Guvernul României

Hotărârea nr. 1239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 38 și 46 din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, prevăzute în anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice se reorganizează la nivel de direcție generală în subordinea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Personalul se preia în cadrul Secretariatului General al Guvernului, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Modificări (1)

(3) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, secretarul general al Guvernului aprobă, prin ordin, regulamentul de organizare și funcționare a Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat.

(4) Protocolul de predare-preluare dintre Ministerul Finanțelor Publice și Secretariatul General al Guvernului se încheie în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și cuprinde structura de personal preluată, precum și drepturile și obligațiile fostei Unități centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aplică procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru respectarea drepturilor de carieră ale funcționarilor publici.

Art. 3. -

Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 61 și 62 se abrogă.

2. La articolul 3 alineatul (1), punctul 63 va avea următorul cuprins:

"

63. gestionează baza de date privind proiectele de concesiuni de lucrări publice, servicii și bunuri derulate la nivel central și local;".

3. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Finanțelor Publice" se înlocuiește cu anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

Art. 4. -

La articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:

"

15. Prin Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat (UCCPPP) se asigură îndrumarea și monitorizarea partenerilor publici și a investitorilor privați interesați în activitatea de organizare și derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, în condițiile legii. În acest sens:

a) verifică fiecare anunț de intenție sau altă documentație complementară transmis/transmisă de către partenerul public pentru publicare în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în cazul în care valoarea proiectului depășește 5 milioane euro;

b) în termen de două zile lucrătoare de la data primirii anunțului de la SEAP, UCCPPP are obligația fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunțul respectiv, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare, fie să respingă publicarea anunțului, în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare, informând totodată partenerul public asupra acestei decizii, precum și asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate;

c) elaborează anual strategia națională pentru promovarea și implementarea proiectelor de parteneriat public-privat și o supune aprobării Guvernului;

d) urmărește, verifică și raportează periodic Guvernului punerea în aplicare a strategiei naționale pentru promovarea și implementarea proiectelor de parteneriat public-privat;

e) stabilește și promovează proceduri de identificare și realizare a proiectelor de parteneriat public-privat și de susținere a tuturor partenerilor publici definiți în cap. I secțiunea a 4-a - «Parteneri publici» din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, în pregătirea și implementarea proiectelor de parteneriat public-privat;

f) constituie și gestionează baza de date publică integrată, unică și actualizată a tuturor proiectelor de parteneriat public-privat anunțate, precum și a celor în desfășurare sau finalizate;

g) actualizează și asigură menținerea și funcționarea sistemului de prelucrare, colectare și management al informațiilor și datelor statistice privind derularea contractelor de parteneriat public-privat la nivel central și local;

h) asigură promovarea conceptului și proiectelor de parteneriat public-privat;

i) elaborează, pe baza propriilor analize și verificări, documentele de sinteză referitoare la procesul de derulare a proiectelor de parteneriat public-privat;

j) participă, prin reprezentanți, la invitația partenerilor publici, conform prevederilor legale în vigoare, în cadrul comisiilor de evaluare și negociere constituite în vederea alegerii investitorului privat și a semnării contractului de parteneriat public-privat cu acesta;

k) identifică și asigură difuzarea la nivel național a celor mai bune practici în domeniul parteneriatului public-privat;

l) stabilește contacte și ține legătura pe teme de investiții prin proiecte de parteneriat public-privat cu organisme guvernamentale și nonguvernamentale, precum și cu investitori străini și autohtoni;

m) înlesnește contactul dintre investitori străini sau autohtoni și partenerii publici pentru realizarea în comun a unor proiecte în regim de parteneriat public-privat;

n) poate reprezenta Guvernul României în cadrul reuniunilor pe tema parteneriatului public-privat organizate la nivel național sau internațional;

o) emite recomandări privind structurarea proiectelor de parteneriat public-privat, având în vedere impactul asupra nivelului creditării din sectorul public, precum și asupra limitelor de împrumut la nivel național sau local;

p) monitorizează împreună cu partenerii publici evoluția procesului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat și coordonează acțiunile necesare implementării adecvate a acestora;

q) acordă asistență de specialitate partenerilor publici și investitorilor interesați în toate fazele de derulare a unui proiect de parteneriat public-privat;

r) asigură consultanța de specialitate necesară pentru înființarea și funcționarea în cadrul unor autorități publice a unităților interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat, organizate conform art. 39 din Legea nr. 178/2010."

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Valerian Vreme
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
p. Ministrul mediului și pădurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 8 decembrie 2010.

Nr. 1.239.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Finanțelor Publice

;
se încarcă...