LISTA cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiții speciale, în care se desfășoară următoarele activități | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2 -
LISTA
cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiții speciale, în care se desfășoară următoarele activități

1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi și muniții pentru următoarele operații:

a) manipularea materiilor explozive: docheri, docherimecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafață și artificieri; Jurisprudență

b) manipularea materiilor toxice și pulverulente, a produselor chimice și petrochimice, a cărbunilor și a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare; Jurisprudență

c) fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor;

d) fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții, locurile de muncă în care se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă în care se execută operații cu explozivi aromatici, la care angajații vin în contact direct cu aceștia;

e) asamblarea și dezasamblarea focoaselor, șuruburilor portamorsă și a detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;

f) asanarea terenurilor și a apelor de muniții, de produse pirotehnice, de materii explozive și mine;

g) operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a produselor pirotehnice;

h) delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare.

2. Activitatea din locurile de muncă încadrate în categoriile de risc radiologic III și IV din centrale nuclearoelectrice, unități de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unități de fabricare a combustibilului nuclear, unități de tratare și depozitare a deșeurilor radioactive, instalații radiologice și alte instalații nucleare Jurisprudență

3. Activitatea desfășurată în subteran la construcții hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum și de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri și galerii Reviste (3)

4. Activitatea desfășurată în subteran: lucrări de construcții, întreținere și reparații de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum și galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m

5. Activitățile desfășurate în subteran în cadrul metroului pentru: Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (5)

a) mecanic de locomotivă și ramă electrică de metrou;

b) mecanic ajutor de locomotivă și ramă electrică de metrou;

c) mecanic instructor.

6. Activitatea de revizie, întreținere, exploatare și reparație de la metrou, care se desfășoară 100% în subteran

7. Activitatea desfășurată de personalul din siguranța circulației, care îndeplinește funcția de mecanic de locomotivă și automotor, mecanic ajutor și mecanic instructor Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

8. Activitatea de exploatare portuară desfășurată de docheri și de docheri-mecanizatori

9. Activitatea desfășurată de personalul navigant din unitățile de transport maritim și fluvial, care lucrează în sala mașinilor de pe navele maritime și fluviale cu capacitate de peste 600 CP

10. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandri și chesonieri Jurisprudență

11. Activitatea desfășurată de personalul de pe platforme marine Jurisprudență

12. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funiculariști, tractoriști, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori Jurisprudență

13. Activitatea desfășurată la forajul sondelor de țiței și gaze: intervenții, probe de producție și reparații capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde și săparea puțurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operații speciale - pentru timpul efectiv lucrat la sondă; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu excepția turlelor rabatabile Jurisprudență

14. Reparații și întreținere la mori cu capacitate mai mare de 7.000 t Jurisprudență

15. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura - operații executate complet nemecanizat la țeavă, preluând priza din cuptorul de topire - și din țeava de sticlă greu fuzibilă Jurisprudență

16.

a) Prelucrarea topiturii de sticlă la mașini automate, semiautomate și prese; Jurisprudență

b) Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă; Jurisprudență

c) Cuptoarele pentru topirea sticlei.

17. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre și fibre de sticlă

18. Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:

a) cocserie: mașina de șarjare, așezarea și etanșarea ușilor, încălzirea bateriilor și a colectoarelor de gaze - platformele de pe bateriile de cocs și semicocs, scoaterea ușilor, transportul cocsului la stins, stingerea și sortarea cocsului;

b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea și încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate și fabricate;

c) arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;

d) operația de gudronare a lingotierelor.

19. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici și de sudură:

a) măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea și presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;

b) calcinarea cocsului de petrol și a antracitului;

c) prepararea smoalei, a electrografitului, precum și a deșeurilor crude și a antracitului și dozarea acestor componente;

d) coacerea, recoacerea, grafitarea și impregnarea electrozilor;

e) recuperarea produselor cărbunoase;

f) prelucrări mecanice pe mașini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitați și ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.

20. Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare Jurisprudență

21. Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de aglomerare: Jurisprudență

a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operațiile de la mașina de aglomerare, reintroducerea în flux a șarjei neaglomerate - retur, expediția aglomeratului;

b) încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operație ce se execută sub silozuri;

c) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, șarjarea, precum și topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;

d) prăjirea și aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum și granularea cuprului;

e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor și a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea și turnarea metalelor neferoase.

22. Activitatea desfășurată de personalul de la furnale:

a) încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operație ce se execută sub silozuri;

b) instalația de dozare și de încărcare a materialelor de șarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curățarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea și expandarea zgurii, precum și epurarea gazelor de furnal.

23. Activitatea desfășurată de personalul din oțelarii:

a) încărcarea cuptoarelor, precum și elaborarea oțelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalații de retopire sub zgură și tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puțin 5 t pe șarjă;

b) turnarea oțelului prin procedeul continuu și în lingouri la uzinele siderurgice;

c) pregătirea gropii de turnare, turnarea și evacuarea oțelului;

d) cazanele recuperatoare de la oțelăriile cu convertizoare.

