Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

Modificări (14), Puneri în aplicare (4), Respingeri de neconstituționalitate (14), Referințe (17), Derogări (6), Reviste (63), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 10 decembrie 2010.

În vigoare de la 01 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Datorită dificultăților de susținere a măsurilor de protecție socială plătite din bugetul de stat, în anul 2010, prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările și completările ulterioare, în scopul menținerii totuși a acordării unor drepturi, s-a reglementat diminuarea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului cu 15%.

În pofida unor ușoare îmbunătățiri ale stării economice, condițiile financiare se mențin în continuare dificile, activitatea economică din România înregistrată în ultimele luni fiind încă marcată de recesiune.

În vederea eficientizării programului de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserție lunar, acesta a fost reanalizat ținându-se cont de durata de acordare și de principiile de finanțare din alte state membre ale Uniunii Europene care au indemnizații similare.

Situația economică actuală impune utilizarea eficientă a resurselor bugetului de stat, inclusiv a resurselor financiare pentru asigurarea plății indemnizației pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserție lunar, rezultând necesitatea regândirii acestui program din punctul de vedere al perioadei de acordare, al condițiilor de eligibilitate, precum și al cuantumurilor acordate.

Conform programului cuprinzător anticriză susținut de Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca Mondială, măsurile luate de România trebuie să conducă la normalizarea condițiilor financiare și la pregătirea redresării economice, măsurile luate urmând a fi puse în aplicare începând cu luna ianuarie 2011.

Ținând cont de grupul-țintă vizat de prevederile prezentului act normativ, precum și de termenul minim necesar din punct de vedere administrativ pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse,

în considerarea faptului că elementele sus-menționate trebuie luate în calcul la fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2011, vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Prevederile art. 2-29 reglementează drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 ianuarie 2011, cât și celor aflate în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată. Jurisprudență

Art. 2. - Puneri în aplicare (2), Referințe (2), Reviste (12)

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia opțional de următoarele drepturi: Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (15)

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, precum și de o indemnizație lunară; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2)

b) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum și de o indemnizație lunară. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

(2) Indemnizația lunară prevăzută la alin. (1) lit. a) se stabilește în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni și nu poate fi mai mică de 600 lei și nici mai mare de 3.400 lei. Modificări (6), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(3) Indemnizația lunară prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabilește în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni și nu poate fi mai mică de 600 lei și nici mai mare de 1.200 lei. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(4) Pentru copilul cu handicap concediul pentru creșterea copilului se acordă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizația aferentă se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni și nu poate fi mai mică de 600 lei și nici mai mare de 3.400 lei. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(5) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral și din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situații: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective; Jurisprudență, Reviste (1)

b) s-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, în vederea acordării indemnizației de șomaj;

c) au beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare; Reviste (1)

d) au beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată;

e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii;

f) se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii; Jurisprudență

g) au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului;

h) au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap; Modificări (1)

i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creșterea copilului;

j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, așa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

k) și-au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate; Modificări (1)

l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentrați, mobilizați sau în prizonierat;

m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar sau, după caz, universitar și postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, în țară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale; Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

n) au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de art. 20 și 21 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare; Modificări (2)

o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic; Puneri în aplicare (1)

q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; Puneri în aplicare (1)

r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a învățământului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; Puneri în aplicare (1)

t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar și postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor; Modificări (1)

u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (1)

v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea primului rezidențiat după absolvire.

(6) În vederea acordării drepturilor prevăzute la alin. (1), persoanele care au realizat activități profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condițiile prevăzute de acesta. Puneri în aplicare (1), Reviste (2)

(7) Opțiunea beneficiarului prevăzută la alin. (1) se exprimă în scris, pe bază de cerere, și nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor.

