Parlamentul României

Legea nr. 246/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 în 26 iunie 2009, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Cererile privind acordarea licențelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc vor fi soluționate în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației complete."

2. La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deținătorul licenței, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 sau mai mulți organizatori de jocuri de noroc între care există un contract de asociere în participațiune încheiat în condițiile legii, răspunderea administrativă revenind tuturor partenerilor."

3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Monitorizarea activităților din domeniul jocurilor de noroc se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice, direct sau împreună cu alte instituții ale statului, în condițiile legii. Pentru anumite tipuri de jocuri de noroc, monitorizarea poate fi încredințată, sub directa supraveghere a comisiei, altor instituții și autorități de stat abilitate sau altor operatori economici autorizați în acest sens."

4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, comisia poate solicita date și informații referitoare la activitatea de organizare, exploatare și monitorizare a jocurilor de noroc oricărei autorități de stat, autorități de supraveghere sau oricăror operatori economici care dețin competențe directe ori indirecte referitoare la această activitate, indiferent de nivelul și forma de implicare."

5. La articolul 5, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Nu sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1) lit. b) paragraful (ii), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.) sau alte hârtii de valoare/cu valoare declarată, cu excepția mijloacelor de joc prevăzute la alin. (4), a mijloacelor bănești, inclusiv a cardurilor bancare de credit și/sau debit."

6. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatul (6) și (7), cu următorul cuprins:

"

(6) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea și transmiterea jocurilor de noroc se înțelege totalitatea echipamentelor și mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora își desfășoară activitatea specifică organizatorul de jocuri de noroc autorizat în acest sens pe teritoriul României.

(7) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea și supravegherea jocurilor de noroc se înțelege totalitatea echipamentelor și mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora își desfășoară activitatea specifică autoritatea ori, după caz, operatorul economic care este autorizat să exercite monitorizarea și supravegherea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) situate pe teritoriul României."

7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Prin organizator de jocuri de noroc se înțelege persoana juridică autorizată să organizeze și să exploateze jocuri de noroc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor specifice. Poate dobândi această calitate persoana juridică de drept român constituită în condițiile legii."

8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Prin participant la jocul de noroc se înțelege orice persoană fizică majoră care dorește și are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea necondiționată a regulamentului respectivului joc de noroc."

9. La articolul 10 alineatul (1), după litera f) se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:

"

g) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

h) pariurile on-line reprezentând activitatea de pariuri în cotă fixă, organizată prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

i) jocurile de noroc on-line reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, altele decât cele definite la lit. a), e), f), g) și h), care sunt desfășurate altfel decât în prezența fizică a jucătorilor, organizate și transmise prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, și pentru care un organizator de jocuri de noroc a obținut autorizație și licență."

10. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Activitatea economică reprezentată de jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt definite la alin. (1) lit. g)-i), se va desfășura în condițiile elaborării și implementării, prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență și a altor reglementări specifice, a unui cadru de reglementare și supraveghere a furnizării și consumului de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, cu condiția respectării principiilor privitoare la:

(i) protecția minorilor și prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;

(ii) asigurarea integrității și a transparenței operațiunilor desfășurate de către și prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum și a unui sistem de joc echitabil, supravegheat și verificat permanent din punctul de vedere al securității și corectitudinii activităților desfășurate;

(iii) prevenirea și combaterea activităților infracționale care pot fi desfășurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc;

(iv) asigurarea unei dezvoltări echilibrate și echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză;

(v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, în vederea diminuării și limitării unor posibile vulnerabilități ale acestui sector economic față de potențiale activități infracționale, precum și a diminuării expunerii față de riscul de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism."

11. La articolul 12 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) în cazul jocurilor de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), pentru întreaga activitate de organizare, desfășurare și exploatare și pentru toate echipamentele tehnice care concură la aceasta."

12. La articolul 13, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru societățile care organizează pariuri în cotă fixă și/sau pariuri on-line, taxa pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc se stabilește în funcție de încasările efectiv realizate de societăți din exploatarea acestei activități, dar nu mai puțin de nivelul minim al taxei stabilite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din aceste taxe se alocă anual prin legea bugetului de stat astfel: 1,5% la Fondul cinematografic și 3,5% pentru Programul național de restaurare a monumentelor istorice. Sumele se virează lunar din buget la nivelul încasărilor."

13. La articolul 14 alineatul (2) litera b), partea introductivă a paragrafului (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(iii) pentru jocurile de tip pariu, jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line, taxa anuală se datorează și se plătește după cum urmează:".

14. La articolul 15 alineatul (2), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operațional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Totalul taxelor de participare colectate și totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija și pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanțelor Publice, pus la dispoziție gratuit de organizatori, și va conține sau va permite accesul la informații privind totalul taxelor de participare colectate în orice zi și totalul premiilor acordate;".

