Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere

Modificări (6), Referințe (1), Reviste (2), Proceduri (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin stabilește procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere.

(2) Examinarea pentru obținerea permisului de conducere se realizează potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea condițiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, și de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Reviste (1)

În sensul prezentului ordin, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:

a) servicii publice comunitare - serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor organizate în cadrul instituției prefectului;

b) candidați - cetățenii români, străinii cu domiciliul sau reședința în România, precum și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European cu rezidența normală în România ori aflați la studii în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, care solicită examinarea pentru obținerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia; Modificări (3)

c) examinatori - ofițeri și agenți de poliție din cadrul serviciilor publice comunitare atestați potrivit art. 3;

d) examinare - verificarea cunoștințelor și aptitudinilor candidaților pentru obținerea dreptului de a conduce autovehicule și remorci pe drumurile publice, alcătuită din proba teoretică și proba practică;

e) proba teoretică - probă constând în indicarea variantelor de răspuns la întrebările generate de sistemul informatic;

f) proba practică - probă constând în efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului pe drumurile publice sau în poligon; Modificări (1)

g) data programării - data prezentării candidatului la ghișeul serviciului public comunitar competent, în vederea verificării documentelor, preluării imaginii faciale și stabilirii datei de susținere a probei practice; Modificări (1)

h) nerespectarea traseului în poligon - efectuarea eronată ori incompletă a unei probe sau depășirea limitelor poligonului;

i) lucrătorul din sala de examinare - agentul sau ofițerul de poliție din cadrul serviciului public comunitar, desemnat prin dispoziție a șefului serviciului public comunitar;

j) martor - persoană din rândul candidaților care asistă la efectuarea probei practice a examinării de către un alt candidat;

k) unități autorizate - școli de conducători auto autorizate în condițiile legii.

Art. 3. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Examinarea se efectuează de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competență teritorială candidații își au, după caz, domiciliul, reședința sau rezidența normală, iar în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European care se află la studii în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competență teritorială se află instituția de învățământ. Modificări (1), Derogări (1), Proceduri (1)

(2) Examinarea la ambele probe se efectuează la același serviciu public comunitar. Modificări (2)

(3) Proba practică se susține numai cu examinatori atestați de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, denumită în continuare D.R.P.C.I.V. Aceștia pot fi diferiți pentru fiecare dintre componentele probei practice. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 4. -

(1) Pentru susținerea probei teoretice se utilizează aplicația informatică realizată și gestionată de către D.R.P.C.I.V.

(2) Accesul candidaților la aplicația informatică se realizează pe baza unui bon de ordine care conține un cod de bare, înmânat de lucrătorii serviciilor publice comunitare la intrarea în sala de examinare. Codul de bare identifică testul de examen la care a răspuns un anumit candidat și are valabilitate doar în ziua emiterii.

(3) Proba practică se poate desfășura atât în localități, cât și în afara acestora, inclusiv după lăsarea serii, urmărindu-se, în limita posibilităților, parcurgerea traseului în diferite condiții de densitate a traficului și cu treceri dintr-o zonă de trafic în alta.

(4) Desfășurarea probei practice va fi întreruptă în cazul apariției unor condiții meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regulă, de reducerea vizibilității sub 100 metri, căderi abundente de precipitații, inundații, furtună ori viscol, urmând a fi reluată de îndată ce condițiile de circulație au revenit la normal. În situația în care, datorită acestor condiții, proba practică nu mai poate fi reluată în aceeași zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat în cel mai scurt timp posibil.

(5) În cazul apariției unei defecțiuni tehnice, desfășurarea probei practice se întrerupe, examinatorul consemnând la rubrica "Mențiuni" din anexa la testul de examen ora și punctajul de penalizare acumulat de candidat pe timpul conducerii autovehiculului care s-a defectat. Proba practică se reia odată cu înlocuirea autovehiculului, examenul continuându-se până la îndeplinirea cerințelor probei pentru categoria/subcategoria respectivă. În situația în care proba nu mai poate fi reluată în aceeași zi, conform programului normal de lucru, candidatul se reprogramează în cel mai scurt timp posibil. Modificări (1), Reviste (1)

(6) În baza ordinului prefectului, proba practică poate fi susținută și în alte localități decât în municipiul reședință de județ. Pentru aceasta, infrastructura rutieră a localităților respective trebuie să permită parcurgerea unor trasee pe categorii diferite de drumuri care să cuprindă următoarele: intersecții și joncțiuni, intersecții cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, stații de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, zone cu circulație intensă cu minimum două benzi pe sens, piețe aglomerate, zone cu șiruri de vehicule parcate, iar circulația să fie reglementată prin semafoare, indicatoare și/sau marcaje rutiere.

Art. 5. -

(1) Proba teoretică se susține, de regulă, în limba română. Modificări (1)

(2) În cazul candidaților cetățeni români aparținând minorităților naționale, proba teoretică se poate susține, la cerere, în limba maternă, în condițiile art. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cazul străinilor și al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, proba teoretică se poate susține, la cerere, într-o limbă de circulație internațională. Modificări (2)

(4) Opțiunea privind limba de examinare se consemnează pe cererea-tip prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a).

Art. 6. - Modificări (1)

(1) La data programării, respectiv la data susținerii probelor de examen, candidații trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârstă, să fie apți din punct de vedere medical, să facă dovada pregătirii teoretice și practice prin cursuri organizate în condițiile legii și să nu se afle în una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanța de urgență. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Dosarul de examinare trebuie să conțină următoarele documente: Modificări (2)

a) cererea-tip, semnată de candidat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1; Modificări (1)

b) fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisă de unitatea autorizată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate; Modificări (2)

d) copia actului de identitate valabil;

e) chitanțele de plată a taxelor aferente obținerii permisului de conducere; Modificări (1)

f1) copia permisului de conducere ori a dovezii înlocuitoare cu drept de circulație; sau

f2) originalul permisului de conducere și traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere obținute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale ~Convenției~ asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 și ratificată de România prin Decretul ~nr. 318/1980~, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, dacă se solicită obținerea unor noi categorii/subcategorii;

g) documente care să facă dovada domiciliului sau reședinței în România, în cazul străinilor, ori a rezidenței normale sau a faptului că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European;

h) declarație notarială din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat - numai pentru străinii și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, precum și pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate care nu prezintă documentele prevăzute la lit. f1) sau f2), după caz;

i) acordul scris al părinților, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea cărora se află candidații cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani care solicită obținerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 și/sau B1;

j) documente care să facă dovada că se află în una dintre situațiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din ordonanța de urgență - numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (6) din același act normativ.

(3) Situația medicală a candidaților al căror aviz medical inițial, înscris pe fișa de școlarizare prevăzută la alin. (2) lit. b), a expirat se dovedește prin prezentarea fișei medicale-tip în original.

(4) În cazul în care se solicită obținerea mai multor categorii/subcategorii, fiecare dosar întocmit pentru categoria/subcategoria solicitată suplimentar va conține câte o copie a certificatului de cazier judiciar original prevăzut la alin. (2) lit. c). Modificări (2)

(5) În cazul străinilor și al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, certificatul de cazier judiciar prevăzut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliției Române, potrivit legii.

(6) În vederea obținerii unui nou permis de conducere pentru aceleași categorii/subcategorii deținute anterior, candidații aflați în una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din ordonanța de urgență trebuie să prezinte pentru programare la examinare documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-e), precum și: Modificări (1)

a) fișa medicală-tip;

b) copia hotărârii judecătorești de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupației de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, rămasă definitivă.

(7) Candidaților prevăzuți la alin. (6) li se aplică în mod corespunzător, după caz, dispozițiile alin. (2) lit. g) și h) și cele ale alin. (4) și (5). Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Proba teoretică și proba practică se susțin în zile diferite.

(2) Atunci când se solicită permise de conducere pentru mai multe categorii și/sau subcategorii, probele se pot susține în zile diferite, pentru fiecare categorie și/sau subcategorie de permis de conducere solicitată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Examinarea se efectuează numai după programarea candidaților în acest scop.

(2) Programarea se realizează pentru susținerea probei practice a examenului, în limita locurilor disponibile. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Programarea candidaților la primul examen se efectuează de către unitățile autorizate în care aceștia au urmat cursurile de pregătire teoretică și practică, prin utilizarea unei aplicații informatice puse la dispoziție gratuit de către D.R.P.C.I.V., în baza unui protocol.

(4) Programarea la primul examen realizată de unitatea autorizată trebuie efectuată cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data susținerii probei practice.

(5) Programarea se poate face și personal de către candidat, la sediul serviciului public comunitar. Reviste (1)

(6) Pentru finalizarea programării realizate potrivit alin. (3) sau (5), candidații trebuie să prezinte personal dosarul de examinare constituit potrivit art. 6 alin. (2) sau, după caz, art. 6 alin. (6), precum și actul de identitate valabil în original și să parcurgă procedurile de preluare a semnăturii și a imaginii faciale. După verificare, dosarul se restituie candidatului.

(7) Proba teoretică se poate susține începând din ziua în care s-a efectuat programarea prevăzută la alin. (2) și până în ziua anterioară susținerii probei practice. Modificări (1)

(8) Programarea la proba practică se anulează, din oficiu, în situația în care candidatul nu promovează proba teoretică.

(9) Șeful serviciului public comunitar stabilește zilnic examinatorii care desfășoară activități de examinare. Repartizarea examinatorilor, câte unul pentru fiecare programator, se face de către sistemul informatic, în mod aleatoriu.

(10) Programatoarele și anexa la testul de examen se listează zilnic, de regulă la începutul programului de lucru. Anexa la testul de examen are conținutul prevăzut în anexa nr. 3.

(11) Reprogramarea pentru susținerea examenului se solicită personal de către candidați, la sediul serviciului public comunitar. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 9. - Modificări (1)

Examinarea candidaților la proba teoretică se desfășoară în săli adecvate acestei activități, stabilite prin dispoziție a șefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului și avizul D.R.P.C.I.V. Avizul se acordă cu privire la echipamentele și comunicațiile asigurate de către D.R.P.C.I.V.

