Guvernul României

Hotărârea nr. 1349/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2011 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat prin Hotărâre 1014/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), termenele "1 ianuarie 2010" și "31 decembrie 2009" se înlocuiesc cu termenele "1 ianuarie 2011", respectiv "31 decembrie 2010".

2. La articolul 1 alineatul (2), termenul "31 decembrie 2009" se înlocuiește cu termenul "31 decembrie 2010".

3. La articolul 1 alineatul (3), termenul "31 decembrie 2010" se înlocuiește cu termenul "31 decembrie 2011".

4. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) planul de prevenire și protecție care să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor, cuprinzând măsuri și acțiuni, eșalonate astfel încât, până cel târziu la data de 1 noiembrie 2011, locurile de muncă să se încadreze în condiții normale;

d) raport medical întocmit de medicul de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor expuși la noxe fizico-chimice și agenți biologici, care au determinat încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite, pentru perioada cuprinsă între data reînnoirii și data de 31 decembrie 2010;

e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obținut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite și a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2010."

5. La articolul 2, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(11) Planul de prevenire și protecție prevăzut la alin. (1) lit. c) va conține numai măsurile aferente anului 2010, asumate pentru normalizarea condițiilor de muncă și rămase restante."

6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Avizele reînnoite pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite își încetează aplicabilitatea la data îndeplinirii măsurilor stabilite prin planul de prevenire și protecție sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (3)."

7. La articolul 6, după alineatul 2 se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) În perioada 15 octombrie-1 noiembrie 2011, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare finală privind modul în care au realizat normalizarea condițiilor de muncă.

(4) În baza raportărilor prevăzute la alin. (3), inspectorii de muncă vor efectua verificări în vederea stabiliri conformității celor declarate."

8. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2010 și data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferența dintre cota de contribuție de asigurări sociale pentru condiții deosebite de muncă și cea declarată de către aceștia."

Art. II. -

Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
Președintele Comisiei Naționale
pentru Controlul Activităților Nucleare,
Vajda Borbala
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu

București, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.349.

;
se încarcă...