Guvernul României

Hotărârea nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (4), Reviste (2), Proceduri (7), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 23 decembrie 2010.

În vigoare de la 22 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 27 alin. (3) și al art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și funcționarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

SECȚIUNEA 1 Eliberarea, retragerea și radierea certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistice

Art. 1. - Puneri în aplicare (2)

Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate și administrare, se clasifică în funcție de caracteristicile constructive, de dotări și serviciile prestate.

Art. 2. - Modificări (1)

Autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului eliberează certificatele de clasificare pentru structurile de primire turistice, pe baza declarației standardizate date pe propria răspundere de solicitant, însoțită de documentația aferentă completă, prin care se atestă îndeplinirea condițiilor și criteriilor de autorizare.

Art. 3. -

În sensul prezentei hotărâri, prin solicitant se înțelege operatorul economic proprietar și/sau administrator al unei structuri de primire turistice.

Art. 4. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(1) Pentru obținerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, solicitantul depune pe propria răspundere, la sediul autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului, declarația standardizată însoțită de documentația completă prevăzută în normele metodologice care reglementează condițiile și criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice, înainte de darea lor în folosință. Modificări (1), Proceduri (4)

(2) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declarației standardizate însoțite de documentația completă. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă.

(3) Prelungirea termenului de eliberare a certificatului de clasificare, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.

(4) Certificatul de clasificare pentru structurile de primire turistice se consideră eliberat în situația în care autoritatea emitentă nu a răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv de un interes legitim al unei terțe părți. Puneri în aplicare (1)

(5) În cazul unei documentații incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de procesare a documentației prevăzut la alin. (2).

(6) În situația în care solicitantul nu îndeplinește condițiile pentru eliberarea certificatului de clasificare, autoritatea emitentă comunică în scris în termenul prevăzut la alin. (2) motivul neacordării acestuia.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Certificatele de clasificare sunt valabile până la modificarea condițiilor și criteriilor pentru care au fost eliberate sau până la data menționată în acestea.

(2) În situația în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condițiilor și criteriilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar și/sau administrator al unei structuri de primire turistice este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză, în termen de 30 de zile de la apariția modificărilor. Puneri în aplicare (1)

(3) Operatorul economic proprietar și/sau administrator al unei structuri de primire turistice este obligat să solicite eliberarea unui nou certificat de clasificare înainte de expirarea valabilității menționate în certificatul de clasificare.

(4) În cazul încetării activității structurii de primire turistice operatorul economic proprietar și/sau administrator al structurii de primire turistice în cauză are obligația să solicite autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea certificatului de clasificare și să restituie certificatul de clasificare și fișa/fișele anexe în original, prin poștă cu confirmare de primire sau prin depunerea acestora la registratura autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului.

Art. 6. -

(1) Denumirea, tipul și însemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, în exteriorul clădirii, iar certificatul de clasificare, numărul de telefon al autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului se afișează vizibil și în mod lizibil la recepție, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepție și în spațiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turiști. Modificări (1)

(2) Operatorul economic proprietar și/sau administrator de structuri de primire turistice este obligat să furnizeze informații reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare și serviciile prestate în toate materialele de promovare, conform certificatului de clasificare obținut. Modificări (1)

(3) Certificatul de clasificare și anexa/anexele la certificatul de clasificare se păstrează în permanență în original în structura de primire turistică în cauză.

Art. 7. - Modificări (1), Proceduri (1)

Este interzisă funcționarea structurilor de primire turistice fără certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spațiilor decât cea stabilită prin anexa certificatului de clasificare.

Art. 8. - Puneri în aplicare (2)

(1) În scopul protecției turiștilor, operatorul economic proprietar și/sau administrator al unei structuri de primire turistice are următoarele obligații:

a) să asigure funcționarea la categoria și/sau tipul de structură de primire turistică menționate în certificatul de clasificare;

b) să respecte reglementările legale în vigoare în ceea ce privește desfășurarea activității în structurile de primire turistice;

c) să respecte nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementările specifice privind organizarea programelor artistice, a audițiilor muzicale, video, TV, organizate în aer liber, în construcții deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile și acoperișul izolate fonic, precum și în construcții provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite și altele asemenea.