Art. 10. - Reviste (1)

(1) Întrebările pe baza cărora se susține proba teoretică și răspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaborează și se administrează de către D.R.P.C.I.V. în mod unitar la nivelul întregii țări, prin intermediul unei aplicații informatice. Candidații își pot verifica cunoștințele teoretice printr-o aplicație pusă la dispoziția publicului de către D.R.P.C.I.V., în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.

(2) Proba teoretică cuprinde un număr diferențiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie/subcategorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele: Modificări (1)

a) pentru categoriile A și A1, testul cuprinde 20 de întrebări, timpul de soluționare fiind de 20 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 17 întrebări; Modificări (1)

b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb și Tv, testul cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluționare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 22 de întrebări;

c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E și DE, testul cuprinde 11 întrebări, timpul de soluționare fiind de 15 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 9 întrebări. Modificări (1)

(3) Candidatul este declarat respins dacă nu răspunde corect în timpul și la numărul minim de întrebări prevăzute la alin. (2), precum și în caz de fraudă sau de nerespectare a interdicțiilor și obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (6) și (7).

(4) Testele cuprind noțiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:

a) dispozițiile legale în materie de circulație rutieră, în special cele care vizează semnalizarea rutieră, regulile de prioritate și restricțiile de viteză;

b) conducătorul auto:

1. importanța unui comportament vigilent și a unei atitudini adecvate față de alți participanți la trafic;

2. funcțiile de percepție, de evaluare și de decizie, în special timpul de reacție și modificările comportamentului conducătorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri și medicamente cu influențe negative asupra conducerii unui autovehicul, a stărilor emoționale și a oboselii;

c) drumul: Modificări (1)

1. normele legale referitoare la respectarea distanțelor de siguranță dintre vehicule, distanței de frânare și ținutei de drum a vehiculului în diferite condiții meteorologice și în funcție de starea carosabilului;

2. riscurile de conducere legate de starea diferită a carosabilului și mai ales variațiile acestuia în funcție de condițiile atmosferice și de vizibilitate;

3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri și dispozițiile legale conexe;

4. securitatea rutieră în tunele;

d) ceilalți participanți la trafic:

1. riscurile specifice în raport cu lipsa de experiență a celorlalți participanți la trafic și cu categoriile de participanți la trafic cu vulnerabilitate sporită, cum sunt: copiii, pietonii, bicicliștii și persoanele cu mobilitate redusă;

2. riscurile inerente circulației și conducerii diferitelor tipuri de vehicule și condițiilor de vizibilitate pe care le au conducătorii acestora;

e) reglementări generale și diverse:

1. reglementări referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;

2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie să îl adopte conducătorul auto în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenești, precum acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anunțarea poliției și a ambulanței și altele asemenea, sau în cazul producerii unui accident din care au rezultat doar pagube materiale, cu aplicarea corespunzătoare a procedurilor de constatare amiabilă, precum și luarea altor măsuri pentru îndepărtarea sau diminuarea efectelor accidentului;

3. măsuri de securitate referitoare la încărcătura vehiculului și la persoanele transportate;

f) precauțiile care trebuie luate la părăsirea vehiculului;

g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defecțiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea mecanismului de direcție, instalației de frânare, sistemului de rulare, suspensiei, instalației de evacuare, precum și farurile, semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spălătoarele și ștergătoarele de parbriz, avertizorul sonor;

h) echipamentele de siguranță ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranță și a echipamentelor de siguranță pentru copii;

i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protecția mediului înconjurător: folosirea corespunzătoare a avertizorului sonor, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.

(5) Testele trebuie să cuprindă și noțiuni specifice categoriilor și subcategoriilor pentru care se susține examinarea, după cum urmează: Modificări (1)

A. pentru categoria A și subcategoria A1: Modificări (1)

a) folosirea echipamentelor de protecție, cum ar fi: mănușile, cizmele, îmbrăcămintea și casca;

b) vizibilitatea motocicliștilor pentru ceilalți participanți la trafic;

c) riscurile legate de diferitele condiții de circulație, acordându-se atenție și porțiunilor alunecoase de șosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, șinelor de tramvai etc.;

d) elementele mecanice legate de siguranța conducerii auto, acordându-se atenție și comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgență, curelei de transmisie și nivelului de ulei;

B. pentru categoriile C, CE, D și DE și subcategoriile C1, C1E, D1 și D1E: Modificări (1)

a) regulile referitoare la durata de conducere și perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 și (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificările ulterioare; utilizarea dispozitivului de înregistrare prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, cu modificările ulterioare;

b) regulile referitoare la tipul de transport: de mărfuri sau de călători;

c) documentele referitoare la vehicul și la transport, necesare pentru transportul național și internațional de mărfuri și călători;

d) comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoașterea măsurilor care trebuie luate după un accident sau un eveniment similar, mai ales a intervențiilor de evacuare a pasagerilor, precum și cunoștințe de bază în materie de prim ajutor;

e) măsurile de precauție care trebuie luate la scoaterea și înlocuirea roților;

f) regulile privitoare la masa și dimensiunea vehiculelor, precum și la dispozitivele de limitare a vitezei;

g) împiedicarea vizibilității conducătorului auto și a celorlalți participanți la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;

h) citirea unei hărți rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigație electronice, facultativ;

i) factorii de securitate privitori la încărcătura vehiculului: controlul încărcăturii - stivuire și fixare -, dificultăți legate de anumite tipuri de încărcături lichide, suspendate, sau altele asemenea, încărcarea și descărcarea mărfurilor și folosirea materialului de încărcare - numai pentru categoriile C și CE, respectiv pentru subcategoriile C1 și C1E;

j) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce privește transportul pasagerilor, confortul și siguranța călătorilor, transportul copiilor, controalele necesare înaintea plecării;

C. pentru categoriile C, CE, D, DE și Tr;

a) principiile de construcție și de funcționare a următoarelor elemente: motoare cu combustie internă, circuitul fluidelor, respectiv uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul de parbriz, circuitul carburantului, instalația electrică, instalația de aprindere, transmisia și elemente ale transmisiei precum ambreiajul, cutia de viteze, reductorul și altele asemenea;

b) instalația de ungere și protecția antigel;

c) principiile de construcție, montare, utilizare și întreținere a anvelopelor;

d) principiile, tipurile și funcționarea principalelor piese, atașarea, folosirea și întreținerea atentă a garniturilor de frână și a dispozitivelor de limitare a vitezei;

e) principiile, tipurile și funcționarea principalelor piese, atașarea, folosirea și întreținerea atentă a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE, DE și Tr;

f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a defecțiunilor;

g) întreținerea preventivă a vehiculelor și reparațiile curente necesare;

h) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce privește recepția, transportul și livrarea mărfurilor, conform condițiilor convenite, numai pentru categoriile C, CE și Tr.

Art. 11. -

(1) Testul de examen este precedat de 3 întrebări de acomodare. Indiferent de corectitudinea răspunsurilor la cele 3 întrebări de acomodare, candidatul va trece la soluționarea testului propriu-zis.

(2) Testul este generat de sistemul informatic prevăzut la art. 4 alin. (1), fiecare întrebare putând conține unul sau mai multe răspunsuri corecte. Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afișată, în ordinea apariției acestor întrebări, sau poate amâna răspunsurile, revenind ulterior asupra lor. Modificări (1)

(3) Examenul întrerupt datorită unor defecțiuni tehnice se reia de îndată ce au fost înlăturate cauzele acestora.

(4) Evaluarea răspunsurilor se aduce la cunoștința candidatului în mod direct, prin afișarea în timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general și a calificativului final. Pe ecran este afișat și contorul de timp.

(5) În timpul desfășurării probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale candidatului, care se tipăresc pe anexa la testul de examen.

(6) Cu ocazia susținerii probei teoretice candidaților le este interzis:

a) să folosească o altă limbă decât cea menționată în cererea-tip prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a); Proceduri (1)

b) să intre cu/să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau cu orice fel de obiecte, cu excepția celor prevăzute la alin. (7); Modificări (1)

c) să poarte discuții cu alți candidați;

d) să se prezinte la examen sub influența băuturilor alcoolice, a produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;

e) să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați.

(7) Cu ocazia susținerii probei teoretice candidații au următoarele obligații:

a) să aibă asupra lor dosarul de examinare constituit, după caz, potrivit art. 6 alin. (2) sau (6), precum și actul de identitate în original, în absența oricăruia dintre acestea accesul lor în sala de examen fiind interzis;

b) să selecteze, în vederea examinării, numai limba pentru care au optat și care a fost înscrisă în cererea-tip.

(8) Obligațiile lucrătorului de la ghișeul de programare și ale celui de la postul de înregistrare a candidatului sunt următoarele:

a) să stabilească identitatea candidatului pe baza actului de identitate valabil și să verifice exactitatea datelor introduse în sistemul informatic;

b) să elibereze candidatului codul de bare necesar accesului în sala de examinare și pentru susținerea testului informatic, în baza programării și a documentelor ce compun dosarul de examinare;

c) să îi instruiască pe candidați cu privire la interdicțiile și obligațiile prevăzute la alin. (6) și (7).

(9) Este interzisă desfășurarea probei teoretice atunci când în sala de examinare nu sunt prezenți cel puțin 2 candidați, cu excepția situației în care singurul candidat prezent este programat să susțină proba practică în ziua următoare. În această situație, examenul se desfășoară în prezența a 2 lucrători desemnați de șeful serviciului, făcându-se mențiuni în acest sens într-un registru special constituit. Modificări (1)

(10) Este interzisă desfășurarea probei teoretice în afara programului de lucru aprobat de conducerea instituției prefectului.

