Art 107 Stabilirea și plata pensiilor | Lege 263/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pensii - Stabilirea și plata pensiilor -
Art. 107.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (15), Comentarii expert (2)

(1) În situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (15)

(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data constatării diferențelor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (14)

(4) Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condițiile legii. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(5) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) și (4) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea. Jurisprudență, Reviste (9)

Acesta este un fragment din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Pensii. Revizuire - Mădălina Moceanu
Nici în cazul unor pretinse erori în privința modului de stabilire a pensiei, nici în cazul unor venituri sau stagii de cotizare nevalorificate sau incidente ulterior pensionării, legea nu permite valorificarea drepturilor pretinse decât cu respectarea procedurii legale, dreptul substanțial la revizuire sau la recalculare a pensiei fiind condiționat de fiecare dată de efectuarea unui demers administrativ: fie contestația prevăzută de art. 149 alin. 1, fie cererea de revizuire prevăzută de art. 107 alin. 1, fie cererea de recalculare prevăzută de art. 107 alin. 3 și 4 din Legea nr. 263/2010 – toate putând fi adresate numai casei teritoriale sau casei sectoriale de pensii de care aparține pensionarul.
Cum în speță reclamantul nu a contestat decizia pârâtei prin care aceasta s-a pronunțat asupra cererii de recalculare, precum și nici o altă decizie emisă anterior, și nici nu s-a adresat pârâtei cu o cerere de revizuire a pensiei stabilite prin această decizie ori prin altă decizie emisă anterior, acesta nu are dreptul de a i se stabili o pensie altfel decât în condițiile deciziilor necontestate ale pârâtei și în raport cu care nu a adresat acesteia nicio cerere de revizuire.
[ Mai mult... ]

Procedura revizuirii deciziilor de pensie. Distincția față de procedura contestației și cea a recalculării drepturilor de pensie - Mădălina Moceanu
Prin prevederile art.107 din Legea nr. 263/2010, legiuitorul a reglementat trei proceduri menite să asigure prevalența principiului contributivității, pe de o parte, proceduri care nu implică existența unor erori de calcul, respectiv posibilitatea recalculării pensiei prin valorificarea unor stagii de cotizare și venituri ce nu au fost inițial avute în vedere și recalcularea pensiei prin adăugarea unor stagii de cotizare realizate după data pensionării, iar pe de altă parte, posibilitatea revizuirii pensiei, pentru situația în care la calcularea acesteia au intervenit erori; faptul că decizia de pensie nu este contestată și caracterul ei definitiv nu împiedică revizuirea ei din oficiu sau la cererea asiguratului, având în vedere principiul contributivității, dar și împrejurarea că într-o jurisprudență constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că drepturile de pensie bazate pe contribuțiile asiguratului constituie un bun în sensul art.1 din Protocolul nr.1 la Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale astfel încât nu se poate admite ca asiguratul să primească o pensie mai mică decât cea cuvenită raportat la contribuțiile sale la fondul de asigurări sociale pentru motivul că nu a formulat în termen legal contestația împotriva deciziei de pensie, deși aceasta a fost greșit calculată de casa de pensii și să nu poată obține o înlăturare a acestor erori; ca urmare, în conformitate cu art.107 alin.1 din Legea nr. 263/2010, dacă nu se constată erorile chiar de către emitentul deciziei și nu se procedează la revizuirea din oficiu a pensiei, asiguratul beneficiar are posibilitatea să solicite revizuirea pensiei atunci când, ulterior stabilirii și/sau plății pensiei, constată că există o diferență între drepturile de pensie stabilite și/sau plătite și cele care consideră că i s-ar fi cuvenit în mod legal; în acest sens este însă necesar ca asiguratul să formuleze o cerere adresată casei de pensii iar în situația în care aceasta nu soluționează cererea printr-o decizie reclamantul este îndreptățit să sesizeze instanța în exercitarea dreptului său de acces la o instanță.
Extras din Decizia civila nr. 151/AS/24.06.2014, Curtea de Apel Constanta, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 263/2010:
Art 97 Calculul pensiilor
Art 98 Calculul pensiilor
Art 99 Calculul pensiilor
Art 100 Calculul pensiilor
Art 101 Calculul pensiilor
Art 102 Calculul pensiilor
Art 103 Stabilirea și plata pensiilor
Art 104 Stabilirea și plata pensiilor
Art 105 Stabilirea și plata pensiilor
Art 106 Stabilirea și plata pensiilor
Art 107 Stabilirea și plata pensiilor
Art 108 Stabilirea și plata pensiilor
Art 109 Stabilirea și plata pensiilor
Art 110 Stabilirea și plata pensiilor
Art 111 Stabilirea și plata pensiilor
Art 112 Stabilirea și plata pensiilor
Art 113 Stabilirea și plata pensiilor
Art 114 Stabilirea și plata pensiilor
Art 115 Stabilirea și plata pensiilor
Art 116 Stabilirea și plata pensiilor
Art 117 Stabilirea și plata pensiilor
Reviste:
Contestație decizie de pensionare. Recalcularea drepturilor de pensie prin luarea în considerare a sumelor menționate în adeverințele eliberate de angajator.
Principiul neretroactivității legii noi în operația de recalculare a dreptului la pensie deschis în baza unei legi abrogate
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010, coroborate cu dispozițiile art. 114 și art. 116 din același act normativ, în sensul stabilirii dacă legalitatea deciziei de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale este sau nu condiționată de suspendarea sau sistarea (anterioară ori concomitentă) pensiei printr-o decizie emisă de casele teritoriale/sectoriale de pensii
Condițiile revizuirii și ale recalculării pensiei ulterior stabilirii punctajului mediu anual prin hotărâre judecătorească definitivă
14. Jurisdicția asigurărilor sociale. Nulitatea apelului pentru nedeclararea în termen
Revizuire pensie. Caracterul definitiv al deciziei necontestate
Procedura revizuirii pensiilor. Condiții. Obligativitatea formulării unei cereri de revizuire adresate casei de pensii înainte de sesizarea instanței. Compatibilitatea procedurii cu Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale
Pensie de urmaș. Cerere de recalculare. Procedura administrativă prealabilă obligatorie
Venituri pentru care s-au plătit cotele la CAS. Posibilitatea valorificării lor numai în cadrul procedurii de contestare a deciziei de pensionare
Revizuire pensie/Pension review
;
se încarcă...