(2) Operatorii economici proprietari și/sau administratori ai structurilor de primire turistice clasificate de pe litoralul românesc au obligația să asigure funcționarea acestora pe toată perioada sezonului turistic estival, respectiv perioada 1 mai-30 septembrie a fiecărui an. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

(1) Certificatul de clasificare se retrage de către personalul cu atribuții de control din cadrul autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, în situația în care nu sunt respectate obligațiile stabilite la art. 8 alin. (1). Modificări (2)

(2) În situația în care au fost remediate deficiențele pentru care certificatul de clasificare a fost retras, operatorul economic proprietar și/sau administrator al unei structuri de primire turistice solicită reluarea activității turistice printr-o cerere scrisă adresată administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului. Restituirea certificatului de clasificare retras se va face după ce personalul cu atribuții de control din cadrul administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului constată remedierea deficiențelor, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii scrise a solicitantului.

(3) În situația în care nu au fost remediate deficiențele pentru care s-a retras certificatul de clasificare în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a), solicitantul va relua procedura de clasificare pentru tipul și categoria de clasificare efectiv îndeplinite. Procedura de clasificare se reia conform prevederilor art. 4.

(4) În situația în care nu au fost remediate deficiențele pentru care s-a retras certificatul de clasificare în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. b), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unui nou certificat de clasificare pentru orice tip de structură de primire turistică și categorie de clasificare pentru structura în cauză, până la remedierea deficiențelor menționate în actul de control prin care a fost retras certificatul de clasificare. Modificări (1)

(5) Autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprinzând structurile de primire turistice cărora le-au fost retrase certificatele de clasificare și, respectiv, lista celor cărora le-au fost restituite certificatele de clasificare.

(6) În perioada în care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic proprietar și/sau administrator al unei structuri de primire turistice nu are dreptul să desfășoare activități turistice și să încaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective. Modificări (2)

SECȚIUNEA a 2-a Eliberarea, retragerea și radierea licențelor de turism, respectiv eliberarea brevetelor de turism

Art. 10. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Reviste (1), Proceduri (1)

(1) Operatorul economic poate desfășura activități de ofertare și comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României numai în baza licenței de turism și, după caz, a anexelor la aceasta, eliberate de autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului. Modificări (1)

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se pot realiza și sub formă electronică, prin intermediul site-urilor sau on-line, numai în baza licenței de turism eliberate de autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului.

(3) Filialele, sediile secundare/reprezentanțele agențiilor de turism cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care își desfășoară activitatea de ofertare și comercializare a serviciilor și pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României, trebuie să notifice în prealabil autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului în ceea ce privește începerea activității pe teritoriul României.

(4) Notificarea va cuprinde în mod obligatoriu informații referitoare la garanția financiară și la asigurarea de responsabilitate civilă profesională a operatorului economic. În cazul în care intervin modificări ale elementelor din notificare, agenția de turism prevăzută la alin. (3) are obligația să reînnoiască notificarea în fiecare an, dacă își propune să exercite activitate în cursul anului respectiv.

(5) Este interzisă desfășurarea de activități turistice specifice agențiilor de turism de către operatorii economici fără a deține licență de turism, cu licența de turism retrasă sau expirată. Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(1) Licența și brevetul de turism se eliberează de autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului, la cererea operatorului economic și, respectiv, a persoanelor fizice care solicită obținerea brevetului de turism. Puneri în aplicare (1)

(2) Procedura de eliberare a licențelor și brevetelor în turism este cea reglementată de prevederile art. 4.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Licența de turism și/sau anexa/anexele la aceasta sunt valabile pe perioadă nedeterminată, până la modificarea condițiilor și criteriilor de licențiere pentru care au fost eliberate.

(2) În situația în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condițiilor și criteriilor care au stat la baza eliberării licenței de turism și a sediilor secundare/reprezentanțelor acesteia, operatorul economic va solicita autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea unei noi licențe de turism, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificărilor. Puneri în aplicare (1)

(3) Operatorul economic este obligat să solicite o nouă licență de turism înainte de expirarea valabilității menționate în aceasta.

(4) Operatorul economic este obligat să respecte condițiile și criteriile în baza cărora s-a eliberat licența de turism și anexa/anexele la aceasta.

(5) În cazul încetării activității agenției de turism și/sau a sediilor secundare/reprezentanțelor acesteia, operatorul economic în cauză are obligația să solicite autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea licenței de turism și/sau a anexelor la aceasta și să restituie licența de turism și anexa/anexele în original, prin poștă cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului.

Art. 13. -

(1) Licența și brevetul de turism sunt netransmisibile.

