Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere

Modificări (6), Referințe (1), Proceduri (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

h) echipamentele de siguranță ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranță și a echipamentelor de siguranță pentru copii;

i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protecția mediului înconjurător: folosirea corespunzătoare a avertizorului sonor, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.

(5) Testele trebuie să cuprindă și noțiuni specifice categoriilor și subcategoriilor pentru care se susține examinarea, după cum urmează: Modificări (1)

A. pentru categoria A și subcategoria A1: Modificări (1)

a) folosirea echipamentelor de protecție, cum ar fi: mănușile, cizmele, îmbrăcămintea și casca;

b) vizibilitatea motocicliștilor pentru ceilalți participanți la trafic;

c) riscurile legate de diferitele condiții de circulație, acordându-se atenție și porțiunilor alunecoase de șosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, șinelor de tramvai etc.;

d) elementele mecanice legate de siguranța conducerii auto, acordându-se atenție și comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgență, curelei de transmisie și nivelului de ulei;

B. pentru categoriile C, CE, D și DE și subcategoriile C1, C1E, D1 și D1E: Modificări (1)

a) regulile referitoare la durata de conducere și perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 și (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificările ulterioare; utilizarea dispozitivului de înregistrare prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, cu modificările ulterioare;

b) regulile referitoare la tipul de transport: de mărfuri sau de călători;

c) documentele referitoare la vehicul și la transport, necesare pentru transportul național și internațional de mărfuri și călători;

d) comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoașterea măsurilor care trebuie luate după un accident sau un eveniment similar, mai ales a intervențiilor de evacuare a pasagerilor, precum și cunoștințe de bază în materie de prim ajutor;

e) măsurile de precauție care trebuie luate la scoaterea și înlocuirea roților;

f) regulile privitoare la masa și dimensiunea vehiculelor, precum și la dispozitivele de limitare a vitezei;

g) împiedicarea vizibilității conducătorului auto și a celorlalți participanți la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;

h) citirea unei hărți rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigație electronice, facultativ;

i) factorii de securitate privitori la încărcătura vehiculului: controlul încărcăturii - stivuire și fixare -, dificultăți legate de anumite tipuri de încărcături lichide, suspendate, sau altele asemenea, încărcarea și descărcarea mărfurilor și folosirea materialului de încărcare - numai pentru categoriile C și CE, respectiv pentru subcategoriile C1 și C1E;

j) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce privește transportul pasagerilor, confortul și siguranța călătorilor, transportul copiilor, controalele necesare înaintea plecării;

C. pentru categoriile C, CE, D, DE și Tr;

a) principiile de construcție și de funcționare a următoarelor elemente: motoare cu combustie internă, circuitul fluidelor, respectiv uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul de parbriz, circuitul carburantului, instalația electrică, instalația de aprindere, transmisia și elemente ale transmisiei precum ambreiajul, cutia de viteze, reductorul și altele asemenea;

b) instalația de ungere și protecția antigel;

c) principiile de construcție, montare, utilizare și întreținere a anvelopelor;

d) principiile, tipurile și funcționarea principalelor piese, atașarea, folosirea și întreținerea atentă a garniturilor de frână și a dispozitivelor de limitare a vitezei;

e) principiile, tipurile și funcționarea principalelor piese, atașarea, folosirea și întreținerea atentă a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE, DE și Tr;

f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a defecțiunilor;

g) întreținerea preventivă a vehiculelor și reparațiile curente necesare;

h) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce privește recepția, transportul și livrarea mărfurilor, conform condițiilor convenite, numai pentru categoriile C, CE și Tr.

Art. 11. -

(1) Testul de examen este precedat de 3 întrebări de acomodare. Indiferent de corectitudinea răspunsurilor la cele 3 întrebări de acomodare, candidatul va trece la soluționarea testului propriu-zis.

(2) Testul este generat de sistemul informatic prevăzut la art. 4 alin. (1), fiecare întrebare putând conține unul sau mai multe răspunsuri corecte. Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afișată, în ordinea apariției acestor întrebări, sau poate amâna răspunsurile, revenind ulterior asupra lor. Modificări (1)

(3) Examenul întrerupt datorită unor defecțiuni tehnice se reia de îndată ce au fost înlăturate cauzele acestora.

(4) Evaluarea răspunsurilor se aduce la cunoștința candidatului în mod direct, prin afișarea în timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general și a calificativului final. Pe ecran este afișat și contorul de timp.

(5) În timpul desfășurării probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale candidatului, care se tipăresc pe anexa la testul de examen.

