Autorități publice | Lege 284/2010

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE" -
CAPITOLUL III
Autorități publice

A1. Salarii de bază ale personalului de specialitate din cadrul Curții de Conturi

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficient de ierarhizare Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director S 98 10,97 101 11,81
2. Director adjunct S 97 10,70 100 11,53
3. Șef serviciu/Șef oficiu regional de audit S 96 10,44 99 11,25
4. Șef birou S 95 10,19 98 10,97

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, superior S I 86 8,16
II 85 7,96
Vechimea minimă în specialitate 12 ani
III 84 7,76
2. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, principal consilier al președintelui Curții de Conturi a României S I 83 7,58
II 82 7,39
Vechimea minimă în specialitate 8 ani
III 81 7,21
3. Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern S I 80 7,03
II 79 6,86
Vechimea minimă în specialitate 5 ani
III 78 6,70

NOTĂ:

1. Prin vechime în specialitate se înțelege vechimea în funcții economice, juridice și de altă specialitate, cu studii superioare, necesară încadrării la Curtea de Conturi și în cadrul Autorității de Audit.

2. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul și jumătate din vechimea avută în funcții economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.

3. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

A2. Reglementări specifice personalului de specialitate din cadrul Curții de Conturi

SECȚIUNEA 1 Salarii de bază

Art. 1. -

Salarizarea membrilor Curții de Conturi, a auditorilor publici externi, a consilierilor juridici asimilați auditorilor publici externi și a specialiștilor în informatică asimilați auditorilor publici externi, ca personal de specialitate al Curții de Conturi, se face pe baza claselor de salarizare și a coeficienților de ierarhizare prevăzuți în anexele la prezenta lege.

Art. 2. -

Prin sintagma auditor public extern se înțelege atât funcția de auditor public extern, cât și funcțiile de conducere de director, director adjunct, șef serviciu/șef oficiu regional și șef birou din structurile de control ale Curții de Conturi și ale Autorității de Audit.

Art. 3. -

Perioada mandatului membrilor Curții de Conturi care provin din rândul auditorilor publici externi este considerată vechime în specialitatea funcției de auditor public extern.

Art. 4. -

(1) Promovarea personalului de specialitate în funcții și grade profesionale se face, de regulă, o dată pe an, cu respectarea condițiilor de vechime minimă în specialitate prevăzute în anexă.

(2) Condițiile de încadrare și promovare a personalului de specialitate din Curtea de Conturi se stabilesc în baza regulamentului aprobat prin hotărâre a plenului Curții de Conturi.

Art. 5. -

(1) Auditorii publici externi numiți temporar într-o funcție de conducere vacantă, până la ocuparea acesteia prin concurs, sau în cazul în care titularul acesteia lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de indemnizație în perioada respectivă au dreptul la indemnizația lunară de încadrare corespunzătoare funcției pe care o preiau.

(2) Numirea temporară în condițiile alin. (1) se face cu aprobarea plenului Curții, prin ordin al președintelui Curții de Conturi.

Art. 6. -

Perioada în care auditorii publici externi au avut contractul de muncă suspendat, indiferent de motiv, nu constituie vechime în specialitate, cu excepția perioadei în care contractul de muncă a fost suspendat pentru participarea la cursuri de formare profesională ori pentru a desfășura activități pe lângă instituții sau organisme internaționale.

SECȚIUNEA a 2-a Sporuri și alte drepturi

Art. 7. -

(1) Pentru condiții de muncă vătămătoare, personalului de specialitate i se acordă un spor de până la 15% din indemnizația de încadrare brută lunară, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal și condițiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

(3) Personalul de specialitate, care prin natura muncii desfășoară activități de control/audit la sediul altor entități, beneficiază de sporul pentru condiții vătămătoare prevăzut la alin. (1), dacă în cadrul instituțiilor respective acest drept este recunoscut și acordat.

Art. 8. -

(1) Personalul de specialitate din cadrul Curții de Conturi, care prin natura muncii de control și audit, are acces la documente și informații care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de până la 15% acordat pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin hotărâre a plenului Curții de Conturi, în funcție de certificatul/avizul de securitate deținut, obținut potrivit legii.

Art. 9. -

Personalul de specialitate din cadrul Departamentului juridic, care prin natura muncii se deplasează în interesul serviciului la instanțele civile teritoriale situate în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de diurna de delegare potrivit legii.

Art. 10. -

Membrii Curții de Conturi și personalul de specialitate, trimiși în străinătate pentru acțiuni în interesul serviciului, au drepturile și obligațiile stabilite prin regulamentul aprobat prin hotărâre a plenului Curții de Conturi, cu excepția situațiilor în care prin lege specială se prevede altfel, cu respectarea dispozițiilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile personalului trimis în străinătate.