(2) În scopul protecției turiștilor, operatorii economici care desfășoară activități specifice agențiilor de turism au următoarele obligații: Modificări (1)

a) să afișeze licența de turism și/sau anexa/anexele la aceasta la loc vizibil și lizibil în incinta agenției de turism și a sucursalelor/reprezentanțelor/sediilor secundare ale acesteia;

b) să înscrie obligatoriu numărul licenței de turism pe documentele emise; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

c) să păstreze în permanență în sediul agenției de turism și în sediile secundare/reprezentanțele acesteia originalul licenței de turism și/sau anexa/anexele la aceasta.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

(1) Licența de turism și anexa/anexele la aceasta se retrag de către autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului, în următoarele situații: Modificări (1), Reviste (1)

a) ofertarea, comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice fără respectarea reglementărilor legale în vigoare;

b) atunci când operatorul economic comunică autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, din proprie inițiativă, renunțarea la desfășurarea activității de turism;

c) atunci când titularul unei licențe de turism transmite licența și/sau anexa/anexele la aceasta în scopul utilizării de către alt operator economic.

(2) Titularul unei licențe de turism retrase în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. c) nu mai poate desfășura activitate de turism prin agenția de turism și/sau prin sediile secundare/reprezentanțele acesteia timp de 2 ani de la data retragerii. Modificări (1)

(3) În perioada în care licența de turism este retrasă, operatorul economic nu are dreptul să desfășoare activități turistice și să încaseze venituri din exploatarea agenției de turism. Modificări (1)

(4) În situația în care au fost remediate deficiențele pentru care licența de turism și/sau anexa/anexele la aceasta au/a fost retrase/retrasă, operatorul economic solicită reluarea activității printr-o cerere scrisă adresată administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului. Restituirea licenței de turism și/sau a anexei/anexelor la aceasta se va face după ce personalul cu atribuții de control din cadrul administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului constată remedierea deficiențelor, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii scrise a solicitantului. Modificări (1)

(5) În situația în care nu au fost remediate deficiențele pentru care s-au/s-a retras licența de turism și/sau anexa/anexele la aceasta în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licențe de turism și/sau unei/unor anexe pentru agenția de turism în cauză, până la remedierea deficiențelor menționate în actul de control prin care au/a fost retrase/retrasă licența de turism și/sau anexa/anexele la aceasta. Modificări (1)

(6) Autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprinzând agențiile de turism cărora le-au fost retrase licențele de turism și, respectiv, lista celor cărora le-au fost restituite licențele de turism.

SECȚIUNEA a 3-a Sancțiuni

Art. 15. - Modificări (1)

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) desfășurarea activității în structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spațiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare; Modificări (1)

b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) și (3);

c) nerespectarea condițiilor și/sau criteriilor care au stat la baza clasificării;

d) nerespectarea prevederilor art. 6; Modificări (1)

e) continuarea desfășurării activității în structura de primire turistică după retragerea certificatului de clasificare;

f) încasarea de venituri din exploatarea structurii de primire turistice după retragerea certificatului de clasificare și/sau a licenței de turism; Modificări (1)

g) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. (c); Modificări (1)

h) împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite de a-și exercita atribuțiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotărâri;

i) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);

j) desfășurarea de activități turistice specifice agențiilor de turism de către operatorii economici fără a deține licență de turism sau prin sediile secundare/reprezentanțele care nu au obținut anexa la licența de turism, cu licența sau anexa/anexele la licența de turism expirate sau retrase;

k) desfășurarea de activități turistice specifice agențiilor de turism de către operatorii economici după retragerea licenței de turism sau a anexei/anexelor la licența de turism; Modificări (1)

l) nerespectarea obiectului de activitate înscris în licența de turism, corespunzător tipului de licență de turism obținut; Modificări (1)

m) desfășurarea de activități turistice în alte sedii decât cele înscrise în licența de turism și anexele la aceasta;

n) nerespectarea condițiilor și criteriilor în baza cărora s-au/s-a eliberat licența de turism și/sau anexa/anexele la aceasta;

o) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (4), art. 12 alin. (5) și art. 13 alin. (2) lit. b) și c);

p) neasigurarea de ghizi atestați pentru derularea în bune condiții a programelor turistice, conform reglementărilor în vigoare;

q) utilizarea de autocare neclasificate;

r) ofertarea, comercializarea sau prestarea serviciilor de cazare și alimentație în structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare retrase sau expirate; Modificări (1)

s) funcționarea operatorului economic fără deținerea poliței de asigurare de garantare a plății cheltuielilor de repatriere a turiștilor și/sau rambursarea sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor turistice, în cazul neexecutării integrale sau parțiale a serviciilor/pachetelor turistice achiziționate sau funcționarea cu polița/polițele de asigurare expirată/expirate;

t) prezentarea de informații nereale în materialele de promovare, în oferte sau pe paginile de internet;

u) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) și art. 14 alin. (5).