15. La articolul 15 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:

"

i) dețin toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea și transmiterea acestor tipuri de jocuri de noroc în mod obligatoriu pe teritoriul României pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile de noroc on-line, excepție de la această prevedere făcând operatorii economici autorizați în acest domeniu într-un stat membru al Uniunii Europene și care dețin echipamentele tehnice necesare funcționării într-un stat membru al Uniunii Europene, cu obligația conectării acestora la organismele prevăzute la art. 191;

j) condițiile suplimentare ce trebuie îndeplinite de operatorul economic pentru obținerea licenței de organizare și autorizației de exploatare a jocurilor de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."

16. La articolul 15 alineatul (6) litera a), paragrafele (i) și (iii) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(i) minimum 15 mijloace de joc pentru spațiile în care, pe lângă celelalte activități care se desfășoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc;

..................................................................................................

(iii) minimum două mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru locațiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto;".

17. La articolul 15 alineatul (6), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

i) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, numărul minim de agenții prin care se realizează distribuția biletelor de către același operator economic este de 48, câte o agenție în fiecare reședință de județ și, respectiv, fiecare sector din municipiul București. Licența și autorizația de organizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune permit operatorului economic care le-a obținut să desfășoare activitatea pe întregul teritoriu al României, fără a fi necesară obținerea de autorizații, aprobări, taxe suplimentare, avize ori licențe din partea autorităților locale. Anterior începerii activității pe raza unei localități, operatorul economic autorizat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență va informa, în termen de 5 zile anterior începerii activității, prin adresă, autoritatea administrației publice locale competente despre începerea activității, comunicându-i data începerii activității și transmițându-i copii după licența și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul rețelelor de televiziune. Distribuția-vânzarea cartoanelor bingo se realizează prin toate formele permise de lege în materia vânzării-cumpărării. Vânzarea cartoanelor se va putea face prin personal propriu angajat, prin mandatari pe bază de comision, prin puncte de vânzare fixe (inclusiv sistem on-line) sau mobile;".

18. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Operatorii economici care dețin licență de organizare a jocurilor de noroc și exploatează, pe bază de autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor pot organiza turnee de poker în baza unui regulament aprobat de comisie și cu condiția plății taxei de organizare. Cuantumul taxei de organizare anuale este cel stabilit prin anexa la prezenta ordonanță de urgență și constituie venit la bugetul de stat."

19. La articolul 17 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele h1) și h2), cu următorul cuprins:

"

h1) constatarea unor nereguli în ceea ce privește evidențierea câștigurilor acordate, reținerea la sursă a sumelor aferente și neplata acestora sau plata cu o întârziere mai mare de 30 de zile, precum și în ceea ce privește nerespectarea oricăror condiții de licențiere și autorizare stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență sau prin alte reglementări specifice;

h2) constatarea în activitatea de jocuri de noroc a nerespectării prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;".

20. La articolul 18, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Companiei Naționale «Loteria Română» - S.A. i se încredințează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul țării, organizarea și exploatarea de jocuri loto și pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1), inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sistemelor de telefonie fixă sau mobilă.

.................................................................................................

(5) În vederea realizării obiectului de activitate, Compania Națională «Loteria Română» - S.A. poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, pentru care deține sau obține licență și autorizație în condițiile legii."

21. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

"

Art. 191. -

(1) Controlul tehnic, monitorizarea și supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă se realizează de instituții sau autorități de stat, abilitate în acest sens, sau de operatori economici autorizați de comisie.

(2) Operatorii economici autorizați potrivit alin. (1) vor permite accesul necondiționat al tuturor instituțiilor cu competențe în întregul domeniu de activitate gestionat.

(3) Condițiile de autorizare a respectivilor operatori economici vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."

22. La articolul 22, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei și posibilitatea aplicării sancțiunii complementare potrivit alin. (4):

a) alterarea mijloacelor de joc sau modificarea de orice natură adusă acestora, a echipamentelor tehnice, a evidențelor de gestiune a participanților, a câștigurilor acordate și a sumelor aferente operațiunilor desfășurate, precum și asupra elementelor de șansă, hazard, a sistemelor de identificare a clienților ori de gestionare a operațiunilor financiare efectuate de aceștia sau a oricăror cerințe stabilite și impuse prin reglementările specifice acestui domeniu;

b) permiterea, în cadrul desfășurării activităților de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), a oricărui tip de operațiuni de creditare a participanților la jocul de noroc;

c) promovarea, de către organizatorul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul oricărui mijloc de tip interfață de conectare, de participare, de transmitere a jocurilor de noroc sau prin orice alte platforme și mijloace asimilate, a entităților și a oricăror mijloace de creditare a jucătorilor în scopul participării la activitățile organizate în acest domeniu;

d) promovarea, prin intermediul activităților de joc de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), a oricăror servicii, mijloace și activități care sunt interzise sau nu sunt reglementate prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență ori altor reglementări specifice.

