Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere

Modificări (6), Referințe (1), Proceduri (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin stabilește procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere.

(2) Examinarea pentru obținerea permisului de conducere se realizează potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea condițiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, și de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

În sensul prezentului ordin, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:

a) servicii publice comunitare - serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor organizate în cadrul instituției prefectului;

b) candidați - cetățenii români, străinii cu domiciliul sau reședința în România, precum și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European cu rezidența normală în România ori aflați la studii în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, care solicită examinarea pentru obținerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia; Modificări (3)

c) examinatori - ofițeri și agenți de poliție din cadrul serviciilor publice comunitare atestați potrivit art. 3;

d) examinare - verificarea cunoștințelor și aptitudinilor candidaților pentru obținerea dreptului de a conduce autovehicule și remorci pe drumurile publice, alcătuită din proba teoretică și proba practică;

e) proba teoretică - probă constând în indicarea variantelor de răspuns la întrebările generate de sistemul informatic;

f) proba practică - probă constând în efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului pe drumurile publice sau în poligon; Modificări (1)

g) data programării - data prezentării candidatului la ghișeul serviciului public comunitar competent, în vederea verificării documentelor, preluării imaginii faciale și stabilirii datei de susținere a probei practice; Modificări (1)

h) nerespectarea traseului în poligon - efectuarea eronată ori incompletă a unei probe sau depășirea limitelor poligonului;

i) lucrătorul din sala de examinare - agentul sau ofițerul de poliție din cadrul serviciului public comunitar, desemnat prin dispoziție a șefului serviciului public comunitar;

j) martor - persoană din rândul candidaților care asistă la efectuarea probei practice a examinării de către un alt candidat;

k) unități autorizate - școli de conducători auto autorizate în condițiile legii.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Examinarea se efectuează de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competență teritorială candidații își au, după caz, domiciliul, reședința sau rezidența normală, iar în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European care se află la studii în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competență teritorială se află instituția de învățământ. Modificări (1), Derogări (1), Proceduri (1)

(2) Examinarea la ambele probe se efectuează la același serviciu public comunitar. Modificări (2)

(3) Proba practică se susține numai cu examinatori atestați de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, denumită în continuare D.R.P.C.I.V. Aceștia pot fi diferiți pentru fiecare dintre componentele probei practice. Jurisprudență (1)

Art. 4. -

(1) Pentru susținerea probei teoretice se utilizează aplicația informatică realizată și gestionată de către D.R.P.C.I.V.

(2) Accesul candidaților la aplicația informatică se realizează pe baza unui bon de ordine care conține un cod de bare, înmânat de lucrătorii serviciilor publice comunitare la intrarea în sala de examinare. Codul de bare identifică testul de examen la care a răspuns un anumit candidat și are valabilitate doar în ziua emiterii.

(3) Proba practică se poate desfășura atât în localități, cât și în afara acestora, inclusiv după lăsarea serii, urmărindu-se, în limita posibilităților, parcurgerea traseului în diferite condiții de densitate a traficului și cu treceri dintr-o zonă de trafic în alta.

(4) Desfășurarea probei practice va fi întreruptă în cazul apariției unor condiții meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regulă, de reducerea vizibilității sub 100 metri, căderi abundente de precipitații, inundații, furtună ori viscol, urmând a fi reluată de îndată ce condițiile de circulație au revenit la normal. În situația în care, datorită acestor condiții, proba practică nu mai poate fi reluată în aceeași zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat în cel mai scurt timp posibil.

(5) În cazul apariției unei defecțiuni tehnice, desfășurarea probei practice se întrerupe, examinatorul consemnând la rubrica "Mențiuni" din anexa la testul de examen ora și punctajul de penalizare acumulat de candidat pe timpul conducerii autovehiculului care s-a defectat. Proba practică se reia odată cu înlocuirea autovehiculului, examenul continuându-se până la îndeplinirea cerințelor probei pentru categoria/subcategoria respectivă. În situația în care proba nu mai poate fi reluată în aceeași zi, conform programului normal de lucru, candidatul se reprogramează în cel mai scurt timp posibil. Modificări (1)

(6) În baza ordinului prefectului, proba practică poate fi susținută și în alte localități decât în municipiul reședință de județ. Pentru aceasta, infrastructura rutieră a localităților respective trebuie să permită parcurgerea unor trasee pe categorii diferite de drumuri care să cuprindă următoarele: intersecții și joncțiuni, intersecții cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, stații de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, zone cu circulație intensă cu minimum două benzi pe sens, piețe aglomerate, zone cu șiruri de vehicule parcate, iar circulația să fie reglementată prin semafoare, indicatoare și/sau marcaje rutiere.