Art. 16. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 15 se sancționează după cum urmează: Modificări (1)

a) faptele prevăzute la lit. a), j) și m), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

b) faptele prevăzute la lit. b), p), q) și r), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) faptele prevăzute la lit. d) și t), cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;

d) fapta prevăzută la lit. o), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei;

e) faptele prevăzute la lit. e), f), g), h), k), u) și s), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;

f) faptele prevăzute la lit. i), după cum urmează: amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcționează începând cu data de 15 mai a fiecărui an, de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcționează începând cu data de 1 iunie a fiecărui an, de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcționează la data de 15 iunie a fiecărui an și de la 40.000 lei la 50.000 lei și retragerea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice care nu funcționează după data de 1 iulie a fiecărui an și până la sfârșitul sezonului estival;

g) faptele prevăzute la lit. l), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

h) faptele prevăzute la lit. c) și n), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei.

(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1).

Art. 17. - Modificări (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către:

a) personalul cu atribuții de control din cadrul autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului pentru contravențiile prevăzute la art. 15 lit. a)-e), h)-u);

b) ofițerii și agenții de poliție pentru contravențiile prevăzute la art. 15 lit. g) și h);

c) personalul desemnat din cadrul autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul finanțelor pentru contravențiile prevăzute la art.15 lit. f).

Art. 18. -

Prevederile art. 15-17 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 4-a Dispoziții finale

Art. 19. -

Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 20. -

(1) Condițiile și criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice pentru eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor de turism și a brevetelor, precum și modelul declarației standardizate a solicitantului se stabilesc de autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului prin norme metodologice aprobate prin ordin al conducătorului acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Proceduri (1)

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului va emite normele metodologice de aplicare.

Art. 21. - Puneri în aplicare (1)

(1) Certificatele de clasificare și licențele de turism eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile pe perioada înscrisă în cuprinsul acestora. La expirarea acestei perioade operatorii economici proprietari și/sau administratori de structuri de primire turistice au obligația de a solicita eliberarea noilor certificate de clasificare/licențe de turism.

(2) Certificatele de clasificare și licențele de turism eliberate începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile pe perioadă nedeterminată, până la modificarea condițiilor și criteriilor pentru care au fost eliberate.

Art. 22. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 26 iunie 2009, și Hotărârea Guvernului nr. 238/2001 privind condițiile de acordare a licenței și brevetului de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 23. -

Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile-cadru ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.

Art. 24. -

Procedurile de clasificare, licențiere și brevetare prevăzute de prezenta hotărâre privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile privind utilizarea punctului de contact unic electronic se aplică după împlinirea a 60 de zile de la operaționalizarea acestuia.

Art. 25. -

În cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea clasificării, licențierii și brevetării, autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului va contacta autoritățile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European în cauză, prin intermediul IMI - Sistemul de informare al pieței interne, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile cap. II art. 8 alin. (1), cap. III art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1), art. 13 alin. (4) și (6) ale Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, în ceea ce privește furnizarea de servicii turistice.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 8 decembrie 2010.

Nr. 1.267.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Acordarea licențelor de turism - documente necesare, emitere și alte informații utile
Nu mai riscăm să pierdem banii de vacanță dacă agenția de turism intră în insolvabilitate sau faliment!
Proceduri:
Procedura privind emiterea anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al unei agentii de turism - Ministerul Turismului, Județ BUCURESTI
Procedura privind preschimbarea licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al unei agentii de turism - Ministerul Turismului, Județ BUCURESTI
Procedura privind emiterea licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al unei agentii de turism în situatia schimbarii sediului agentiei de turism - Ministerul Turismului, Județ BUCURESTI
Procedura privind emiterea licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al unei agentii de turism în cazul schimbarii titularului licentei de turism - Ministerul Turismului, Județ BUCURESTI
Procedură privind obținerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice
Procedură privind acordarea licențelor de turism
Procedură privind acordarea brevetelor de turism
;
se încarcă...