Culte | Lege 284/2010

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr II - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT" -
CAPITOLUL III
Culte

A. Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unitățile bugetare

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Preot
gradul I S 34 2,26
gradul II S 30 2,05
definitiv S 28 1,95
debutant S 24 1,77
2. Preot
gradul I M 18 1,52
definitiv M 16 1,45
debutant M 8 1,19

NOTE:

1. Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

B. Indemnizațiile personalului din conducerea cultelor recunoscute și a unităților centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică

Nr. crt. Funcția Numărul maxim de posturi Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 1 109 14,63
2. Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română și Biserica Romano-Catolică 11 107 13,90
3. Arhiepiscop, șef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, șef rabin, președinte uniune, președinte) 16 106 13,45
4. Episcop, episcop-vicar patriarhal 39 105 13,10
5. Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar 26 103 12,41

Modificări (2)

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

C. Personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică Modificări (1), Referințe (1)

Nr. crt. Funcția clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcția didactică cu care se asimilează
1. Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin 46 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ peste 40 ani
2. Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal 41 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ între 22 și 25 ani
3. Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop 719 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 10 și 14 ani
4. Stareț, superioară, egumen 466 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 2 și 6 ani

Modificări (4)

D. Personal clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România Modificări (1)

Nr. crt. Funcția clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcția didactică cu care se asimilează
Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult 15237
1. Cu studii superioare: 10957 Profesor cu studii superioare
gradul I 3018 gradul didactic I
gradul II 3238 gradul didactic II
definitiv 2440 definitiv
debutant 2261 debutant
2. Cu studii medii: 4280 Învățător, educator, maistru-instructor cu studii medii
gradul I 663 gradul didactic I
gradul II 783 gradul didactic II
definitiv 1690 definitiv
debutant 1144 debutant

Modificări (4)

E. Reglementări specifice personalului clerical, care își desfășoară activitatea în țară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii

Art. 1. -

(1) Statul român sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.

(2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi își păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut. Reviste (1)

SECȚIUNEA 1 Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical

Art. 2. - Reviste (1)

(1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care își desfășoară activitatea în țară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabilește după cum urmează: Modificări (1)

a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică beneficiază de o indemnizație lunară. Indemnizația lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor, care se determină în raport cu venitul salarial;

b) personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcțiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor; Modificări (1)

c) personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor. Modificări (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.

(3) Criteriile în baza cărora unitățile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (2), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (2) în procent de 30% din totalul posturilor clericale, pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat.

(5) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (4) va fi repartizat pe culte, în raport cu numărul credincioșilor, conform ultimului recensământ, și cu nevoile reale.

(6) Unitățile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Secretariatului de Stat pentru Culte propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităților de cult pentru al căror personal clerical se dorește acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. (2) și care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute la alin. (2) și (3).

(7) Listele unităților de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în condițiile alin. (2), precum și modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităților centrale de cult și se aprobă anual prin ordin al secretarului de stat pentru culte.

(8) Nu beneficiază de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unitățile de cult care obțin venituri din închirierea, arendarea și concesionarea proprietăților.

SECȚIUNEA a 2-a Alte drepturi ale personalului clerical

Art. 3. -

Condițiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) din prezenta anexă se aprobă de Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea cultelor recunoscute.

Art. 4. -

De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în condițiile prevăzute la art. 2 din prezenta anexă, inclusiv contribuțiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de șomaj, precum și alte contribuții obligatorii prevăzute de lege pentru angajator.

Art. 5. -

(1) Pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 200.000 de euro lunar. Modificări (3)

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităților centrale ale cultelor recunoscute de către Secretariatul de Stat pentru Culte, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(3) Destinațiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unitățile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităților de cult din afara granițelor, suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unități, inclusiv pentru plata contribuțiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de șomaj, precum și a altor contribuții obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. Obligația de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unității centrale de cult din România, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.

(4) Suma prevăzută la alin. (1), respectiv echivalentul în lei al acesteia, poate fi modificată anual prin legea bugetului de stat.

Art. 6. -

Drepturile stabilite potrivit dispozițiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

Art. 7. -

(1) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, și altor organe abilitate de lege.

(2) Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute

Art. 8. -

(1) Unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum și unitățile și instituțiile de învățământ teologic autorizate și acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora și neintegrate în învățământul de stat, primesc de la bugetul de stat și de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult centrale și locale respective. Modificări (1)

(2) Unitățile și contribuțiile prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

Art. 9. -

(1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:

a) de la bugetele locale:

- 18.951 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Contribuția lunară este la nivelul valorii de referință; Modificări (1)

- sumele aferente, necesare pentru plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul de asigurări sociale de sănătate;

b) de la bugetul de stat:

- 300 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile și instituțiile de învățământ teologic prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Contribuția lunară este la nivelul valorii de referință; Modificări (2)

- 40 de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuția lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcțiile pe care este încadrat personalul român trimis să își desfășoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și al altor forme de reprezentare a României în străinătate; Modificări (2)

- sumele aferente, necesare pentru plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul de asigurări sociale de sănătate.

(2) Numărul contribuțiilor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.

(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în vedere și alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).

(4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autoritățile administrației publice locale, ținându-se seama de numărul de adepți ai fiecărui cult religios, și se comunică Secretariatului de Stat pentru Culte.

(5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Secretariatul de Stat pentru Culte.

(6) Autoritățile administrației publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, ținând seama de numărul de adepți ai fiecărui cult religios, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 284/2010:
CAPITOLUL I
CAPITOLUL II
Autorități publice
Funcții de demnitate publică
CAPITOLUL I
CAPITOLUL I
Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare
Culte
Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico socială
Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale
Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, din instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului Național de Cameră "Madrigal", din centrele de cultură, precum și din instituțiile de spectacole și concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București, precum și din alte instituții de spectacole ori concerte
Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România
Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România
Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
Salarii de bază din case de cultură și cămine culturale din România
Reglementări specifice personalului din cultură
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere
Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și pentru personalul care îndeplinește funcții de execuție specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe
Reviste:
Relația juridică dintre preoții ortodocși și Biserica Ortodoxă Română
15. Raportul de muncă al unui preot. Dreptul la creșterea și îngrijirea copilului său
;
se încarcă...