Stabilirea și plata pensiilor | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pensii -
SECȚIUNEA a 7-a
Stabilirea și plata pensiilor

Art. 103. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptățite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredințat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială. Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiții, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana. Pentru persoanele din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiții, la casa de pensii sectorială competentă, în funcție de ultimul loc de muncă. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(3) În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internațional la care România este parte, persoanele domiciliate în străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensie din sistemul public de pensii, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, la casa teritorială de pensii competentă, în funcție de ultimul loc în care au fost asigurate în România, respectiv la casa de pensii sectorială competentă. Modificări (1)

(4) Cererea de pensionare, depusă conform prevederilor alin. (2) sau (3), poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare. Reviste (2)

(5) Pentru cadrele militare și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care aparțin Ministerului Justiției, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale, cererile de pensionare se depun la casele de pensii sectoriale care funcționează în subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, după caz, potrivit protocoalelor încheiate între acestea. Jurisprudență

Art. 104. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(1) În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta lege, în funcție de categoria de pensie solicitată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condițiile prevăzute de prezenta lege, și se acordă de la data înregistrării cererii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7)

(3) În funcție de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă și de la o altă dată, după cum urmează: Jurisprudență, Reviste (1)

a) de la data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calității de asigurat, cu excepția asiguraților prevăzuți la art. 6 alin. (2), dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, în situația pensiei de invaliditate; Modificări (2)

b) din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător era pensionar, la data decesului;

c) de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător nu era pensionar, la data decesului; Reviste (1)

d) de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situația pensiei de urmaș acordate persoanei care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susținătorului.

Art. 105. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5)

În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepția pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calității de asigurat.

Art. 106. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt și de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare. Jurisprudență

(3) În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 107. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (15), Comentarii expert (2)

(1) În situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (15)

(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data constatării diferențelor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (14)

(4) Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condițiile legii. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(5) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) și (4) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea. Jurisprudență, Reviste (9)

Art. 108. - Jurisprudență

(1) În sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar. Jurisprudență

(2) Pensia se plătește personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredințat ori i s-a dat în plasament copilul urmaș sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială. Jurisprudență

Art. 109. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Plata pensiei se face, în funcție de opțiunea pensionarului, prin mandat poștal, în cont curent sau în cont de card, în condițiile stabilite prin convențiile încheiate între CNPP, casele de pensii sectoriale și Compania Națională "Poșta Română" - S.A. sau, după caz, între CNPP, casele de pensii sectoriale și bănci. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situația celorlalte drepturi bănești pentru stabilirea și plata cărora competența revine, potrivit legii, caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale.

(3) Casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Națională "Poșta Română" - S.A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2), indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii acestora. Jurisprudență

Art. 110. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la art. 109 alin. (1) și (2), precum și cele cu transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor din România se suportă din bugetele din care se finanțează drepturile respective și se determină după cum urmează: Jurisprudență

a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite, în situația în care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;

b) prin stabilirea unui tarif, pentru un talon, în situația în care beneficiarii au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card și cărora li se transmite la domiciliu numai talonul de plată;

c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, în situația în care plata drepturilor se face în cont curent sau în cont de card.

(2) Procentul și tariful prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(3) Procentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabilește astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depășească 1% din valoarea totală a sumelor plătite. Modificări (1)

(4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabilește astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depășească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite.

Art. 111. - Jurisprudență

(1) Beneficiarii drepturilor bănești stabilite de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectoriale, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condițiile legii. Modificări (1)

(2) Prestațiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliți în străinătate, aferente drepturilor prevăzute la art. 19 alin. (2), pot fi transferate în alte țări, în condițiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internațional la care România este parte, în moneda țărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

(3) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al prestațiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepția plăților care intră sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporțional, de către beneficiar și de către casele teritoriale de pensii, respectiv de către casele sectoriale de pensii. Modificări (1)

(4) Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestațiilor de asigurări sociale, cuvenite și neîncasate, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 112. - Modificări (1), Jurisprudență

Procedurile referitoare la efectuarea operațiunilor de plată a drepturilor bănești se aprobă prin ordine ale conducătorilor CNPP și ai caselor de pensii sectoriale.

