,46
38 2,49 93 9,70
39 2,56 94 9,94
40 2,62 95 10,19
41 2,69 96 10,44
42 2,75 97 10,70
43 2,82 98 10,97
44 2,89 99 11,25
45 2,96 100 11,53
46 3,04 101 11,81
47 3,11 102 12,11
48 3,19 103 12,41
49 3,27 104 12,75
50 3,35 105 13,10
51 3,44 106 13,45
52 3,52 107 13,90
53 3,61 108 14,15
54 3,70 109 14,63
55 3,79 110 15,00

Jurisprudență

(3) Valoarea de referință corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabilește anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar potrivit Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice. Jurisprudență

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea de referință este de 600 lei. Referințe (1), Reviste (1)

(5) Diferența dintre două clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, utilizându-se rotunjirea la a doua zecimală a coeficienților de ierarhizare aferenți claselor de salarizare. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (6), Jurisprudență, Reviste (4)

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Clasele de salarizare și coeficienții de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile și alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaționale de funcții bugetare, precum și pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sunt prevăzuți în anexele nr. I-VIII. Reviste (2)

(2) Clasele de salarizare și coeficienții prevăzuți în anexe pentru funcțiile de execuție corespund nivelului minim al fiecărei funcții, la care se adaugă 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Tranșele de vechime în muncă, în funcție de care se acordă cele 5 gradații potrivit alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt următoarele: Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (6), Jurisprudență, Reviste (2)

- gradația 1 - de la 3 la 5 ani - 3 clase succesive de salarizare suplimentare față de nivelul minim al fiecărei funcții;

- gradația 2 - de la 5 la 10 ani - două clase succesive de salarizare suplimentare față de cele deținute pentru gradația 1;

- gradația 3 - de la 10 la 15 ani - două clase succesive de salarizare suplimentare față de cele deținute pentru gradația 2;

- gradația 4 - de la 15 la 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare suplimentară față de cele deținute pentru gradația 3;

- gradația 5 - peste 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare suplimentară față de cele deținute pentru gradația 4.

(4) Gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă, prin acordarea claselor de salarizare prevăzute la alin. (3).

(5) Pentru acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Funcțiile de demnitate publică alese și numite și cele asimilate funcțiilor de demnitate publică au un singur nivel de salarizare, care este corespunzător clasei de salarizare și coeficientului de ierarhizare. Reviste (1)

Art. 12. - Reviste (4)

Salariul brut, solda lunară brută cuprind salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, sporurile, indemnizațiile, compensațiile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

SECȚIUNEA a 2-a Salariile de bază, soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază și indemnizațiile lunare de încadrare

Art. 13. - Reviste (2)

(1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare se diferențiază pe funcții în raport cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c).

(2) În cadrul fiecărei funcții, salariile de bază se diferențiază pe grade în cazul studiilor superioare și studiilor superioare de scurtă durată și pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, respectiv pe grade profesionale în cazul funcționarilor publici, astfel încât să se asigure posibilitatea diferențierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane și cu experiența acesteia în muncă. De regulă, se utilizează 2 sau 3 grade și, respectiv, 2 sau 3 trepte profesionale. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cadrul fiecărui grad sau fiecărei trepte profesionale, diferențierea salariilor de bază se face, de regulă, pe un număr de 5 gradații, corespunzătoare celor 5 tranșe de vechime în muncă, prevăzute la art. 11. Jurisprudență

Art. 14. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

Diferențierea salariilor de bază, a soldelor/salariilor de funcție și a indemnizațiilor lunare de încadrare se realizează prin utilizarea unor coeficienți de ierarhizare cuprinși în intervalul 1,00, pentru funcția cu cea mai mică responsabilitate, și 15,00, pentru funcția cu cea mai mare responsabilitate în stat.

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Pentru personalul care ocupă o funcție de conducere, diferențierea salariilor de bază se face potrivit prevederilor art. 13, utilizându-se, de regulă, două niveluri de salarizare corespunzătoare celor două grade, care conțin sporul de vechime în muncă la valoarea maximă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Nivelul de salarizare corespunzător gradului se stabilește de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.

(3) Persoanele care ocupă, în condițiile legii, funcții de conducere pentru care condiția de ocupare a postului este de studii superioare și care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta lege pentru aceste funcții, diminuat cu 10 clase de salarizare.

(4) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi ocupă funcții în condițiile prevăzute la alin. (3) vor beneficia de o perioadă tranzitorie de 5 ani în care să obțină nivelul de studii prevăzut de lege pentru exercitarea funcției de conducere. După această dată, în cazul în care condițiile de studii nu sunt îndeplinite, persoanele respective vor fi încadrate pe funcții de execuție existente în statul de funcții al ordonatorului de credite.

Art. 16. - Jurisprudență

(1) Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activității, își păstrează gradul sau treapta profesională în care a fost încadrat anterior suspendării și beneficiază de salariul de bază aferent gradului sau treptei profesionale.

(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se stabilește conform legilor speciale aplicabile.

SECȚIUNEA a 3-a Sporuri Reviste (1)

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. Jurisprudență

Art. 18. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(2) Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. Reviste (1)

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumul de funcții. Reviste (1)

Art. 19. - Reviste (4)

Pentru activitatea desfășurată de nevăzătorii cu handicap grav și accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază.

Art. 20. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Sporurile, indemnizațiile, primele și compensațiile specifice domeniului de activitate ce se acordă personalului bugetar sunt prevăzute în anexele nr. I-VIII. Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Coeficientul de ierarhizare prevăzut de prezenta lege pentru funcția de auditor conține și sporul pentru complexitatea muncii. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Coeficientul de ierarhizare prevăzut de prezenta lege pentru funcția de manager public conține și sporul de manager public.

(4) Pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariul de bază deținut se majorează cu 4 clase de salarizare succesive suplimentare. Reviste (1)

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 75% a salariului de bază, beneficiază de o majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută, fără a depăși în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2). Jurisprudență

(6) La stabilirea salariilor de bază ale personalului care beneficia de prevederile art. 227 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică o majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută, fără a depăși în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2). Modificări (5), Jurisprudență

(7) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabilește procedura de aplicare a prevederilor alin. (6). Modificări (5)

(8) În anul 2011 prevederile alin. (6) și (7) nu se aplică. Modificări (2)

Art. 21. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9)

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administrație, sănătate, învățământ, justiție, cultură, diplomație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională sau autoritățile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice și cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate. Modificări (2)

Art. 22. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Suma sporurilor, compensațiilor, primelor și indemnizațiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază sau a indemnizațiilor lunare de încadrare, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Reviste (1)

(2) Suma sporurilor, compensațiilor, primelor și indemnizațiilor individuale nu va depăși 30% din salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază sau indemnizația lunară de încadrare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aproba depășiri ale limitei prevăzute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal și pentru condiții temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăți suplimentare, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1). Derogări (1), Jurisprudență

(4) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate.

SECȚIUNEA a 4-a Premii

Art. 23. - Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorul principal de credite și în limita individuală a două salarii de bază lunare pe an, a două solde lunare ale funcției de bază/a două salarii lunare ale funcției de bază pe an, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 5-a Alte drepturi

Art. 24. -

(1) În cazuri excepționale, posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice de predare, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică pot fi ocupate și prin cumul de funcții, de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcții și a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(2) Posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice de predare, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate și numai în condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază. În astfel de situații nu sunt aplicabile prevederile art. 18 alin. (1).

Art. 25. - Referințe (1), Jurisprudență

(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției de conducere și care nu a fost sancționată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În mod excepțional, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel. Reviste (1)

(3) În perioada prevăzută la alin. (1) și (2), persoana beneficiază de drepturile salariale aferente funcției de conducere respective.

Art. 26. - Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Încadrarea și promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcții, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite.

(2) În situația în care promovarea personalului bugetar în funcție, grad sau treaptă profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcții. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) În situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.

(5) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților.

(6) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" și "nesatisfăcător". Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale conform criteriilor prevăzute la art. 5 lit. c) și pot stabili și alte criterii de evaluare în funcție de specificul domeniului de activitate. Referințe (2), Reviste (1)

(7) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde principiile generale și care se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau alte acte normative specifice. Referințe (1)

(8) Ordonatorul principal de credite, în raport cu cerințele postului, stabilește criterii de selecție proprii în completarea celor prevăzute la alin. (7).

Art. 27. - Referințe (1)

În baza art. 18 alin. (1) și (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, salarizarea absolvenților ciclului I și/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenților cu studii superioare de lungă durată (S).

Art. 28. - Referințe (1)

(1) Autoritățile, instituțiile publice și unitățile bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității.

(2) Salariile de bază ale personalului încadrat în funcții specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu funcțiile și salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege și aplicabile categoriei de personal respective, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, al Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pentru funcționarii publici. Reviste (1)

Art. 29. - Referințe (1), Reviste (1)

Personalul bugetar trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.

Art. 30. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2)

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile lucrătoare.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării contestației în scris. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 31. -

(1) Condiția prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea funcționarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere, precum și pentru funcționarii publici care ocupă o funcție publică de conducere, pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Funcționarii publici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să îndeplinească condiția prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 32. -

Nivelul coeficienților de ierarhizare aferenți claselor de salarizare prevăzut în prezenta lege va fi revizuit periodic în funcție de evoluția nivelului de salarizare existent pe piața muncii din România, astfel încât salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilității financiare.

Art. 33. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului se face corespunzător tranșelor de vechime în muncă avute în luna decembrie 2010 pe funcțiile corespunzătoare categoriei, gradului și treptei profesionale deținute, stabilindu-se clasa de salarizare și coeficientul de ierarhizare corespunzător acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) La funcțiile publice unde s-au eliminat treptele de salarizare reîncadrarea personalului se va face la gradul deținut. Reviste (1)

(3) La funcțiile de conducere unde sunt prevăzute două grade de salarizare, nivelul de salarizare corespunzător gradului, respectiv clasei de salarizare și coeficientului de ierarhizare se stabilește de ordonatorul principal de credite în funcție de responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare fișei postului.

Art. 34. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Personalul din autoritățile administrației publice centrale, din structurile din subordinea autorităților administrației publice centrale și din instituțiile publice locale, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum și din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de la data intrării în vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de bază cu până la 75%, iar începând cu 1 ianuarie 2011, în locul majorării de până la 75%, de o majorare de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporțional cu timpul efectiv alocat realizării activităților pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, fără a depăși durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare și fără a depăși în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2). Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Echipa de proiect din instituția beneficiară este responsabilă de realizarea activităților stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activități aprobat, precum și a celor care derivă din obligațiile beneficiarului față de autoritatea finanțatoare conform contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat și în conformitate cu sistemul de management și control intern aplicabil. Activitățile prestate în cadrul proiectelor finanțate din fondurile prevăzute la alin. (1) de către personalul instituției publice nominalizat în echipele de proiect sunt reflectate corespunzător în cuprinsul fișei postului, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Pentru fiecare proiect contractat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, conducătorul instituției nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. O persoană poate fi nominalizată simultan în cadrul echipelor pentru maximum 4 proiecte.

(4) Numărul de persoane la nivelul unei autorități dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect, este condiționat de numărul de proiecte finanțate din fondurile comunitare nerambursabile postaderare pentru care a fost semnat contractul/acordul/ordinul de finanțare de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare, astfel:

a) 5 persoane pentru un proiect;

b) 8 persoane pentru două proiecte;

c) 10 persoane pentru 3 proiecte;

d) 12 persoane pentru 4 proiecte;

e) 30 de persoane pentru un număr cuprins între 5 și 10 proiecte;

f) 40 de persoane pentru un număr cuprins între 11 și 19 proiecte;

g) maximum 50 de persoane pentru un număr de peste 20 de proiecte.

(5) Numărul maxim de persoane la nivelul unei autorități dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect finanțate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile acordului de finanțare. Modificări (1)

(6) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/șeful de proiect semnează fișele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.

(7) Procentul de majorare salarială prevăzut la alin. (1) se acordă de la data semnării contractului/acordului/ordinului de finanțare de către părțile contractante, respectiv instituția beneficiară și autoritatea finanțatoare, de la data intrării în vigoare a prezentului articol. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(8) Majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului așa cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.

(9) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile demnitarilor și înalților funcționari publici și nici personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Cheltuielile cu salariile personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuțiile salariale suportate de către angajat și angajator, pot fi rambursate de autoritatea finanțatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate, procedurile de rambursare aplicabile și cu procentul de cofinanțare stabilit în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat cu autoritatea finanțatoare. Pentru persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporțional cu timpul efectiv realizat, conform fișei de pontaj.

(11) Conducătorul instituției are obligația de a se asigura de respectarea condițiilor și limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate în cadrul instituției pe care o conduce.

Art. 35. - Reviste (1)

La 3 zile de la data publicării prezentei legi, pentru acordarea de ajutoare, recompense, contribuții la acțiuni umanitare și burse, se constituie fondul Președintelui României, fondul președintelui Senatului, fondul președintelui Camerei Deputaților, fondul primului-ministru, care se aprobă anual prin buget, în limita sumei maxime de 500 mii lei.

Art. 36. - Reviste (1)

Prevederile din actele normative referitoare la detașare, delegare și mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea și locuința rămân în vigoare.

Art. 37. - Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă și contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Salarizarea personalului autorităților și instituțiilor publice care și-au schimbat regimul de finanțare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, din instituții finanțate integral din venituri proprii în instituții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate. Reviste (1)

(3) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (2) se realizează în funcție de modul de organizare și finanțare al autorităților și instituțiilor publice vizate, potrivit prevederilor prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 38. - Reviste (2)

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual, după caz, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor la încadrarea, promovarea și avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum și acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 39. - Jurisprudență

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) alin. (1) al art. 50 și alin. (1) al art. 90 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare; Reviste (1)

b) alin. (7) al art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 301/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

c) art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare;

d) alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

e) art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea și funcționarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 308/2001, cu modificările ulterioare;

f) alin. (3) al art. 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

g) alin. (2) al art. 24 din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

h) alin. (2) al art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare;

i) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 16 aprilie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2004;

j) alin. (1) și (2) ale art. 21 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

k) alin. (3) al art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare;

l) alin. (3) al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările și completările ulterioare;

m) alin. (2) al art. 262 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

n) alin. (6) al art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare;

o) art. 241 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare;

p) alin. (2) al art. 38 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare;

q) art. 10 și anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările ulterioare;

r) art. 23 și 33 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare;

s) alin. (1) al art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările și completările ulterioare;

t) alin. (3) al art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare;

u) alin. (2) al art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 135/2009;

v) art. 302 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare;

w) Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8)

x) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010; Reviste (2)

y) orice alte dispoziții contrare prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 40. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 94, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

(21) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) și c), funcționarul public care:

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condițiile rezultate din actele normative în vigoare;

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituție publică, în condițiile expres prevăzute de actele normative în vigoare."

