Pensia de invaliditate | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pensii -
SECȚIUNEA a 4-a
Pensia de invaliditate Puneri în aplicare (1)

Art. 68. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

a) accidentelor de muncă și bolilor profesionale, conform legii; Jurisprudență, Reviste (1)

b) neoplaziilor, schizofreniei și SIDA; Jurisprudență

c) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la alin. (1), și persoanele care se află în situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c) și g). Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), și elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleași condiții în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă. Jurisprudență

Art. 69. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

În raport cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este: Jurisprudență

a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire; Jurisprudență

b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoîngrijire; Jurisprudență

c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă. Jurisprudență, Reviste (4)

Art. 70. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Criteriile și normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, după caz, cu avizul Ministerului Sănătății, care va fi adoptată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului alineat. Reviste (1)

(2) CNPP și casele de pensii sectoriale, prin intermediul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, după caz, organizează, îndrumă și controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 71. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Evaluarea capacității de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacității de muncă din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale, iar în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pentru evaluarea capacității de muncă, cererea și documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcție de domiciliul solicitantului, sau, după caz, la comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. Modificări (1), Jurisprudență

(3) În urma examinării clinice și analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacității de muncă și emite decizia medicală asupra capacității de muncă. În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională emit decizii medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor sau a Serviciului Român de Informații, după caz. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) În situația în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigații sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condițiile legii. Jurisprudență

(5) Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii și se comunică în termen de 5 zile de la emitere. În situațiile prevăzute la alin. (4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungește corespunzător. Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Decizia medicală asupra capacității de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestații sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, după caz. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(7) Comisiile medicale de contestații funcționează în cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacității de muncă și Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă. Jurisprudență, Reviste (1)

(8) Contestația prevăzută la alin. (6) se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluționarea contestației se comunică în termen de 5 zile de la data soluționării.

(9) Deciziile comisiilor medicale de contestații și ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații date în soluționarea contestațiilor prevăzute la alin. (8) pot fi atacate la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile de la comunicare. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(10) Deciziile medicale asupra capacității de muncă, precum și deciziile prevăzute la alin. (9) necontestate în termen rămân definitive. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 72. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În vederea efectuării de investigații și examinări de specialitate suplimentare, CNPP, prin instituțiile subordonate, poate încheia contracte de prestări de servicii medicale cu unități sanitare de specialitate, în condițiile legii.

Art. 73. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obișnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă au realizat stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Tabelul nr. 3

Vârsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă Stagiul de cotizare necesar (ani)
până la 20 ani 1
de la 20-23 ani 2
23-25 ani 3
25-29 ani 6
29-33 ani 9
33-37 ani 11
37-41 ani 14
41-45 ani 17
45-49 ani 20
49-53 ani 23
53-57 ani 25
57-60 ani 26
Peste 60 de ani 27

(2) Au dreptul la pensie de invaliditate și persoanele prevăzute la art. 58 lit. a) și b) și art. 59, dacă au realizat cel puțin jumătate din stagiul de cotizare necesar prevăzut în tabelul nr. 3. Puneri în aplicare (1)

Art. 74. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) și b), alin. (2), (3) și (4). Jurisprudență

Art. 75. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 și stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate. Jurisprudență

(2) Stagiul potențial rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă. Jurisprudență

Art. 76. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) În situația gradului III de invaliditate, stagiul potențial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74. Jurisprudență

(2) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiții de handicap preexistent calității de asigurat li se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiile de cotizare cerute de art. 58 și 59 și stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate. Jurisprudență

Art. 77. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizație pentru însoțitor, în cuantum fix. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(3) Indemnizația pentru însoțitor se suportă de la bugetul de stat.

Art. 78. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale periodic, în funcție de afecțiune, la intervale cuprinse între un an și 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau, după caz, de către comisiile centrale de expertiză medico-militară. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiză medico-militară emit o nouă decizie medicală asupra capacității de muncă, prin care se stabilește, după caz: Modificări (1)

a) menținerea în același grad de invaliditate;

b) încadrarea în alt grad de invaliditate;

c) redobândirea capacității de muncă. Jurisprudență

(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, emisă în urma revizuirii medicale. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plății pensiei, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) Revizuirea medicală se poate efectua și la cererea pensionarilor, dacă starea sănătății lor s-a îmbunătățit sau, după caz, s-a agravat.