Art. 5. -

(1) Proba teoretică se susține, de regulă, în limba română. Modificări (1)

(2) În cazul candidaților cetățeni români aparținând minorităților naționale, proba teoretică se poate susține, la cerere, în limba maternă, în condițiile art. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cazul străinilor și al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, proba teoretică se poate susține, la cerere, într-o limbă de circulație internațională. Modificări (2)

(4) Opțiunea privind limba de examinare se consemnează pe cererea-tip prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a).

Art. 6. - Modificări (1)

(1) La data programării, respectiv la data susținerii probelor de examen, candidații trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârstă, să fie apți din punct de vedere medical, să facă dovada pregătirii teoretice și practice prin cursuri organizate în condițiile legii și să nu se afle în una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanța de urgență. Modificări (1)

(2) Dosarul de examinare trebuie să conțină următoarele documente: Modificări (2)

a) cererea-tip, semnată de candidat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1; Modificări (1)

b) fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisă de unitatea autorizată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate; Modificări (2)

d) copia actului de identitate valabil;

e) chitanțele de plată a taxelor aferente obținerii permisului de conducere; Modificări (1)

f1) copia permisului de conducere ori a dovezii înlocuitoare cu drept de circulație; sau

f2) originalul permisului de conducere și traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere obținute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale ~Convenției~ asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 și ratificată de România prin Decretul ~nr. 318/1980~, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, dacă se solicită obținerea unor noi categorii/subcategorii;

g) documente care să facă dovada domiciliului sau reședinței în România, în cazul străinilor, ori a rezidenței normale sau a faptului că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European;

h) declarație notarială din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat - numai pentru străinii și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, precum și pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate care nu prezintă documentele prevăzute la lit. f1) sau f2), după caz;

i) acordul scris al părinților, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea cărora se află candidații cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani care solicită obținerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 și/sau B1;

j) documente care să facă dovada că se află în una dintre situațiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din ordonanța de urgență - numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (6) din același act normativ.

(3) Situația medicală a candidaților al căror aviz medical inițial, înscris pe fișa de școlarizare prevăzută la alin. (2) lit. b), a expirat se dovedește prin prezentarea fișei medicale-tip în original.

(4) În cazul în care se solicită obținerea mai multor categorii/subcategorii, fiecare dosar întocmit pentru categoria/subcategoria solicitată suplimentar va conține câte o copie a certificatului de cazier judiciar original prevăzut la alin. (2) lit. c). Modificări (2)

(5) În cazul străinilor și al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, certificatul de cazier judiciar prevăzut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliției Române, potrivit legii.

(6) În vederea obținerii unui nou permis de conducere pentru aceleași categorii/subcategorii deținute anterior, candidații aflați în una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din ordonanța de urgență trebuie să prezinte pentru programare la examinare documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-e), precum și: Modificări (1)

a) fișa medicală-tip;

b) copia hotărârii judecătorești de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupației de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, rămasă definitivă.

(7) Candidaților prevăzuți la alin. (6) li se aplică în mod corespunzător, după caz, dispozițiile alin. (2) lit. g) și h) și cele ale alin. (4) și (5). Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Proba teoretică și proba practică se susțin în zile diferite.

(2) Atunci când se solicită permise de conducere pentru mai multe categorii și/sau subcategorii, probele se pot susține în zile diferite, pentru fiecare categorie și/sau subcategorie de permis de conducere solicitată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Examinarea se efectuează numai după programarea candidaților în acest scop.

(2) Programarea se realizează pentru susținerea probei practice a examenului, în limita locurilor disponibile. Modificări (1)

(3) Programarea candidaților la primul examen se efectuează de către unitățile autorizate în care aceștia au urmat cursurile de pregătire teoretică și practică, prin utilizarea unei aplicații informatice puse la dispoziție gratuit de către D.R.P.C.I.V., în baza unui protocol.

(4) Programarea la primul examen realizată de unitatea autorizată trebuie efectuată cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data susținerii probei practice.

(5) Programarea se poate face și personal de către candidat, la sediul serviciului public comunitar.

(6) Pentru finalizarea programării realizate potrivit alin. (3) sau (5), candidații trebuie să prezinte personal dosarul de examinare constituit potrivit art. 6 alin. (2) sau, după caz, art. 6 alin. (6), precum și actul de identitate valabil în original și să parcurgă procedurile de preluare a semnăturii și a imaginii faciale. După verificare, dosarul se restituie candidatului.