2. La articolul 94, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

"

(22) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcționarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanțat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum și din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepția funcționarilor publici care exercită atribuții ca auditor sau atribuții de control asupra activității derulate în cadrul acesteia și a funcționarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfășurată în cadrul respectivei echipe generează o situație de conflict de interese cu funcția publică pe care o ocupă."

3. La articolul 96, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 96. -

(1) Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice. Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului."

Art. 41. - Jurisprudență

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

Art. 63. -

În carieră, funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile legii. Promovarea în clasă și promovarea în grade profesionale nu sunt condiționate de existența unui post vacant."

2. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abrogă. Jurisprudență

3. Articolul 67 se abrogă.

4. La articolul 69 alineatul (3), litera a) se abrogă.

5. La articolul 77 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an."

Art. 42. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Calitatea de funcționar public parlamentar este incompatibilă cu orice altă funcție publică, cu excepția funcțiilor și activităților didactice din învățământul superior, cercetare științifică și creație literar-artistică, precum și cu excepția funcțiilor exercitate în domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public parlamentar, potrivit fișei postului."

2. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) în cadrul regiilor autonome sau al societăților comerciale din sectorul public;".

3. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) În situația în care nu există un post vacant, promovarea funcționarului public parlamentar se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior, prin examen, în condițiile stabilite prin metodologia de promovare prevăzută la art. 24 alin. (2)."

4. La articolul 25, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) Funcționarul public parlamentar poate fi promovat temporar într-o funcție publică parlamentară temporar vacantă, prin examen, în condițiile stabilite prin metodologia de promovare prevăzută la art. 24 alin. (2).

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), funcționarul public parlamentar beneficiază de drepturile salariale aferente funcției pe care o ocupă temporar."

5. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Cu 5 zile înaintea plecării în concediul de odihnă, funcționarul public parlamentar primește indemnizația de concediu, care nu poate fi mai mică decât suma rezultată din cumularea salariului de bază și a sporurilor acordate la salariul de bază din luna anterioară plecării în concediul de odihnă."

Art. 43. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) dezvoltarea carierei - evoluția ansamblului situațiilor juridice și efectelor produse, prin mobilitate și promovare într-o funcție publică superioară, care intervin de la data nașterii raportului de serviciu al funcționarului public și până în momentul încetării acestui raport;".

2. La articolul 127, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;".

3. Articolul 153 se abrogă.

4. La anexa nr. 6 "Raport de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici", primul rând din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Numele și prenumele funcționarului public evaluat ........

Funcția publică ..........

Data ultimei promovări ............"

Art. 44. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul 51 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

Funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice și în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public potrivit fișei postului."

Art. 45. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, alineatul (1) al articolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003, se modifică după cum urmează:

"

Art. II. -

(1) Salariile de bază ale personalului contractual al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit se majorează, pe perioada cât își desfășoară activitatea în domeniul gestionării asistenței financiare comunitare, cu 10 până la 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută, în funcție de îndeplinirea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și fără a depăși în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice."

Art. 46. - Jurisprudență, Reviste (1)

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepția art. 34 și 35, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 47. -

Anexele nr. I-VIII fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din 14 decembrie 2010.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE PETRU FILIP

București, 28 decembrie 2010.

Nr. 284.

ANEXA Nr. I Jurisprudență

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE"

CAPITOLUL I

A. Salarizarea funcționarilor publici

a) Funcții corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Funcții publice de stat*)
Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Prefect S 90 9,00 94 9,94
2. Secretar general S 88 8,57 92 9,46
3. Subprefect/șef departament S 87 8,36 91 9,23
4. Secretar general adjunct S 86 8,16 90 9,00
5. Inspector guvernamental/comisar general S 86 8,16 90 9,00

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții publice de conducere Reviste (1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Funcții publice de stat*) Funcții publice teritoriale**) Funcții publice locale***)
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar al județului, respectiv al municipiului București S - - 85 7,96 91 9,23 - -
2. Secretar al municipiului reședință de județ cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului București S - - 83 7,58 87 8,36 - -
3. Secretar al municipiului reședință de județ cu până la 150.000 locuitori S - - 81 7,21 85 7,96 - -
4. Secretar al unității administrativ-teritoriale
- municipiu categoria I S - - - - 76 6,37 80 7,03
- municipiu categoria II S - - - - 75 6,22 79 6,86
- oraș categoria I S - - - - 74 6,07 78 6,70
- oraș categoria II S - - - - 72 5,77 76 6,37
- oraș categoria III S - - - - 70 5,50 74 6,07
- comună (cu peste 7.000 locuitori) S - - - - 70 5,50 74 6,07
- comună (între 3000-7000 locuitori) S - - - - 68 5,23 72 5,77
- comună (până la 3000 locuitori) S - - - - 66 4,98 70 5,50
5. Director general1), inspector șef de stat, inspector general de stat S 86 8,16 90 9,00 78 6,70 82 7,39 74 6,07 76 6,37
6. Arhitect-șef2) S - - 77 6,53 81 7,21 73 5,92 75 6,22
7. Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
8. Director, șef compartiment, inspector șef, comisar șef divizie, șef sector la Consiliul Legislativ, comisar șef secție, director executiv S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
9. Director adjunct, contabil-șef, inginer- șef, inspector-șef adjunct, șef sector, comisar-șef adjunct, comisar-șef secție divizie, director executiv adjunct S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
10. Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș, arhitect șef la nivel de oraș S 80 7,03 84 7,76 72 5,77 76 6,37 68 5,23 70 5,50
11. Șef birou, șef oficiu, șef administrație financiară - nivel comună S 78 6,70 82 7,39 70 5,50 74 6,07 66 4,98 68 5,23

1) Funcția publică locală se utilizează, în condițiile legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.

2) Funcția publică locală se utilizează la nivelul municipiilor.

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

c) Funcții publice generale de execuție

Nr. crt. Funcția, gradul profesional Nivelul studiilor Funcții publice de stat*) Funcții publice teritoriale**) Funcții publice locale***)
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor, grad profesional superior S 70 5,50 55 3,79 49 3,27
grad profesional principal S 54 3,70 42 2,75 38 2,49
grad profesional asistent S 49 3,27 37 2,43 32 2,15
2. Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 44 2,89
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 33 2,20
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 27 1,90
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
3. Referent de specialitate; grad profesional superior SSD 48 3,19 39 2,56 35 2,32
grad profesional principal SSD 34 2,26 28 1,95 22 1,68
grad profesional asistent SSD 22 1,68 18 1,52 16 1,45
grad profesional debutant SSD 12 1,31 12 1,31 12 1,31
4. Referent; grad profesional superior M 33 2,20 23 1,72 21 1,64
grad profesional principal M 25 1,81 19 1,56 17 1,49
grad profesional asistent M 20 1,60 15 1,41 13 1,35
grad profesional debutant M 8 1,19 8 1,19 8 1,19

NOTE:

1. Pentru funcția de consilier juridic din cadrul Administrației Prezidențiale și al Secretariatului General al Guvernului, care desfășoară activități de reprezentare a interesului instituțiilor statului în relația cu terții, precum și cei implicați în finalizarea procesului legislativ, se adaugă încă 9 clase de salarizare succesive suplimentare.

2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

d) Funcții publice specifice de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Funcții publice de stat*) Funcții publice teritoriale**) Funcții publice locale***)
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Consilier parlamentar S 70 5,50 - -
2. Expert parlamentar S 67 5,10 - -
3. Consultant parlamentar S 54 3,70 - -
4. Șef cabinet S 50 3,35 - -
5. Șef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) SSD 48 3,19 - -
6. Șef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) PL 46 3,04 - -
7. Șef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) M 41 2,69 - -
8. Controlor delegat al Ministerului Finanțelor Publice, grad profesional superior S 67 5,10 - -
9. Inspector vamal, inspector de muncă, inspector social, grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 -
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 -
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 -
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 -
10. Comisar, grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 -
grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 -
grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 -
grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 -
11. Comisar, grad profesional superior SSD 48 3,19 39 2,56 -
grad profesional principal SSD 34 2,26 28 1,95 -
grad profesional asistent SSD 22 1,68 18 1,52 -
grad profesional debutant SSD 12 1,31 12 1,31 -
12. Comisar, grad profesional superior M 33 2,20 23 1,72 -
grad profesional principal M 25 1,81 19 1,56 -
grad profesional asistent M 20 1,60 15 1,41 -
grad profesional debutant M 8 1,19 8 1,19 -
13. Consilier evaluare-examinare, expert evaluare-examinare; grad profesional superior S 63 4,62 - -
grad profesional principal S 47 3,11 - -
grad profesional asistent S 42 2,75 - -
grad profesional debutant S 24 1,77 - -
14. Analist evaluare-examinare; grad profesional superior S 61 4,40 - -
grad profesional principal S 45 2,96 - -
grad profesional asistent S 40 2,62 - -
grad profesional debutant S 24 1,77 - -

NOTE:

1. În Compartimentul inspecție și pază ecologică al Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării" va fi utilizată funcția de inspector ecolog în locul funcției de consilier, pentru cei cu studii superioare, respectiv funcția de agent ecolog în locul funcției de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizați în mod corespunzător la nivelul funcției înlocuite.

2. Salariul de bază al persoanei cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și al autorizării executării lucrărilor de construcții la nivel de comună se majorează cu 4 clase de salarizare succesive pe perioada de exercitare a acestor responsabilități.

3. Pentru compensarea activității specifice salariul de bază al polițiștilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.

4. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

e) Funcții publice specifice de manager public

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Manager public, grad profesional superior S 82 7,39
grad profesional principal S 80 7,03
grad profesional asistent S 77 6,53

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

*) Funcții publice de stat, stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Consiliului Concurenței, al Curții de Conturi, al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, al Consiliului Național al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspecției Muncii, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, precum și pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici din cadrul instituției prefectului.

**) Funcții publice teritoriale stabilite și avizate potrivit legii din cadrul instituției prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și pentru funcțiile publice locale stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al consiliilor județene, al primarului general al municipiului București, al primarilor sectoarelor municipiului București, al primarilor municipiilor reședință de județ, precum și al instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor județene ori Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv municipiilor reședință de județ.

***) Funcții publice locale, stabilite și avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, orașelor și comunelor și al instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.

B. Reglementări specifice funcționarilor publici Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 1. -

(1) Funcționarii publici beneficiază de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților funcționarilor publici, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 2. -

Funcționarii publici care, în condițiile legii, exercită temporar o funcție publică de conducere sau o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcției publice pe care o exercită cu caracter temporar.

Art. 3. - Jurisprudență

Funcționarii publici care ocupă o altă funcție publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcției publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu.

Art. 4. - Reviste (1)

(1) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere care solicită mutarea într-o funcție publică de conducere sau, după caz, de execuție vacantă pentru care îndeplinesc condițiile specifice au dreptul la salariul de bază pentru funcția publică în care vor fi numiți.

(2) Funcționarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcții publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuție au dreptul la salariul de bază pentru funcția publică în care vor fi numiți. Reviste (1)

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Funcționarii publici care absolvă studii universitare de licență în domeniul de activitate al autorității sau instituției publice, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condițiile legii, într-o funcție publică de execuție cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite.

(2) În situația în care salariul de bază stabilit în condițiile alin. (1) este mai mic decât cel avut anterior promovării, funcționarul public își menține salariul de bază avut anterior promovării în clasă.

Art. 6. -

(1) Funcționarii publici redistribuiți au dreptul la salariul de bază pentru funcția publică în care vor fi redistribuiți.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici reintegrați, dacă prin hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă nu se prevede altfel.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Funcționarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale:

a) indemnizațiile stabilite pentru activități suplimentare la care sunt desemnați să participe în cadrul unor comisii organizate în condițiile legii;

b) alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite în condițiile legii.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă în condițiile și limitele prevăzute în actele normative prin care sunt reglementate.

CAPITOLUL II

A. Salarizarea personalului contractual din administrația publică centrală de specialitate*), servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii, administrația publică locală - consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora

1. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate*) Servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii**) Administrația publică locală Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar general S 86 8,16 90 9,00 - - - -
2. Secretar general adjunct S 84 7,76 88 8,57 - - - -
3. Șef departament S 85 7,96 89 8,78 - - - -
4. Director general, inspector de stat șef, inspector general S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07
5. Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct, inspector general adjunct S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
6. Director, inspector șef, șef sector, șef compartiment S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77
7. Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șef S 80 7,03 84 7,76 72 5,77 76 6,37 68 5,23 70 5,50
8. Șef serviciu, șef secție, președinte federație S 78 6,70 82 7,39 70 5,50 74 6,07 66 4,98 68 5,23
9. Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu, secretar general federație S 76 6,37 80 7,03 68 5,23 72 5,77 64 4,74 66 4,98

NOTE:

1. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute pentru administrația publică centrală de specialitate se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale.

2. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate*) Servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii**) Administrația publică locală Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor gradul I A S 67 5,10 53 3,61 45 2,96
gradul I S 52 3,52 43 2,82 36 2,37
gradul II S 46 3,04 33 2,20 31 2,10
2. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I A S 61 4,40 48 3,19 40 2,62
gradul I S 46 3,04 38 2,49 31 2,10
gradul II S 40 2,62 33 2,20 26 1,86
debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
3. Consilier juridic gradul I A S 61 4,40 48 3,19 40 2,62
gradul I S 46 3,04 38 2,49 31 2,10
gradul II S 40 2,62 33 2,20 26 1,86
debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
4. Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist; gradul IA SSD 42 2,75 37 2,43 32 2,15
gradul I SSD 32 2,15 26 1,86 20 1,60
gradul II SSD 20 1,60 17 1,49 14 1,38
debutant SSD 12 1,31 12 1,31 12 1,31
5. Referent IA M 31 2,10 21 1,64 19 1,56
I M 22 1,68 17 1,49 15 1,41
II M 18 1,52 13 1,35 11 1,28
debutant M 8 1,19 8 1,19 8 1,19
6. Agent agricol I M - - 20 1,60
II M; G - - 13 1,35
debutant M; G - - 8 1,19

NOTE:

1. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute pentru serviciile deconcentrate ale ministerelor se utilizează și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor, iar pentru funcțiile de la cabinetul primarului municipiului reședință de județ și de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului București se utilizează salariul de bază prevăzut pentru gradul/treapta IA al/a funcției corespunzătoare nivelului studiilor.

2. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la administrația publică locală se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de la cabinetul primarului comunei, orașului și municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al/a funcției corespunzătoare nivelului studiilor.

3. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

4. Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația primarului, a președintelui consiliului județean sau a primarului general al municipiului București, după caz.

5. Pentru compensarea activității specifice salariul de bază al polițiștilor comunitari se majorează cu până la 3 clase de salarizare succesive, prin act administrativ al ordonatorului de credite.

6. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Salarii de bază pentru personalul care îndeplinește funcții specifice comerțului exterior și cooperării economice

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general cu rang de ministru consilier S 89 8,78 91 9,23
2. Director general adjunct, director de cabinet cu rang de consilier economic S 88 8,57 90 9,00
3. Director cu rang de secretar economic I S 88 8,57 90 9,00
4. Director adjunct cu rang de secretar economic I S 84 7,76 86 8,16
5. Șef serviciu cu rang de secretar economic II S 80 7,03 82 7,39
6. Șef birou cu rang de secretar economic II S 75 6,22 77 6,53

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Ministru consilier S 80 7,03
2. Consilier economic S 79 6,86
3. Secretar economic I S 76 6,37
II S 68 5,23
III S 65 4,86
4. Atașat economic S 63 4,62
5. Referent transmitere I M 42 2,75
II M 38 2,49
III M 34 2,26
debutant M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 42 2,75
gradul II SSD 32 2,15
gradul III SSD 20 1,60
debutant SSD 12 1,31

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

3. MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

1. Funcții specifice Arhivelor Naționale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Arhivist gradul IA S 61 4,40
gradul I S 46 3,04
gradul II S 40 2,62
debutant S 24 1,77
2. Arhivist gradul IA SSD 42 2,75
gradul I SSD 32 2,15
gradul II SSD 20 1,60
debutant SSD 12 1,31
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Arhivar IA M 31 2,10
I M 22 1,68
II M 18 1,52
debutant M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. Funcții specifice Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general S 97 10,70 101 11,81
2. Director general adjunct S 94 9,94 99 11,25
3. Director oficiu S 92 9,46 97 10,70
4. Director S 92 9,46 97 10,70
5. Șef serviciu S 82 7,39 93 9,70
6. Șef birou S 80 7,03 90 9,00

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe grade profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1 Consilier al directorului general S 80 7,03
2 Registrator de carte funciară gr. IA S 80 7,03
3 Registrator de carte funciară gr. I S 76 6,37
4 Registrator de carte funciară gr. II S 72 5,77
5 Asistent registrator principal gr. IA S 68 5,23
6 Asistent registrator principal gr. I S 61 4,40
7 Asistent registrator principal gr. II S 57 3,99
8 Asistent registrator principal debutant S 33 2,20
9 Specialist GIS/IT IA S 80 7,03
10 Specialist GIS/IT I S 76 6,37
11 Specialist GIS/IT II S 72 5,77
12 Specialist GIS/IT debutant S 40 2,62
13 Consilier cadastru gr. IA S 80 7,03
14 Consilier cadastru gr. I S 76 6,37
15 Consilier cadastru gr. II S 72 5,77
16 Consilier cadastru debutant S 40 2,62
17 Subinginer cadastru gr. IA SSD 58 4,09
18 Subinginer cadastru gr. I SSD 54 3,70
19 Subinginer cadastru gr. II SSD 50 3,35
20 Subinginer cadastru debutant SSD 30 2,05
21 Asistent registrator tr. IA M 44 2,89
22 Asistent registrator tr. I M 40 2,62
23 Asistent registrator tr. II M 36 2,37
24 Asistent registrator debutant M 26 1,86
25 Tehnician cadastru tr. IA M 44 2,89
26 Tehnician cadastru tr. I M 40 2,62
27 Tehnician cadastru tr. II M 36 2,37
28 Tehnician cadastru debutant M 26 1,86

NOTĂ:

Pentru funcțiile de execuție la clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

4. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Asistent-șef S 61 4,40
2. Asistent-șef SSD 56 3,89
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Asistent-șef PL 53 3,61
4. Asistent-șef M 51 3,44

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

5. CONSILIERI PENTRU AFACERI EUROPENE DIN AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Consilier pentru afaceri europene*) S 63 4,62

*) Pentru funcția de consilier pentru afaceri europene din cadrul Serviciului de contencios european din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene se adaugă încă 6 clase de salarizare succesive suplimentare.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

6. FUNCȚII SPECIFICE DIN APARATUL PROPRIU ȘI DIN UNITĂȚILE TERITORIALE ALE MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Casier trezorier I M 31 2,10
Casier trezorier II M; G 18 1,52
Casier trezorier; debutant M; G 8 1,19
2. Agent fiscal, operator rol, numărător bani I M; G 18 1,52
debutant M; G 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

*) Aparatul de lucru al: Parlamentului României, Administrației Prezidențiale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Curții de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Guvernului și ministerelor, Avocatului Poporului, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Național al Audiovizualului, Agenției Naționale de Presă AGERPRES, Consiliului Economic și Social, Autorității Electorale Permanente, altor organe centrale de specialitate.

**) Instituția prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum aparatul de specialitate al consiliilor județene, al primarului general al municipiului București, al primarilor sectoarelor municipiului București, al primarilor municipiilor reședință de județ, precum și al instituțiilor înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor județene ori Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv municipiilor reședință de județ, instituțiile cu atribuții în domeniul administrării, gestionării, expertizării și restaurării monumentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

B. Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului și al serviciilor Parlamentului Modificări (1)

Salarii de bază pentru funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Administrația publică centrală de specialitate
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director de cabinet S 79 6,86
2. Șef birou senatorial, șef cabinet S 48 3,19
3. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent SSD 46 3,04
4. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent PL 44 2,89
5. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent M 39 2,56
6. Consilier S 68 5,23
7. Expert S 65 4,86
8. Consultant S 48 3,19
9. Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (șofer) M 25 1,81

1 Se utilizează și pentru cancelaria prefectului, cabinetul președintelui consiliului județean și cabinetul primarului general al municipiului București.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

C. Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general S 76 6,37 79 6,86
2. Director general adjunct S 74 6,07 78 6,70
3. Director S 74 6,07 78 6,70
4. Director adjunct, contabil-șef, inginer- șef, redactor-șef, inspector-șef S 73 5,92 77 6,53
5. Șef serviciu, șef secție, șef filială, șef corp control comercial I, redactor șef adjunct, președinte federație, șef centru S 70 5,50 75 6,22
6. Șef birou, șef atelier, șef stație, șef sector, șef oficiu, șef laborator, șef fermă, șef bază experimentală, șef corp control comercial II, secretar general federație S 67 5,10 72 5,77
7. Președinte club S 58 4,09 61 4,40
8. Vicepreședinte club, șef complex sportiv, șef bază sportivă/secție sportivă S 54 3,70 57 3,99

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor gradul I S 53 3,61
gradul II S 43 2,82
2. Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul I S 48 3,19
gradul II S 38 2,49
gradul III S 33 2,20
debutant S 24 1,77
3. Inginer, economist; specialist I A S 48 3,19
gradul I S 38 2,49
gradul II S 33 2,20
debutant S 24 1,77
4. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician- economist; I SSD 37 2,43
II SSD 25 1,81
III SSD 17 1,49
debutant SSD 12 1,31
5. Consilier juridic gradul IA S 48 3,19
gradul I S 38 2,49
gradul II S 33 2,20
debutant S 24 1,77
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 22 1,68
I M 18 1,52
II M 14 1,38
debutant M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert-consultant IA S 48 3,19
I S 38 2,49
II S 33 2,20

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert gradul I S 48 3,19
gradul II S 38 2,49
debutant S 33 2,20
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
2. Instructor I M 22 1,68
II M 18 1,52
III M 14 1,38
debutant M 8 1,19

NOTE:

1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din școala populară de artă.

2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

IV. Proiectare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 48 3,19
gradul II S 38 2,49
gradul III S 33 2,20
debutant S 24 1,77
2. Subinginer cartograf I SSD 37 2,43
II SSD 25 1,81
III SSD 17 1,49
debutant SSD 12 1,31
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Tehnician proiectant I M 22 1,68
II*) M 18 1,52
III*) M 14 1,38
debutant*) M 8 1,19

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcție se utilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

V. Unități de informatică

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 48 3,19
I S 38 2,49
II S 33 2,20
debutant S 24 1,77
2. Informatician, conductor tehnic; I SSD 37 2,43
II SSD 25 1,81
III SSD 17 1,49
debutant SSD 12 1,31
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Analist (programator) ajutor IA M 22 1,68
I M 18 1,52
II M 14 1,38
debutant M 8 1,19
4. Operator, controlor date; I M 22 1,68
II M 18 1,52
III M 14 1,38
debutant M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

VI. Administrația publică locală

a) Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor județene și locale

Salarii de bază pentru funcțiile specifice din serviciile publice de salvamont

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Salvator montan gradul I 42 2,75
gradul II 34 2,26
gradul III 27 1,90

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

b) Servicii voluntare pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale

Salarii de bază pentru funcțiile specifice din serviciile voluntare pentru situații de urgență

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență M 50 3,35
2. Șef compartiment pentru prevenire M 48 3,19
3. Șef formație intervenție, salvare și prim ajutor M 46 3,04
4. Specialist pentru prevenire 42 2,75
5. Servant pompier 27 1,90
6. Șef grupă intervenție 40 2,62
7. Șef echipă specializată 40 2,62
8. Mecanic utilaj 27 1,90
9. Conducător autospecială 27 1,90

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

D. Alte funcții comune din sectorul bugetar

Salarii de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, care desfășoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Șef formație muncitori 25 1,81 30 2,05

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcții de execuție pe trepte profesionale
1. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 15 1,41
I M; G 12 1,31
debutant M; G 8 1,19
2. Secretar M; G 12 1,31
3. Secretar debutant M; G 8 1,19
4. Administrator I M 15 1,41
II M 12 1,31
5. Șef depozit I M 15 1,41
II M 12 1,31
6. Casier, magaziner; funcționar, arhivar M; G 13 1,35
7. Casier, magaziner; funcționar, arhivar; debutant M; G 8 1,19
8. Șef formație pază/pompieri 15 1,41
9. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier 12 1,31
10. Maistru I 17 1,49
II 14 1,38
11. Șofer I 15 1,41
II 12 1,31
12. Muncitor calificat I 15 1,41
II 12 1,31
III 10 1,25
IV 8 1,19
13. Muncitor necalificat I 5 1,10
II - fără sporuri 1 1,00

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

NOTE:

1. În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținându-se seama de importanța activității și de autovehiculul pe care îl deservesc.

2. Personalul salarizat potrivit prezentei anexe care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului de lucru al: Parlamentului României, Administrației Prezidențiale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Curții de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Guvernului și ministerelor, Avocatului Poporului, altor organe centrale de specialitate beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 6 clase de salarizare succesive.

E. Unități sportive

I. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din federații sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul I A 45 2,96
gradul I 43 2,82
gradul II 38 2,49
gradul III 31 2,10
gradul IV 29 2,00
2. Instructor sportiv gradul I 31 2,10
gradul II 29 2,00
debutant 12 1,31
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Instructor sportiv, referent; I 29 2,00
II 23 1,72
III 19 1,56
debutant 12 1,31

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcții de execuție pe categorii de clasificare**)
1. Expert sportiv gradul I A 45 2,96
gradul I 43 2,82
gradul II 38 2,49
2. Referent sportiv gradul III 33 2,20
gradul IV 31 2,10
debutant 12 1,31
3. Antrenor categoria I 43 2,82
categoria II 38 2,49
categoria III 33 2,20
categoria IV 31 2,10
categoria V 29 2,00
debutant 12 1,31

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

F. Unități de navigație

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

1. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I
Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Șef grup scafandri M; G 57 3,99

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Comandant instructor S 71 5,63
2. Șef mecanic instructor S 62 4,51
a) Funcții de execuție pe nave maritime
3. Comandant S 69 5,36
4. Șef mecanic S 67 5,10
5. Pilot maritim I S 63 4,62
6. Pilot maritim II S 63 4,62
7. Ofițer punte secund, pilot maritim aspirant S 60 4,29
8. Ofițer mecanic secund, șef electrician S 59 4,19
9. Ofițer maritim punte S, M 46 3,04
10. Ofițer mecanic maritim, ofițer electrician maritim S 56 3,89
11. Ofițer punte aspirant M 24 1,77
12. Ofițer maritim mecanic, electrician aspirant M 24 1,77
b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale
13. Căpitan maritim-portuar, ofițer punte maritim-portuar SSD, M 39 2,56
14. Șef mecanic maritim-portuar, ofițer mecanic maritim- portuar, ofițer electrician maritim-portuar SSD, M 44 2,89
15. Ofițer mecanic, ofițer electrician; aspirant M 18 1,52
16. Ofițer punte aspirant M 18 1,52
17. Căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial categoria B M 49 3,27
18. Șef mecanic fluvial M 49 3,27
19. Timonier fluvial M, G 44 2,89
20. Mecanic M 44 2,89
21. Marinar stagiar G 18 1,52
22. Mecanic stagiar G 17 1,49
c) Funcții de execuție comune pe nave
23. Șef echipaj M; G 42 2,75
24. Conducător șalupă, timonier maritim M, G 39 2,56
25. Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu M; G 19 1,56
26. Marinar, bucătar, macaragiu macarale plutitoare M; G 27 1,90
27. Scafandru autonom M; G 45 2,96
28. Scafandru greu M; G 41 2,69
29. Scafandru debutant M; G 16 1,45

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

II. Alte drepturi

Pentru activitatea de imersiune, se acordă o indemnizație de 50 lei/ora de scufundare.

G. Aviația sportivă

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general Aeroclubul României S 82 7,39
2. Director general adjunct Aeroclubul României S 81 7,21
1) Funcțiile de conducere specifice activității de zbor
1. Comandant detașament de zbor 80 7,03
2. Comandant aeroclub teritorial 80 7,03
3. Comandant adjunct aeroclub teritorial 74 6,07
4. Șef zbor aeroclub teritorial 70 5,50
2) Funcțiile de conducere specifice activității tehnic-aeronautice
1. Șef grupă lucrări - reparații (LR) 74 6,07
2. Șef sector tehnic 70 5,50
3) Funcțiile de conducere specifice activității operativ-aeronautice
1. Director zbor 77 6,53
2. Director tehnic 77 6,53
3. Șef serviciu informare zbor-navigație, șef serviciu certificare personal aeronautic, șef serviciu aeronave ultraușoare 74 6,07

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Pilot recepție și control, parașutist recepție și control, inginer recepție și control 59 4,19
2. Pilot instructor, parașutist instructor 44 2,89
3. Pilot comandant, mecanic navigant instructor 37 2,43
4. Copilot, mecanic navigant 35 2,32
5. Pilot în pregătire, parașutist în pregătire 24 1,77

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

NOTE:

1. În cazul pierderii licenței de zbor pentru calificarea deținută, din cauze medicale, personalul navigant și tehnic navigant profesionist își menține încadrarea în clasa deținută, ca instructor de sol.