(11) Obligațiile lucrătorului din sala de examinare sunt următoarele:

a) să răspundă de securitatea sălii de examinare;

b) să verifice identitatea fiecărui candidat pe baza actului de identitate valabil, precum și dosarul de examinare al acestuia, și să îi repartizeze o stație de lucru funcțională;

c) să interzică accesul în sală al altor persoane decât candidații care posedă cod de bare valabil, în limita locurilor disponibile;

d) să nu permită accesul în sala de examen al candidaților aflați sub influența băuturilor alcoolice ori sub influența produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau al candidaților care prin comportamentul lor perturbă examinarea celorlalți candidați;

e) să nu permită accesul în sala de examen al candidaților care nu au asupra lor dosarul de examinare, al căror dosar este incomplet sau conține documente expirate;

f) să verifice respectarea de către candidați a opțiunii privind limba de examinare, aleasă cu ocazia completării cererii-tip;

g) să nu comunice candidaților răspunsurile la întrebările din testul de examen;

h) să consemneze într-un registru al sălii de examinare orice incident de întrerupere a examinării intervenit înainte de finalizarea examenului;

i) să întrerupă examinarea atunci când intervin defecțiuni tehnice și să dispună reluarea examinării după remedierea acestora;

j) să întrerupă examinarea candidaților care nu respectă interdicțiile prevăzute la alin. (6) și să îi scoată din sala de examinare;

k) să nu părăsească sala de examinare până la terminarea programului de lucru decât dacă este înlocuit de un alt lucrător;

l) să nu permită candidaților să părăsească sala de examinare decât după terminarea probei teoretice, fapt confirmat prin afișarea mesajului "Admis"/"Respins" pe ecranul de examinare. În cazul părăsirii voluntare a sălii înainte de finalizarea testului, candidaților respectivi li se interzice reintrarea în sală, rezultatul la proba teoretică fiind "Respins";

m) la terminarea probei, în cazul în care candidatul a fost declarat respins, să anuleze chitanța reprezentând contravaloarea taxei de examinare, care rămâne la dosar, și să efectueze mențiunile pe fișa de școlarizare.

(12) Atunci când apar erori de date ori erori legate de codul de bare, când camera care preia imaginea candidatului este nefuncțională sau atunci când candidații selectează greșit limba de examinare, examinarea poate fi întreruptă numai în faza inițială de verificare a datelor candidaților, precum și a întrebărilor de acomodare, până la începerea testului propriu-zis. Pentru erori legate de codul de bare, examinarea se reia după atribuirea unui nou cod de bare.

(13) Accesul în sala de examen este permis și persoanelor cu atribuții de control, numai însoțite de șeful serviciului public comunitar sau de înlocuitorul acestuia.

Art. 12. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Candidații declarați respinși se pot prezenta în vederea programării pentru o nouă examinare numai după o perioadă de cel puțin 15 zile de la data declarării ca respinși, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

(2) Candidații neprezentați se pot prezenta în vederea programării oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

(3) Candidații declarați admiși la proba teoretică, care nu se prezintă la proba practică într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii școlii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, sunt declarați respinși.

(4) În cazul depășirii termenului de un an de la data absolvirii școlii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, examinarea pentru obținerea permisului de conducere este condiționată de efectuarea unui nou curs de pregătire.

Art. 13. -

(1) Autovehiculele folosite la proba practică trebuie să fie din categoria celor pentru care se solicită obținerea permisului de conducere și trebuie să aibă caracteristicile prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Modificări (1)

a) să fie dotate cu dublă comandă la pedalele de ambreiaj și frână, cu excepția autovehiculelor cu transmisie automată, care se dotează cu dublă comandă numai la pedala de frână, precum și cu excepția motocicletelor;

b) să fie echipate cu oglinzi retrovizoare pentru candidat și examinator, iar pe caseta "ȘCOALA" să fie afișată vizibil mențiunea "EXAMEN";

c) să fie certificate de Registrul Auto Român pentru utilizarea în procesul de pregătire practică a candidaților desfășurat în unități autorizate în vederea obținerii permisului de conducere;

d) să aibă inspecția tehnică periodică valabilă, efectuată în condițiile legii;

e) să fie echipate pentru condiții de iarnă, atunci când condițiile meteo o impun;

f) să fie asigurate pentru daune cauzate terților, respectiv persoanelor aflate în interiorul autovehiculului cu ocazia desfășurării probei practice a examenului.

(3) În cazul neîndeplinirii oricărei condiții prevăzute la alin. (2), autovehiculul respectiv nu poate fi folosit la susținerea probei practice.

(4) Persoanele cu handicap fizic susțin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmității lor. Modificări (1)

(5) În timpul examenului, autovehiculele și remorcile nu vor fi încărcate. Modificări (1)

Art. 14. -

Traseele folosite la proba practică se stabilesc de către poliția rutieră și sunt, de regulă, altele decât cele folosite în procesul de instruire practică a cursanților. Traseele trebuie să fie stabilite astfel încât să permită examinatorului aprecierea deprinderilor și aptitudinilor necesare conducerii în siguranță a unui autovehicul și să corespundă criteriilor stabilite la art. 4 alin. (6).

Art. 15. -

(1) Proba practică de conducere a autovehiculelor din categoria A și subcategoria A1 se susține în poligoane având dimensiunile și dotările conform schiței prevăzute în anexa nr. 5. Mijloacele logistice necesare examinării la proba practică sunt asigurate de școala de conducători auto unde au fost efectuate cursurile de pregătire a candidatului. Modificări (1)

(2) Candidații minori cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani sunt examinați în prezența unui martor, care poate fi unul dintre părinți, tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căruia/căreia acesta se află.

(3) Proba practică realizată în poligon cuprinde următoarele manevre:

a) coborârea motocicletei de pe cric/suportul de sprijin cu motorul oprit și deplasarea acesteia pe o distanță de 5 m într-un spațiu cu lățimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alături de vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea în spațiul delimitat de marcajul lateral, nemenținerea în poziție verticală pe cele două roți sau neefectuarea probei se penalizează;

b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continuă, cu ajutorul motorului, a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spațiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continuă a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens și în celălalt, cu începerea execuției din partea stângă a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spațiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

d) deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distanțe de 50 m într-un spațiu cu lățimea de 0,5 m, cu brațul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spațiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

e) urcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin. Neefectuarea acestei manevre se penalizează.

(4) În timpul probei practice, examinatorul verifică următoarele aptitudini și modul de comportare specifice pentru categoria A, respectiv pentru subcategoria A1: Modificări (1)

a) pregătirea și controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranței circulației. Candidatul trebuie să facă dovada capacității de a se pregăti să conducă în siguranță, prin respectarea următoarelor cerințe:

1. să fie echipat cu echipamentul de protecție, cum ar fi mănușile, cizmele, îmbrăcămintea și casca de protecție;

2. să efectueze un control sumar al stării pneurilor, frânelor, direcției, comutatorului de oprire în caz de urgențe, în cazul în care există, lanțurilor, fluidelor precum uleiul de motor, lichidul de răcire și altele asemenea, luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de direcție și dispozitivului de avertizare sonoră;

b) manevre speciale ce urmează să fie testate în ceea ce privește siguranța rutieră:

1. așezarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin sau coborârea ei de pe cric/suportul de sprijin și deplasarea sa fără motor, mergând pe lângă vehicul;

2. parcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin;

3. executarea a cel puțin două manevre cu viteză mică, dintre care un slalom; aceasta ar trebui să permită evaluarea manevrării ambreiajului în combinație cu frâna, echilibrului, direcției vizuale și poziției pe motocicletă, precum și a poziției picioarelor pe rezemătoarele de picior;

4. executarea a cel puțin două manevre cu viteză mare, dintre care una în viteza a doua sau a treia, de cel puțin 30 km/h, și o manevră de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competenței privind poziția pe motocicletă, direcția vizuală, echilibrul, tehnici de menținere a direcției și de schimbare a vitezelor;

5. frânare: se execută cel puțin două exerciții de frânare, inclusiv frânarea de urgență la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competenței privind manevrarea frânei din față și a frânei din spate, direcția vizuală și poziția pe motocicletă.

(5) Descrierea manevrelor executate potrivit alin. (3) și alin. (4) lit. b) este prezentată în anexele nr. 6 și 7.

(6) Proba practică de conducere a motocicletei în poligon este promovată de candidații care într-un interval de 4 minute nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare. Modificări (1)

(7) Candidatul este declarat respins, indiferent de numărul punctelor de penalizare acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor, dacă:

- a căzut cu motocicleta;

- nu a respectat traseul în poligon.

(8) Candidatului nu i se permite susținerea probei practice dacă s-a prezentat fără să fie echipat cu echipamentul prevăzut la alin. (4) lit. a) pct. 1, urmând a fi reprogramat în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (2). Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (1)

În timpul probei practice, examinatorii urmăresc modul de comportare a candidaților, în funcție de categoria vehiculului, după cum urmează:

A. aptitudini și mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile B, BE și Tr, respectiv pentru subcategoria B1:

a) pregătirea și controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranței circulației. Candidații trebuie să facă dovada capacității de a se pregăti să conducă în siguranță, prin respectarea următoarelor cerințe:

1. să controleze vizual starea anvelopelor, blocurilor de lumini/semnalizare față/spate, catadioptrilor, precum și existența trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante și stingătorului de incendiu;

2. să controleze elementele legate de securitatea încărcării vehiculului: caroseria, obloanele de încărcare, modul de încărcare, stivuirea încărcăturii, numai pentru categoria BE sau Tr;

3. să controleze dispozitivul de cuplare și conexiunile instalației de frânare și ale instalației electrice între autovehicul și remorcă, numai pentru categoria BE sau Tr;

4. să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, funcționalitatea direcției, frânei, instalației de ungere/răcire, spălătorului de parbriz, luminilor, semnalizării și avertizorului sonor;

5. să regleze scaunul și tetierele, dacă este nevoie, pentru a obține o poziție corectă;

6. să regleze oglinzile retrovizoare și centurile de siguranță, dacă este cazul;

7. să se asigure că ușile sunt închise și să elibereze frâna de ajutor;

b) manevre speciale care trebuie testate în legătură cu siguranța circulației, pentru categoria B și subcategoria B1. Se asigură testarea modului de executare a cel puțin două manevre, dintre care o manevră de mers înapoi, dintre următoarele:

1. să efectueze o manevră de mers înapoi, menținând o traiectorie rectilinie, sau să efectueze o manevră de mers înapoi cu un viraj la dreapta ori la stânga, în locuri amenajate sau unde există posibilitatea;

2. să facă o manevră de întoarcere;

