Parlamentul României

Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri hotărâri prealabile (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (100), Admis recurs în interesul legii (3), Referințe (10), Reviste (53), Doctrine (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 28 decembrie 2010.

În vigoare de la 31 decembrie 2010 până la 07 decembrie 2017, fiind abrogat prin Lege 153/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (32), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(1) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (6)

(3) Cuantumul brut al drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) se va stabili în anul 2011 ținându-se seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcție sau, după caz, în specialitate, dobândite în condițiile legii până la 31 decembrie 2010. Reviste (2)

(4) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional, al soldei de comandă/salariului de comandă, precum și cuantumul gradațiilor, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

(5) În salariul de bază, indemnizația lunară de încadrare, respectiv în solda funcției de bază/salariul funcției de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizațiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizația de încadrare brută lunară, respectiv din solda/salariul funcției de bază, precum și sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, și care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc în salariul de bază, în indemnizația de încadrare brută lunară, respectiv în solda/salariul de funcție, fără ca prin acordarea lor să conducă la creșteri salariale, altele decât cele prevăzute de prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (7), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (11)

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (8)

În anul 2011, pentru personalul nou-încadrat pe funcții, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, precum și pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat.

Art. 3. - Jurisprudență

Prevederile art. 1 și 2 se aplică în mod corespunzător și personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate în condițiile legii și și-a reluat activitatea în anul 2011.

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Valoarea de referință este de 600 lei. Reviste (1)

(2) În anul 2011 nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, denumită în continuare lege-cadru. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (8)

(3) Personalul plătit din fonduri publice se reîncadrează, începând cu 1 ianuarie 2011, pe clase de salarizare, pe noile funcții, gradații și grade prevăzute de legea-cadru, în raport cu funcția, vechimea, gradul și treapta avute de persoana reîncadrată la 31 decembrie 2010. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (5)

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare se majorează valoarea soldei lunare/salariului lunar, determinată potrivit prezentei legi, astfel încât majorarea cotei contribuției individuale de asigurări sociale de stat, stabilită prin legea care reglementează sistemul unitar de pensii publice, să nu conducă la diminuarea sau creșterea venitului net realizat lunar din solde/salarii de aceste categorii de personal.

(2) În anul 2011, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora pentru luna octombrie 2010, majorat cu 15%. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Valorile soldelor/salariilor de funcție și ale soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, stabilite potrivit prezentei legi, se nominalizează prin ordin/decizie/dispoziție al/a ordonatorului principal de credite sau, după caz, al/a comandantului/șefului care are în competență numirea în funcție.

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) În anul 2011, avansarea personalului încadrat pe funcții de execuție în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din legea-cadru, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea-cadru, fără acordarea salariului corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) În anul 2011, pentru personalul de conducere se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și la trecerea într-o altă tranșă de vechime în funcție pentru personalul care ocupă funcții din cadrul familiei ocupaționale "Justiție", respectiv vechime în învățământ pentru personalul didactic de predare universitar și preuniversitar. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Personalul care, în cursul anului 2011, desfășoară activități noi care presupun, potrivit legii-cadru, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deținute pentru funcția respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază, respectiv a soldei/salariului de funcție, corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea-cadru.

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (10)

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, indemnizațiilor lunare de încadrare și a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite. Jurisprudență

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației. Jurisprudență

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (30), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 9. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În anul 2011, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În anul 2011, ordonatorii de credite nu vor acorda premii și prime de vacanță. Jurisprudență

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Începând cu luna ianuarie 2011, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d) și alin. (4), art. 13 și 14 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 15% față de cuantumul aflat în plată în luna octombrie 2010. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În anul 2011, pentru personalul încadrat în instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, pe perioada participării la misiunile specificate la art. 2 lit. a)-d) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare, alocațiile de hrană se acordă în cuantumul prevăzut pentru luna octombrie 2010.