2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. Personal tehnic aeronautic

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
6. Inginer de aviație S + Licență
clasa I 59 4,19
clasa a II-a 52 3,52
clasa a III-a 45 2,96
clasa a IV-a 42 2,75
debutant 24 1,77
7. Tehnician de aviație M + Licență
clasa I 42 2,75
clasa a II-a 35 2,32
clasa a III-a 30 2,05
clasa a IV-a 26 1,86
debutant 16 1,45
8. Mecanic de aviație M + Licență sau Școală profesională + Licență
clasa I 42 2,75
clasa a II-a 35 2,32
clasa a III-a 30 2,05
clasa a IV-a 26 1,86
debutant 16 1,45
9. Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la Școală zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, profesională + deltaplanism) Licență
clasa I 40 2,62
clasa a II-a 34 2,26
clasa a III-a 31 2,10
clasa a IV-a 27 1,90
debutant 16 1,45
10. Maistru de aviație Școală maiștri + Licență
clasa I 49 3,27
clasa a II-a 45 2,96
clasa a III-a 22 1,68

3. Personal operativ aeronautic

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
11. Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 52 3,52
gradul II 46 3,04
gradul III 39 2,56
gradul IV 35 2,32
debutant 24 1,77
12. Meteorolog aeronautic M + Curs de calificare
treapta I 43 2,82
treapta II 35 2,32
debutant 16 1,45
13. Dispecer operațiuni zbor M + Curs de calificare + Licență
treapta I 42 2,75
treapta II 35 2,32
treapta III 30 2,05
debutant 16 1,45

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

II. Sporuri și alte drepturi

Criteriile de încadrare și de avansare în clase, grade și trepte a personalului navigant și tehnic navigant profesionist, tehnic-aeronautic și operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Nr. crt. Indemnizații de zbor pentru personalul navigant și tehnic navigant profesionist, precum și indemnizația de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Activitatea pentru care se acordă Indemnizația - limită maximă
1. Misiuni prevăzute în ~Codul~ aerian 73 lei/oră/zbor
2. Misiuni prevăzute în Codul aerian 57 lei/start sau tur de pistă
3. Salturi cu parașuta 141 lei/salt
4. Lansarea la zbor a aeronavelor și aterizări 9,5 lei/lansare sau aterizare

1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată, astfel:

- o oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal;

- o oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal.

Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.

2. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depășească alocația bugetară pe anul în curs.

H. Agricultură

Laboratorul central de carantină fitosanitară; Laboratorul central pentru controlul reziduurilor de pesticide în plante și produse vegetale; Laboratorul central pentru controlul calității semințelor și materialului săditor; laboratoarele pentru controlul calității și igienei vinului

Salarii de bază pentru funcții de specialitate

1. Funcții de execuție pe grade profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inginer*), chimist/biolog; expert S 47 3,11
Inginer*), chimist/biolog; gradul I S 42 2,75
Inginer*), chimist/biolog; gradul II S 35 2,32
Inginer*), chimist/biolog; debutant S 24 1,77
2. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic; gradul I SSD 35 2,32
gradul II SSD 29 2,00
gradul III SSD 19 1,56
debutant SSD 12 1,31

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
3. Tehnician**), IA M 32 2,15
Tehnician**), I M 20 1,60
Tehnician**), II M 12 1,31
Tehnician**), debutant M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Cu același nivel sunt salarizate și funcțiile de biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Cu același nivel sunt salarizate și funcțiile de tehnician în biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

NOTĂ:

Pentru lucrările agricole, horticole și zootehnice, prezidiul ASAS stabilește tarifele de lucru pentru munca organizată în acord, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

I. Activitatea de cadastru de la consiliile locale

Salarii de bază pentru funcții de specialitate

1. Funcții de execuție pe grade profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inginer cadastru gradul IA S 47 3,11
gradul I S 42 2,75
gradul II S 35 2,32
debutant S 24 1,77
2. Subinginer cadastru gradul I SSD 35 2,32
gradul II SSD 29 2,00
gradul III SSD 19 1,56
debutant SSD 12 1,31

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

2. Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
3. Tehnician cadastru IA M 32 2,15
I M 20 1,60
II M 12 1,31
debutant M 8 1,19
4. Operator cadastru I M; G 19 1,56
II M; G 17 1,49
debutant M; G 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

J. Protecția mediului

AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inspector de specialitate, expert, inginer; expert*) S 47 3,11
gradul I S 42 2,75
gradul II S 35 2,32
gradul III S 28 1,95
debutant S 24 1,77
2. Subinginer I SSD 35 2,32
II SSD 29 2,00
III SSD 19 1,56
debutant SSD 12 1,31

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
3. Tehnician, observator condiții mediu; I A**) M 32 2,15
I**) M 20 1,60
II**) M 12 1,31
debutant**) M 8 1,19

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

K. Administrația publică sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor

Funcții specifice din aparatul propriu al administrației publice centrale, instituții subordonate și alte instituții din acest sistem

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Medic veterinar gradul I/Medic primar veterinar S 70 5,50
2. Medic veterinar gradul II S 60 4,29
3. Medic veterinar gradul III S 53 3,61
4. Medic veterinar debutant S 27 1,90
5. Inginer*), medic, chimist/biolog gradul IA/expert S 63 4,62
6. Inginer*), medic, chimist/biolog gradul I S 57 3,99
7. Inginer*), medic, chimist/biolog gradul II S 53 3,61
8. Inginer*), medic, chimist/biolog debutant S 24 1,77
9. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I A SSD 42 2,75
10. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I SSD 32 2,15
11. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; II SSD 20 1,60
12. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate debutant SSD 12 1,31
13. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent IA M 39 2,56
14. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent I M 28 1,95
15. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent II M 20 1,60
16. Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent debutant M 8 1,19
17. Șoferi I - ambulanțe veterinare, autolaboratoare, mașini de dezinfecție, mașini de intervenție și alte mașini 23 1,72
18. Șoferi II - ambulanțe veterinare, autolaboratoare, mașini de dezinfecție, mașini de intervenție și alte mașini 18 1,52
19. Agent veterinar, îngrijitor animale de experiența I M; G 12 1,31
20. Agent veterinar debutant M; G 8 1,19
21. Îngrijitor animale de experiența II M; G 7 1,16

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Cu același nivel sunt salarizate și funcțiile de medic, biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Cu același nivel sunt salarizate și funcțiile de tehnician, asistent, laborant, conductor tehnic în medicină, biologie sau chimie dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

II. Sporuri și alte drepturi

Personalul din instituțiile publice sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor care este încadrat și își desfășoară activitatea în specialitatea funcțiilor specifice prevăzute în prezenta anexă beneficiază și de următoarele categorii de sporuri și drepturi:

a) Sporuri:

1. Spor pentru condiții vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire și/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condițiilor specifice de desfășurare a activității - de la 25% până la 35%;

2. Sporul pentru condiții deosebit de periculoase cum sunt TBC, bruceloză, gripă aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze și alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii și medicină legală, corespunzător activității efective desfășurate în aceste condiții, precum și corespunzător activității specifice din laboratoarele sanitare și pentru siguranța alimentelor - de la 25% până la 75%;

3. Sporul de izolare și pentru condiții deosebite de muncă reprezentate de izolare datorată activității desfășurate în localități amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate, în punctele de frontieră amplasate în afara localităților ori de activitatea desfășurată în condiții de radiații și altele asemenea, stabilite de ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor - de până la 20%.

4. Sporurile prevăzute la pct. 1 și în anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. a) nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

5. Sporurile prevăzute la pct. 2 și în anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. b) nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

6. Sporurile prevăzute la pct. 3 și în anexa nr. I cap. II lit. L art. 2 alin. (1) lit. c) nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

7. Sporurile prevăzute la pct. 1, respectiv pct. 2, și în anexa nr. I cap. I lit. B art. 1 nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

8. Cuantumul sporurilor se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

b) Alte drepturi:

1. Indemnizație de instalare echivalentă cu două salarii de bază corespunzătoare funcției și gradului profesional în care urmează a fi încadrat pentru acele localități unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate

2. Indemnizație de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției și gradului profesional în care urmează a fi încadrat la încadrarea într-o instituție publică din rețeaua sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor din altă localitate

3.

(1) Personalul care își desfășoară activitatea în instituții sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcționează în alte instituții decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituții sanitar-veterinare publice, nominalizate prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(2) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1), cu excepția rezidenților, desfășoară activitate integrată prin cumul de funcții în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate și vacante.

(3) Cadrele didactice, la încetarea raporturilor de muncă cu unitățile de învățământ, care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani, își pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unitățile sanitar-veterinare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

4. Prevederile art. 2 din anexa nr. III cap. II se aplică și personalului sanitar-veterinar.

5. Personalul din cadrul administrației publice sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor beneficiază de sporurile și de drepturile specifice domeniului de activitate, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții ca și personalul salarizat potrivit prezentei anexe.

6. Pentru efectuarea prestațiilor în cadrul campaniilor de prevenire și combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave și altele asemenea, stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, instituțiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar.

7. Personalul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor care își desfășoară activitatea în structurile de inspecție și control sau au atribuții în controlul oficial, respectiv de inspector al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, beneficiază de majorarea salariului de bază cu 5 clase de salarizare succesive celei stabilite potrivit legii.

L. Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din administrația publică

Art. 1. -

(1) Personalul contractual salarizat potrivit cap. II lit. A-E din prezenta anexă poate beneficia de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare ori, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 2. -

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat potrivit cap. II lit. F-K din prezenta anexă, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

c) personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare ori, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 3. -

Sporurile la salariul de bază, care sunt specifice unor domenii bugetare și care se acordă personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevăzute, după caz, în cap. II lit. C-K din prezenta anexă, care cuprind salariile de bază pentru personalul din unitățile bugetare din aceste domenii.

Art. 4. -

(1) Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi salarizate la acest nivel până la expirarea perioadei de cel puțin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an și vor fi promovate, pe bază de examen, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară.

(2) Absolvenții învățământului superior de lungă și scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional imediat superior gradului de debutant numai în măsura în care atribuțiile din fișa postului au fost modificate în mod corespunzător, păstrându-și gradația avută la data promovării.

CAPITOLUL III Autorități publice

A1. Salarii de bază ale personalului de specialitate din cadrul Curții de Conturi

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director S 98 10,97 101 11,81
2. Director adjunct S 97 10,70 100 11,53
3. Șef serviciu/Șef oficiu regional de audit S 96 10,44 99 11,25
4. Șef birou S 95 10,19 98 10,97

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, superior S I 86 8,16
II 85 7,96
Vechimea minimă în specialitate 12 ani
III 84 7,76
2. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, principal consilier al președintelui Curții de Conturi a României S I 83 7,58
II 82 7,39
Vechimea minimă în specialitate 8 ani
III 81 7,21
3. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern S I 80 7,03
II 79 6,86
Vechimea minimă în specialitate 5 ani
III 78 6,70

NOTĂ:

1. Prin vechime în specialitate se înțelege vechimea în funcții economice, juridice și de altă specialitate, cu studii superioare, necesară încadrării la Curtea de Conturi și în cadrul Autorității de Audit.

2. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul și jumătate din vechimea avută în funcții economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.

3. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

A2. Reglementări specifice personalului de specialitate din cadrul Curții de Conturi

SECȚIUNEA 1 Salarii de bază

Art. 1. -

Salarizarea membrilor Curții de Conturi, a auditorilor publici externi, a consilierilor juridici asimilați auditorilor publici externi și a specialiștilor în informatică asimilați auditorilor publici externi, ca personal de specialitate al Curții de Conturi, se face pe baza claselor de salarizare și a coeficienților de ierarhizare prevăzuți în anexele la prezenta lege.

Art. 2. -

Prin sintagma auditor public extern se înțelege atât funcția de auditor public extern, cât și funcțiile de conducere de director, director adjunct, șef serviciu/șef oficiu regional și șef birou din structurile de control ale Curții de Conturi și ale Autorității de Audit.

Art. 3. -

Perioada mandatului membrilor Curții de Conturi care provin din rândul auditorilor publici externi este considerată vechime în specialitatea funcției de auditor public extern.

Art. 4. -

(1) Promovarea personalului de specialitate în funcții și grade profesionale se face, de regulă, o dată pe an, cu respectarea condițiilor de vechime minimă în specialitate prevăzute în anexă.

(2) Condițiile de încadrare și promovare a personalului de specialitate din Curtea de Conturi se stabilesc în baza regulamentului aprobat prin hotărâre a plenului Curții de Conturi.

Art. 5. -

(1) Auditorii publici externi numiți temporar într-o funcție de conducere vacantă, până la ocuparea acesteia prin concurs, sau în cazul în care titularul acesteia lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de indemnizație în perioada respectivă au dreptul la indemnizația lunară de încadrare corespunzătoare funcției pe care o preiau.

(2) Numirea temporară în condițiile alin. (1) se face cu aprobarea plenului Curții, prin ordin al președintelui Curții de Conturi.

Art. 6. -

Perioada în care auditorii publici externi au avut contractul de muncă suspendat, indiferent de motiv, nu constituie vechime în specialitate, cu excepția perioadei în care contractul de muncă a fost suspendat pentru participarea la cursuri de formare profesională ori pentru a desfășura activități pe lângă instituții sau organisme internaționale.

SECȚIUNEA a 2-a Sporuri și alte drepturi

Art. 7. -

(1) Pentru condiții de muncă vătămătoare, personalului de specialitate i se acordă un spor de până la 15% din indemnizația de încadrare brută lunară, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal și condițiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

(3) Personalul de specialitate, care prin natura muncii desfășoară activități de control/audit la sediul altor entități, beneficiază de sporul pentru condiții vătămătoare prevăzut la alin. (1), dacă în cadrul instituțiilor respective acest drept este recunoscut și acordat.

