Ministerul Mediului și Pădurilor

Ordinul nr. 2171/2010 privind actualizarea Listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 256/1.498/2.171

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Sănătății

Ministerul Mediului și Pădurilor

Văzând Referatul de aprobare nr. 81.456 din 12 noiembrie 2010 al Direcției generale politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

în temeiul:

- prevederilor art. 39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul sănătății și ministrul mediului și pădurilor emit prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 26 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Numărul curent 50, iprodion, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea comună, numere de identificare Denumirea IUPAC Puritate Data intrării în vigoare Data expirării includerii Prevederi specifice
1 2 3 4 5 6 7
"50. Iprodion 3-(3,5-diclorofenil)- 960 g/kg 1.01.2004 31.12.2013 Se pot omologa numai utilizările ca fungicid și nematocid. Pentru implementarea principiilor uniforme, vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare pentru iprodion și, în special, apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în cadrul Comitetului Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 3 decembrie 2002. În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie:
Nr. CAS: 36734-19-7 N-izopropil-2,4-
Nr. CIPAC: 278 dioxo-imidazolidin- 1-carboximidă
- să acorde o atenție deosebită potențialului de contaminare a apelor subterane, atunci când substanța activă se aplică în doze mari de utilizare (în special utilizare la gazon) pe soluri acide (cu pH mai mic de 6) în condiții climatice vulnerabile;
- să analizeze cu atenție riscul pentru nevertebratele acvatice, dacă substanța activă se aplică chiar în vecinătatea apelor de suprafață. Dacă este cazul, trebuie să se aplice măsuri de reducere a riscului."

2. La numărul curent 149, carbendazim (stereochimie nedefinită), nr. CAS 10605-21-7, nr. CIPAC 263, în coloana a șasea (data expirării includerii), data "31.12.2010" se înlocuiește cu data "13.06.2011".

3. Numărul curent 310, malation, se modifică și va avea numărul 3101.

4. Numărul curent 311, triflumizol, se modifică și va avea numărul 3111.

5. În lista cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României, după numărul curent 3101 și 3111 se introduc două numere curente noi, respectiv numerele curente 3102 și 3112, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune prevederile următoarelor directive care modifică anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului referitoare la plasarea pe piață a produselor de protecție a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 230 din 19 august 1991:

- Directiva Comisiei 2010/29/UE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanței active flonicamid (IKI-220), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 106 din 28 aprilie 2010;

- Directiva Comisiei 2010/38/UE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanței active fluorură de sulfuril, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 154 din 19 iunie 2010;

- Directiva Comisiei 2010/58/UE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce privește extinderea utilizării substanței active iprodion, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 221 din 24 august 2010;

- Directiva Comisiei 2010/70/UE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința datei de expirare pentru înscrierea în anexa I a substanței active carbendazim, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 283 din 29 octombrie 2010.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Ministrul sănătății, Ministrul mediului și pădurilor,
Valeriu Tabără Cseke Attila Laszlo Borbely

ANEXĂ

Substanțe active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României

Nr. crt. Denumirea comună, numere de identificare Denumirea IUPAC Puritate*) Data intrării în vigoare Data expirării includerii Prevederi specifice
1 2 3 4 5 6 7
3102. Flonicamid (IKI-220) N-cianometil-4-
(trifluormetil)-
nicotin-amidă
>= 960 g/kg
Toluenul ca
impuritate nu
trebuie să
depășească 3 g/kg din materialul tehnic.
1.09.2010 31.08.2020 Partea A
Nr. CAS 158062-67-0 Se pot omologa numai utilizările ca insecticid.
Nr. CIPAC 763
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme, vor fi luate în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la flonicamid, în special apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 22 ianuarie 2010.
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- riscului pentru operatori și pentru lucrătorii care intră din nou în spațiul tratat;
- riscului pentru albine.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.
În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor informează Comisia Europeană cu privire la specificația materialului tehnic, așa cum a fost produs în scop comercial.
3112. Fluorură de sulfuril Fluorură de
sulfuril
> 994 g/kg 1.11.2010 31.10.2020 Partea A
Nr. CAS 002699-79-8 Se pot omologa numai utilizările ca insecticid/nematocid (fumigant) aplicat de utilizatori profesioniști, în structuri etanșabile:
Nr. CIPAC 757
a) care sunt goale; sau
b) pentru care prin condițiile de utilizare se asigură că expunerea consumatorului este acceptabilă.
Partea B
Pentru aplicarea principiilor uniforme, vor fi luate în considerare concluziile din raportul de evaluare cu privire la fluorura de sulfuril, în special apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animală la 11 mai 2010.
În această evaluare globală, Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să acorde o atenție deosebită:
- riscului dat de fluorura anorganică prin produsele contaminate, cum ar fi făina și tărâțele care au rămas în utilajul de măcinare în timpul fumigării sau boabele depozitate în silozurile din moară. Sunt necesare măsuri pentru a se asigura că astfel de produse nu intră în lanțul alimentar sau furajer;
- riscului pentru operatori și pentru lucrători, cum ar fi în cazul reintrării într-o structură fumigată după aerisire. Sunt necesare măsuri pentru a se asigura că operatorii și lucrătorii poartă aparate de respirat sau alt echipament adecvat de protecție personală;
- riscului pentru persoanele aflate întâmplător la fața locului, prin stabilirea unei zone de excludere adecvate în jurul structurii fumigate.
Condițiile de omologare trebuie să includă măsuri de reducere a riscului, după caz.
Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor trebuie să se asigure că notificatorul transmite Comisiei Europene informații suplimentare și, în special, date de confirmare cu privire la:
- condițiile de măcinare necesare pentru a se asigura că reziduurile de ion-fluorură din făină, tărâțe și boabe nu depășesc concentrațiile naturale de bază;
- concentrațiile troposferice de fluorură de sulfuril. Concentrațiile măsurate ar trebui să fie actualizate cu regularitate. Limita de detecție pentru analiză este cel puțin 0,5 ppt (echivalentul a 2,1 ng fluorură de sulfuril/m3 de aer troposferic);
- estimările duratei de viață a fluorurii de sulfuril în atmosferă pe baza celui mai pesimist scenariu, în raport cu potențialul de încălzire globală (GWP). Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor se asigură că notificatorul transmite Comisiei Europene aceste informații până la 31 august 2012.

*) Mai multe detalii privind identitatea și specificația substanțelor active sunt oferite în raportul de evaluare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...