3. să parcheze vehiculul și să se repună în mișcare dintr-un loc de staționare paralel, oblic sau perpendicular, mergând pe direcția înainte ori înapoi, pe teren neted, în pantă sau în rampă;

4. să frâneze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgență este facultativă;

c) manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al siguranței circulației, pentru categoria BE sau Tr:

1. să efectueze cuplarea și decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul trăgător; manevra trebuie să înceapă cu autovehiculul și remorca sau semiremorca în staționare, aflate unul lângă celălalt în spații amenajate;

2. să meargă pe direcția înapoi, descriind astfel o curbă prestabilită;

3. să parcheze în siguranță pentru încărcare/descărcare;

d) comportamentul în trafic. Candidații trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situații normale de trafic, în condiții de siguranță completă și cu precauțiile necesare, astfel:

1. să părăsească un loc de staționare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum lateral;

2. să folosească drumuri drepte, să întâlnească vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

3. să abordeze curbe;

4. să pătrundă și să traverseze intersecții și joncțiuni;

5. să schimbe direcția: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de circulație;

6. să intre/să iasă pe/de pe o autostradă sau o altă cale similară, dacă este cazul; să treacă de pe banda de accelerare/ieșire pe banda de decelerare;

7. să depășească alte vehicule, obstacole, mașini staționate, să fie depășiți de alte vehicule, dacă este cazul;

8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecții cu sens giratoriu, treceri la nivel, stații de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum și circulația în tunele;

9. să fie precauți și să ia măsurile de siguranță înainte de coborârea din vehicule;

B. aptitudini și mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tb și Tv, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 și D1E:

a) pregătirea și controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al siguranței traficului. Candidații trebuie să facă dovada capacității de a se pregăti pentru conducerea în siguranță, prin respectarea următoarelor cerințe:

1. să verifice vizual, în ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea roților, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a blocurilor de lumini/semnalizare față/spate, a catadioptrilor, precum și existența trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante și a stingătorului de incendiu;

2. să controleze elementele de securitate legate de încărcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de încărcare, mecanismul de încărcare, dacă este cazul, sistemul de închidere a cabinei, modul de încărcare, fixarea încărcăturii, numai pentru categoriile C, CE și Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 și C1E;

3. să controleze mecanismul de cuplare și conexiunile instalației de frânare și instalației electrice, numai pentru categoriile CE, DE, Tr și Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E și D1E;

4. să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, funcționalitatea mecanismului de direcție, a instalației de frânare, a instalației de ungere/răcire, a luminilor, semnalizării și a avertizorului sonor;

5. să cunoască și să urmărească aparatura de înregistrare a vitezei;

6. să regleze scaunul și tetierele pentru a obține o poziție corectă, după caz;

7. să regleze oglinzile retrovizoare, să cupleze, după caz, centura de siguranță și să elibereze frâna de ajutor;

8. să fie capabili să ia măsurile speciale pentru securitatea vehiculului, să controleze caroseria remorcii, ușile de serviciu, ieșirile de urgență, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingătoarele și alte echipamente de siguranță, numai pentru categoriile D, DE, Tb, Tv și Tr, respectiv pentru subcategoriile D1 și D1E;

9. să citească o hartă rutieră, facultativ;

b) manevre speciale care trebuie testate pentru siguranța circulației:

1. să efectueze cuplarea și decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul trăgător, numai pentru categoriile CE, DE, Tr și Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E și D1E; manevra trebuie să înceapă cu autovehiculul și remorca în staționare unul lângă altul, în locuri amenajate sau unde există posibilitatea și nu se încalcă o regulă de circulație;

2. să meargă pe direcția înapoi, astfel încât să realizeze descrierea unei curbe prestabilite;

3. să parcheze în mod sigur pentru a încărca/descărca pe o rampă/pe un chei de descărcare sau pe o instalație asemănătoare, numai pentru categoriile C, CE și Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 și C1E;

4. să parcheze pentru a lăsa să urce sau să coboare în siguranță călătorii unui autobuz, numai pentru categoriile D, DE, Tb și Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 și D1E;

c) comportamentul în trafic. Candidații trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situații normale de trafic, în condiții de deplină siguranță și luând toate precauțiile necesare, astfel:

1. să părăsească un loc de staționare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum fără prioritate;

2. să folosească drumuri drepte, să se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

3. să abordeze curbe;

4. să pătrundă și să traverseze intersecții și joncțiuni;

5. să schimbe direcția: să vireze la dreapta și la stânga, să schimbe banda de circulație;

6. să intre/să iasă pe/de pe autostradă sau pe/de pe drumuri similare, dacă este cazul; intrare de pe banda de accelerare și ieșire pe banda de decelerare;

7. să depășească alte vehicule, obstacole, mașini care staționează, să fie depășiți de alte vehicule, dacă este cazul;

8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecții cu sens giratoriu, treceri la nivel, stații de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum și circulația în tunele;

9. să fie precauți și să ia măsurile de siguranță înainte de coborârea din vehicule.

Art. 17. -

Evaluarea probei practice se efectuează după următoarele criterii:

a) evaluarea ține cont de ușurința candidatului de a utiliza diferitele comenzi ale autovehiculului și de stăpânirea de care dă dovadă în încadrarea în trafic în deplină siguranță. Greșelile de conducere sau comportamentul periculos care amenință siguranța imediată a vehiculului de examen, a călătorilor sau a altor participanți la trafic, fie că au necesitat sau nu intervenția examinatorului, vor fi sancționate cu acordarea calificativului "Respins", examinatorul având libertatea de a hotărî dacă se impune continuarea examinării până la expirarea timpului afectat probei practice;

b) în timpul evaluării, examinatorul acordă o atenție deosebită comportamentului preventiv și calm adoptat de candidați la volan, ținând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat și ferm, în deplină siguranță, în raport cu starea drumului, condițiile meteorologice, acțiunile celorlalte vehicule și ale celorlalți participanți la trafic, în special ale celor cu vulnerabilitate sporită, cum ar fi: copiii, pietonii, bicicliștii și persoanele cu mobilitate redusă; de asemenea, se va ține seama de capacitatea de anticipare și, după caz, de soluționare a situațiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor;

c) în plus față de elementele prevăzute la lit. a) și b), examinatorul evaluează candidatul cu privire la:

1. stăpânirea vehiculului, ținând cont de următoarele: folosirea corectă a scaunului, a tetierelor și a centurii de siguranță; utilizarea corectă a farurilor; folosirea corectă a ambreiajului, a schimbătorului de viteze, a accelerației, a frânei și menținerea direcției, numai pentru categoriile BE, C, CE, DE și, respectiv, pentru subcategoriile C1, C1E și D1E; confortul călătorilor, care implică conducerea calmă, fără accelerări brutale sau frânări bruște, numai pentru categoriile D, DE, Tb și Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 și D1E; Modificări (1)

2. conducerea judicioasă și cu grijă pentru mediul înconjurător, ținând cont de turația motorului, de treptele de viteză, de frână și de accelerație, numai pentru categoriile BE, C, CE, D, DE și Tr, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 și D1E; Modificări (1)

3. capacitatea de observație: observația panoramică, folosirea corectă a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanță mare, medie și mică;

4. prioritate/cedarea trecerii: acordarea priorității în intersecții și joncțiuni, cedarea trecerii în celelalte situații, precum schimbarea direcției de mers sau a benzii de circulație ori executarea manevrelor particulare;

5. încadrarea corectă pe drum, pe benzile de circulație, în intersecțiile cu sens giratoriu, în curbe, în funcție de tipul și de caracteristicile vehiculului; preselectarea benzilor;

6. distanța de siguranță: menținerea unei distanțe adecvate în față și în spate, menținerea unei distanțe adecvate față de ceilalți participanți la trafic;

7. viteză: respectarea limitelor maxime de viteză; adaptarea vitezei la condițiile meteorologice și de circulație și, dacă este cazul, la limitele maxime de viteză, menținerea unei viteze care să permită oprirea la distanță vizibilă și în siguranță; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeași categorie;

8. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicațiilor polițiștilor rutieri, luarea în considerare a indicatoarelor rutiere, respectarea semnificației marcajelor rutiere;

9. semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare și corecte; reacția corectă la toate semnalele date de ceilalți participanți la trafic;

10. frânare și oprire; încetinire la timp, frânare și oprire în funcție de împrejurări; anticipare; folosirea diverselor posibilități de frânare sau a celor de reducere a vitezei, altele decât frâna de serviciu, numai pentru categoriile C, CE, D și DE.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) În cadrul probei practice de conducere a vehiculului în traseu, examinatorii sunt obligați:

a) să nu modifice locul de plecare la proba practică, comunicat candidaților;

b) să verifice identitatea candidaților pe baza actului de identitate valabil, dosarul de examen, prezența în programatorul de examen, precum și starea tehnică a vehiculelor cu care se efectuează proba practică;

c) să consemneze în anexa la testul de examen, sub semnătură, mențiunile referitoare la candidații declarați admiși la proba teoretică care nu se prezintă la proba practică;

d) să explice candidaților modul de desfășurare a probei și să le comunice clar și din timp traseul ce urmează a fi parcurs;

e) să asigure prezența în vehicul cel puțin a unui martor pe timpul examinării fiecărui candidat;

f) să nu permită accesul în vehicul al altor persoane, cu excepția candidaților, a martorilor sau a persoanelor cu atribuții de control;

g) să nu permită transmiterea de indicații și sfaturi candidatului în timpul examinării;

h) să urmărească cu atenție modul de efectuare a manevrelor de conducere a vehiculului, să intervină în situații deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulație;

i) să nu angajeze cu candidații discuții de altă natură decât cele legate de executarea probelor respective;

j) să nu indice candidaților efectuarea unor manevre care ar încălca regulile de circulație sau semnalizarea rutieră;

k) să nu întrerupă desfășurarea examenului în mod nejustificat;

l) să manifeste obiectivitate în aprecierea cunoștințelor și în acordarea calificativelor, având o comportare civilizată față de candidați.

(2) Supravegherea modului de desfășurare a probei practice a examenului se poate efectua și cu mijloace tehnice, cu avizul D.R.P.C.I.V.