Art. 8. -

(1) Personalul de specialitate din cadrul Curții de Conturi, care prin natura muncii de control și audit, are acces la documente și informații care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de până la 15% acordat pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin hotărâre a plenului Curții de Conturi, în funcție de certificatul/avizul de securitate deținut, obținut potrivit legii.

Art. 9. -

Personalul de specialitate din cadrul Departamentului juridic, care prin natura muncii se deplasează în interesul serviciului la instanțele civile teritoriale situate în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de diurna de delegare potrivit legii.

Art. 10. -

Membrii Curții de Conturi și personalul de specialitate, trimiși în străinătate pentru acțiuni în interesul serviciului, au drepturile și obligațiile stabilite prin regulamentul aprobat prin hotărâre a plenului Curții de Conturi, cu excepția situațiilor în care prin lege specială se prevede altfel, cu respectarea dispozițiilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile personalului trimis în străinătate.

B. Salariile de bază ale personalului din cadrul Consiliului Concurenței

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar general S 102 12,11
2. Director S 101 11,81
3. Director adjunct S 100 11,53
4. Șef serviciu S 99 11,25
5. Inspector de concurență superior S 96 10,44
6. Inspector de concurență principal S 94 9,94
7. Inspector de concurență asistent S 89 8,78
8. Inspector de concurență debutant S 65 4,86

NOTE:

1. Vechimea în funcție pentru stabilirea salariilor de bază este vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției de inspector de concurență.

2. Personalul Consiliului Concurenței, care prin natura muncii desfășurate are acces la documente și informații care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază acordat pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, în funcție de certificatul/avizul de securitate deținut, obținut potrivit legii.

3. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

C. Indemnizațiile pentru președintele și vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate, precum și salarii de bază pentru funcții publice specifice din cadrul acestei autorități

a) Indemnizații

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Președinte S 103 12,41
2. Vicepreședinte S 100 11,53

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Salarii de bază pentru funcțiile publice de conducere specifice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar general S 99 11,25
2. Director general S 97 10,70
3. Director general adjunct S 95 10,19
4. Director S 95 10,19
5. Director adjunct S 93 9,70
6. Șef serviciu S 91 9,23
7. Șef birou S 89 8,78

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

c) Salarii de bază pentru funcții publice de execuție specifice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inspector de integritate, grad profesional superior S 75 6,22
grad profesional principal S 70 5,50
grad profesional asistent S 57 3,99
grad profesional debutant S 27 1,90

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

D. Salarizarea membrilor plenului și personalului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare Vechime în specialitate
1. Președinte S 108 14,15 10 ani în funcții economice sau juridice
2. Membru al plenului S 106 13,45 10 ani în funcții economice sau juridice
3. Consilier/Director general S 98 10,97 8 ani în funcții economice sau juridice
4. Director S 97 10,70 8 ani în funcții economice sau juridice
5. Șef serviciu S 96 10,44 8 ani în funcții economice sau juridice
6. Șef compartiment S 95 10,19 8 ani în funcții economice sau juridice
7. Analist financiar gradul I S 93 9,70 8 ani în funcții economice sau juridice
gradul II S 91 9,23 6 ani în funcții economice sau juridice
gradul III S 89 8,78 4 ani în funcții economice sau juridice
gradul IV S 65 4,86 2 ani în funcții economice sau juridice
8. Asistent analist treapta I M 57 3,99 7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
treapta II M 51 3,44 4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative

NOTE:

1. Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcția de analist financiar absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de profil informatic.

2. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

3. Persoanele care, potrivit legii, gestionează informații clasificate beneficiază de un spor de până la 15% acordat pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului vor fi stabilite de membrii plenului în funcție de certificatul/avizul de securitate deținut, obținut potrivit legii.

E. Salarizarea personalului din cadrul Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

a) Indemnizații pentru funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general (asimilat funcției de secretar de stat) S 103 12,41

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Salarii de bază pentru funcții de conducere specifice:

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficienți de ierarhizare Clasa Coeficienți de ierarhizare
1. Șef departament S 88 8,57 89 8,78
2. Director general adjunct S 86 8,16 87 8,36
3. Director, Șef sector audit S 85 7,96 86 8,16
4. Director adjunct S 84 7,76 85 7,96
5. Șef serviciu S 83 7,58 84 7,76

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

c) Salarii de bază pentru funcții de execuție specifice:

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Consilier de securitate a informațiilor S 73 5,92
2. Referent de securitate a informațiilor PL 46 3,04
3. Referent de securitate a informațiilor M 40 2,62

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

NOTE:

1. Persoanele care ocupă funcțiile de consilier și referent se consideră reîncadrate pe funcțiile de consilier de securitate a informațiilor și, respectiv, referent de securitate a informațiilor.

2. Personalul din cadrul Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat care, potrivit legii, gestionează informații clasificate beneficiază de un spor de până la 25% acordat pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate, stabilit de conducerea instituției, în funcție de certificatul/avizul de securitate deținut, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL IV Funcții de demnitate publică

A. Funcții de demnitate publică alese

Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României

Nr. crt. Funcția Clasa Coeficient de ierarhizare
Președinția României
1. Președintele României 110 15,00
Parlamentul României
2. Președintele Senatului și Președintele Camerei Deputaților 109 14,63
3. Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților 108 14,15
4. Secretarii și chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților 107 13,90
5. Președinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 106 13,45
6. Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului și Camerei Deputaților 106 13,45
7. Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 105 13,10
8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 104 12,75
9. Senatori, deputați 103 12,41

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

B. Funcții de demnitate publică numite

Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, numite în funcții potrivit legii

Nr. crt. Funcția Clasa Coeficient de ierarhizare
Guvernul României
1. Prim-ministru 109 14,63
2. Viceprim-ministru 108 14,15
3. Ministru de stat 107 13,90
4. Ministru 106 13,45
5. Ministru delegat 106 13,45
6. Secretar de stat membru al Guvernului 105 13,10
7. Secretar de stat 103 12,41
8. Subsecretar de stat 100 11,53
Curtea Constituțională
9. Președinte 109 14,63
10. Judecător 108 14,15
Consiliul Legislativ
11. Președinte consiliu 106 13,45
12. Președinte de secție 103 12,41
Avocatul Poporului
13. Avocatul Poporului 106 13,45
14. Adjunct al Avocatului Poporului 103 12,41
Curtea de Conturi
15. Președinte 109 14,63
16. Vicepreședinte 108 14,15
17. Președinte Autoritatea de audit 108 14,15
18. Vicepreședinte Autoritatea de audit 107 13,90
19. Consilier conturi 106 13,45
Secretariatul General al Guvernului
20. Secretar general al Guvernului 106 13,45
21. Secretar general adjunct al Guvernului 103 12,41
22. Consilier de stat 103 12,41
Administrația Prezidențială
23. Consilier prezidențial 106 13,45
24. Consilier de stat 103 12,41
Parlamentul României
25. Secretar general la Camera Deputaților și la Senat 106 13,45
26. Secretar general adjunct la Camera Deputaților și la Senat 103 12,41
Consiliul Concurenței
27. Președinte 108 14,15
28. Vicepreședinte 107 13,90
29. Consilier de concurență 106 13,45
Consiliul Național al Audiovizualului
30. Președinte 106 13,45
31. Membri 103 12,41
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
32. Președinte 108 14,15
33. Vicepreședinte 105 13,10
34. Secretar al Consiliului 105 13,10
35. Membri 103 12,41

NOTE:

1.

a) Președintele Curții Constituționale este egal în grad cu președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar judecătorii Curții Constituționale, cu vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, beneficiind de indemnizație egală cu a acestora, majorată cu 15%, precum și de celelalte drepturi.

b) Personalul Curții Constituționale este salarizat potrivit anexelor la prezenta lege în care se regăsesc aceste categorii de personal, în funcție de încadrare, cu respectarea prevederilor prezentei legi, beneficiind, în mod corespunzător, și de celelalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

2. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

C. Funcții de demnitate publică alese din cadrul organelor autorității publice locale

Indemnizații pentru persoanele alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României

Nr. crt. Funcția Clasa Coeficient de ierarhizare
PRIMĂRII ȘI CONSILII
1. Primar general al Capitalei 106 13,45
2. Viceprimar al Capitalei 92 9,46
3. Președinte al consiliului județean 98 10,97
4. Vicepreședinte al consiliului județean 90 9,00
5. Primar de municipiu reședință de județ (cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului București) 94 9,94
6. Primar de municipiu reședință de județ (până la 150.000 locuitori) 91 9,23
7. Primar de municipiu (categoria I) 89 8,78
8. Primar de municipiu (categoria II) 88 8,57
9. Viceprimar de municipiu (cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului București) 89 8,78
10. Viceprimar de municipiu (până la 150.000 locuitori) 86 8,16
11. Viceprimar de municipiu (categoria I) 81 7,21
12. Viceprimar de municipiu (categoria II) 80 7,03
13. Primar de oraș (categoria I) 88 8,57
14. Primar de oraș (categoria II) 86 8,16
15. Primar de oraș (categoria III) 84 7,76
16. Viceprimar de oraș (categoria I) 79 6,86
17. Viceprimar de oraș (categoria II) 77 6,53
18. Viceprimar de oraș (categoria III) 75 6,22
19. Primar de comună (cu peste 7.000 locuitori) 80 7,03
20. Primar de comună (între 3.000-7.000 locuitori) 78 6,70
21. Primar de comună (până la 3.000 locuitori) 76 6,37
22. Viceprimar de comună (cu peste 7.000 locuitori) 75 6,22
23. Viceprimar de comună (între 3.000-7.000 locuitori) 73 5,92
24. Viceprimar de comună (până la 3.000 locuitori) 71 5,63

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

D. Funcții asimilate cu funcții de demnitate publică

Indemnizații pentru personalul din instituții publice din subordinea Guvernului

Nr. crt. Funcția Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
Instituții publice din subordinea Guvernului*)
1. Conducătorul instituției (președinte, director general, șef oficiu etc.) 94 9,94 98 10,97
2. Adjunctul conducătorului instituției (vicepreședinte, director general adjunct etc.) 88 8,57 92 9,46

*) Instituțiile publice și denumirile funcțiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

ANEXA Nr. II Jurisprudență, Reviste (2)

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT"

CAPITOLUL I

A. Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ

1. Funcțiile de conducere din învățământul superior

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Rector*) S 92 9,46 94 9,94
2. Prorector*) S 90 9,00 92 9,46
3. Secretar științific al senatului universitar*) S 89 8,78 91 9,23
4. Decan*) S 87 8,36 89 8,78
5. Prodecan*) S 86 8,16 88 8,57
6. Director de departament S 86 8,16 88 8,57
7. Secretar științific al consiliului facultății*) S 86 8,16 88 8,57
8. Șef de catedră*) S 86 8,16 88 8,57

*) Coeficienții de ierarhizare cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.

2. Funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inspector școlar general*) S 78 6,70 80 7,03
2. Inspector școlar general adjunct*) S 74 6,07 76 6,37
3. Inspector școlar de specialitate, inspector școlar*) S 70 5,50 72 5,77
4. Director unitate de învățământ*) S 70 5,50 72 5,77
5. Director adjunct unitate de învățământ*) S 68 5,23 70 5,50
6. Director casa corpului didactic*) S 68 5,23 70 5,50

*) Coeficienții de ierarhizare cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.

3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
Învățământ superior
1. Director general administrativ al universității*)1 S 80 7,03 82 7,39
2. Director, contabil-șef (administrator financiar/ patrimoniu)*) S 76 6,37 78 6,70
3. Secretar-șef universitate*) S 72 5,77 74 6,07
4. Administrator-șef al facultății*) S 68 5,23 70 5,50
5. Șef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*) S 66 4,98 68 5,23
6. Secretar-șef facultate*) S 66 4,98 68 5,23
7. Șef birou (administrator financiar/patrimoniu)*) S 62 4,51 64 4,74
Învățământ preuniversitar
1. Contabil-șef (administrator financiar)*) S 60 4,29 62 4,51
2. Secretar-șef unitate de învățământ*) S 58 4,09 60 4,29
3. Contabil-șef (administrator financiar)*) M 50 3,35 52 3,52
4. Secretar-șef unitate de învățământ*) M 48 3,19 50 3,35

*) Coeficienții de ierarhizare cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.

1 Se utilizează în cadrul instituțiilor de învățământ superior la care numărul studenților este mai mic de 10.000, precum și pentru salarizarea funcției de director, contabil-șef (administrator financiar patrimoniu) din cadrul instituțiilor de învățământ superior la care numărul studenților este de cel puțin 10.000.