Art. 113. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În sistemul public de pensii, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

a) pensionarul a decedat;

b) pensionarul nu mai îndeplinește condițiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia; Jurisprudență

c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c), precum și cel prevăzut la art. 86 alin. (1) și-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;

d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;

e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevăzută la art. 80; Jurisprudență

f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) sau cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu a mai urmat programele recuperatorii prevăzute la art. 81 alin. (1);

g) copilul, beneficiar al unei pensii de urmaș, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepția situației prevăzute la art. 84 lit. c);

h) pensionarul urmaș a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susținătorului.

(2) Modificările intervenite în starea civilă a persoanei, de natură să conducă la încetarea plății pensiei, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), se comunică de Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

(3) Instanțele judecătorești au obligația să comunice, în scris, informațiile de natură să conducă la încetarea plății pensiei, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunțate în situația prevăzută la alin. (1) lit. h), casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale în evidențele căreia se află pensionarul condamnat. Modificări (1)

Art. 114. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9)

(1) În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze: Jurisprudență, Reviste (7)

a) pensionarul și-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenție de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plătește de către celălalt stat; Reviste (2)

b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale, se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepția consilierilor locali sau județeni; Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, a centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau a comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații; Modificări (1), Jurisprudență

d) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale, prevăzute la art. 81 alin. (1);

e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepția consilierilor locali sau județeni; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (2)

f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

g) pensionarul urmaș, prevăzut la art. 84 lit. a), a împlinit vârsta de 16 ani și nu face dovada continuării studiilor; Jurisprudență

h) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5); Modificări (1), Jurisprudență

i) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, s-a recăsătorit;

j) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din același sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii; Reviste (2)

k) pensionarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul. Reviste (2)

(2) În situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

(3) Plata indemnizației pentru însoțitor prevăzute la art. 77 alin. (1) se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituție de asistență socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere și îngrijire permanente, cu excepția situațiilor în care pensionarul este nevăzător. Jurisprudență

(4) Suspendarea plății pensiei și/sau a indemnizației pentru însoțitor se poate face și la cererea pensionarului, situație în care suspendarea plății se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea. Jurisprudență

Art. 115. - Modificări (1)

În sistemul public de pensii, reluarea plății pensiei se face, la cerere, după cum urmează:

a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plății pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;

b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);

c) de la data începerii anului școlar, în situația în care suspendarea plății pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g).

Art. 116. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (10)

Încetarea, suspendarea sau reluarea plății pensiei, precum și orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, în condițiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.

Art. 117. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea și modificarea drepturilor, la încetarea, suspendarea și reluarea plății acestora, se aplică și indemnizațiilor acordate prin legi speciale, ale căror stabilire și plată se află, potrivit legii, în competența materială a caselor teritoriale de pensii, respectiv a caselor de pensii sectoriale, cu excepția situațiilor în care legea specială de reglementare dispune altfel.

Art. 118. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (10)

(1) În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentru care asigurarea este obligatorie, în condițiile legii, următoarele categorii de pensionari: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) pensionarii pentru limită de vârstă; Jurisprudență

b) nevăzătorii; Jurisprudență

c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate; Jurisprudență, Reviste (1)

d) copiii, pensionari de urmaș, prevăzuți la art. 84 lit. a) și b). Jurisprudență

(2) Soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activități profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5). Modificări (1), Jurisprudență

Art. 119. - Modificări (1), Jurisprudență

Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligați să comunice casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidențele căreia se află, orice schimbare în situația proprie, de natură să conducă la modificarea condițiilor în funcție de care i-a fost stabilită sau i se plătește pensia, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia.