(6) Cu ocazia susținerii probei teoretice candidaților le este interzis:

a) să folosească o altă limbă decât cea menționată în cererea-tip prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a); Proceduri (1)

b) să intre cu/să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau cu orice fel de obiecte, cu excepția celor prevăzute la alin. (7); Modificări (1)

c) să poarte discuții cu alți candidați;

d) să se prezinte la examen sub influența băuturilor alcoolice, a produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;

e) să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați.

(7) Cu ocazia susținerii probei teoretice candidații au următoarele obligații:

a) să aibă asupra lor dosarul de examinare constituit, după caz, potrivit art. 6 alin. (2) sau (6), precum și actul de identitate în original, în absența oricăruia dintre acestea accesul lor în sala de examen fiind interzis;

b) să selecteze, în vederea examinării, numai limba pentru care au optat și care a fost înscrisă în cererea-tip.

(8) Obligațiile lucrătorului de la ghișeul de programare și ale celui de la postul de înregistrare a candidatului sunt următoarele:

a) să stabilească identitatea candidatului pe baza actului de identitate valabil și să verifice exactitatea datelor introduse în sistemul informatic;

b) să elibereze candidatului codul de bare necesar accesului în sala de examinare și pentru susținerea testului informatic, în baza programării și a documentelor ce compun dosarul de examinare;

c) să îi instruiască pe candidați cu privire la interdicțiile și obligațiile prevăzute la alin. (6) și (7).

(9) Este interzisă desfășurarea probei teoretice atunci când în sala de examinare nu sunt prezenți cel puțin 2 candidați, cu excepția situației în care singurul candidat prezent este programat să susțină proba practică în ziua următoare. În această situație, examenul se desfășoară în prezența a 2 lucrători desemnați de șeful serviciului, făcându-se mențiuni în acest sens într-un registru special constituit. Modificări (1)

(10) Este interzisă desfășurarea probei teoretice în afara programului de lucru aprobat de conducerea instituției prefectului.

(11) Obligațiile lucrătorului din sala de examinare sunt următoarele:

a) să răspundă de securitatea sălii de examinare;

b) să verifice identitatea fiecărui candidat pe baza actului de identitate valabil, precum și dosarul de examinare al acestuia, și să îi repartizeze o stație de lucru funcțională;

c) să interzică accesul în sală al altor persoane decât candidații care posedă cod de bare valabil, în limita locurilor disponibile;

d) să nu permită accesul în sala de examen al candidaților aflați sub influența băuturilor alcoolice ori sub influența produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau al candidaților care prin comportamentul lor perturbă examinarea celorlalți candidați;

e) să nu permită accesul în sala de examen al candidaților care nu au asupra lor dosarul de examinare, al căror dosar este incomplet sau conține documente expirate;

f) să verifice respectarea de către candidați a opțiunii privind limba de examinare, aleasă cu ocazia completării cererii-tip;

g) să nu comunice candidaților răspunsurile la întrebările din testul de examen;

h) să consemneze într-un registru al sălii de examinare orice incident de întrerupere a examinării intervenit înainte de finalizarea examenului;

i) să întrerupă examinarea atunci când intervin defecțiuni tehnice și să dispună reluarea examinării după remedierea acestora;

j) să întrerupă examinarea candidaților care nu respectă interdicțiile prevăzute la alin. (6) și să îi scoată din sala de examinare;

k) să nu părăsească sala de examinare până la terminarea programului de lucru decât dacă este înlocuit de un alt lucrător;

l) să nu permită candidaților să părăsească sala de examinare decât după terminarea probei teoretice, fapt confirmat prin afișarea mesajului "Admis"/"Respins" pe ecranul de examinare. În cazul părăsirii voluntare a sălii înainte de finalizarea testului, candidaților respectivi li se interzice reintrarea în sală, rezultatul la proba teoretică fiind "Respins";

m) la terminarea probei, în cazul în care candidatul a fost declarat respins, să anuleze chitanța reprezentând contravaloarea taxei de examinare, care rămâne la dosar, și să efectueze mențiunile pe fișa de școlarizare.

(12) Atunci când apar erori de date ori erori legate de codul de bare, când camera care preia imaginea candidatului este nefuncțională sau atunci când candidații selectează greșit limba de examinare, examinarea poate fi întreruptă numai în faza inițială de verificare a datelor candidaților, precum și a întrebărilor de acomodare, până la începerea testului propriu-zis. Pentru erori legate de codul de bare, examinarea se reia după atribuirea unui nou cod de bare.

(13) Accesul în sala de examen este permis și persoanelor cu atribuții de control, numai însoțite de șeful serviciului public comunitar sau de înlocuitorul acestuia.