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

4. Salarii de bază învățământ universitar

Nr. crt. Funcția*) Vechimea în învățământ Clasa și coeficientul de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Profesor universitar peste 40 ani 86 8,16
35-40 ani 85 7,96
30-35 ani 83 7,58
25-30 ani 81 7,21
20-25 ani 79 6,86
15-20 ani 76 6,37 77 6,53
10-15 ani 71 5,63 73 5,92 74 6,07 75 6,22
2. Conferențiar universitar peste 40 ani 74 6,07
35-40 ani 72 5,77
30-35 ani 70 5,50
25-30 ani 68 5,23
20-25 ani 66 4,98
15-20 ani 63 4,62 64 4,74
10-15 ani 60 4,29 61 4,40 62 4,51
6-10 ani 56 3,89 58 4,09 59 4,19 60 4,29
3. Șef lucrări (lector universitar) 35-40 ani 61 4,40
30-35 ani 59 4,19
25-30 ani 58 4,09
20-25 ani 57 3,99
15-20 ani 55 3,79 56 3,89
10-15 ani 52 3,52 53 3,61 54 3,70
6-10 ani 48 3,19 50 3,35 51 3,44 52 3,52
3-6 ani 41 2,69 44 2,89 46 3,04 48 3,19 49 3,27 50 3,35
4. Asistent universitar 35-40 ani 58 4,09
30-35 ani 57 3,99
25-30 ani 56 3,89
20-25 ani 55 3,79
15-20 ani 53 3,61 54 3,70
10-15 ani 50 3,35 51 3,44 52 3,52
6-10 ani 46 3,04 48 3,19 49 3,27 50 3,35
3-6 ani 39 2,56 42 2,75 44 2,89 46 3,04 47 3,11 48 3,19
până la 3 ani 37 2,43 40 2,62 42 2,75 44 2,89 45 2,96 46 3,04
5. Preparator universitar 6-10 ani**) 43 2,82 45 2,96 46 3,04 47 3,11
3-6 ani**) 36 2,37 39 2,56 41 2,69 43 2,82 44 2,89 45 2,96
până la 3 ani 33 2,20 36 2,37 38 2,49 40 2,62 41 2,69 42 2,75

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

**) Pentru preparatorii din domeniul medical.

NOTĂ:

Pentru funcțiile din prezenta anexă sunt prevăzute clasele pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

5. Salarii de bază învățământ preuniversitar

Nr. crt. Funcția didactică și gradul didactic*) Vechimea în învățământ Clasa și coeficientul de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I peste 40 ani 69 5,36
35-40 ani 67 5,10
30-35 ani 65 4,86
25-30 ani 63 4,62
22-25 ani 61 4,40
18-22 ani 58 4,09 59 4,19
14-18 ani 55 3,79 56 3,89 57 3,99
10-14 ani 53 3,61 54 3,70 55 3,79
6-10 ani 49 3,27 51 3,44 52 3,52 53 3,61
2-6 ani 42 2,75 45 2,96 47 3,11 49 3,27 50 3,35 51 3,44
2. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II peste 40 ani 62 4,51
35-40 ani 60 4,29
30-35 ani 58 4,09
25-30 ani 56 3,89
22-25 ani 54 3,70
18-22 ani 51 3,44 52 3,52
14-18 ani 48 3,19 49 3,27 50 3,35
10-14 ani 46 3,04 47 3,11 48 3,19
6-10 ani 42 2,75 44 2,89 45 2,96 46 3,04
2-6 ani 35 2,32 38 2,49 40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
3. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv peste 40 ani 58 4,09
35-40 ani 57 3,99
30-35 ani 56 3,89
25-30 ani 54 3,70
22-25 ani 52 3,52
18-22 ani 49 3,27 50 3,35
14-18 ani 46 3,04 47 3,11 48 3,19
10-14 ani 44 2,89 45 2,96 46 3,04
6-10 ani 40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
2-6 ani 33 2,20 36 2,37 38 2,49 40 2,62 41 2,69 42 2,75
4. Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant până la 2 ani 31 2,10 34 2,26 36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
5. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I peste 40 ani 60 4,29
35-40 ani 58 4,09
30-35 ani 56 3,89
25-30 ani 54 3,70
22-25 ani 52 3,52
18-22 ani 49 3,27 50 3,35
14-18 ani 46 3,04 47 3,11 48 3,19
10-14 ani 44 2,89 45 2,96 46 3,04
6-10 ani 40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
6. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II peste 40 ani 56 3,89
35-40 ani 54 3,70
30-35 ani 52 3,52
25-30 ani 50 3,35
22-25 ani 48 3,19
18-22 ani 45 2,96 46 3,04
14-18 ani 42 2,75 43 2,82 44 2,89
10-14 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
6-10 ani 36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
2-6 ani 29 2,00 32 2,15 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
7. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv peste 40 ani 54 3,70
35-40 ani 52 3,52
30-35 ani 50 3,35
25-30 ani 48 3,19
22-25 ani 46 3,04
18-22 ani 43 2,82 44 2,89
14-18 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
10-14 ani 38 2,49 39 2,56 40 2,62
6-10 ani 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
2-6 ani 27 1,90 30 2,05 32 2,15 34 2,26 35 2,32 36 2,37
8. Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant până la 2 ani 25 1,81 28 1,95 30 2,05 32 2,15 33 2,20 34 2,26
9. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic I peste 40 ani 60 4,29
35-40 ani 58 4,09
30-35 ani 56 3,89
25-30 ani 54 3,70
22-25 ani 52 3,52
18-22 ani 49 3,27 50 3,35
14-18 ani 46 3,04 47 3,11 48 3,19
10-14 ani 44 2,89 45 2,96 46 3,04
6-10 ani 40 2,62 42 2,75 43 2,82 44 2,89
10. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic II peste 40 ani 56 3,89
35-40 ani 54 3,70
30-35 ani 52 3,52
25-30 ani 50 3,35
22-25 ani 48 3,19
18-22 ani 45 2,96 46 3,04
14-18 ani 42 2,75 43 2,82 44 2,89
10-14 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
6-10 ani 36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
2-6 ani 29 2,00 32 2,15 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
11. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv peste 40 ani 54 3,70
35-40 ani 52 3,52
30-35 ani 50 3,35
25-30 ani 48 3,19
22-25 ani 46 3,04
18-22 ani 43 2,82 44 2,89
14-18 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
10-14 ani 38 2,49 39 2,56 40 2,62
6-10 ani 34 2,26 36 2,37 37 2,43 38 2,49
2-6 ani 27 1,90 30 2,05 32 2,15 34 2,26 35 2,32 36 2,37
12. Institutor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant până la 2 ani 25 1,81 28 1,95 30 2,05 32 2,15 33 2,20 34 2,26
13. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic I peste 40 ani 56 3,89
35-40 ani 54 3,70
30-35 ani 52 3,52
25-30 ani 50 3,35
22-25 ani 48 3,19
18-22 ani 45 2,96 46 3,04
14-18 ani 42 2,75 43 2,82 44 2,89
10-14 ani 40 2,62 41 2,69 42 2,75
6-10 ani 36 2,37 38 2,49 39 2,56 40 2,62
14. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic II peste 40 ani 53 3,61
35-40 ani 51 3,44
30-35 ani 49 3,27
25-30 ani 47 3,11
22-25 ani 45 2,96
18-22 ani 42 2,75 43 2,82
14-18 ani 39 2,56 40 2,62 41 2,69
10-14 ani 37 2,43 38 2,49 39 2,56
6-10 ani 33 2,20 35 2,32 36 2,37 37 2,43
2-6 ani 26 1,86 29 2,00 31 2,10 33 2,20 34 2,26 35 2,32
15. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv peste 40 ani 51 3,44
35-40 ani 49 3,27
30-35 ani 47 3,11
25-30 ani 45 2,96
22-25 ani 43 2,82
18-22 ani 40 2,62 41 2,69
14-18 ani 37 2,43 38 2,49 39 2,56
10-14 ani 35 2,32 36 2,37 37 2,43
6-10 ani 31 2,10 33 2,20 34 2,26 35 2,32
2-6 ani 24 1,77 27 1,90 29 2,00 31 2,10 32 2,15 33 2,20
16. Institutor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant până la 2 ani 22 1,68 25 1,81 27 1,90 29 2,00 30 2,05 31 2,10
17. Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I peste 40 ani 55 3,79
35-40 ani 53 3,61
30-35 ani 51 3,44
25-30 ani 49 3,27
22-25 ani 47 3,11
18-22 ani 44 2,89 45 2,96
14-18 ani 41 2,69 42 2,75 43 2,82
10-14 ani 39 2,56 40 2,62 41 2,69
6-10 ani 35 2,32 37 2,43 38 2,49 39 2,56
18. Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II peste 40 ani 51 3,44
35-40 ani 49 3,27
30-35 ani 47 3,11
25-30 ani 45 2,96
22-25 ani 43 2,82
18-22 ani 40 2,62 41 2,69
14-18 ani 37 2,43 38 2,49 39 2,56
10-14 ani 35 2,32 36 2,37 37 2,43
6-10 ani 31 2,10 33 2,20 34 2,26 35 2,32
2-6 ani 24 1,77 27 1,90 29 2,00 31 2,10 32 2,15 33 2,20
19. Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv peste 40 ani 50 3,35
35-40 ani 48 3,19
30-35 ani 46 3,04
25-30 ani 44 2,89
22-25 ani 42 2,75
18-22 ani 39 2,56 40 2,62
14-18 ani 36 2,37 37 2,43 38 2,49
10-14 ani 34 2,26 35 2,32 36 2,37
6-10 ani 30 2,05 32 2,15 33 2,20 34 2,26
2-6 ani 23 1,72 26 1,86 28 1,95 30 2,05 31 2,10 32 2,15
20. Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) debutant 0-2 ani 21 1,64 24 1,77 26 1,86 28 1,95 29 2,00 30 2,05
21. Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) peste 40 ani 35 2,32
35-40 ani 34 2,26
30-35 ani 33 2,20
25-30 ani 32 2,15
22-25 ani 31 2,10
18-22 ani 29 2,00 30 2,05
14-18 ani 27 1,90 28 1,95 29 2,00
10-14 ani 26 1,86 27 1,90 28 1,95
6-10 ani 23 1,72 25 1,81 26 1,86 27 1,90
2-6 ani 16 1,45 19 1,56 21 1,64 23 1,72 24 1,77 25 1,81
până la 2 ani 15 1,41 18 1,52 20 1,60 22 1,68 23 1,72 24 1,77

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ:

Pentru funcțiile din prezenta anexă sunt prevăzute clasele pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare

Nr. crt. Funcția, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
Funcții de execuție
1 Administrator financiar grad I*) S 47 3,11
grad II*) S 38 2,49
grad III*) S 35 2,32
debutant*) S 24 1,77
2 Informatician gradul IA S 47 3,11
gradul I S 46 3,04
gradul II S 44 2,89
gradul III S 34 2,26
debutant S 24 1,77
3 Secretar I**) S 46 3,04
II**) S 44 2,89
III**) S 34 2,26
debutant**) S 24 1,77
4 Pedagog școlar, laborant IA S 42 2,75
I S 38 2,49
II S 31 2,10
debutant S 24 1,77
5 Instructor-animator, corepetitor gradul I S 33 2,20
gradul II S 27 1,90
debutant S 24 1,77
6 Administrator patrimoniu grad I***) S 45 2,96
grad II***) S 36 2,37
grad III***) S 32 2,15
debutant***) S 24 1,77
7 Administrator financiar grad I*) SSD 38 2,49
grad II*) SSD 34 2,26
grad III*) SSD 29 2,00
debutant*) SSD 12 1,31
8 Informatician gradul I SSD 39 2,56
gradul II SSD 34 2,26
gradul III SSD 29 2,00
debutant SSD 12 1,31
9 Secretar I**) SSD 40 2,62
II**) SSD 36 2,37
III**) SSD 29 2,00
debutant**) SSD 12 1,31
10 Pedagog școlar, laborant I SSD 36 2,37
II SSD 32 2,15
III SSD 26 1,86
debutant SSD 12 1,31
11 Instructor-animator, corepetitor gradul I SSD 29 2,00
gradul II SSD 24 1,77
debutant SSD 12 1,31
12 Administrator patrimoniu grad I***) SSD 37 2,43
grad II***) SSD 32 2,15
grad III***) SSD 27 1,90
debutant***) SSD 12 1,31
13 Administrator financiar treapta I*) M 32 2,15
treapta II*) M 30 2,05
treapta III*) M 22 1,68
debutant*) M 8 1,19
14 Informatician IA PL/M 33 2,20
I PL/M 30 2,05
II PL/M 25 1,81
III PL/M 19 1,56
debutant PL/M 10 1,25
15 Secretar IA**) M 33 2,20
I**) M 30 2,05
II**) M 25 1,81
III**) M 19 1,56
debutant**) M 8 1,19
16 Pedagog școlar IA M 24 1,77
I M 20 1,60
II M 18 1,52
debutant M 8 1,19
17 Instructor-animator, instructor educație extrașcolară IA M 24 1,77
I M 18 1,52
II M 16 1,45
debutant M 8 1,19
18 Corepetitor I M 18 1,52
II M 16 1,45
debutant M 8 1,19
19 Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I***) M 30 2,05
treapta II***) M 28 1,95
treapta III***) M 22 1,68
debutant***) M 8 1,19
20 Laborant I PL/M 26 1,86
II PL/M 22 1,68
debutant PL/M 10 1,25
21 Instructor, model I M 18 1,52
II M 17 1,49
debutant M 8 1,19
22 Mediator școlar I M/G 16 1,45
II M/G 14 1,38
debutant M/G 8 1,19
23 Supraveghetor noapte I G 14 1,38
II G 12 1,31

*) Se utilizează și pentru funcțiile: economist, referent și contabil, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat.

**) Se utilizează și pentru funcția de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

***) Se utilizează și pentru funcțiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator și funcționar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

CAPITOLUL I

B. Reglementări specifice personalului didactic din învățământ

Art. 1. -

Pentru funcțiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesional/profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradația corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesional/profesională imediat superior/superioară funcției pe care era încadrată persoana.

Art. 2. -

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu consultarea instituțiilor, unităților de învățământ și a partenerilor sociali, va stabili gradul funcțiilor de conducere, prin ordin al ministrului, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în funcție de următoarele criterii: număr de personal, elevi/studenți, categorii de unități.

Art. 3. -

Personalul didactic calificat de predare și conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate primește o indemnizație de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferențierea pe zone și localități se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. -

Personalul didactic de predare și conducere din învățământul special beneficiază de o creștere cu 6 clase de salarizare succesive celei deținute.

Art. 5. -

Personalul didactic din învățământ beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar, respectiv al instituției de nivel superior și reprezintă o creștere cu 10 clase de salarizare succesive celei deținute. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.

Art. 6. -

Personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare și a viitorilor învățători, institutori și profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat și calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenților practicanți, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână.

Art. 7. - Reviste (1)

Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învățământul primar primește o indemnizație pentru activități care solicită o încordare psihică foarte ridicată, reprezentând o creștere salarială, după cum urmează: Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1)

- pentru 2 clase de elevi, o creștere cu 2 clase de salarizare succesive celei deținute;

- pentru 3 clase de elevi, o creștere cu 3 clase de salarizare succesive celei deținute;

- pentru 4 clase de elevi, o creștere cu 4 clase de salarizare succesive celei deținute.

Art. 8. -

Personalul didactic de predare care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, institutorii și educatoarele beneficiază de o creștere cu 4 clase de salarizare succesive celei deținute, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) și (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) Pentru personalul din instituțiile de învățământ superior, senatele universitare pot stabili salarii diferențiate, cu o creștere de până la 12 clase de salarizare succesive celei deținute, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază și personalul din învățământul preuniversitar care participă direct la realizarea activităților finanțate din venituri proprii.

Art. 10. -

(1) Personalul didactic de predare din învățământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 5% din salariul de bază.

(2) În cadrul instituțiilor de învățământ superior la care numărul studenților este de cel puțin 10.000, funcția de director general administrativ al universității va fi salarizată la nivelul funcției de decan.

Art. 11. -

Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediu de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, primind o indemnizație de concediu de odihnă calculată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 12. - Reviste (2)

Pentru personalul didactic, în caz de deces, se acordă celor îndreptățiți un ajutor de deces în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 13. -

Personalul didactic de predare poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. -

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul prevăzut la art. 21 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 15. -

Pentru funcțiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă și care au fost reglementate prin acte normative anterioare se vor utiliza coeficienții de salarizare din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar.

Art. 16. -

Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învățământul preuniversitar.

