Răspunderea juridică | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Răspunderea juridică Jurisprudență

Art. 142. - Jurisprudență

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

SECȚIUNEA 1 Infracțiuni

Art. 143. -

Completarea declarației nominale de asigurare de către funcționar cu date nereale, având ca efect denaturarea evidențelor privind asigurații, stagiul de cotizare sau contribuția de asigurări sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurărilor sociale de stat constituie infracțiunea de fals intelectual și se pedepsește potrivit prevederilor Codului penal.

SECȚIUNEA a 2-a Contravenții

Art. 144. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Constituie contravenție următoarele fapte:

a) nedepunerea la termen a declarației nominale de asigurare, prevăzută la art. 7; Jurisprudență

b) nedepunerea declarației individuale de asigurare, prevăzută la art. 11;

c) nerespectarea cotelor de contribuție de asigurări sociale stabilite potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) și art. 31;

d) nerespectarea metodologiei și a criteriilor de încadrare în condiții deosebite de muncă;

e) nerespectarea prevederilor art. 33-36 privind baza de calcul a contribuției de asigurări sociale;

f) nerespectarea prevederilor art. 44 privind neplata și calculul majorărilor de întârziere la plata contribuției de asigurări sociale;

g) nerespectarea prevederilor art. 119 privind obligația comunicării modificărilor intervenite referitoare la condițiile de acordare a pensiei;

h) neachitarea de către angajator, în condițiile stabilite de lege, a ajutorului de deces;

i) calculul și plata eronate ale ajutorului de deces de instituția care efectuează plata acestuia; Modificări (1)

j) nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata contribuției de asigurări sociale;

k) neplata de către angajator, timp de 3 luni consecutiv, în condițiile legii, a contribuției de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat;

l) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control ale CNPP, ale caselor teritoriale de pensii, precum și ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative și actele de evidență necesare în vederea stabilirii obligațiilor de asigurări sociale, precum și în vederea recuperării creanțelor prin executare silită; Doctrină (1)

m) nerespectarea prevederilor art. 161 alin. (1);

n) neplata, timp de 3 luni consecutiv, în condițiile legii, a contribuției de asigurări sociale datorate de asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV;

o) fapta persoanei de a nu transmite, timp de 3 luni consecutiv, la casele teritoriale de pensii, respectiv la casele de pensii sectoriale declarația nominală de asigurare;

p) fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioadă de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurat. Doctrină (1)

Art. 145. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Contravențiile prevăzute la art. 144 se sancționează după cum urmează: Jurisprudență

a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), g), i), m), n) și o); Modificări (1)

b) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), l) și p); Jurisprudență

c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cea prevăzută la lit. k).

(2) Nivelul amenzilor prevăzut la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 146. - Modificări (1), Jurisprudență

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 144 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 145 se fac de către organele de control ale CNPP, prin casele teritoriale de pensii, de către ANAF și unitățile sale subordonate, precum și de organele de control ale caselor de pensii sectoriale.

Art. 147. -

Amenzile contravenționale, aplicate potrivit prevederilor art. 145 și 146, constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 148. - Jurisprudență

(1) Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute la art. 144-146 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(2) Dispozițiile prezentei legi, referitoare la obligațiile față de bugetul asigurărilor sociale de stat, se completează cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 144 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, constituie contravenție următoarele fapte: [ Mai mult... ] 

.....
    35 Refuzul de prezentare adocumentelor justificative și de evidență contabilă este prevăzut ca și contravenție și în alte acte normative. Astfel, potrivit art. 305 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, constituie contravenție refuzul de apune la dispoziția organelor de control ale A.N.A.F. și ale caselor de asigurări adocumentelor justificative și a actelor de evidență necesare în vederea stabilirii obligațiilor la fond, iar potrivit art. 306 lit. a) din același act normativ, sancțiunea este amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. De asemenea, potrivit art. 144 lit. l) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, constituie contravenție refuzul de apune la dispoziția organelor de control ale CNPP, ale caselor teritoriale de pensii, precum și ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative și actele de evidență necesare în vederea stabilirii obligațiilor de asigurări sociale, precum și în vederea recuperării creanțelor prin executare silită. [ Mai mult... ] 
.....
    Potrivit art. 144 lit. p) din Legea nr. 263/2010, fapta persoanei de areține și de anu vira, pentru operioadă de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuția de asigurări sociale de pensie constituie contravenție. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Dispoziții generale
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Contribuția de asigurări sociale
Pensii
Alte drepturi de asigurări sociale
Casa Națională de Pensii Publice și casele de pensii sectoriale
Răspunderea juridică
Jurisdicția asigurărilor sociale
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții finale
Reviste:
"Reținerea la sursă" numită și "stopaj la sursă"
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...