(3) De cuantumul drepturilor prevăzute la alin. (2) beneficiază și polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care desfășoară misiuni în străinătate în cadrul forțelor de menținere a păcii sub egida ONU, NATO sau a altor organizații internaționale.

Art. 11. -

În anul 2011, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată, se stabilesc la nivelul din luna decembrie 2010.

Art. 12. - Referințe (1), Jurisprudență

(1) Instituțiile publice centrale și locale, așa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora. Jurisprudență

(2) În bugetele pe anul 2011 ale instituțiilor publice centrale și locale, așa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete-cadou și tichete de vacanță personalului din cadrul acestora. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În anul 2011, dispozițiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizațiilor la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică. Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În anul 2011, prevederile alin. (1) nu se aplică în situația imposibilității menținerii în activitate a persoanelor clasate inapt pentru serviciul militar ori încadrate în grad de invaliditate sau decedate. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 14. - Referințe (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, pentru personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice care beneficiază de drepturi bănești acordate din fondurile constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările și completările ulterioare, salariile de bază, prevăzute la art. 1 alin. (1), se calculează prin includerea în acestea a nivelului mediu a acestor drepturi bănești aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare funcție publică, pe categorii, clase și grade profesionale, respectiv pentru fiecare funcție contractuală, în funcție de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale. Jurisprudență

(2) Valoarea medie prevăzută la alin. (1) se calculează pentru funcțiile identice, echivalente sau asimilate din punctul de vedere al salarizării, distinct pe fiecare ordonator principal de credite, respectiv pe ordonator secundar de credite și cumulat pentru ordonatorii terțiari de credite din subordinea fiecărui ordonator principal sau, după caz, secundar de credite.

(3) Drepturile bănești, care potrivit alin. (1) și (2) se includ în salariul de bază, nu se majorează cu procentul prevăzut la art. 1. Jurisprudență

(4) Fondurile constituite în temeiul art. 227 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea drepturilor bănești, care potrivit alin. (1) au fost incluse în salariul de bază, se fac venit la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, la bugetele fondurilor speciale.

Art. 15. -

Personalul încadrat pe posturile preluate de Ministerul Finanțelor Publice în baza art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare, se reîncadrează pe funcții publice generale și beneficiază de drepturile salariale prevăzute pentru aceste funcții.

Art. 16. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Majorarea totală a salariului brut, soldei brute lunare/salariului lunar brut, a indemnizației lunare brute nu poate fi mai mare de 15% față de nivelul acordat personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(2) Pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, majorarea prevăzută la alin. (1) poate fi depășită numai pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) și în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Art. 17. - Jurisprudență

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice, care va stabili și formula concretă de calcul al salariilor, indemnizațiilor și soldelor pentru anul 2011.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 14 decembrie 2010.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 28 decembrie 2010.

Nr. 285.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Din nou despre inechități. Salarizarea magistraților
Ce trebuie să cunoaștem despre drepturile salariale pentru același grad profesional și aceeași vechime?
Pretenții privind drepturi salariale rezultate din includerea în salariu a premiului anual
Asistent personal pentru o persoană cu handicap. Echivalarea cuantumului indemnizației, cu aceea a asistentului social debutant. Imposibilitatea încadrării în alte gradații
Reîncadrare și plata drepturilor salariale
Definiția sintagmei "salarizat la același nivel"
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Renunțare la judecată. Lipsa acordului pârâtului
Procedură prealabilă. Drepturi salariale ale funcționarilor publici/Prior procedure. Public employees' salary rights
Premiul anual. Modalitate de acordare
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 21/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către Avocatul Poporului vizând "interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (6) și art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. 8 din anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011"
Decizia nr. 22/2013 privind examinarea recursurilor în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Avocatul Poporului privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. (4) și art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, raportate la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu referire la modalitatea de stabilire, în anul 2011, a indemnizațiilor lunare reparatorii și a indemnizațiilor lunare acordate potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...