Art. 120. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul și/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite și neîncasate până la deces, se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripție. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cum se interpretează anumite sintagme potivit instanței supreme? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr.36/15.05.2017ÎCCJ– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava - Secția I civilă, în dosarele nr. 11/40/2016 și nr. 81/40/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. b) raportat la dispozițiile art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) și art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, (...) din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil” prevăzută de art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, are în vedere venituri obținute din activități profesionale exercitate în mod dependent în baza unor contracte sau convenții întemeiate pe dispozițiile Codului civil cu respectarea principiilor ce guvernează aplicarea în timp a legii civile, iar sintagma „ venituri din activități profesionale” prevăzută de art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din același act normativ are în vedere veniturile obținute din activități profesionale exercitate independent, conform criteriilor prevăzute în art. 7 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2015 și art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2016.
[ Mai mult... ]

Pensii. Revizuire - Mădălina Moceanu
Nici în cazul unor pretinse erori în privința modului de stabilire a pensiei, nici în cazul unor venituri sau stagii de cotizare nevalorificate sau incidente ulterior pensionării, legea nu permite valorificarea drepturilor pretinse decât cu respectarea procedurii legale, dreptul substanțial la revizuire sau la recalculare a pensiei fiind condiționat de fiecare dată de efectuarea unui demers administrativ: fie contestația prevăzută de art. 149 alin. 1, fie cererea de revizuire prevăzută de art. 107 alin. 1, fie cererea de recalculare prevăzută de art. 107 alin. 3 și 4 din Legea nr. 263/2010 – toate putând fi adresate numai casei teritoriale sau casei sectoriale de pensii de care aparține pensionarul.
Cum în speță reclamantul nu a contestat decizia pârâtei prin care aceasta s-a pronunțat asupra cererii de recalculare, precum și nici o altă decizie emisă anterior, și nici nu s-a adresat pârâtei cu o cerere de revizuire a pensiei stabilite prin această decizie ori prin altă decizie emisă anterior, acesta nu are dreptul de a i se stabili o pensie altfel decât în condițiile deciziilor necontestate ale pârâtei și în raport cu care nu a adresat acesteia nicio cerere de revizuire.
[ Mai mult... ]