CAPITOLUL II Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare

Salarii de bază

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general institut de cercetare*) (ordonator secundar de credite) S 87 8,36 88 8,57
2. Director general adjunct institut de cercetare*) (ordonator secundar de credite) S 86 8,16 87 8,36
3. Director institut de cercetare) (ordonator terțiar de credite) S 86 8,16 87 8,36
4. Director adjunct institut de cercetare (ordonator terțiar de credite) S 85 7,96 86 8,16
5. Director centru de cercetare; director stațiune de cercetare (ordonator terțiar de credite) S 84 7,76 85 7,96
6. Secretar științific institut de cercetare, secretar științific secție ASAS (ordonator terțiar de credite) S 84 7,76 85 7,96
7. Director adjunct centru de cercetare; director adjunct stațiune de cercetare (ordonator terțiar de credite) S 83 7,58 84 7,76
8. Secretar științific centru de cercetare; secretar științific stațiune de cercetare (ordonator terțiar de stație) S 82 7,39 83 7,58
9. Șef laborator cercetare S 81 7,21 82 7,39

*) Nivelul de salarizare este stabilit de către ordonatorul principal de credite.

NOTE:

1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

2. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

3. Pentru funcțiile de conducere din cadrul Academiei Române se acordă 4 clase de salarizare succesive suplimentare.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Cercetător științific I S 72 5,77
2. Cercetător științific II S 59 4,19
3. Cercetător științific III S 53 3,61
4. Cercetător științific S 47 3,11
5. Asistent de cercetare științifică S 39 2,56
6. Asistent de cercetare științifică stagiar S 31 2,10
7. Asistent I M 24 1,77
8. Asistent II M 12 1,31
9. Asistent stagiar M 9 1,22

NOTE:

1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

3. Pentru funcțiile de execuție de cercetare științifică fundamentală din cadrul Academiei Române se acordă 4 clase de salarizare succesive suplimentare.

CAPITOLUL III Culte

A. Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unitățile bugetare

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Preot
gradul I S 34 2,26
gradul II S 30 2,05
definitiv S 28 1,95
debutant S 24 1,77
2. Preot
gradul I M 18 1,52
definitiv M 16 1,45
debutant M 8 1,19

NOTE:

1. Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

B. Indemnizațiile personalului din conducerea cultelor recunoscute și a unităților centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică

Nr. crt. Funcția Numărul maxim de posturi Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 1 109 14,63
2. Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română și Biserica Romano-Catolică 11 107 13,90
3. Arhiepiscop, șef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, șef rabin, președinte uniune, președinte) 16 106 13,45
4. Episcop, episcop-vicar patriarhal 39 105 13,10
5. Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar 26 103 12,41

Modificări (2)

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

C. Personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică Modificări (1), Referințe (1)

Nr. crt. Funcția clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcția didactică cu care se asimilează
1. Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin 46 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ peste 40 ani
2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal 41 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ între 22 și 25 ani
3. Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop 719 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 10 și 14 ani
4. Stareț, superioară, egumen 466 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 2 și 6 ani

Modificări (4)

D. Personal clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România Modificări (1)

Nr. crt. Funcția clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcția didactică cu care se asimilează
Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult 15237
1. Cu studii superioare: 10957 Profesor cu studii superioare
gradul I 3018 gradul didactic I
gradul II 3238 gradul didactic II
definitiv 2440 definitiv
debutant 2261 debutant
2. Cu studii medii: 4280 Învățător, educator, maistru-instructor cu studii medii
gradul I 663 gradul didactic I
gradul II 783 gradul didactic II
definitiv 1690 definitiv
debutant 1144 debutant

Modificări (4)

E. Reglementări specifice personalului clerical, care își desfășoară activitatea în țară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii

Art. 1. -

(1) Statul român sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.

(2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi își păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut. Reviste (1)

SECȚIUNEA 1 Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical

Art. 2. - Reviste (1)

(1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care își desfășoară activitatea în țară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabilește după cum urmează: Modificări (1)

a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică beneficiază de o indemnizație lunară. Indemnizația lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor, care se determină în raport cu venitul salarial;

b) personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcțiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor; Modificări (1)

c) personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor. Modificări (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.

(3) Criteriile în baza cărora unitățile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (2), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (2) în procent de 30% din totalul posturilor clericale, pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat.

(5) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (4) va fi repartizat pe culte, în raport cu numărul credincioșilor, conform ultimului recensământ, și cu nevoile reale.

(6) Unitățile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Secretariatului de Stat pentru Culte propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităților de cult pentru al căror personal clerical se dorește acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. (2) și care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute la alin. (2) și (3).

(7) Listele unităților de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în condițiile alin. (2), precum și modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităților centrale de cult și se aprobă anual prin ordin al secretarului de stat pentru culte.

(8) Nu beneficiază de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unitățile de cult care obțin venituri din închirierea, arendarea și concesionarea proprietăților.

SECȚIUNEA a 2-a Alte drepturi ale personalului clerical

Art. 3. -

Condițiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) din prezenta anexă se aprobă de Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea cultelor recunoscute.

Art. 4. -

De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în condițiile prevăzute la art. 2 din prezenta anexă, inclusiv contribuțiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de șomaj, precum și alte contribuții obligatorii prevăzute de lege pentru angajator.

Art. 5. -

(1) Pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 200.000 de euro lunar. Modificări (3)

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităților centrale ale cultelor recunoscute de către Secretariatul de Stat pentru Culte, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(3) Destinațiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unitățile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităților de cult din afara granițelor, suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unități, inclusiv pentru plata contribuțiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de șomaj, precum și a altor contribuții obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. Obligația de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unității centrale de cult din România, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.

(4) Suma prevăzută la alin. (1), respectiv echivalentul în lei al acesteia, poate fi modificată anual prin legea bugetului de stat.

Art. 6. -

Drepturile stabilite potrivit dispozițiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

Art. 7. -

(1) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, și altor organe abilitate de lege.

(2) Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute

Art. 8. -

(1) Unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum și unitățile și instituțiile de învățământ teologic autorizate și acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora și neintegrate în învățământul de stat, primesc de la bugetul de stat și de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult centrale și locale respective. Modificări (1)

(2) Unitățile și contribuțiile prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

Art. 9. -

(1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:

a) de la bugetele locale:

- 18.951 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Contribuția lunară este la nivelul valorii de referință; Modificări (1)

- sumele aferente, necesare pentru plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul de asigurări sociale de sănătate;

b) de la bugetul de stat:

- 300 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile și instituțiile de învățământ teologic prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Contribuția lunară este la nivelul valorii de referință; Modificări (2)

- 40 de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuția lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcțiile pe care este încadrat personalul român trimis să își desfășoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și al altor forme de reprezentare a României în străinătate; Modificări (2)

- sumele aferente, necesare pentru plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul de asigurări sociale de sănătate.

(2) Numărul contribuțiilor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.

(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în vedere și alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).

(4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autoritățile administrației publice locale, ținându-se seama de numărul de adepți ai fiecărui cult religios, și se comunică Secretariatului de Stat pentru Culte.

(5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Secretariatul de Stat pentru Culte.

(6) Autoritățile administrației publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, ținând seama de numărul de adepți ai fiecărui cult religios, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.

ANEXA Nr. III Jurisprudență

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE"

CAPITOLUL I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială

1. Salarii de bază pentru funcții de conducere Jurisprudență

Nr. crt. Funcția Nivel studii Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanță
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Manager S 88 8,57 90 9,00 87 8,36 88 8,57
2. Manager general S 88 8,57 90 9,00
3. Director medical S 87 8,36 89 8,78 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16
4. Director de cercetare-dezvoltare S 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16
5. Director financiar-contabil S 80 7,03 84 7,76 76 6,37 79 6,86
6. Director economic S 78 6,70 81 7,21
7. Director tehnic S 77 6,53 79 6,86
8. Director de îngrijiri S, SSD, PL 75 6,22 77 6,53 74 6,07 76 6,37
9. Alți directori S 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16
10. Asistent-șef PL 73 5,92 75 6,22
Nr. crt. Funcția Nivel studii Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București Centre de transfuzie sanguină regionale Centre de transfuzie sanguină județene
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare Clasa Coefi- cient de ierar- hizare
1. Director S 86 8,16 87 8,36 85 7,96 86 8,16 84 7,76 85 7,96 84 7,76 85 7,96
2. Director adjunct științific S 85 7,96 86 8,16
3. Director adjunct financiar-contabilitate S 75 6,22 79 6,86
4. Director resurse umane S 73 5,92 77 6,53
5. Contabil-șef S 73 5,92 75 6,22 70 5,50 72 5,77 68 5,23 70 5,50
Nr. crt. Alte funcții de conducere Nivel studii Grad I Grad II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general*) S 88 8,57 90 9,00
2. Director general adjunct, director, director executiv*) S 87 8,36 89 8,78
3. Director adjunct*) S 85 7,96 87 8,36
4. Director adjunct financiar-contabil*) S 77 6,53 80 7,03
5. Contabil-șef*) S 73 5,92 79 6,86
6. Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare S 85 7,96 86 8,16
7. Șef serviciu S 70 5,50 76 6,37
8. Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu S 69 5,36 73 5,92
9. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare S 85 7,96 86 8,16
10. Asistent medical-șef pe unitate S, SSD, PL 70 5,50 73 5,92
11. Șef formație muncitori 41 2,69 46 3,04

*) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.

NOTE:

1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de majorarea cu o clasă a salariului de bază avut.

2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu o clasă a salariului de bază avut.

3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu două clase a salariului de bază avut.

4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de majorarea cu două clase a salariului de bază avut.

5. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază avut, după cum urmează:

Nr. crt. Funcția Număr clase acordate suplimentar
1. Director program de rezidențiat medicină de urgență 5
2. Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 4
3. Farmacist șef serviciu 3
4. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef 4
5. Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune 2
6. Spălătoreasă cu gestiune 1
7. Șef echipă 1
8. Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - direcția de sănătate publică 5

I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinită, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico- legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale Jurisprudență

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială

Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice Anatomie patologică și medicină legală Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Medic primar S 72 5,77 99 11,25 75 6,22 63 4,62
2. Medic specialist S 62 4,51 90 9,00 65 4,86 58 4,09
3. Medic rezident anii VI-VII S 57 3,99
4. Medic rezident anii IV-V S 56 3,89 84 7,76 59 4,19
5. Medic rezident anul III S 55 3,79 83 7,58 58 4,09
6. Medic rezident anul II S 54 3,70 82 7,39 57 3,99
7. Medic rezident anul I S 52 3,52 80 7,03 56 3,89
8. Medic S 53 3,61 81 7,21 56 3,89 53 3,61
9. Medic stagiar S 31 2,10 59 4,19 33 2,20 31 2,10
10. Farmacist primar*1) S 57 3,99 85 7,96 62 4,51 55 3,79
11. Farmacist specialist S 55 3,79 83 7,58 57 3,99 54 3,70
12. Farmacist S 52 3,52 80 7,03 56 3,89 52 3,52
13. Farmacist rezident anul III S 54 3,70
14. Farmacist rezident anul II S 52 3,52
15. Farmacist rezident anul I S 50 3,35
16. Farmacist stagiar S 31 2,10 59 4,19 31 2,10
17. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 54 3,70 53 3,61
18. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 51 3,44 50 3,35
19. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 49 3,27 48 3,19
20. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 24 1,77 24 1,77
21. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; principal S 51 3,44 79 6,86 56 3,89 48 3,19
22. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă S 46 3,04 74 6,07 50 3,35 44 2,89
23. Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofizio- kinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; debutant S 24 1,77 52 3,52 25 1,81 24 1,77
24. Dentist principal SSD 45 2,96 50 3,35 42 2,75
25. Dentist SSD 44 2,89 49 3,27 41 2,69
26. Dentist debutant SSD 14 1,38 22 1,68 14 1,38
27. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 48 3,19 76 6,37 55 3,79 46 3,04
28. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokineto- terapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 44 2,89 72 5,77 50 3,35 42 2,75
29. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 14 1,38 42 2,75 26 1,86 14 1,38
30. Asistent medical principal*2) PL 46 3,04 74 6,07 52 3,52 43 2,82
31. Asistent medical*2) PL 44 2,89 72 5,77 49 3,27 41 2,69
32. Asistent medical debutant*2) PL 12 1,31 40 2,62 25 1,81 12 1,31
33. Asistent medical principal*2) M 44 2,89 72 5,77 50 3,35 41 2,69
34. Asistent medical*2) M 42 2,75 70 5,50 47 3,11 39 2,56
35. Asistent medical debutant*2) M 10 1,25 38 2,49 24 1,77 10 1,25
36. Tehnician dentar principal*3) M 44 2,89 49 3,27 41 2,69
37. Tehnician dentar*3) M 42 2,75 46 3,04 39 2,56
38. Tehnician dentar debutant*3) M 10 1,25 23 1,72 10 1,25
39. Soră medicală principală*4) M 41 2,69 69 5,36 43 2,82 40 2,62
40. Soră medicală*4) M 39 2,56 67 5,10 42 2,75 38 2,49
41. Soră medicală debutant*4) M 10 1,25 38 2,49 24 1,77 10 1,25
42. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal M 41 2,69 43 2,82 40 2,62
43. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență M 39 2,56 42 2,75 38 2,49
44. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutant M 10 1,25 20 1,60 10 1,25

b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice Anatomie patologică și medicină legală Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
45. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 54 3,70 82 7,39 53 3,61
46. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 51 3,44 79 6,86 50 3,35
47. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 48 3,19 76 6,37 48 3,19
48. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 24 1,77 52 3,52 24 1,77
49. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 51 3,44 53 3,61 51 3,44
50. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 45 2,96 51 3,44 45 2,96
51. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77
52. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 47 3,11 48 3,19 44 2,89
53. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 45 2,96 46 3,04 42 2,75
54. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 14 1,38 18 1,52 14 1,38
55. Psiholog principal S 56 3,89 52 3,52
56. Psiholog specialist S 51 3,44 47 3,11
57. Psiholog practicant S 44 2,89 44 2,89
58. Psiholog stagiar S 27 1,90 27 1,90

c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice Anatomie patologică și medicină legală Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
59. Infirmieră, agent DDD M; G 14 1,38 16 1,45 14 1,38
60. Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 10 1,25 15 1,41 10 1,25
61. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 12 1,31 40 2,62 15 1,41 12 1,31
62. Ambulanțier*6) M 43 2,82
63. Șofer autosanitară I*7) M 34 2,26
64. Șofer autosanitară II*7) M 18 1,52 30 2,05 18 1,52
65. Șofer autosanitară III*7) M; G 16 1,45 16 1,45

*1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.

*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

*5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral ori fără frecvență.

