CAPITOLUL I | Lege 284/2010

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr II - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT" -
CAPITOLUL I

B. Reglementări specifice personalului didactic din învățământ

Art. 1. -

Pentru funcțiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesional/profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradația corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesional/profesională imediat superior/superioară funcției pe care era încadrată persoana.

Art. 2. -

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu consultarea instituțiilor, unităților de învățământ și a partenerilor sociali, va stabili gradul funcțiilor de conducere, prin ordin al ministrului, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în funcție de următoarele criterii: număr de personal, elevi/studenți, categorii de unități.

Art. 3. -

Personalul didactic calificat de predare și conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate primește o indemnizație de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferențierea pe zone și localități se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. -

Personalul didactic de predare și conducere din învățământul special beneficiază de o creștere cu 6 clase de salarizare succesive celei deținute.

Art. 5. -

Personalul didactic din învățământ beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar, respectiv al instituției de nivel superior și reprezintă o creștere cu 10 clase de salarizare succesive celei deținute. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.

Art. 6. -

Personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare și a viitorilor învățători, institutori și profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat și calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenților practicanți, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână.

Art. 7. - Reviste (1)

Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învățământul primar primește o indemnizație pentru activități care solicită o încordare psihică foarte ridicată, reprezentând o creștere salarială, după cum urmează: Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1)

- pentru 2 clase de elevi, o creștere cu 2 clase de salarizare succesive celei deținute;

- pentru 3 clase de elevi, o creștere cu 3 clase de salarizare succesive celei deținute;

- pentru 4 clase de elevi, o creștere cu 4 clase de salarizare succesive celei deținute.

Art. 8. -

Personalul didactic de predare care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, institutorii și educatoarele beneficiază de o creștere cu 4 clase de salarizare succesive celei deținute, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) și (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) Pentru personalul din instituțiile de învățământ superior, senatele universitare pot stabili salarii diferențiate, cu o creștere de până la 12 clase de salarizare succesive celei deținute, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază și personalul din învățământul preuniversitar care participă direct la realizarea activităților finanțate din venituri proprii.

Art. 10. -

(1) Personalul didactic de predare din învățământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 5% din salariul de bază.

(2) În cadrul instituțiilor de învățământ superior la care numărul studenților este de cel puțin 10.000, funcția de director general administrativ al universității va fi salarizată la nivelul funcției de decan.

Art. 11. -

Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediu de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, primind o indemnizație de concediu de odihnă calculată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 12. - Reviste (2)

Pentru personalul didactic, în caz de deces, se acordă celor îndreptățiți un ajutor de deces în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 13. -

Personalul didactic de predare poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. -

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul prevăzut la art. 21 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Art. 15. -

Pentru funcțiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă și care au fost reglementate prin acte normative anterioare se vor utiliza coeficienții de salarizare din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar.

Art. 16. -

Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învățământul preuniversitar.

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 284/2010:
CAPITOLUL I
CAPITOLUL II
Autorități publice
Funcții de demnitate publică
CAPITOLUL I
CAPITOLUL I
Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare
Culte
Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico socială
Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale
Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, din instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului Național de Cameră "Madrigal", din centrele de cultură, precum și din instituțiile de spectacole și concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București, precum și din alte instituții de spectacole ori concerte
Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România
Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România
Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
Salarii de bază din case de cultură și cămine culturale din România
Reglementări specifice personalului din cultură
Reviste:
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ. Extinderea controlului de constituționalitate
Acordare de ajutor în caz de deces al personalului didactic
Discuții în legătură cu dreptul personalului didactic din învățământul preuniversitar la decontarea contravalorii transportului cu autoturismul proprietate personală, precum și cu privire la dreptul la ajutorul de deces al urmașilor cadrului didactic preuniversitar sau universitar decedat
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 1615/2011 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 10 din lista referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ cuprinsă în anexa nr. II/1 privind reglementări specifice personalului contractual din unitățile de învățământ la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B Reglementări specifice personalului didactic din învățământ din anexa nr. II Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ» la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 6 din anexa nr. 5 Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământ la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
;
se încarcă...