24. Activitatea din turnătoriile de fontă, oțel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producție industrială continuă, în care se execută și operațiile de dezbatere sau de curățare a pieselor în hala de turnare

25. Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de laminare la cald:

a) încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea și refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea și sortarea la cald;

b) încărcarea și descărcarea cuptoarelor adânci - macarale Tiegler, precum și macaralele de la scoaterea oțelului din cuptoarele cu propulsie;

c) încălzirea țaglelor în cuptorul cu vatra înclinată pentru laminorul de 6 țoli, precum și încălzirea bandajelor și a discurilor pentru roțile de material rulant; încălzirea oțelului pentru laminare în cuptoare adânci;

d) încălzirea, scoaterea și transportul platinelor și al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;

e) extragerea manuală a oțelului cald pentru laminare din cuptoare sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie;

f) extragerea manuală a lingourilor sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al țaglelor de la cuptor la linia de laminare;

g) striparea lingourilor și curățarea cu flacără a lingourilor, bramelor și a țaglelor, precum și curățarea cu ciocane pneumatice a lingourilor și laminatelor.

26. Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane și prese de peste 200 kg/forță

27. Activitățile efectuate de zidari-șamotori:

a) zidirea și repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum și a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;

b) executarea la cald, la utilajele menționate mai sus, a operațiilor de zidire și de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată - activitate permanentă.

28. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la:

a) uscarea, prăjirea și distilarea minereurilor cinabrifere;

b) distilarea și purificarea mercurului în proces continuu; instalațiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargentifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargentifere;

c) electroliza cuprului și fabricarea industrială a pulberilor de cupru;

d) electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;

e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor și a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea și turnarea metalelor neferoase;

f) afinarea aurului și a argintului;

g) fabricarea pulberii de aluminiu;

h) fabricarea feroaliajului și a siliciului metalic.

29. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producția și prelucrarea plumbului, zincului și cositorului:

a) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, șarjarea, precum și topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;

b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb și turnarea de piese din aceste aliaje în procesul de fabricație industrială: topirea, elaborarea și rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;

c) fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;

d) metalurgia zincului;

e) personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră-viscoză.

30. Activitatea de tratare și acoperire a metalelor prin următoarele:

a) metalizarea cu nichel-carbonil;

b) instalațiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;

c) operațiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;

d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă și benzilor de oțel;

e) instalații de zincare a tablelor, țevilor și profilelor în industria metalurgică;

f) operații de încălzire, tratament termic și emailare prin pudrare a pieselor din fontă;

g) acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafața totală a pieselor care suferă această operație depășește 20 m2/oră.

31.

a) Fabricarea abrazivelor din cuarț - toate operațiile aferente procesului de fabricație;

b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului și finisarea pietrelor de polizor.

32. Activitatea de perforare, forare, împușcare și transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 m3 și autobasculante mai mari de 25 t

33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepția instalațiilor ermetizate

34. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la fabricarea și ambalarea negrului de fum

35. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice

36. Activitatea desfășurată în instalațiile care fabrică, vehiculează și depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic și de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat

37. Fabricarea acrilonitrilului și a derivaților cianici, în cazul în care se desfășoară în aceeași instalație; utilizarea în industrie a acrilonitrilului

38. Curățarea canalelor subterane care conțin substanțe foarte periculoase ori cancerigene din unitățile industriei chimice și petrochimice

39. Activitatea desfășurată în instalații de fabricație a benzenului și tetraclorurii de carbon

40. Activitatea desfășurată în instalația bitum - fabricarea, ambalarea, prepararea mixturilor asfaltice

41. Fabricarea fenolului

42. Activitatea desfășurată în instalațiile de fabricare a oxidului de etilenă

43. Activitatea desfășurată în instalațiile de electroliză pentru producerea clorului

44. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil și a policlorurii de vinil

45. Activitatea de fabricare a pesticidelor

46. Fabricarea și utilizarea industrială de alfa și betanaftilimină

47. Fabricarea și ambalarea benzidinei

48. Fabricarea hidrobenzenului

49. Dozarea manuală a antioxidanților, a acceleratorilor și a agenților de vulcanizare

50. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează în leprozerii

51. Fabricarea ferodourilor - toate operațiile; fabricarea și prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest - toate operațiile

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
LISTA cuprinzând personalul navigant din aviația civilă ale cărui locuri de muncă se încadrează în condiții speciale
LISTA cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiții speciale, în care se desfășoară următoarele activități
UNITĂȚILE care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în condiții speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr 1025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, cu modificările și completările ulterioare
LISTA cuprinzând profesiile din activitatea artistică ale căror locuri de muncă se încadrează în condiții speciale
VÂRSTE STANDARD de pensionare, stagii complete și stagii minime de cotizare
VÂRSTE STANDARD de pensionare, stagii complete și stagii minime de cotizare în specialitate, pentru cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale
SALARIUL MEDIU ANUAL
SALARIUL MINIM PE ȚARĂ
Reviste:
ÎCCJ: Din nou despre încadrarea unei activități în condiții speciale de muncă
Încadrararea în activități miniere pentru stabilirea condițiilor de pensionare
Admitere recurs în interesul legii. Activitate desfășurată în "unitate minieră". Încadrarea în condiții speciale de muncă. Legea nr. 263/2010 - art. 30 alin. (1) lit. a). Legea minelor nr. 85/2003 - art. 3 pct. 1.
Regimul de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale
Locuri de muncă încadrate în condiții speciale în cazul conducătorilor de autobuze și tramvaie?
;
se încarcă...