*6) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist și marinar cu o vechime de minimum 5 ani și posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier, potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri, în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță al Municipiului București - Ilfov, și în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.

*7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

NOTE:

1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică și personalului de specialitate contractual din direcțiile de sănătate publică.

2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, din institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. A nr. crt. 1-7, nr. crt. 10-11, nr. crt. 13-15 și lit. B nr. crt. 45, 46, 49, 55.

3. Nivelul de studii (M) pentru funcțiile de ambulanțier și șofer autosanitară I și II se utilizează numai pentru încadrarea și promovarea acestor funcții la serviciile de ambulanță și se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.

4. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

3. Unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare

1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică
1. Director S 72 5,77 74 6,07
2. Contabil-șef S 70 5,50 72 5,77
b) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică
3. Șef centru S 70 5,50 72 5,77
4. Coordonator personal de specialitate S; SSD; PL 66 4,98 71 5,63

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Asistent social principal S 51 3,44
Asistent social specialist S 44 2,89
Asistent social practicant S 42 2,75
Asistent social debutant S 24 1,77
2. Psiholog principal S 52 3,52
Psiholog specialist S 47 3,11
Psiholog practicant S 44 2,89
Psiholog stagiar S 27 1,90
3. Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico- gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog; principal S 51 3,44
4. Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimicogestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog S 45 2,96
5. Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimicogestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog; debutant S 24 1,77
6. Fiziokinetoterapeut principal S 53 3,61
7. Fiziokinetoterapeut specialist S 50 3,35
8. Fiziokinetoterapeut S 48 3,19
9. Fiziokinetoterapeut debutant S 24 1,77
10. Educator principal S 48 3,19
11. Educator S 38 2,49
12. Educator debutant S 24 1,77
13. Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; principal S 48 3,19
14. Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă S 44 2,89
15. Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; debutant S 24 1,77
16. Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; principal*1) SSD 37 2,43
17. Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical *1) SSD 25 1,81
18. Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; debutant *1) SSD 12 1,31
19. Educator, educator puericultor, asistent medical; principal PL 43 2,82
20. Educator, educator puericultor, asistent medical PL 41 2,69
21. Educator, educator puericultor, asistent medical; debutant PL 12 1,31
22. Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; principal M 34 2,26
23. Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical M 24 1,77
24. Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; debutant M 8 1,19
25. Profesor CFM, interpret în limbaj mimicogestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate M 34 2,26
26. Instructor de educație, instructor CFM; principal M 24 1,77
27. Instructor de educație, instructor CFM M 20 1,60
28. Instructor de educație, instructor CFM; debutant M 8 1,19
29. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare; principal PL 35 2,32
30. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare PL 23 1,72
31. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare; debutant PL 10 1,25
32. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare; principal M 34 2,26
33. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare M 24 1,77
34. Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio- educativ, pedagog de recuperare; debutant M 8 1,19
35. Soră medicală, masor; principal M 34 2,26
36. Soră medicală, masor M 24 1,77
37. Soră medicală, masor; debutant M 8 1,19
38. Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent maternal, asistent personal profesionist M, G 14 1,38
39. Tehnician protezist, tehnician audioprotezist M, PL 34 2,26
40. Agent informare privind cariera M, PL 34 2,26

3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire și asistență pentru unități de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Infirmieră G 14 1,38
2. Infirmieră debutantă G 8 1,19
3. Supraveghetor de noapte G 14 1,38
4. Supraveghetor de noapte debutant G 8 1,19
5. Îngrijitoare, spălătoreasă G 12 1,31

*1) Se aplică și funcțiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie și protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriționist și dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimicogestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

CAPITOLUL II Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico-socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale

Art. 1. - Reviste (1)

În unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, unde activitatea se desfășoară fără întrerupere, în 3 ture, personalul care lucrează lunar în toate cele 3 ture, precum și personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 poate primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopții, prevăzut la art. 16 din prezenta lege, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele 3, respectiv două ture.

Art. 2. -

(1) Munca prestată de personalul din unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, în vederea asigurării continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plătește cu un spor de 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite.

(2) Munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 3. -

(1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază. Jurisprudență

(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar al salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 25%.

(3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 50%.

(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) și (3) se aprobă trimestrial de comitetul director.

(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă și care la nivelul acestei unități desfășoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și vor beneficia numai de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de bază se stabilește pentru funcția și gradul profesional în care aceștia sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, corespunzător vechimii în muncă și se utilizează pentru stabilirea tarifului orar.

(6) Medicii care sunt nominalizați să asigure asistența medicală de urgență, prin chemări de la domiciliu, vor fi salarizați pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu un venit determinat în funcție de 40% din tariful orar aferent salariului de bază și numărul de ore cât asigură garda la domiciliu.

Art. 4. -

Personalul sanitar cu pregătire superioară cu funcție de conducere care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază va beneficia de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 3 din prezenta anexă; pentru determinarea tarifului orar se utilizează salariul de bază al funcției de execuție stabilit pentru funcția și gradul profesional în care aceștia sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, corespunzător vechimii în muncă.

Art. 5. -

În situația în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistență medicală de urgență la nivelul unității sanitare publice și nu poate fi contactat sau nu răspunde solicitării, acesta va fi sancționat prin diminuarea salariului de bază individual cu un procent între 5-10% pe o perioadă de 3 luni, în condițiile legii.

Art. 6. -

(1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfășoară activitate integrată în unitățile sanitare în care funcționează catedra sau disciplina didactică.

(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcționează în alte unități decât cele sanitare este integrat în unitățile sanitare stabilite de Ministerul Sănătății.

(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) și (2), cu excepția rezidenților, desfășoară activitate integrată prin cumul de funcții în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate și vacante.

(4) La încetarea raporturilor de muncă cu unitățile de învățământ, cadrele didactice care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani își pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unitățile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Art. 7. -

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate, pentru personalul din unitățile sanitare și unitățile medico-sociale salarizat potrivit prezentei anexe, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru activitățile care se desfășoară în unitățile de urgență neurovasculare, în secții și compartimente de neurologie și neurochirurgie și care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum și pentru personalul din unități, secții și compartimente de boli infecțioase, neonatologie, săli de naștere și din laboratoarele de analize medicale, care își desfășoară activitatea în condiții periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază;

b) pentru condiții deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular și neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistență medicală de urgență și transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanță și structurile de primire a urgențelor UPU - SMURD, UPU și CPU, secții și compartimente de ATI și de terapie intensivă, secții și compartimente de îngrijiri paleative, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie intervențională, în laboratoarele de endoscopie intervențională, precum și medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave și altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătății, cuantumul sporului este de 45-85% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabilește de conducerea fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli; Modificări (1)

c) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

d) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

e) pentru personalul care își desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generator de radiații, un spor pentru condiții periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferențiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a și 30% la categoria a IV-a;

f) pentru unitățile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătății, un spor de până la 15% din salariul de bază;

g) pentru personalul care lucrează în unități sanitare aflate în localități izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază;

h) pentru activități care se desfășoară în condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

(2) Localitățile prevăzute la alin. (1) lit. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

(3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

(4) Sporurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și h) nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

(5) Personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică poate beneficia, în raport cu condițiile de muncă, de sporurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și e), dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții cu personalul care beneficiază de aceste sporuri.

(6) Pentru unități sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății, precum și pentru cele al căror management a fost transferat la autoritățile administrației publice locale, pentru anumite categorii de personal depășirea procentului de 30% reprezentând suma sporurilor, compensațiilor și indemnizațiilor acordate individual, pe ordonator principal de credite, din suma salariilor de bază sau a indemnizațiilor lunare de încadrare prevăzut la art. 22 din lege se poate aproba prin hotărâre a Guvernului, inițiată de ordonatorul principal de credite pentru unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății, iar pentru unitățile sanitare al căror management a fost transferat la autoritățile administrației publice locale, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor.

Art. 8. -

Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sistemul sanitar se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea organizațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

Art. 9. -

Salariile de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea în structuri sanitare care furnizează servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilesc pe funcții, grade și trepte profesionale corespunzător vechimii în muncă.

Art. 10. -

(1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere și nu pot fi mai mici decât salariile de bază pe funcții, grade și trepte profesionale, stabilite corespunzător vechimii în muncă prevăzute pentru unități clinice.

(2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asigurați sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă poate dispune încadrarea cu fracțiuni de normă.

Art. 11. -

(1) În unitățile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.

(2) Criteriile privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, de comun acord cu organizațiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

Art. 12. -

Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și a indemnizației pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 13. -

Medicii angajați ai unităților de asistență socială/serviciilor sociale cu sau fără cazare și ai serviciilor publice de asistență socială care administrează servicii sociale sunt salarizați la nivelul de salarizare din unitățile sanitare, altele decât cele clinice.

Art. 14. -

Personalul din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără cazare se încadrează pe bază de contract individual de muncă.

Art. 15. -

(1) În unitățile de asistență socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru condiții deosebit de periculoase, un spor de până la 75% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

c) pentru personalul care lucrează în unități de asistență socială aflate în localități izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază;

d) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

e) pentru activități care se desfășoară în condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

(3) Sporurile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

ANEXA Nr. IV Jurisprudență, Reviste (1)

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "CULTURĂ"

UNITĂȚI DE CULTURĂ

CAPITOLUL I Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, din instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului Național de Cameră "Madrigal", din centrele de cultură, precum și din instituțiile de spectacole și concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București, precum și din alte instituții de spectacole ori concerte

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Instituții de spectacole și concerte*) Alte instituții de spectacole sau concerte
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Manager (director general/director)**) S 86 8,16 88 8,57 74 6,07 76 6,37
2. Director general adjunct S 81 7,21 85 7,96 73 5,92 75 6,22
3. Director S 81 7,21 85 7,96 73 5,92 75 6,22
4. Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef S 80 7,03 84 7,76 71 5,63 74 6,07
5. Șef secție S 79 6,86 83 7,58 69 5,36 73 5,92
6. Șef serviciu S 79 6,86 83 7,58 69 5,36 73 5,92
7. Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 77 6,53 81 7,21 67 5,10 71 5,63
8. Șef formație muncitori 53 3,61 58 4,09 50 3,35 52 3,52

*) Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, din instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului Național de Cameră "Madrigal", din centrele de cultură naționale, precum și din instituțiile de spectacole și concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București.

**) Se acordă pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din prezenta lege.

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Instituții de spectacole și concerte*) Alte instituții de spectacole sau concerte
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Artist liric operă/operetă, corist operă, prim-balerin, artist instrumentist, artist circ, actor (teatru, mânuitor păpuși- marionete), maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans), regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), șef partidă, concertmaestru, scenograf, coregraf - gradul IA S 75 6,22 61 4,40
- gradul I S 70 5,50 60 4,29
- gradul II S 60 4,29 57 4,09
- debutant S 24 1,77 24 1,77
2. Dirijor cor, artist liric (operetă, teatru muzical), corist, balerin, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), pictor, consultant artistic - gradul IA S 66 4,98 59 4,19
- gradul I S 58 4,09 53 3,61
- gradul II S 55 3,79 47 3,11
- debutant S 24 1,77 24 1,77
3. Șef orchestră, sufleor (operă, operetă, teatru), secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR), impresar artistic, sculptor păpuși, artist plastic, grafician - gradul I S 64 4,74 57 3,99
- gradul II S 57 3,99 47 3,11
- gradul III S 48 3,19 41 2,69
- debutant S 24 1,77 24 1,77
4. Dansator, machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), producător-delegat, secretar platou, asistent regie/scenografie - gradul I S 63 4,62 55 3,79
- gradul II S 57 3,99 49 3,27
- gradul III S 48 3,19 44 2,89
- debutant S 24 1,77 24 1,77
5. Dirijor, dirijor cor, maestru (balet-dans, cor, corepetitor, artist circ), concertmaestru, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor păpuși, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, coregraf, regizor tehnic - I 51 3,44 47 3,11
- II 45 2,96 43 2,82
- III 43 2,82 37 2,43
- debutant 8 1,19 8 1,19
6. Maestru lumini-sunet, șef orchestră, maestru (acordor pian- clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat)
- I 43 2,82 38 2,49
- II 38 2,49 33 2,20
- III 32 2,15 26 1,86
- debutant 8 1,19 8 1,19
7. Machior, peruchier, butafor, recuziter, operator imagine/lumini/sunet, editor imagine/sunet, regizor scenă, iluminist scenă
- I 42 2,75 38 2,49
- II 36 2,37 32 2,15
- III 32 2,15 25 1,81
- debutant 8 1,19 8 1,19
8. Supraveghetor sală, controlor bilete M;G 23 1,72 20 1,60
9. Garderobier, plasator sală M;G 19 1,56 13 1,35
10. Manipulant decor - treapta I M;G 19 1,56 13 1,35
- treapta II M;G 17 1,49 11 1,28
11. Muncitori din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte - I 40 2,62 38 2,49
- II 35 2,32 32 2,15
- III 32 2,15 22 1,68

Jurisprudență

*) Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, din instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului Național de Cameră "Madrigal", din centrele de cultură naționale, precum și din instituțiile de spectacole și concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București.

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

CAPITOLUL II Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Biblioteci naționale*) Alte biblioteci
Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Manager (director general/director)**) S 86 8,16 88 8,57 74 6,07 76 6,37
2. Director general adjunct S 81 7,21 85 7,96 73 5,92 75 6,22
3. Director S 81 7,21 85 7,96 73 5,92 75 6,22
4. Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef S 80 7,03 84 7,76 71 5,63 74 6,07
5. Șef secție S 79 6,86 83 7,58 69 5,36 73 5,92
6. Șef serviciu S 79 6,86 83 7,58 69 5,36 73 5,92
7. Șef birou, șef laborator, șef oficiu, șef atelier S 77 6,53 81 7,21 67 5,10 71 5,63
8. Șef formație muncitori 53 3,61 58 4,09 50 3,35 52 3,52

*) Biblioteci naționale sau de importanță națională, stabilite potrivit legii, precum și Biblioteca Academiei Române.

**) Se acordă pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din prezenta lege.

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Biblioteci naționale*) Alte biblioteci
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist - gradul IA S 66 4,98 58 4,09
- gradul I S 59 4,19 53 3,61
- gradul II S 53 3,61 48 3,19
- debutant S 24 1,77 24 1,77
2. Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, conservator, restaurator - gradul I SSD 53 3,61 49 3,27
- gradul II SSD 46 3,04 45 2,96
- gradul III SSD 41 2,69 41 2,69
- debutant SSD 12 1,31