Art. 19. - Modificări (1)

Timpul afectat probei practice trebuie să fie de minimum 25 de minute pentru categoriile B, BE și subcategoria B1 și de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii și subcategorii, cu excepția categoriei A și subcategoriei A1, care sunt reglementate la art. 15 alin. (6), iar distanța parcursă trebuie să fie suficientă pentru ca examinatorul să poată aprecia aptitudinile și comportamentul candidaților. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregătirea vehiculului, verificarea tehnică a vehiculului privind siguranța circulației, manevrele speciale și anunțarea rezultatului probei.

Art. 20. -

(1) Neîndeplinirea obligațiilor și neexecutarea corectă a manevrelor prevăzute la art. 16 se penalizează de către examinator prin consemnarea, pe fila "verso" a anexei la testul de examen, a literei "I" în căsuțele corespunzătoare regulii încălcate, ori de câte ori s-a constatat acea greșeală.

(2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regulă încălcată se realizează prin înmulțirea punctelor de penalizare cu numărul de greșeli consemnate de examinator.

Art. 21. -

(1) Candidatul care cumulează cel mult 20 de puncte de penalizare în timpii prevăzuți la art. 19 este declarat admis la proba practică.

(2) Candidatul care a depășit punctajul maxim de penalizare înaintea expirării timpilor prevăzuți la art. 19 este declarat respins.

Art. 22. -

Contestațiile la probele de examen în vederea obținerii permisului de conducere se soluționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Restricțiile medicale, adaptările obligatorii ale autovehiculelor și aspectele administrative se înscriu la rubrica "Restricții" din permisul de conducere, potrivit codurilor comunitare armonizate prevăzute în anexa nr. 8.

(2) Restricțiile medicale se înscriu, potrivit reglementărilor legale, în fișa medicală-tip, precum și în fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, prevăzută în anexa nr. 2, de către medicul autorizat, în condițiile legii.

(3) Adaptările obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de către persoane cu anumite dizabilități se stabilesc de către unitatea autorizată să efectueze pregătirea candidatului, cu viza unității de asistență medicală ambulatorie de specialitate autorizate care a emis fișa medicală pentru persoana respectivă.

(4) Codurile aferente aspectelor administrative prevăzute în anexa nr. 8 se stabilesc și se înscriu în permisul de conducere, potrivit prezentului ordin, de către personalul serviciilor publice comunitare.

(5) Cu ocazia preschimbării unor permise de conducere emise de alte state membre ale Uniunii Europene, restricțiile înscrise în acestea se preiau în permisele de conducere preschimbate.

(6) În cazul în care un candidat promovează proba de verificare a aptitudinilor și comportamentului pe un vehicul cu transmisie automată, acest lucru se înregistrează pe orice permis eliberat pe baza unei astfel de examinări. Permisele cu această mențiune se utilizează doar pentru conducerea vehiculelor cu transmisie automată. Vehicul cu transmisie automată înseamnă un vehicul în care raportul de angrenare între motor și roți poate fi variat doar prin folosirea pedalei de accelerație sau a celei de frână. În cazul vehiculelor din categoria A și subcategoria A1, vehicul cu transmisie automată înseamnă un vehicul care nu are pedală de ambreiaj sau manetă.

Art. 24. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 25. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 17 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

*

Prezentul ordin transpune prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a) și e), art. 11 alin. (6), ale anexelor I și II la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006. Modificări (2)

Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș

București, 8 decembrie 2010.

Nr. 268.

ANEXA Nr. 1 Modificări (3)

Domnule șef de serviciu,

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul/reședința/rezidența normală în România, localitatea . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria . . . . . nr. . . . . . . , eliberat de . . . . . . la data de |_|_|_|_| - |_|_| - |_|_| (anul) (luna) (ziua), valabil până la data de |_|_|_|_| - |_|_| - |_|_| (anul) (luna) (ziua), CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, solicit prezentarea la examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria/subcategoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menționez că pregătirea necesară susținerii acestui examen am efectuat-o:
- în cadrul Școlii de pregătire a conducătorilor de autovehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu instructorul auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexez dosarul de examinare, care cuprinde:
[ ] 1. fișa de școlarizare;
[ ] 2. certificat de cazier judiciar;
[ ] 3. copia actului de identitate;
[ ] 4. chitanțe de plată a taxelor aferente obținerii permisului de conducere și, după caz*):
[ ] 5. copia permisului de conducere sau dovada înlocuitoare cu drept de circulație;
[ ] 6. permisul de conducere și traducerea legalizată a acestuia;
[ ] 7. documente care să facă dovada stabilirii domiciliului, reședinței sau rezidenței normale în România, în condițiile legii, ori care să ateste că cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European se află la studii în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni;
[ ] 8. declarație notarială;
[ ] 9. copia hotărârii judecătorești de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupației de conducător de vehicule.
Solicit [ ]/Nu solicit [ ] editarea permisului de conducere.
Solicit examinarea teoretică în limba engleză [ ] franceză [ ] germană [ ] (pentru cetățenii străini și pentru cetățenii
statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European).
Solicit examinarea teoretică în limba maternă maghiară [ ] germană [ ]
Data: |_|_|_|_| - |_|_| - |_|_| (anul) (luna) (ziua),
Semnătura . . . . . . . . . . . . .

*) Documentele prevăzute la pct. 5-9 se solicită doar în următoarele situații:

- la pct. 5, pentru cetățenii care solicită obținerea unor noi categorii și/sau subcategorii;

- la pct. 6, pentru cetățenii care au obținut permis de conducere în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Convenției asupra circulației rutiere de la Viena sau în statele care au încheiate acorduri în acest sens cu România;

- la pct. 7, pentru cetățenii străini care și-au stabilit domiciliul sau reședința în România, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, cu rezidența normală în România ori aflați la studii în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni;

- la pct. 8, pentru cetățenii străini și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, precum și pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate care nu prezintă documentul prevăzut la pct. 6. Din declarația notarială trebuie să rezulte că solicitantul nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat;

- la pct. 9, pentru cei aflați în situațiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 195/2002~ privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

- față -

Instituția Prefectului Județului

Serviciul public comunitar regim permise de conducere

și înmatriculare a vehiculelor

Nr. .......... din ..................................

(se completează de către reprezentanții instituției Prefectului)
Nr. crt. Data programării la examen Gradul profesional, numele și prenumele lucrătorului care a primit și verificat dosarul Rezultatul examenului Categoria/ subcategoria obținută Data obținerii categoriei/ subcategoriei Semnătura examinatorului
Proba teoretică Proba practică
1
2
3
4
5
6

ȘCOALA DE PREGĂTIRE A CONDUCĂTORILOR

DE AUTOVEHICULE .............................................................

(nr. autorizației, emitent, data eliberării, valabilitatea)

FIȘA DE ȘCOLARIZARE PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR
Nr. ................ din ..............................
(se Înregistrează în registrul de evidență al școlii)

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Motivul emiterii:
[ ] EXAMEN PENTRU OBȚINERE PERMIS
[ ] EXAMEN PENTRU ADĂUGARE CATEGORII/SUBCATEGORII PERMIS
[ ] EXAMEN PENTRU OBȚINEREA UNUI NOU PERMIS
Numele ____________________________ Prenumele ____________________________ Nume anterior ___________________________.
Prenumele părinților: Tata ____________________________ Mama ____________________________ Cetățenie _________________
Sex: M [ ] F [ ] Data nașterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| Anul luna ziua,
Locul nașterii: Țara ______________________ jud. (sect.) _____________________ localitatea __________________________
Domiciliul: jud. (sect.) _____________________ localitatea __________________________ str. __________________________
nr. ___________, bl. _______, sc. ____, etaj _____, ap. _____,
Act de identitate: ______________________________ seria _____ nr. __________________ LOC PENTRU
FOTOGRAFIE
Mărimea
3,5 x 3,85
color
eliberat de ________________________________ la data de |_|_|_|_|_|_|_|_| Anul luna ziua,
[ ] Nu am posedat permis de conducere
[ ] Am posedat permis de conducere categoria/subcategoria ____________________, care a fost
anulat în anul |_|_|_|_|
[ ] Posed permis de conducere categoria/subcategoria _________________ numărul _____________
eliberat de ______________________________ la data de |_|_|_|_|_|_|_|_| Anul luna ziua,
Semnătura candidatului _______________________
Certific autenticitatea imaginii și corectitudinea datelor:
Lucrător serviciul public comunitar ______________________________________________, Semnătura _______________________
(grad profesional, nume și prenume)
Operator introducere date (nume și prenume) ______________________________________, Semnătura _______________________
Chitanța reprezentând contravaloarea permisului de conducere, cu seria ___________ nr. ______________________________
Taxa prestări servicii ______________________________________________.

- verso -

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
Se certifică absolvirea cursurilor de pregătire teoretice și practice în
vederea susținerii examenului pentru obținerea permisului de conducere
categoria/subcategoria . . . . , organizate de . . . . . . . . . . . . . . . . ,
în perioada . . . . . . . . . . . . . . .
DIRECTOR SECRETAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura și ștampila) (nume, prenume și semnătură)
PROFESOR DE LEGISLAȚIE INSTRUCTOR DE CONDUCERE AUTO MEDIC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APT/INAPT PENTRU CONDUCEREA
(nume. prenume și semnătura) (nume. prenume și semnătura) AUTOVEHICULELOR DIN
Nr. atestat/valabil până la data de Nr. atestat/valabil până la data de CATEGORIA/SUBCATEGORIA . . . . . . . . . .
ȘI RESTRICȚII APLICATE (după caz)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(parafa, ștampila și semnătura)
Instructor auto autorizat*)
Nume, prenume, semnătura și ștampila
(numărul autorizației, emitent, data eliberării, valabilitatea)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. contract . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cu Școala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTĂ:

*) Se completează numai în cazul în care se solicită obținerea permisului de conducere pentru categoriile A, B, BE și subcategoriile A1 și B1, dacă pregătirea practică a fost efectuată, conform art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare, cu un instructor auto autorizat în condițiile legii, care are încheiat un contract cu școala de pregătire a conducătorilor auto în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică.