Art. 12. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Candidații declarați respinși se pot prezenta în vederea programării pentru o nouă examinare numai după o perioadă de cel puțin 15 zile de la data declarării ca respinși, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

(2) Candidații neprezentați se pot prezenta în vederea programării oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

(3) Candidații declarați admiși la proba teoretică, care nu se prezintă la proba practică într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii școlii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, sunt declarați respinși.

(4) În cazul depășirii termenului de un an de la data absolvirii școlii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, examinarea pentru obținerea permisului de conducere este condiționată de efectuarea unui nou curs de pregătire.

Art. 13. -

(1) Autovehiculele folosite la proba practică trebuie să fie din categoria celor pentru care se solicită obținerea permisului de conducere și trebuie să aibă caracteristicile prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Modificări (1)

a) să fie dotate cu dublă comandă la pedalele de ambreiaj și frână, cu excepția autovehiculelor cu transmisie automată, care se dotează cu dublă comandă numai la pedala de frână, precum și cu excepția motocicletelor;

b) să fie echipate cu oglinzi retrovizoare pentru candidat și examinator, iar pe caseta "ȘCOALA" să fie afișată vizibil mențiunea "EXAMEN";

c) să fie certificate de Registrul Auto Român pentru utilizarea în procesul de pregătire practică a candidaților desfășurat în unități autorizate în vederea obținerii permisului de conducere;

d) să aibă inspecția tehnică periodică valabilă, efectuată în condițiile legii;

e) să fie echipate pentru condiții de iarnă, atunci când condițiile meteo o impun;

f) să fie asigurate pentru daune cauzate terților, respectiv persoanelor aflate în interiorul autovehiculului cu ocazia desfășurării probei practice a examenului.

(3) În cazul neîndeplinirii oricărei condiții prevăzute la alin. (2), autovehiculul respectiv nu poate fi folosit la susținerea probei practice.

(4) Persoanele cu handicap fizic susțin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmității lor. Modificări (1)

(5) În timpul examenului, autovehiculele și remorcile nu vor fi încărcate. Modificări (1)

Art. 14. -

Traseele folosite la proba practică se stabilesc de către poliția rutieră și sunt, de regulă, altele decât cele folosite în procesul de instruire practică a cursanților. Traseele trebuie să fie stabilite astfel încât să permită examinatorului aprecierea deprinderilor și aptitudinilor necesare conducerii în siguranță a unui autovehicul și să corespundă criteriilor stabilite la art. 4 alin. (6).

Art. 15. -

(1) Proba practică de conducere a autovehiculelor din categoria A și subcategoria A1 se susține în poligoane având dimensiunile și dotările conform schiței prevăzute în anexa nr. 5. Mijloacele logistice necesare examinării la proba practică sunt asigurate de școala de conducători auto unde au fost efectuate cursurile de pregătire a candidatului. Modificări (1)

(2) Candidații minori cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani sunt examinați în prezența unui martor, care poate fi unul dintre părinți, tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căruia/căreia acesta se află.

(3) Proba practică realizată în poligon cuprinde următoarele manevre:

a) coborârea motocicletei de pe cric/suportul de sprijin cu motorul oprit și deplasarea acesteia pe o distanță de 5 m într-un spațiu cu lățimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alături de vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea în spațiul delimitat de marcajul lateral, nemenținerea în poziție verticală pe cele două roți sau neefectuarea probei se penalizează;

b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continuă, cu ajutorul motorului, a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spațiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continuă a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens și în celălalt, cu începerea execuției din partea stângă a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spațiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

d) deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distanțe de 50 m într-un spațiu cu lățimea de 0,5 m, cu brațul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spațiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

e) urcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin. Neefectuarea acestei manevre se penalizează.

(4) În timpul probei practice, examinatorul verifică următoarele aptitudini și modul de comportare specifice pentru categoria A, respectiv pentru subcategoria A1: Modificări (1)

a) pregătirea și controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranței circulației. Candidatul trebuie să facă dovada capacității de a se pregăti să conducă în siguranță, prin respectarea următoarelor cerințe:

1. să fie echipat cu echipamentul de protecție, cum ar fi mănușile, cizmele, îmbrăcămintea și casca de protecție;

2. să efectueze un control sumar al stării pneurilor, frânelor, direcției, comutatorului de oprire în caz de urgențe, în cazul în care există, lanțurilor, fluidelor precum uleiul de motor, lichidul de răcire și altele asemenea, luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de direcție și dispozitivului de avertizare sonoră;

b) manevre speciale ce urmează să fie testate în ceea ce privește siguranța rutieră:

1. așezarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin sau coborârea ei de pe cric/suportul de sprijin și deplasarea sa fără motor, mergând pe lângă vehicul;

2. parcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...