(7) Proba teoretică se poate susține începând din ziua în care s-a efectuat programarea prevăzută la alin. (2) și până în ziua anterioară susținerii probei practice. Modificări (1)

(8) Programarea la proba practică se anulează, din oficiu, în situația în care candidatul nu promovează proba teoretică.

(9) Șeful serviciului public comunitar stabilește zilnic examinatorii care desfășoară activități de examinare. Repartizarea examinatorilor, câte unul pentru fiecare programator, se face de către sistemul informatic, în mod aleatoriu.

(10) Programatoarele și anexa la testul de examen se listează zilnic, de regulă la începutul programului de lucru. Anexa la testul de examen are conținutul prevăzut în anexa nr. 3.

(11) Reprogramarea pentru susținerea examenului se solicită personal de către candidați, la sediul serviciului public comunitar. Jurisprudență (1)

Art. 9. - Modificări (1)

Examinarea candidaților la proba teoretică se desfășoară în săli adecvate acestei activități, stabilite prin dispoziție a șefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului și avizul D.R.P.C.I.V. Avizul se acordă cu privire la echipamentele și comunicațiile asigurate de către D.R.P.C.I.V.

Art. 10. -

(1) Întrebările pe baza cărora se susține proba teoretică și răspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaborează și se administrează de către D.R.P.C.I.V. în mod unitar la nivelul întregii țări, prin intermediul unei aplicații informatice. Candidații își pot verifica cunoștințele teoretice printr-o aplicație pusă la dispoziția publicului de către D.R.P.C.I.V., în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.

(2) Proba teoretică cuprinde un număr diferențiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie/subcategorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele: Modificări (1)

a) pentru categoriile A și A1, testul cuprinde 20 de întrebări, timpul de soluționare fiind de 20 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 17 întrebări; Modificări (1)

b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb și Tv, testul cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluționare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 22 de întrebări;

c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E și DE, testul cuprinde 11 întrebări, timpul de soluționare fiind de 15 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 9 întrebări. Modificări (1)

(3) Candidatul este declarat respins dacă nu răspunde corect în timpul și la numărul minim de întrebări prevăzute la alin. (2), precum și în caz de fraudă sau de nerespectare a interdicțiilor și obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (6) și (7).

(4) Testele cuprind noțiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:

a) dispozițiile legale în materie de circulație rutieră, în special cele care vizează semnalizarea rutieră, regulile de prioritate și restricțiile de viteză;

b) conducătorul auto:

1. importanța unui comportament vigilent și a unei atitudini adecvate față de alți participanți la trafic;

2. funcțiile de percepție, de evaluare și de decizie, în special timpul de reacție și modificările comportamentului conducătorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri și medicamente cu influențe negative asupra conducerii unui autovehicul, a stărilor emoționale și a oboselii;

c) drumul: Modificări (1)

1. normele legale referitoare la respectarea distanțelor de siguranță dintre vehicule, distanței de frânare și ținutei de drum a vehiculului în diferite condiții meteorologice și în funcție de starea carosabilului;

2. riscurile de conducere legate de starea diferită a carosabilului și mai ales variațiile acestuia în funcție de condițiile atmosferice și de vizibilitate;

3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri și dispozițiile legale conexe;

4. securitatea rutieră în tunele;

d) ceilalți participanți la trafic:

1. riscurile specifice în raport cu lipsa de experiență a celorlalți participanți la trafic și cu categoriile de participanți la trafic cu vulnerabilitate sporită, cum sunt: copiii, pietonii, bicicliștii și persoanele cu mobilitate redusă;

2. riscurile inerente circulației și conducerii diferitelor tipuri de vehicule și condițiilor de vizibilitate pe care le au conducătorii acestora;

e) reglementări generale și diverse:

1. reglementări referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;

2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie să îl adopte conducătorul auto în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenești, precum acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anunțarea poliției și a ambulanței și altele asemenea, sau în cazul producerii unui accident din care au rezultat doar pagube materiale, cu aplicarea corespunzătoare a procedurilor de constatare amiabilă, precum și luarea altor măsuri pentru îndepărtarea sau diminuarea efectelor accidentului;

3. măsuri de securitate referitoare la încărcătura vehiculului și la persoanele transportate;

f) precauțiile care trebuie luate la părăsirea vehiculului;

g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defecțiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea mecanismului de direcție, instalației de frânare, sistemului de rulare, suspensiei, instalației de evacuare, precum și farurile, semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spălătoarele și ștergătoarele de parbriz, avertizorul sonor;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...