Art. 3. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(1) Veniturile din salarii, din activități independente și din activități agricole prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1) și (2) și art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și reprezintă valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit. Modificări (1)

(2) Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului reprezintă, după caz: Modificări (1)

a) suma încasată de persoana îndreptățită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor obligatorii aferente unei luni și a deducerii personale acordate pentru luna respectivă și contribuțiile la fondurile de pensii facultative, precum și cotizația sindicală plătită în luna respectivă pentru veniturile din salarii, la locul unde se află funcția de bază; Referințe (1)

b) suma încasată de persoana îndreptățită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile obținute în celelalte cazuri; Referințe (1)

c) suma încasată de persoana îndreptățită, calculată potrivit legii de către plătitorul acesteia, pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6);

d) suma încasată de persoana îndreptățită care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;

e) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activități independente determinat în condițiile legii;

f) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activități agricole determinat în condițiile legii.

(3) Pentru persoanele care realizează venituri din salarii, solde/salarii din funcție, venitul brut reprezintă salariul de bază, indemnizații, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.

(4) În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta.

(5) În situația prevăzută la art. 2 alin. (6), dacă persoana realizează concomitent venituri supuse impozitului atât în țară, cât și în statele care aplică Regulamentul, se iau în calcul doar veniturile realizate în țară.

Art. 4. -

(1) În calculul celor 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) se includ și fracțiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum și cele în care solicitanții s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6), considerate lună întreagă.

(2) Prin fracțiune de lună se înțelege efectuarea a cel puțin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptățită a realizat venituri supuse impozitului ori s-a aflat în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6).

(3) Prin excepție, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracțiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alin. (2).

(4) În situația în care nașterea copilului se produce înainte de termen, perioada prevăzută la art. 2 alin. (1) se diminuează cu perioada cuprinsă între data nașterii copilului și data prezumată a nașterii, certificată de medicul de specialitate.

Art. 5. - Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Reviste (5)

(1) Cuantumul indemnizațiilor lunare prevăzute la art. 2 alin. (2)-(4) se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, cuantumul alocației de stat prevăzut de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, se stabilește la 200 lei. Puneri în aplicare (1)

Art. 6. - Reviste (1)

(1) După împlinirea de către copil a vârstei de un an, cu excepția copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la concediu fără plată pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani. Reviste (1)

(2) Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizației pentru creșterea copilului se depune și se înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naștere al copilului.

Art. 7. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Reviste (11)

(1) Persoanele care în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului și indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) obțin venituri supuse impozitului prevăzute la art. 3, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Stimulentul de inserție prevăzut la alin. (1) se acordă și persoanelor beneficiare prevăzute la art. 2 alin. (4), oricând, pe toată perioada. Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) nu beneficiază de stimulentul prevăzut la alin. (1). Reviste (1)

(4) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația lunară și solicită dreptul la stimulent de inserție, plata acestei indemnizații se suspendă.

Art. 8. - Reviste (3)

(1) De indemnizația lunară și stimulentul de inserție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență beneficiază, opțional, oricare dintre părinții firești ai copilului, dacă se află în situația prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), precum și cei prevăzuți la art. 2 alin. (4). Modificări (2), Jurisprudență

(2) Beneficiază de aceleași drepturi și una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum și persoana care a fost numită tutore. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) În situația persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 2, respectiv la art. 7 se face ținându-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, s-a aprobat adopția, a fost făcută încredințarea, s-a instituit plasamentul sau tutela. Modificări (1)

(4) În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condițiile pentru a beneficia de concediul și de indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulentul de inserție, iar celălalt părinte nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, părintele supraviețuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile părintelui decedat. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Concediul și indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5 și 6, precum și stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nașteri sau, după caz, pentru primele 3 situații prevăzute la art. 8 alin. (2). Modificări (1), Jurisprudență

(2) La stabilirea celor 3 nașteri și, după caz, a celor 3 situații se iau în calcul și cele pentru care s-a beneficiat de concediu și indemnizație, precum și de stimulent în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(3) Situația copilului născut mort sau situația în care acesta moare în perioada corespunzătoare concediului de maternitate nu se are în vedere la stabilirea primelor 3 nașteri pentru care se acordă drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(4) Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) se prelungește corespunzător în cazul suprapunerii a două sau trei situații de natură a genera acest drept, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2). Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) În cazurile prevăzute la alin. (4) se acordă o singură indemnizație, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(6) Pe perioada suprapunerii situațiilor prevăzute la alin. (4), cuantumul indemnizației lunare se majorează cu suma de 600 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 10. - Referințe (1)

(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 au dreptul la concediu fără plata indemnizației pentru creșterea copilului după primele 3 nașteri sau, după caz, după primele 3 situații prevăzute la art. 8 alin. (2).

