Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

a) copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul; Modificări (1)

b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2);

c) actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute de art. 2;

d) dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

e) dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;

f) orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

(2) Cererea se completează potrivit modelului care se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) La stabilirea bazei de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului se iau în considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana îndreptățită, precum și veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6).

(4) Baza de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului stabilită potrivit alin. (3) se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului împărțită la 12.

(5) În cazul veniturilor din activități independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare împărțite la numărul de luni în care s-au realizat acestea. Puneri în aplicare (1)

(6) În situația persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (6), pentru conversia în moneda națională a veniturilor realizate de acestea, se ia în calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României în ziua anterioară depunerii cererii.

Art. 14. -

(1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație, stimulent de inserție sau alocație de stat pentru copii, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București, pe raza căreia/căruia solicitantul își are domiciliul sau reședința. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni, primăriile au obligația de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însoțite de documentele justificative, la agențiile pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale. Modificări (1)

(3) Cererile prevăzute la alin. (1) se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la agenția teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv. Jurisprudență (6)

(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(5) Contestațiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență (8)

Art. 15. - Puneri în aplicare (2)

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență reprezentând indemnizații și stimulent de inserție se stabilesc după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată; Jurisprudență (8)

b) începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente; Jurisprudență (3)

c) începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului; Jurisprudență (3)

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-c). Jurisprudență (2)

(2) Plata alocației de stat pentru copii prevăzute la art. 5 alin. (2) se face începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, în condițiile prevăzute de Legea nr. 61/1993, republicată.

(3) Pentru fracțiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilește proporțional, în funcție de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin și se acordă.

(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), cererea și documentele doveditoare se pot depune cu 30 de zile înainte de încetarea concediului de maternitate.

Art. 16. - Puneri în aplicare (1)

(1) Plata indemnizațiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) și art. 9 alin. (5) și (6) încetează cu ziua următoare celei în care: Modificări (2)

a) copilul a împlinit vârsta de un an sau, după caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap; Modificări (1)

b) a avut loc decesul copilului.

(2) Plata indemnizației prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) și art. 9 alin. (5) și (6) se suspendă începând cu luna următoare celei în care: Modificări (2)

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părintești;

b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

c) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea încredințării copilului spre adopție;

d) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea menținerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată;

g) beneficiarul a decedat;

h) în situația în care beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 12;

i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului și copilul nu a împlinit vârsta de un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap; Modificări (2), Derogări (1)

j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate. Puneri în aplicare (1)

(3) Plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în situația în care beneficiarii acestei indemnizații primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu. Modificări (2), Jurisprudență (1)

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

(1) Plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 încetează cu ziua următoare celei în care: Modificări (1)

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap; Modificări (1)

b) beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului și nici nu se află în concediul pentru creșterea copilului;

c) a avut loc decesul copilului.

(2) Plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu luna următoare celei în care se constată una dintre situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2). Modificări (2)

(3) Plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului și solicită concediul pentru creșterea copilului. Modificări (1)

Art. 18. -

(1) În situațiile de suspendare a drepturilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și art. 17 alin. (2) și (3), acestea pot fi solicitate și de către o altă persoană îndreptățită, dacă îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Puneri în aplicare (2)

(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se cuvin și se acordă noului beneficiar de la data suspendării, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-a produs suspendarea, respectiv de la data cererii, dacă cererea a fost depusă după acest termen. Puneri în aplicare (2)

(3) Reluarea plății drepturilor suspendate în situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) și art. 17 alin. (2) și (3) se face la cerere, după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare pentru situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) și art. 17 alin. (3), dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la acea dată;

b) cu data depunerii cererii pentru toate celelalte situații.

Art. 19. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență (1)

(1) Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situația sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia. Jurisprudență (1)

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se transmite de către primărie agenției teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Art. 20. -

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.

(2) Asupra drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență nu se datorează impozit și nici contribuțiile sociale obligatorii stabilite de lege.

(3) Nivelurile drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se pot actualiza, pe bază de hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Art. 21. -

(1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) și art. 9 alin. (5) și (6), precum și pe perioada concediului fără plată prevăzut la art. 6, plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane se asigură de la bugetul de stat. Modificări (2)

(2) Pentru persoanele care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) și art. 9 alin. (5) și (6), contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra cuantumului indemnizației acordate, iar pentru persoanele care beneficiază de concediul fără plată prevăzut la art. 6, contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra nivelului minim al indemnizației prevăzut la art. 2 alin. (2)-(4). Modificări (2)

(3) Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) și art. 9 alin. (5) și (6) sau se află în concediul fără plată prevăzut la art. 6 constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2)

(4) În situația prevăzută la alin. (2), la stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizației pentru creșterea copilului.

(5) Se consideră perioadă asimilată stagiului de cotizare și perioada în care persoana s-a aflat în concediul fără plată prevăzut de art. 10, precum și în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 alin. (5) și (6) și art. 10 constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public și a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Perioada concediului pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 6 și 10 constituie vechime în muncă și în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta. Modificări (1), Jurisprudență (3)

Art. 23. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(1) Fondurile necesare plății drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) Calculul și plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, inclusiv a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către Agenția Națională pentru Prestații Sociale, prin agențiile teritoriale. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(3) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat poștal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card.

(4) În cazul achitării drepturilor prin mandat poștal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social și al locuințelor de serviciu, aprobată prin Legea nr. 206/2007. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(5) În cazul achitării drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în cont curent personal sau în cont de card, agențiile teritoriale efectuează plata prin unitățile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.

(6) Comisionul bancar prevăzut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între agențiile teritoriale și unitățile bancare.

(7) Fondurile pentru achitarea sumelor necesare pentru transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, din aceleași fonduri din care se suportă plata drepturilor.

Art. 24. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenției teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripție.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) constituie titlu executoriu și poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infracțiuni săvârșite de beneficiar se recuperează de la acesta, în condițiile legii. Referințe (1)

(4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedați nu se mai urmăresc.

Art. 25. - Referințe (1), Jurisprudență (1), Reviste (3)

(1) Angajatorul are obligația de a aproba concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1), precum și concediul fără plată prevăzut la art. 6 alin. (1) și art. 10 alin. (1) și (2). Perioada de acordare se stabilește de comun acord cu angajatul. Modificări (2)

(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul: Jurisprudență (1), Reviste (1)

a) salariatei/salariatului care se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap; Modificări (2), Reviste (1)

b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7.

(3) Interdicția prevăzută la alin. (2) se extinde, o singură dată, cu până la 6 luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate. Modificări (1), Jurisprudență (2), Reviste (2)

(4) Prevederile alin. (2) și (3) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii. Reviste (1)

Art. 26. - Modificări (1)

(1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (2) și art. 25 și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei. Modificări (3)

(2) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea amenzii corespunzătoare se fac de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Modificări (1)

(3) În baza controlului intern, Agenția Națională pentru Prestații Sociale verifică, prin sondaj, la nivelul agențiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse și stabilirea drepturilor de indemnizație lunară și stimulent de inserție. Neregulile constatate se sancționează în condițiile legii. Modificări (1)

(4) Declararea unor informații eronate cu privire la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate sau declararea unor venituri mai mari decât cele reale, în scopul de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal.

Art. 27. - Modificări (1)

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va elabora norme metodologice în aplicarea acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 28. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...