(4) La constatarea săvârșirii oricăreia dintre faptele contravenționale prevăzute la alin. (3), comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc."

23. La articolul 23 alineatul (2), litera a) se abrogă.

24. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă.

25. La articolul 25, după litera e) se introduc șase noi litere, literele f)-k), cu următorul cuprins:

"

f) comunică autorităților competente informații false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfășoară, organizează sau o exploatează, refuză să furnizeze informațiile solicitate ori obstrucționează controlul efectuat de organele cu atribuții de supraveghere și control în acest domeniu;

g) comunică autorităților competente informații incomplete, în scopul de a disimula anumite situații reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidența prevederilor art. 17 alin. (2);

h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul unor echipamente și mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-și disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operațiunilor financiare aferente;

i) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), deși face parte din personalul și conducerea persoanei juridice care este parte contractuală, privind orice activitate conexă ori legată de jocul de noroc, în relație cu organizatorul autorizat pe teritoriul României, sau deține calitatea de asociat ori acționar în cadrul acestei persoane juridice;

j) influențează sau alterează rezultatele unui joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), indiferent dacă are calitatea de organizator, participant ori dacă deține controlul direct sau indirect asupra activității de jocuri de noroc în cauză;

k) participă pe teritoriul României la activități de joc de noroc care nu sunt autorizate pe teritoriul României, organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă sau a oricăror mijloace asimilate."

26. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promoțional privind activitățile și jocurilor interzise, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(2) Desfășurarea activităților de marketing, reclamă, publicitate sau orice alte activități cu caracter promoțional privind jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) ori activitățile și serviciile conexe acestora, care nu sunt autorizate pe teritoriul României, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei."

27. La articolul 29, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) Pentru acoperirea riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sau operatorii economici autorizați să exercite controlul tehnic, monitorizarea și supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă sunt obligați să constituie un fond de garanție, pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri, masă de joc din cazinou ori pentru fiecare locație, după caz, până la data depunerii documentației în vederea acordării licenței de organizare a jocurilor de noroc, în favoarea organului fiscal teritorial la care sunt înregistrați, prin:".

28. La articolul 29 alineatul (8), după litera e) se introduc patru noi litere, literele f)-i), cu următorul cuprins:

"

f) 400.000 lei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

g) 600.000 lei pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

h) 1.000.000 lei pentru jocurile de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e), f), g) și h), organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

i) 10.000.000 lei pentru operatorii economici autorizați să exercite controlul tehnic, monitorizarea și supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă."

29. La anexă, punctul 1 "Taxe anuale percepute pentru activitățile din domeniul jocurilor de noroc" punctul I, după litera G se introduc 5 noi litere, literele H-L, cu următorul cuprins:

"

H. Pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line: 100.000 lei

I. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 100.000 lei

J. Pentru jocurile de noroc on-line: 400.000 lei

K. Pentru jocurile loto on-line: 500.000 lei

L. Pentru pariurile mutuale on-line: 200.000 lei".

30. La anexă, punctul 1 "Taxe anuale percepute pentru activitățile din domeniul jocurilor de noroc" punctul II, literele C, F și G se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

C. Pentru pariuri în cotă fixă și pariuri on-line: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puțin de 250.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficiență prezentate de operatorul economic

..................................................................................................

F. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 30.000 lei pentru fiecare sală, precum și 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziționate de la Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor

G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: 10% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puțin de 400.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficiență prezentate de operatorul economic".

31. La anexă, punctul 1 "Taxe anuale percepute pentru activitățile din domeniul jocurilor de noroc", punctul II, după litera G se introduc patru noi litere, literele H-K, cu următorul cuprins:

"

H. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 10% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puțin de 400.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficiență prezentate de operatorul economic

I. Pentru jocurile de noroc on-line: 1,5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puțin de 400.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficiență prezentate de operatorul economic

J. Pentru jocurile loto on-line: 800.000 lei

K. Pentru pariurile mutuale on-line: 400.000 lei".

32. La anexă, punctul 2 "Valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc", după litera G se introduc trei noi litere, literele H-J, cu următorul cuprins:

"

H. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă on-line: 1.000.000 lei

I. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 500.000 lei

J. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc on-line: 1.000.000 lei".

33. La anexă, după punctul 2 "Valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc" se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

"

3. Taxa de organizare pentru turnee de poker: 200.000 lei".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 14 decembrie 2010.

Nr. 246.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...