NOTĂ:

*) Se completează numai în cazul în care se solicită obținerea permisului de conducere pentru categoriile A, B, BE și subcategoriile A1 și B1, dacă pregătirea practică a fost efectuată, conform art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare, cu un instructor auto autorizat în condițiile legii, care are încheiat un contract cu școala de pregătire a conducătorilor auto în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică.

ANEXA Nr. 3 Modificări (3)

ANEXA LA TESTUL DE EXAMEN

PENALIZAREA GREȘELILOR COMISE DE CANDIDAT
(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/obligațiilor ce îi revin, respectiv pentru executarea incorectă a manevrelor menționate mai jos)
Puncte de penalizare A A1/A2
1. PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI:
- utilizarea corectă a echipamentului de protecție: mănuși, cizme, îmbrăcăminte și casca de protecție; 3
- verificarea stării anvelopelor și a comutatorului de oprire în caz de urgență; 3
- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, a funcționalității direcției, frânei, transmisiei, instalației de ungere/răcire, luminilor, semnalizării, catadioptrilor și avertizorului sonor. 3
2. MANEVRE SPECIALE ÎN POLIGON:
- așezarea sau coborârea motocicletei pe/de pe suportul de sprijin/cric și deplasarea mergând pe lângă autovehicul; 3
- executarea corectă a slalomului printre 5 jaloane; 5
- executarea corectă de opturi printre 4 jaloane; 5
- manevrarea ambreiajului în combinație cu frâna, echilibrul, direcția vizuală; 3
- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la viteză de peste 30 km/h; 3
- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50 km/h; 3
- poziția pe motocicletă, direcția vizuală, echilibrul permanent (fără sprijinirea de carosabil), tehnica menținerii direcției și schimbarea vitezelor; 5
- executarea frânării, inclusiv frânarea de urgență, la o viteză minimă de 50 km/h; 5
- îndemânarea privind manevrarea frânei față și spate la frânarea de urgență, direcția vizuală și poziția; 5
- pornirea motorului și demararea ușoară fără bruscarea motocicletei; 3
- accelerarea progresivă, menținerea direcției de mers, inclusiv la schimbarea vitezelor. 3
3. ASPECTE CE SE URMĂRESC LA PROBA PRACTICĂ DE TRASEU*):
- părăsirea zonei de staționare, după parcare sau oprire; 3
- efectuarea virajelor, conducerea motocicletei în curbe; 3
- trecerea pe lângă obstacole, nerespectarea semnificației marcajelor; 5
- schimbarea direcției: viraje la stânga și la dreapta, cu semnalizarea acestor manevre; 3
- neacordarea priorității de trecere autovehiculelor și pietonilor, circulația la culoarea roșie a semaforului electric, nerespectarea normelor legale referitoare la manevra de depășire, nerespectarea normelor legale referitoare la trecerea la nivel cu calea ferată, neacordarea priorității de trecere autovehiculelor autorizate să folosească semnale speciale de avertizare, aflate în misiune; 15
- luarea măsurilor necesare de precauție la coborârea de pe motocicletă. 7
4. ASPECTE PRIVIND SIGURANȚA, FLUENȚA ȘI CONDUCEREA ECOLOGICĂ:
- folosirea obligatorie a luminilor de întâlnire; 5
- neasigurarea contactului cu partea carosabilă pe ambele roți; 10
- conducerea în condiții de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei (îndemânare, reducerea vitezei, conduită preventivă); 5
- conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul înconjurător (turație, frânare/accelerare). 7
ALTE SITUAȚII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS": "RESPINS" se acordă și 15 puncte penalizare
- prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalți candidați;
- căderea cu motocicleta;
- nerespectarea traseului stabilit în poligon.
MENȚIUNI**): TOTAL
Examinat cu moto nr. în prezența martorului***) Data examinării
Durata executării probei: Gradul profesional, numele și prenumele examinatorului în clar și semnătura Calificativul Semnătura candidatului
- poligon: ...........................
- traseu*): ..........................
PENALIZAREA GREȘELILOR COMISE DE CANDIDAT
(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/obligațiilor ce îi revin, respectiv pentru executarea incorectă a manevrelor menționate mai jos)
Puncte de penalizare B/B1 BE
1. PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI:
- control vizual, în ordine aleatorie: starea anvelopelor, blocurilor lumini/semnalizare față/spate, catadioptrilor, trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante, stingătorului de incendiu; 3
- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, a funcționalității direcției, frânei, instalației de ungere/răcire, luminilor, semnalizării și avertizorului sonor; 3
- verificarea dispozitivului de cuplare, a conexiunilor instalației de frânare/electrice, a catadioptrilor; (BE) 3
- verificarea elementelor de siguranță legate de încărcătura vehiculului: mod de încărcare și fixare, închiderea ușilor, obloanelor, cabinei (în funcție de configurația ansamblului de vehicule); (BE) 5
- reglarea scaunului, tetierei, oglinzilor retrovizoare, fixarea centurilor de siguranță, verificarea închiderii ușilor, eliberarea frânei de ajutor. 5
2. MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA TRAFICULUI:
- mersul înapoi în linie dreaptă sau în viraj stânga/dreapta, la un colț de stradă, cu menținerea benzii; 5
- întoarcerea vehiculului cu fața în sens opus, prin efectuarea manevrelor de mers înainte și înapoi; 5
- parcarea/părăsirea parcării pe teren plat, în rampă sau în pantă, paralel, oblic sau perpendicular; 5
- oprirea/pornirea din rampă/pantă; 5
- frânarea corectă pentru a opri cu precizie (frânarea de urgență este opțională); 7
- cuplarea/decuplarea remorcii; (BE) 5
- mersul înapoi; (BE) 5
- parcarea în siguranță pentru încărcare/descărcare (BE). 7
3. COMPORTAREA ÎN TRAFIC: Candidații trebuie să efectueze obligatoriu toate manevrele următoare în condiții normale de trafic și în siguranță:
- pornirea motorului și demararea ușoară, fără bruscarea autovehiculului; 3
- accelerarea progresivă; menținerea direcției de mers, inclusiv la schimbarea vitezelor; 7
- părăsirea zonei de staționare după parcare, oprire în trafic, ieșirea de pe un drum de acces privat; 5
- conducerea pe un drum drept, încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse; 3
- conducerea în curbe, efectuarea virajelor; 3
- intrarea în intersecții, traversarea, permiterea părăsirii intersecției de către cei rămași în interiorul acesteia; 3
- schimbarea direcției: viraje la stânga/dreapta și schimbarea benzilor de circulație folosind mijloacele de semnalizare; 5
- folosirea incorectă a benzilor și nerespectarea semnificației marcajelor de orientare; 5
- intrarea/ieșirea pe/de pe autostrăzi/artere similare, folosirea corectă a benzilor și luminilor de întâlnire ziua; 5
- manevre privind ocolirea obstacolelor (lucrări, vehicule parcate etc.); depășirea de către alte vehicule; 6
- neacordarea priorității în amenajările rutiere: sens giratoriu, trecere la nivel cu calea ferată (unde există), stație de transport în comun prevăzută cu alveolă, stație de tramvai fără refugiu pentru pietoni (unde există), trecere de pietoni; 21
- imobilizarea vehiculului și luarea măsurilor necesare de precauție la coborârea din acesta. 6
4. ASPECTE PRIVIND SIGURANȚA, FLUENȚA ȘI CONDUCEREA ECOLOGICĂ:
- ezitarea repetată de a depăși alte vehicule, deși manevra este posibilă; 5
- tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor când aceștia nu au prioritate; 6
- nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului electric; 21
- nerespectarea semnificației indicatoarelor/marcajelor de reglementare a circulației în intersecțiile dirijate; neacordarea priorității în intersecții nedirijate; 21
- încălcarea regulilor privind depășirea altor vehicule; 21
- nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier, aflat în timpul serviciului; 21
- neacordarea priorității autovehiculelor autorizate să folosească semnale speciale de avertizare, aflate în misiune; 21
- nerespectarea semnalelor legale efectuate de polițiștii de frontieră, agenții de cale ferată/lucrări, patrule școlare, nevăzători; 7
- depășirea vitezei maxime admise pentru sectorul de drum pe care circulă sau categoria drumului respectiv; 7
- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalți conducători auto; 5
- conducere în condiții de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei (îndemânare, reducerea vitezei, conduită preventivă); 5
- nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane și tuneluri (unde există); 5
- nepăstrarea distanței suficiente față de cei care rulează înainte sau vin din sens opus; 7
- conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul înconjurător (turație, frânare/accelerare). 5
ALTE SITUAȚII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS": "RESPINS" se acordă și 21 de puncte penalizare
- prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalți candidați
- producerea unui eveniment rutier ori intervenția examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent
MENȚIUNI: TOTAL
Examinat cu auto nr. în prezența martorului
Data examinării
...................................
Gradul profesional, numele și prenumele examinatorului în clar și semnătura Calificativul Semnătura candidatului
ora/minutul începerii
...................................
ora/minutul terminării
...................................
PENALIZAREA GREȘELILOR COMISE DE CANDIDAT
(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/obligațiilor ce îi revin, respectiv pentru executarea incorectă a manevrelor menționate mai jos)
Puncte de penalizare C CE C1 C1E Tr D Tb DE D1 D1E Tv
1. PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI:
- control vizual, în ordine aleatorie: starea anvelopelor, roților, elementelor de suspensie, rezervoarelor de aer, parbrizului, ferestrelor, blocurilor lumini/semnalizare, catadioptrilor, trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante, stingătorului de incendiu; 3
- controlul caroseriei, învelișului, ușilor pentru marfă, mecanismului de încărcare, modului de încărcare, fixării încărcăturii; (C, CE, C1, C1E, Tr) 5
- verificarea, în ordine aleatorie, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, a funcționalității direcției, frânei (presiunea aerului), instalației de ungere/răcire, luminilor, semnalizării și avertizorului sonor; 3
- cunoașterea aparaturii de înregistrare a vitezei și a activității conducătorului auto; 3
- verificarea dispozitivului de cuplare și a conexiunilor instalației de frânare/electrice; (CE, C1E, Tr, DE, D1E) 5
- verificarea caroseriei, ușilor de serviciu, ieșirilor de urgență, echipamentului de prim ajutor, stingătoarelor de incendiu și a altor echipamente de siguranță; (D, DE, D1, D1E, Tb, Tv) 5
- reglarea scaunului pentru a obține poziția șezând corectă, a tetierelor (după caz), a oglinzilor retrovizoare, fixarea centurilor de siguranță, verificarea închiderii ușilor, eliberarea frânei de ajutor; 3
- citirea unei hărți rutiere, planificarea rutei, inclusiv sistemele de navigație electronică (opțional); 2
2. MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA TRAFICULUI:
- cuplarea/decuplarea unei remorci de autovehiculul trăgător, din/cu revenire la poziția inițială în staționare paralelă; (CE, C1E, Tr, DE, D1E) 5
- mersul înapoi de-a lungul unei curbe la dreapta; 5
- parcarea în siguranță pentru încărcare/descărcare sau la o rampă/platformă de încărcare ori la o instalație similară; (C, CE, C1, C1E, Tr) 7
- oprirea pentru a permite călătorilor urcarea/coborârea în/din autobuz/troleibuz/tramvai în siguranță. (D, DE, D1, D1E, Tb, Tv) 7
3. COMPORTAREA ÎN TRAFIC Candidații trebuie să efectueze obligatoriu toate manevrele următoare în condiții normale de trafic și în siguranță:
- părăsirea zonei de staționare: după parcare, oprire în trafic; la ieșirea de pe un drum cu acces privat; 5
- conducerea pe drum drept, încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse; 5
- conducerea în curbe, efectuarea virajelor; 5
- intersecții: apropierea de intersecții, traversarea acestora, intrarea pe banda de accelerare, părăsirea benzii de decelerare; 5
- schimbarea direcției de mers prin viraje la stânga și la dreapta și schimbarea benzilor folosind mijloacele de semnalizare; 5
- circulația de-a lungul obstacolelor, de exemplu mașini parcate, la depășirea de către alte autovehicule; 6
- caracteristici speciale ale drumului (după caz); sensuri giratorii; treceri la nivel cu calea ferată; stații de mijloace de transport public; treceri pentru pietoni; urcarea în rampă/coborârea pantelor. 6
4. ASPECTE PRIVIND SIGURANȚA, FLUENȚA ȘI CONDUCEREA ECOLOGICĂ:
- circulația pe timp de ceață, ninsoare abundentă sau ploaie torențială, fără lumini sau semnalizare; 7
- pătrunderea într-o intersecție dirijată prin semafoare, dacă se produce blocarea circulației în interior; 7
- nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului electric; 21
- nerespectarea semnificației indicatoarelor/marcajelor de reglementare a circulației în intersecțiile dirijate; neacordarea priorității în intersecții nedirijate; 21
- încălcarea regulilor privind depășirea altor vehicule; 21
- nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier, aflat în timpul serviciului; 21
- nerespectarea semnalelor legale efectuate de agenții de cale ferată/lucrări în carosabil, patrule școlare, nevăzători, alți îndrumători de trafic; 7
- nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane și tuneluri (unde există); 7
- conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul înconjurător (turație, frânare/accelerare). 5
ALTE SITUAȚII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS": "RESPINS" se acordă și 21 de puncte penalizare
- prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalți candidați
- producerea unui eveniment rutier ori intervenția examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent
MENȚIUNI: TOTAL
Examinat cu auto nr. în prezența martorului
Data examinării
...................................
Gradul profesional, numele și prenumele examinatorului în clar și semnătura Calificativul Semnătura candidatului
ora/minutul începerii
...................................
ora/minutul terminării
...................................

