Oficiul Român pentru drepturile de autor - ORDA

Decizia nr. 327/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curții de Apel București - Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală

Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 1312 alin. (9) și art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. -

Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curții de Apel București - Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 9 martie 2009 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor și titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 44/2009.

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Robert Bucur

București, 15 decembrie 2010.

Nr. 327.

ANEXĂ

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A IX-A CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

DECIZIA CIVILĂ Nr. 263 A
din 16 noiembrie 2010

Admite apelurile formulate de apelanții Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) - București, sectorul 1, bd. Nicolae Titulescu nr. 88 B, Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR- ARGOA) - București, sectorul 1, str. Dem I. Dobrescu nr. 4-6, corp B, et. 3, ap. camera 44, și Asociația de Comunicații prin Cablu - București, sectorul 1, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 18, et. 6, împotriva Hotărârii arbitrale din 9 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din data de 7 aprilie 2009, ca urmare a Deciziei ORDA nr. 44/26.03.2009 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în contradictoriu cu intimații Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) - București, sectorul 1, str. Jules Michelet nr. 15-17, et. 2, ap. 11, Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie și Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA) - sectorul 1, București, str. Dem I. Dobrescu nr. 4-6, bl. intr. B, et. 3, ap. cam. 50-52, Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor (COPYRO) - București, sectorul 2, str. Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 3, Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor din Domeniul Artelor Vizuale (VISARTA) - sectorul 5, București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Asociația pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) - București, sectorul 1, str. Știrbei Vodă nr. 103, bl. 24 A, et. 2, ap. 6, S.C. UPC ROMÂNIA - S.R.L. - UPC - București, sectorul 1, Șos. Nordului nr. 62D, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) - București, sectorul 1, Calea Victoriei nr. 141, intervenient S.C. ROMTELECOM - S.A. - București, sectorul 1, Str. Gârlei nr. 1B.

Admite cererea de intervenție accesorie formulată de S.C. ROMTELECOM - S.A.

Dispune modificarea metodologiilor stabilite prin hotărârea tribunalului arbitral referitor la procentele în care se datorează remunerațiile lunare, la eliminarea pct. 6 și a mențiunilor referitoare la colectorul unic.

Stabilește forma finală a metodologiei, cu renumerotarea punctelor subsecvente pct. 5, astfel:

"

Metodologie privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor și titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu

1. În sensul prezentei metodologii, prin utilizare se înțelege retransmiterea simultană, nealterată, integrală prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar ori printr-un sistem de radiodifuzare prin unde ultrascurte, pentru recepționarea de către public a unei transmisii inițiale, cu sau fără fir, prin satelit, inclusiv prin sistem digital, de servicii de programe de radiodifuziune și/sau televiziune destinate recepționării de către public a operelor muzicale, operelor cinematografice sau altor opere audiovizuale, operelor scrise, operelor din domeniul artelor vizuale, a videogramelor și a fonogramelor.

2. Utilizator, în sensul prezentei metodologii, este persoana fizică sau persoana juridică ce realizează activități de retransmitere prin cablu sau prin satelit, inclusiv prin sistem digital, așa cum a fost definit la pct. 1.

3. Utilizarea reglementată de prezenta metodologie se poate realiza numai după obținerea din partea organismului de gestiune colector unic a autorizației sub formă de licență neexclusivă în schimbul unei remunerații lunare, potrivit prezentei metodologii și conform tabelului următor:

TABEL

Categoriile de titulari de drepturi Anul 2009 și următorii/ Remunerații
Autori de opere muzicale 1,35%
Autori de opere audiovizuale 1,50%
Autori de opere scrise 0,12%
Autori de opere din domeniul artelor vizuale 0,03%
Artiști - prestații artistice fixate pe fonograme 0,25%
Artiști - prestații artistice din domeniul audiovizual 0,50%
Producători de fonograme 0,25%
Producători de videograme 0,50%

4. Utilizatorul are obligația de a achita, prin intermediul organismelor de gestiune, remunerațiile procentuale prevăzute în tabelul de mai sus, determinate din baza de calcul, reprezentând drepturile patrimoniale de autor și conexe dreptului de autor. Plata remunerațiilor prevăzute în tabelul care face parte integrantă din prezenta metodologie se va face către organismele de gestiune colectivă desemnate prin decizie a directorului general al Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, colectoare ale remunerațiilor pentru fiecare categorie de drepturi patrimoniale de autor și conexe dreptului de autor.

5. Baza de calcul al remunerațiilor reprezentând drepturile patrimoniale ale titularilor de drepturi de autor și de drepturi conexe, datorate de utilizatori, este constituită din totalitatea veniturilor brute lunare obținute din activitatea de retransmitere de servicii de programe de radiodifuziune și/sau de televiziune, fără TVA, dacă este cazul, iar în lipsa acestora, din totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare.

6. Utilizatorii au obligația să comunice organismelor de gestiune colectivă, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport privind serviciile de programe retransmise în luna precedentă. Raportul va cuprinde pentru luna de raportare: lista serviciilor de programe de radiodifuziune și/sau de televiziune retransmise, numărul de abonați și valoarea abonamentului, precum și baza de calcul asupra căreia se aplică procentele din tabel. Raportul va fi însoțit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura și ștampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informațiilor ce sunt conținute în raport și în documentele anexate acestuia. Listele prezentate constituie baza de repartizare a remunerațiilor încasate de organismele de gestiune colectivă din domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe. Informațiile ce fac obiectul raportării pot fi transmise și în format electronic.

7. Remunerația se plătește până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care este datorată.

8. Ori de câte ori un organism de gestiune colectivă solicită în scris, utilizatorul are obligația de a-i comunica acestuia copii certificate pe propria răspundere de pe documentele financiar- contabile de sinteză pe baza cărora se determină baza de calcul, semnate de reprezentantul legal.

9. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalități echivalente cu 0,1% sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere. Jurisprudență (1)

10. Prezenta metodologie, inclusiv tabelul care face parte integrantă din metodologie, este valabilă până la data intrării în vigoare a noilor metodologii din domeniul retransmiterii prin cablu.

11. Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va putea fi modificată în condițiile legii."

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 16 noiembrie 2010.

PREȘEDINTE, Judecător,
MELANIA STANCIU Mihaela Paraschiv
Grefier,
Noemi Grațiela Stanciu

;
se încarcă...