B. Salariile de bază ale personalului din cadrul Consiliului Concurenței

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar general S 102 12,11
2. Director S 101 11,81
3. Director adjunct S 100 11,53
4. Șef serviciu S 99 11,25
5. Inspector de concurență superior S 96 10,44
6. Inspector de concurență principal S 94 9,94
7. Inspector de concurență asistent S 89 8,78
8. Inspector de concurență debutant S 65 4,86

NOTE:

1. Vechimea în funcție pentru stabilirea salariilor de bază este vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției de inspector de concurență.

2. Personalul Consiliului Concurenței, care prin natura muncii desfășurate are acces la documente și informații care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază acordat pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, în funcție de certificatul/avizul de securitate deținut, obținut potrivit legii.

3. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

C. Indemnizațiile pentru președintele și vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate, precum și salarii de bază pentru funcții publice specifice din cadrul acestei autorități

a) Indemnizații

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Președinte S 103 12,41
2. Vicepreședinte S 100 11,53

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Salarii de bază pentru funcțiile publice de conducere specifice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Secretar general S 99 11,25
2. Director general S 97 10,70
3. Director general adjunct S 95 10,19
4. Director S 95 10,19
5. Director adjunct S 93 9,70
6. Șef serviciu S 91 9,23
7. Șef birou S 89 8,78

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

c) Salarii de bază pentru funcții publice de execuție specifice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Inspector de integritate, grad profesional superior S 75 6,22
grad profesional principal S 70 5,50
grad profesional asistent S 57 3,99
grad profesional debutant S 27 1,90

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

D. Salarizarea membrilor plenului și personalului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare Vechime în specialitate
1. Președinte S 108 14,15 10 ani în funcții economice sau juridice
2. Membru al plenului S 106 13,45 10 ani în funcții economice sau juridice
3. Consilier/Director general S 98 10,97 8 ani în funcții economice sau juridice
4. Director S 97 10,70 8 ani în funcții economice sau juridice
5. Șef serviciu S 96 10,44 8 ani în funcții economice sau juridice
6. Șef compartiment S 95 10,19 8 ani în funcții economice sau juridice
7. Analist financiar gradul I S 93 9,70 8 ani în funcții economice sau juridice
gradul II S 91 9,23 6 ani în funcții economice sau juridice
gradul III S 89 8,78 4 ani în funcții economice sau juridice
gradul IV S 65 4,86 2 ani în funcții economice sau juridice
8. Asistent analist treapta I M 57 3,99 7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
treapta II M 51 3,44 4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative

NOTE:

1. Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcția de analist financiar absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de profil informatic.

2. Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

3. Persoanele care, potrivit legii, gestionează informații clasificate beneficiază de un spor de până la 15% acordat pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului vor fi stabilite de membrii plenului în funcție de certificatul/avizul de securitate deținut, obținut potrivit legii.

E. Salarizarea personalului din cadrul Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

a) Indemnizații pentru funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Director general (asimilat funcției de secretar de stat) S 103 12,41

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Salarii de bază pentru funcții de conducere specifice:

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Gradul I Gradul II
Clasa Coeficienți de ierarhizare Clasa Coeficienți de ierarhizare
1. Șef departament S 88 8,57 89 8,78
2. Director general adjunct S 86 8,16 87 8,36
3. Director, Șef sector audit S 85 7,96 86 8,16
4. Director adjunct S 84 7,76 85 7,96
5. Șef serviciu S 83 7,58 84 7,76

NOTĂ:

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

c) Salarii de bază pentru funcții de execuție specifice:

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Clasa Coeficient de ierarhizare
1. Consilier de securitate a informațiilor S 73 5,92
2. Referent de securitate a informațiilor PL 46 3,04
3. Referent de securitate a informațiilor M 40 2,62

NOTĂ:

La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

NOTE:

1. Persoanele care ocupă funcțiile de consilier și referent se consideră reîncadrate pe funcțiile de consilier de securitate a informațiilor și, respectiv, referent de securitate a informațiilor.

2. Personalul din cadrul Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat care, potrivit legii, gestionează informații clasificate beneficiază de un spor de până la 25% acordat pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate, stabilit de conducerea instituției, în funcție de certificatul/avizul de securitate deținut, conform prevederilor legale.

Acesta este un fragment din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 284/2010:
CAPITOLUL I
CAPITOLUL II
Autorități publice
Funcții de demnitate publică
CAPITOLUL I
CAPITOLUL I
Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare
Culte
Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico socială
Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale
Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, din instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din cadrul Corului Național de Cameră "Madrigal", din centrele de cultură, precum și din instituțiile de spectacole și concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București, precum și din alte instituții de spectacole ori concerte
Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România
Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România
;
se încarcă...