Jurisdicția asigurărilor sociale | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VIII Jurisdicția asigurărilor sociale

Art. 149. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (22)

(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestații, respectiv la comisiile de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (13)

(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicțional. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(3) Comisia Centrală de Contestații funcționează în cadrul CNPP. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(4) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

Art. 150. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Comisia Centrală de Contestații și comisiile de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații sunt organisme de verificare, care examinează și hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale și urmăresc aplicarea corectă a legislației referitoare la pensiile publice. Jurisprudență

(2) Organizarea, funcționarea și structura Comisiei Centrale de Contestații, respectiv a comisiilor de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, ministrului apărării naționale, ministrului administrației și internelor și directorului Serviciului Român de Informații, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În soluționarea contestațiilor, Comisia Centrală de Contestații și comisiile de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații adoptă hotărâri. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Termenul de soluționare a contestației este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. Jurisprudență, Reviste (6)

Art. 151. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9)

(1) Hotărârile Comisiei Centrale de Contestații, respectiv ale comisiilor de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații se comunică persoanelor în cauză și caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, după caz, în termen de 5 zile de la adoptare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate la instanța judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (9)

(3) Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) care nu au fost atacate la instanțele judecătorești în termenul prevăzut la alin. (2) sunt definitive. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 152. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (11)

Jurisdicția asigurărilor sociale se realizează prin tribunale și curți de apel. Jurisprudență

Art. 153. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (18)

Tribunalele soluționează în primă instanță litigiile privind:

a) modul de calcul și de depunere a contribuției de asigurări sociale; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

b) modul de stabilire a dobânzilor și penalităților de întârziere; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) înregistrarea, evidența și certificarea contribuției de asigurări sociale; Modificări (1)

d) hotărârile Comisiei Centrale de Contestații și ale comisiilor de contestații care funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații privind deciziile de pensie; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

e) deciziile comisiilor medicale de contestații și ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații date în soluționarea contestațiilor privind deciziile medicale asupra capacității de muncă; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale; Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

g) modul de stabilire și de plată a pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

h) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenție încheiate în baza prezentei legi; Jurisprudență

i) contestațiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi; Jurisprudență, Reviste (5)

j) alte drepturi și obligații de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 154. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(1) Cererile îndreptate împotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau împotriva caselor de pensii sectoriale se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul ori sediul reclamantul. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Celelalte cereri se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul pârâtul. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Art. 155. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

(1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Hotărârile curților de apel, precum și hotărârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen, sunt definitive și irevocabile. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 156. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicția asigurărilor sociale, se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă și ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 157. - Jurisprudență, Reviste (2)

Cererile în fața oricăror organe sau instanțe, precum și toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligații de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Pensii. Contestație decizie de pensionare. Plăți. Restituiri - Mădălina Moceanu
În conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) și (4) din Legea nr. 263/2010: „deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestații, respectiv la comisiile de contestații …”. În alin. 2) din același articol se prevede că: „procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicțional.”
În consecință, în vederea verificării legalității și temeiniciei deciziilor de pensionare emise de casele teritoriale de pensii, legea instituie o procedură administrativă obligatorie, prealabilă sesizării instanței de judecată.
[ Mai mult... ]

Renunțarea la procedura administrativă prealabilă și obligatorie, de examinarea deciziilor după publicarea Legii nr. 127/2019 - Marian Orzață
Potrivit art. 145. din Legea nr. 127/2019 - (1) Comisia Centrală de Contestații din cadrul CNPP, reglementată prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, își continuă activitatea până la soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor de pensie rămase nesoluționate la data publicării prezentei legi.
(2) Organizarea activității Comisiei Centrale de Contestații în vederea soluționării contestațiilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    În egală măsură, prin art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (M.Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010) s-a stabilit că „procedura de examinare adeciziilor (de pensie emise de casele teritoriale de pensii și de casele de pensii sectoriale – n.n.) supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicțional”. Deci, în materia deciziilor de pensie nu este vorba de un control administrativ-jurisdicțional, ci de procedura prealabilă, concretizată într-un recurs administrativ. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Ca urmare, având în vedere că, din punct de vedere teritorial, sunt incidente prevederile art. 154 alin. (2) din același act normativ, reclamanta învestind instanța de la sediul pârâtului, în temeiul art. 22 alin. (5) C. proc. civ. din 1865, se va stabili competența de soluționare acauzei în favoarea Tribunalului București, Secția litigii de muncă și asigurări sociale (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 3447/2013, www.legalis.ro). [ Mai mult... ] 

.....
    Cauza de față, având natura unui litigiu de asigurări sociale, intră în competența de primă instanță atribunalului, potrivit normei cuprinse în art. 153 lit. e) din Legea nr. 263/2010. [ Mai mult... ] 
.....
    Litigiul privind plata ajutoarelor sociale de care beneficiază polițiștii, cadrele militare și funcționarii publici cu statut special, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, este de competența tribunalului, ca instanță de litigii de muncă și asigurări sociale potrivit art. 2 lit. c) C. proc. civ. din 1865 și art. 153 lit. f) din Legea nr. 263/2010], și nu de competența instanței de contencios administrativ, care soluționează cererile privind drepturi salariale cuvenite unor funcționari publici în activitate (așa cum rezultă din art. 109 din Legea nr. 188/1999, care prevede: „Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcționarului public sunt de competența Secției de contencios administrativ și fiscal atribunalului, cu excepția situațiilor pentru care este stabilită expres prin lege competența altor instanțe) (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 2965/2013, www.scj.ro). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Dispoziții generale
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Contribuția de asigurări sociale
Pensii
Alte drepturi de asigurări sociale
Casa Națională de Pensii Publice și casele de pensii sectoriale
Răspunderea juridică
Jurisdicția asigurărilor sociale
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții finale
Reviste:
O soluție solomonică? Reflecții pe baza Deciziei nr. 956/2012 a Curții Constituționale privind neconstituționalitatea dispozițiilor art. 149 și art. 151 din Legea nr. 263/2010
Revizuire pensie. Caracterul definitiv al deciziei necontestate
Venituri pentru care s-au plătit cotele la CAS. Posibilitatea valorificării lor numai în cadrul procedurii de contestare a deciziei de pensionare
Este admisibilă contestația deciziei de pensie la instanță în absența hotărârii Comisiei Centrale de Contestații?
Conflict de muncă. Noțiune. Natura juridică a indemnizației cuvenită magistraților, cu vechime continuă în magistratură de 20 de ani, la data pensionării sau a eliberării din funcție pentru alte motive neimputabile. Admiterea excepției tardivității recursului
Procedura revizuirii pensiilor. Condiții. Obligativitatea formulării unei cereri de revizuire adresate casei de pensii înainte de sesizarea instanței. Compatibilitatea procedurii cu Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale
Pensie de invaliditate. Cerere. Data acordării pensiei
Efectele omisiunii angajatorului de a întocmi și depune declarațiile nominale de asigurare rectificative cu privire la drepturile și răspunderea asiguratului. Admitere recurs
Contestare decizie de pensionare. Necompetență generală. Respingerea ca inadmisibilă a cererii
Contestație privind refuzul casei teritoriale de pensii de a rezolva cererea de pensionare. Instanța competentă. Consecințele juridice ale refuzului nejustificat de soluționare a cererii de pensionare
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 956/2012 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 și 151 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
;
se încarcă...