*) La efectuarea probei practice în traseu.

**) La rubrica "Mențiuni" se înscriu categoria/subcategoria, timpul obținut, motivul respingerii, dacă este cazul.

***) Numai în cazul examinării la subcategoria A1.

ANEXA Nr. 4 Modificări (2)

CARACTERISTICILE
care trebuie îndeplinite de vehiculele folosite pentru examinarea
la proba practică

Categoria A:

- acces progresiv: motocicletă fără ataș, cu o capacitate cilindrică mai mare de 120 cm3 și a cărei viteză maximă, prin construcție, este de cel puțin 100 km/h;

- acces direct: motocicletă fără ataș, cu o putere de cel puțin 35 kW.

Subcategoria A1:

- motocicletă fără ataș, cu o capacitate cilindrică de cel puțin 75 cm3.

Categoria B:

- vehicul de categoria B cu 4 roți și care trebuie să atingă o viteză de cel puțin 100 km/h.

Categoria B + E:

- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria B și dintr-o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.000 kg, care atinge o viteză de cel puțin 100 km/h și care nu intră în categoria B; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să fie dintr-o caroserie închisă, cel puțin la fel de lată și de înaltă ca și vehiculul, caroseria închisă poate fi și puțin mai lată decât vehiculul, cu condiția ca vizibilitatea spre spate să fie posibilă cu ajutorul oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie să aibă o greutate reală de minimum 800 kg.

Subcategoria B1:

- autovehicul cu 3 sau 4 roți, care poate atinge o viteză de cel puțin 60 km/h.

Categoria C:

- vehicul din categoria C, a cărui masă maximă autorizată este de cel puțin 12.000 kg, care are o lungime de cel puțin 8 metri, o lățime de cel puțin 2,40 m, care atinge o viteză de cel puțin 80 km/h, este echipat cu ABS și cu o cutie de viteze cu cel puțin 8 trepte de mers înainte, precum și cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier; compartimentul pentru mărfuri trebuie să fie dintr-o caroserie închisă, cel puțin la fel de largă și de înaltă ca și cabina, și să aibă o greutate de minimum 10.000 kg.

Categoria C + E:

- vehicul articulat sau ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria C și o remorcă cu lungimea de cel puțin 7,5 m; vehiculul articulat sau ansamblul trebuie să aibă o masă totală maximă autorizată de cel puțin 20.000 kg, o lungime de cel puțin 14 m și o lățime de cel puțin 2,40 m, să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h, să fie echipat cu ABS și să aibă o cutie de viteze cu cel puțin 8 trepte de mers înainte și un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul pentru mărfuri trebuie să fie o caroserie închisă, cel puțin la fel de lată și de înaltă ca și cabina; atât vehiculul, cât și ansamblul trebuie să aibă o greutate de minimum 15.000 kg.

Subcategoria C1: Modificări (1)

- vehicul din subcategoria C1 a cărui masă maximă autorizată este de cel puțin 4.000 kg, care are o lungime de cel puțin 5 m, atinge o viteză de cel puțin 80 km/h și este echipat cu ABS și un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul pentru mărfuri trebuie să fie o caroserie închisă, cel puțin la fel de lată și de înaltă ca și cabina.

Subcategoria C1 + E: Modificări (1)

- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 și dintr-o remorcă a cărei masă maximă autorizată este de cel puțin 1.250 kg; ansamblul trebuie să aibă o lungime de cel puțin 8 m și să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de mărfuri al remorcii trebuie să fie o caroserie închisă, cel puțin la fel de lată și de înaltă ca și cabina; caroseria închisă poate să fie și puțin mai lată decât autovehiculul cu condiția ca vizibilitatea în spate să fie posibilă prin folosirea retrovizoarelor exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie să aibă o greutate de cel puțin 800 kg.

Categoria D:

- vehicul din categoria D care are o lungime de cel puțin 10 m, o lățime de cel puțin 2,40 m și care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h, echipat cu ABS și cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85.

Categoria D + E:

- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria D și dintr-o remorcă a cărei masă maximă autorizată este de cel puțin 1.250 kg, care are o lățime de cel puțin 2,40 m și care este capabil să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să fie dintr-o caroserie închisă, cu o lățime și o înălțime de cel puțin 2 m; remorca trebuie să aibă o greutate de cel puțin 800 kg.

Subcategoria D1: Modificări (1)

- vehicul din subcategoria D1 a cărei masă maximă autorizată este de cel puțin 4.000 kg, care are o lungime de cel puțin 5 m și care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h, echipat cu ABS și cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85.

Subcategoria D1 + E: Modificări (1)

- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 și dintr-o remorcă a cărei masă maximă autorizată este de cel puțin 1.250 kg și care atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să fie alcătuit dintr-o caroserie închisă, cu o lățime și o înălțime de cel puțin 2 m; remorca trebuie să aibă o greutate minimă de 800 kg.

Categoria Tr:

- tractor pe roți, cu cel puțin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum și pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri și care se deplasează, de regulă, pe drumul public.

Vehiculele de examen din categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E care nu respectă criteriile minime menționate mai sus, dar care au fost în uz la data sau înaintea datei de intrare în vigoare a Directivei 2006/126 CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, respectiv 19 ianuarie 2007, pot fi folosite încă o perioadă care nu depășește 10 ani de la această dată.

ANEXA Nr. 5*) Modificări (1)

DIMENSIUNILE POLIGONULUI

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 6 Modificări (1)

DESCRIEREA MANEVRELOR LA PROBA PRACTICĂ ÎN POLIGON*)
potrivit prevederilor art. 15 alin. (3) din ordin

Manevre la viteză mică, cu semnalizare și privirea peste umăr
Plecarea de pe loc și mers 5 m pe lângă motocicletă fără ajutorul motorului
Mers sinuos printre 5 jaloane
Executarea de opturi printre 4 jaloane. 3 manevre într-un sens și alte 3 în celălalt sens

Deplasare în linie dreaptă 47 m cu brațul stâng ridicat orizontal
Continuarea deplasării cu viraj stânga și viteză redusă până la punctul de plecare

*) Figura este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 7 Modificări (1)

DESCRIEREA MANEVRELOR SPECIALE LA PROBA PRACTICĂ ÎN POLIGON*)
potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) lit. b) din ordin

Accelerarea până la 50 km/h, de la punctul de plecare pe distanța de 47 m, în viteza a II-a sau a III-a
Ocolirea obstacolului, cu menținerea direcției de deplasare
Frânare în interval de 16,5 m, cu schimbarea treptelor de viteză
Viraj la stânga
Accelerarea până la 30 km/h pe distanța de 30 m
Ocolirea obstacolului, cu menținerea direcției de deplasare
Accelerarea la peste 50 km/h pe distanța de 14 m
Frânarea cu frâna din față și frâna din spate începând de la ultimele două jaloane, pe distanța de 16 m, cu oprire la punct fix (locul de sosire), unde va urca motocicleta pe cric.

