Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3698/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Modificări (...), Reviste (8)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1059 din 29 decembrie 2016.

În vigoare de la 29 decembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile art. 3151 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Reviste (3)

Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului (087) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori", cod: 14.13.07.60/r.a., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. II. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului «Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul fiscal», cod 14.13.02.60/096, prevăzut în anexa nr. 5."

2. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

3. În anexa nr. 6, denumirea secțiunii a V-a se modifică și va avea următorul cuprins:

"

V. Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul fiscal".

4. În anexa nr. 6, la secțiunea a V-a, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Denumire: «Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul fiscal»."

5. În anexa nr. 6, la secțiunea V, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

7. Se utilizează pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 310 alin. (7) din Codul fiscal sau pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul fiscal."

Art. III. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoș Doroș

București, 27 decembrie 2016.

Nr. 3.698.

ANEXA Nr. 1 Reviste (4)

Instrucțiuni de completare a formularului (087)
"Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori"

Formularul "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (087)" se completează de persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, cu sediul activității economice în România, care realizează activități de producție agricolă sau de servicii agricole așa cum sunt prevăzute la art. 3151 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, (Codul fiscal) și care nu realizează alte activități economice sau realizează și alte activități economice a căror cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, denumite în continuare agricultori.

Formularul "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (087)" se depune la organul fiscal competent:

a) pentru aplicarea regimului special, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă;

b) pentru aplicarea regimului special, de către alte persoane decât cele prevăzute la lit. a), care optează pentru aplicarea acestui regim;

c) pentru încetarea aplicării regimului special pentru agricultori, de către agricultorii care optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care:

- un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;

- un exemplar se păstrează de către agricultor. Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea I "Felul notificării"

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Secțiunea II "Date de identificare a agricultorului"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea agricultorului cu sediul activității economice în România.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit potrivit Codului de procedură fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau cu codul numeric personal, după caz.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al agricultorului.

Secțiunea III "Reprezentare prin împuternicit/reprezentant" se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriindu-se numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, la organul fiscal, sau de către reprezentantul desemnat în condițiile legii.

Caseta "Nume, prenume/Denumire" se completează cu datele privind numele și prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului.

Secțiunea IV "Aplicarea regimului special pentru agricultori" se completează de către agricultorul care optează să aplice regimul special, potrivit prevederilor legale.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori, solicită, prin bifarea căsuței corespunzătoare, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în temeiul art. 3151 alin. (16) din Codul fiscal sau în temeiul art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal.

Prin completarea acestei secțiuni, persoana declară pe propria răspundere că îndeplinește condițiile pentru aplicarea regimului special pentru agricultori prevăzute de art. 3151 alin. (1) din Codul fiscal.

Secțiunea V "Încetarea aplicării regimului special pentru agricultori" se completează, prin bifarea căsuței corespunzătoare, de către agricultorul care notifică organul fiscal cu privire la încetarea aplicării regimului special pentru agricultori, în temeiul dispozițiilor art. 3151 alin. (14) și (15) din Codul fiscal.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 631/2016)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția Generală a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . .
Sigla
D.G.R.F.P.
Adresa . . . . . . . . . .
Tel.: . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . .

Decizia privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul fiscal

Către:

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

□ În baza prevederilor art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)

□ În baza prevederilor art. 3151 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, (Codul fiscal) sau al art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal,

vă comunicăm că înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a Solicitării dumneavoastră înregistrate la organul fiscal cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . Înregistrarea în scopuri de TVA se anulează de la data comunicării prezentei decizii.

Vă înștiințăm, totodată, că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează și Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . .

De asemenea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată prezenta decizie, aveți obligația depunerii ultimului decont de TVA (formularul 300), indiferent de perioada fiscală pe care ați aplicat-o ca persoană înregistrată în scopuri de TVA.

De asemenea, vă înștiințăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază și înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă erați înscris în acest registru.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . . . . . . . .

Cod 14.13.02.60/096

www.anaf.ro

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 27/2019
Prietenii Contabilității - Senior expert nr. 40/2018
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 32/2019
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 1/2019
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 1/2019
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 18/2019
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 40/2019
;
se încarcă...