(6) Decizia medicală asupra capacității de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleași proceduri de contestare și soluționare, conform prevederilor art. 71. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 79. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care: Jurisprudență

a) prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă; Jurisprudență

b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;

c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi. Jurisprudență

(2) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă sau al comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, după caz. Modificări (1)

Art. 80. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă, centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizării sunt obligatorii și definitive. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(2) Neprezentarea la Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă, la centrele regionale de expertiză medicală a capacității de muncă sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plății pensiei. Jurisprudență

(3) Suspendarea plății pensiei prevăzute la alin. (2) se face începând cu luna următoare celei în care neprezentarea s-a comunicat către casa teritorială de pensii sau către casa de pensii sectorială, după caz.

Art. 81. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Pensionarii de invaliditate, cu excepția celor prevăzuți la art. 79 alin. (1), sunt obligați să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, în vederea reintegrării socioprofesionale. Reviste (1)

(2) Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligației prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare constatării.

(3) Casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise. Modificări (1)

(4) Suspendarea plății pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.

Art. 82. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă. Jurisprudență

(2) În situația prevăzută la alin. (1) se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.

(3) Indemnizația pentru însoțitor prevăzută la art. 77 se menține și pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Or, după cum bine aobservat judecătorul de la Curtea de Apel, sunt incidente dispozițiile art. 70 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care stabilesc competențele pârâtului Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare aCapacității de Muncă în activitatea de expertiză medicală și recuperare acapacității de muncă, precum și cele cuprinse în art. 71 din același act normativ, care identifică procedura (condițiile și termenele) de contestare adeciziei medicale asupra capacității de muncă la organul emitent și, ulterior, la instanțele judecătorești. [ Mai mult... ] 

.....
    Or, după cum bine aobservat judecătorul de la Curtea de Apel, sunt incidente dispozițiile art. 70 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care stabilesc competențele pârâtului Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare aCapacității de Muncă în activitatea de expertiză medicală și recuperare acapacității de muncă, precum și cele cuprinse în art. 71 din același act normativ, care identifică procedura (condițiile și termenele) de contestare adeciziei medicale asupra capacității de muncă la organul emitent și, ulterior, la instanțele judecătorești. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Pensia pentru limită de vârstă
Pensia anticipată
Pensia anticipată parțială
Pensia de invaliditate
Pensia de urmaș
Calculul pensiilor
Stabilirea și plata pensiilor
Organizarea CNPP și a caselor de pensii sectoriale
Atribuțiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii și ale caselor de pensii sectoriale
Infracțiuni
Contravenții
Reviste:
Momentul încetării contractului de muncă în cazul pensiei de invaliditate de gradul III. Continuarea raportului de muncă, cu reducerea normei de muncă, doar în baza acordului expres al părților materializat într-un act adițional la contract/The employment contract termination date in the case of the 3rd degree inability pension. Continuation of the labour relations, with the reduction of the work time, only based on the express consent of the parties materialized in an addendum to the contract
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Opinie separată
Considerații privind expertiza tehnică judiciară de evaluare a capacității de muncă
Asigurări sociale. Contestarea deciziilor comisiilor medicale de contestații
Pensie de invaliditate. Cerere. Data acordării pensiei
Contestare decizie asupra capacității de muncă. Încadrare în grad de invaliditate. Expertiza judiciară. Inadmisibilitate
Considerații teoretice și practice referitoare la nulitatea de drept a contractului individual de muncă
Despre neconstituționalitatea prevederilor Codului Muncii referitoare la încetarea CIM pentru beneficiarii pensiei de invaliditate grad III
Pensie de invaliditate. Stagiu potențial. Îndeplinirea condițiilor referitoare la stagiul de cotizare necesar. Succesiuni de legi în timp
Dreptul la însoțitor sau asistent personal
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 680/2012 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
;
se încarcă...