*) Figura este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 8

CODURILE COMUNITARE ARMONIZATE

Conducătorul auto (probleme medicale)

01. Corecția și/sau protecția vederii

01.01 Ochelari

01.02 Lentile de contact

01.03 Sticlă protectoare

01.04 Lentile opace

01.05 Acoperitoare pentru ochi

01.06 Ochelari sau lentile de contact

02. Proteză auditivă/aparat auditiv

02.01 Proteză auditivă pentru o ureche

02.02 Proteză auditivă pentru ambele urechi

03. Proteză/Orteză pentru membre

03.01 Proteză/Orteză pentru unul sau ambele membre superioare

03.02 Proteză/Orteză pentru unul sau ambele membre inferioare

05. Conducere cu restricție (indicarea subcodului obligatoriu, conducere supusă restricțiilor din motive medicale)

05.01 Restricție la călătoria pe timpul zilei (de exemplu: o oră după răsăritul soarelui și o oră înainte de apus)

05.02 Restricție la călătoria pe o rază de ... km de la locul de reședință a titularului sau doar în interiorul unui oraș, în perimetrul unei zone/regiuni

05.03 Conducere fără pasageri în habitaclul autovehiculului

05.04 Restricție de utilizare în timpul deplasării a unei viteze mai mici sau egale cu ... km/h

05.05 Conducere doar atunci când este însoțit de un titular de permis de conducere

05.06 Fără remorcă

05.07 Interzicerea conducerii pe autostradă

05.08 Interzicerea consumului de băuturi alcoolice

Adaptări ale vehiculului

10. Cutie de viteze adaptată

10.01 Schimbător de viteze manual

10.02 Schimbător de viteze automat

10.03 Schimbător de viteze cu comandă electronică

10.04 Levier adaptat de schimbat viteza

10.05 Fără cutie de transmisie secundară

15. Ambreiaj adaptat

15.01 Pedală de ambreiaj adaptată

15.02 Ambreiaj manual

15.03 Ambreiaj automat

15.04 Compartimentare în fața pedalei de ambreiaj/pedală de ambreiaj neutralizată/suprimată

20. Mecanisme de frânare adaptate

20.01 Pedală de frână adaptată

20.02 Pedală de frână mărită

20.03 Pedală de frână adaptată pentru piciorul stâng

20.04 Pedală de frână pentru talpă

20.05 Pedală de frână cu basculă

20.06 Frână de serviciu acționată cu mâna (adaptată)

20.07 Folosirea maximă a frânei de serviciu ranforsate

20.08 Folosirea maximă a frânei de siguranță integrate în frâna de serviciu

20.09 Frână de mână (de staționare) adaptată

20.10 Frână de mână (de staționare) cu comandă electrică

20.11 Frână de mână cu comandă acționată de picior (adaptată)

20.12 Compartimentare în fața pedalei de frână/Pedală de frână neutralizată/suprimată

20.13 Frână cu comandă acționată la nivelul genunchiului

20.14 Frână principală cu comandă electrică

25. Mecanisme de accelerație adaptate

25.01 Pedală de accelerație adaptată

25.02 Pedală de accelerație pentru talpă

25.03 Pedală de accelerație cu basculă

25.04 Accelerație manuală

25.05 Accelerație acționată la nivelul genunchiului

25.06 Servoaccelerație (electronică, pneumatică etc.)

25.07 Pedală de accelerație plasată la stânga pedalei de frână

25.08 Pedală de accelerație plasată la stânga

25.09 Compartimentare în fața pedalei de accelerație/Pedală de accelerație neutralizată/suprimată

30. Mecanisme de frânare și de accelerație combinate adaptate

30.01 Pedale paralele

30.02 Pedale în (sau aproximativ în) același plan

30.03 Accelerație și frână cu glisieră

30.04 Accelerație și frână cu glisieră cu orteză

30.05 Pedală de frână și de accelerație neutralizate/suprimate

30.06 Podea ridicată

30.07 Compartimentare pe o latură a pedalei de frână

30.08 Compartimentare pentru proteză pe o latură a pedalei de frână

30.09 Compartimentare în fața pedalelor de accelerație și de frână

30.10 Rezemătoare pentru călcâi/picior

30.11 Accelerație și frână cu comandă electrică

35. Dispozitive de comandă adaptate (faruri, ștergător și spălător de parbriz, claxon, semnalizatoare etc.)

35.01 Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără a influența negativ conducerea

35.02 Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără a da drumul volanului sau unor accesorii (mâner sferic, furcă etc.)

35.03 Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără a da drumul cu mâna stângă volanului sau unor accesorii (mâner sferic, furcă etc.)

35.04 Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără a da drumul cu mâna dreaptă volanului/accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.)

35.05 Dispozitive de comandă care pot fi acționate fără a elibera volanul/accesoriile (mâner sferic, furcă etc.) ori comenzile de accelerație sau de frână combinate

40. Direcție adaptată

40.01 Servodirecție standard

40.02 Servodirecție ranforsată

40.03 Servodirecție cu sistem de securitate

40.04 Coloană de direcție alungită

40.05 Volan ajustat (volan mai gros/mai subțire; volan cu diametru redus etc.)

40.06 Volan cu basculare

40.07 Volan vertical

40.08 Volan orizontal

40.09 Acționare cu piciorul

40.10 Acționare cu dispozitiv adaptat (manșă etc.)

40.11 Mâner la volan

40.12 Orteză pentru mână pe volan

40.13 Orteză de tenodeză

42. Oglindă (oglinzi) retrovizoare modificată(e)

42.01 Oglindă retrovizoare exterioară stânga sau dreapta

42.02 Oglindă retrovizoare exterioară montată pe aripă

42.03 Oglindă retrovizoare interioară suplimentară pentru observarea traficului

42.04 Oglindă retrovizoare interioară panoramică

42.05 Oglindă retrovizoare de unghi mort

42.06 Oglindă (oglinzi) retrovizoare exterioară (exterioare) cu comandă electrică

43. Scaun pentru șofer modificat

43.01 Scaun pentru conducător cu înălțime adecvată pentru vizibilitate și distanță normală față de volan și pedale

43.02 Scaun pentru conducător adaptat la forma corpului

43.03 Scaun pentru conducător cu susținere laterală pentru o bună stabilitate

43.04 Scaun pentru conducător cu rezemătoare pentru coate

43.05 Scaun pentru conducător cu glisieră alungită

43.06 Centură de siguranță adaptată

43.07 Centură de siguranță de tip jug

44. Modificări ale motocicletelor (subcod obligatoriu)

44.01 Frână cu comandă unică

44.02 Frână de mână (adaptată) (pentru roata din față)

44.03 Frână de picior (adaptată) (pentru roata din spate)

44.04 Manetă de accelerație (adaptată)

44.05 Cutie de viteze manuală și ambreiaj manual (adaptate)

44.06 Oglindă (oglinzi) retrovizoare adaptată(e)

44.07 Comenzi (adaptate) (indicatoare de direcție, faruri de oprire etc.)

44.08 Înălțimea scaunului permițând conducătorului să ajungă cu ambele picioare la pământ

45. Numai motocicletă cu ataș

50. Limitat la un vehicul/număr de șasiu particular (număr de identificare al vehiculului, VIN)

51. Limitat la un vehicul/o placă de înmatriculare particular/particulară (număr de înmatriculare al vehiculului)

Probleme administrative

70. Schimbarea permisului nr. .........., eliberat de ......... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei țări terțe, de pildă: 70.0123456789.NL)

71. Duplicatul permisului nr. ... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei țări terțe, de pildă: 71.987654321HR)

72. Limitat la vehiculele din categoria A cu capacitate cilindrică maximă de 125 cm3 și o putere maximă de 11 KW (A1)

73. Limitat la vehiculele din categoria B cu 3 sau 4 roți și motor (B1)

74. Limitat la vehiculele din categoria C a căror masă maximă autorizată nu depășește 7.500 kg (C1)

75. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului (D1)

76. Limitat la vehiculele din categoria C a căror masă maximă autorizată nu depășește 7.500 kg (C1), cuplate la o remorcă a cărei masă maximă autorizată depășește 750 kg, cu condiția ca masa totală maximă autorizată să nu depășească 12.000 kg și ca masa maximă autorizată a remorcii să nu depășească masa vehiculului trăgător gol (C1 + E)

77. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului (D1), cuplate la o remorcă a cărei masă maximă autorizată depășește 750 kg, cu condiția ca:

a) masa totală maximă autorizată să nu depășească 12.000 kg și ca masa maximă autorizată a remorcii să nu depășească masa vehiculului trăgător gol; și:

b) remorca să nu fie folosită pentru transportul de călători (D1 + E)

78. Limitat la vehiculele cu schimbător automat de viteze [(Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere, anexa II, pct. 8.1.1 alin. (2)]

79. (...) Limitat la vehiculele care îndeplinesc condițiile indicate între paranteze, în contextul aplicării art. 10 alin. (1) din Directiva 91/439/CEE:

90.01: la stânga

90.02: la dreapta

90.03: stânga

90.04: drept (dreaptă)

90.05: mână

90.06: picior

90.07: folosibil

95. Conducător auto care deține certificat de competență profesională (CCP), emis conform Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului, valabil până la data de .... (de exemplu, "95.01.01.2012").

Codurile naționale încep de la 100.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ministerul de Interne schimbă regulile pentru obținerea permisului și a înmatriculării mașinilor
Ordinul MAI nr. 110/2014 pentru modificarea Ordinului MAI nr. 268/2010 privind obținerea permisului de conducere
Proceduri:
Procedură privind obținerea unui permis de conducere
;
se încarcă...