Procedura revizuirii deciziilor de pensie. Distincția față de procedura contestației și cea a recalculării drepturilor de pensie - Mădălina Moceanu
Prin prevederile art.107 din Legea nr. 263/2010, legiuitorul a reglementat trei proceduri menite să asigure prevalența principiului contributivității, pe de o parte, proceduri care nu implică existența unor erori de calcul, respectiv posibilitatea recalculării pensiei prin valorificarea unor stagii de cotizare și venituri ce nu au fost inițial avute în vedere și recalcularea pensiei prin adăugarea unor stagii de cotizare realizate după data pensionării, iar pe de altă parte, posibilitatea revizuirii pensiei, pentru situația în care la calcularea acesteia au intervenit erori; faptul că decizia de pensie nu este contestată și caracterul ei definitiv nu împiedică revizuirea ei din oficiu sau la cererea asiguratului, având în vedere principiul contributivității, dar și împrejurarea că într-o jurisprudență constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că drepturile de pensie bazate pe contribuțiile asiguratului constituie un bun în sensul art.1 din Protocolul nr.1 la Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale astfel încât nu se poate admite ca asiguratul să primească o pensie mai mică decât cea cuvenită raportat la contribuțiile sale la fondul de asigurări sociale pentru motivul că nu a formulat în termen legal contestația împotriva deciziei de pensie, deși aceasta a fost greșit calculată de casa de pensii și să nu poată obține o înlăturare a acestor erori; ca urmare, în conformitate cu art.107 alin.1 din Legea nr. 263/2010, dacă nu se constată erorile chiar de către emitentul deciziei și nu se procedează la revizuirea din oficiu a pensiei, asiguratul beneficiar are posibilitatea să solicite revizuirea pensiei atunci când, ulterior stabilirii și/sau plății pensiei, constată că există o diferență între drepturile de pensie stabilite și/sau plătite și cele care consideră că i s-ar fi cuvenit în mod legal; în acest sens este însă necesar ca asiguratul să formuleze o cerere adresată casei de pensii iar în situația în care aceasta nu soluționează cererea printr-o decizie reclamantul este îndreptățit să sesizeze instanța în exercitarea dreptului său de acces la o instanță.
Extras din Decizia civila nr. 151/AS/24.06.2014, Curtea de Apel Constanta, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    14 Acest principiu suferă însă unele excepții:– mobilierul și obiectele de uz casnic care au fost afectate folosinței comune asoților se cuvin, potrivit dispozițiilor art. 974 noul C. civ., soțului supraviețuitor, dar numai dacă acesta nu vine în concurs cu descendenții defunctului. Suntem în prezența unei excepții, fiindcă se aplică unele reguli specifice de transmisiune succesorală, în funcție de natura bunurilor transmise;– salariul cuvenit defunctului până la data decesului, dar neîncasat de către acesta, se plătește, conform art. 167 alin. (2) Codul muncii, în ordine: soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților săi, iar în lipsa acestora, celorlalți moștenitori în condițiile dreptului comun; această regulă se aplică, prin analogie și indemnizației de concediu;– sumele neîncasate de către pensionarul decedat se vor plăti, soțului supraviețuitor, copiilor, părinților, iar în lipsa acestora, celorlalți moștenitori în condițiile dreptului comun, în conformitate cu prevederile art. 120 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Pensia pentru limită de vârstă
Pensia anticipată
Pensia anticipată parțială
Pensia de invaliditate
Pensia de urmaș
Calculul pensiilor
Stabilirea și plata pensiilor
Organizarea CNPP și a caselor de pensii sectoriale
Atribuțiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii și ale caselor de pensii sectoriale
Infracțiuni
Contravenții
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010, coroborate cu dispozițiile art. 114 și art. 116 din același act normativ, în sensul stabilirii dacă legalitatea deciziei de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale este sau nu condiționată de suspendarea sau sistarea (anterioară ori concomitentă) pensiei printr-o decizie emisă de casele teritoriale/sectoriale de pensii
CCR: De ce pensia se acordă numai de la data înregistrării cererii?
Data suspendării plății pensiei, pentru cazul în care pensionarul beneficiar al unei pensii de invaliditate gr. I sau II se regăsește în una dintre situațiile prevăzute de art.6 alin.1 pct. IV din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice
Stabilire pensie de urmaș. Declararea decesului asiguratului prin hotărâre judecătorească. Admitere apel
Contestație decizie de pensionare. Recalcularea drepturilor de pensie prin luarea în considerare a sumelor menționate în adeverințele eliberate de angajator.
Principiul neretroactivității legii noi în operația de recalculare a dreptului la pensie deschis în baza unei legi abrogate
Condițiile revizuirii și ale recalculării pensiei ulterior stabilirii punctajului mediu anual prin hotărâre judecătorească definitivă
Asigurarea obligatorie prin efectul legii a persoanelor care realizează venituri din activități profesionale. Admitere apel
Modificarea obiectului acțiunii nu poate forma obiect de judecată pentru prima dată în calea de atac a apelului. Nelegala compunere a completului de judecată dat fiind starea de incompatibilitate a judecătorului, care a constatat perimată cererea reclamantului
Venituri pentru care s-au plătit cotele la CAS. Posibilitatea valorificării lor numai în cadrul procedurii de contestare a deciziei de pensionare
Doctrină:
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 36/2017 privind examinarea sesizărilor conexate formulate de Curtea de Apel Suceava - Secția I civilă în dosarele nr. 11/40/2016 și nr. 81/40/2016, cu privire la modul de aplicare și interpretare unitară a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. b) raportat la dispozițiile art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) și art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a lămuri ce se înțelege prin sintagma "venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, (...) din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil" cuprinsă în dispozițiile art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ce se înțelege prin sintagma "venituri din activități profesionale" cuprinsă în art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din același act normativ
;
se încarcă...