(2) Durata concediului prevăzut la alin. (1) este de 4 luni și se acordă integral, o singură dată, fiecăruia dintre părinții firești ai copilului sau, după caz, persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (2), în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

(3) Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizației pentru creșterea copilului se depune și se înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naștere al copilului.

Art. 11. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Reviste (3)

(1) Dreptul la concediul pentru creșterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), începând cu ianuarie 2012, se acordă persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2), pe bază netransferabilă, în situația în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condițiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

a) cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; Puneri în aplicare (1)

b) în situația în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(2) Procedura de acordare se stabilește prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

Art. 12. - Reviste (1)

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României;

c) locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 13. - Reviste (2)

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență reprezentând indemnizație, stimulent de inserție sau alocație de stat pentru copii se acordă la cerere, însoțită în mod obligatoriu de: Modificări (1), Jurisprudență

a) copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul; Modificări (1)

b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2);

c) actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute de art. 2;

d) dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate; Modificări (1)

e) dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;

f) orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

(2) Cererea se completează potrivit modelului care se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) La stabilirea bazei de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului se iau în considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana îndreptățită, precum și veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6).

(4) Baza de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului stabilită potrivit alin. (3) se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului împărțită la 12.

(5) În cazul veniturilor din activități independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare împărțite la numărul de luni în care s-au realizat acestea. Puneri în aplicare (1)

(6) În situația persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (6), pentru conversia în moneda națională a veniturilor realizate de acestea, se ia în calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României în ziua anterioară depunerii cererii.

Art. 14. -

(1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație, stimulent de inserție sau alocație de stat pentru copii, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București, pe raza căreia/căruia solicitantul își are domiciliul sau reședința. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Până la data de 10 a fiecărei luni, primăriile au obligația de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însoțite de documentele justificative, la agențiile pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale. Modificări (1)

(3) Cererile prevăzute la alin. (1) se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la agenția teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv. Jurisprudență

(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(5) Contestațiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

Art. 15. - Puneri în aplicare (2), Reviste (1)

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență reprezentând indemnizații și stimulent de inserție se stabilesc după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată; Jurisprudență

b) începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente; Jurisprudență

c) începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului; Jurisprudență

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-c). Jurisprudență

(2) Plata alocației de stat pentru copii prevăzute la art. 5 alin. (2) se face începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, în condițiile prevăzute de Legea nr. 61/1993, republicată.

(3) Pentru fracțiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilește proporțional, în funcție de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin și se acordă.

(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), cererea și documentele doveditoare se pot depune cu 30 de zile înainte de încetarea concediului de maternitate.

Art. 16. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(1) Plata indemnizațiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) și art. 9 alin. (5) și (6) încetează cu ziua următoare celei în care: Modificări (2), Reviste (1)

a) copilul a împlinit vârsta de un an sau, după caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap; Modificări (1)

b) a avut loc decesul copilului.

(2) Plata indemnizației prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) și art. 9 alin. (5) și (6) se suspendă începând cu luna următoare celei în care: Modificări (2)

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părintești;

b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

c) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea încredințării copilului spre adopție;

d) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea menținerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată;

g) beneficiarul a decedat;

h) în situația în care beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 12; Respingeri de neconstituționalitate (1)

i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului și copilul nu a împlinit vârsta de un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap; Modificări (2), Derogări (1), Reviste (7)

j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate. Puneri în aplicare (1)

(3) Plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în situația în care beneficiarii acestei indemnizații primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

(1) Plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 încetează cu ziua următoare celei în care: Modificări (1)

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap; Modificări (1)

b) beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului și nici nu se află în concediul pentru creșterea copilului; Derogări (2)

c) a avut loc decesul copilului.

(2) Plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu luna următoare celei în care se constată una dintre situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2). Modificări (2)

(3) Plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului și solicită concediul pentru creșterea copilului. Modificări (1), Reviste (2)

Art. 18. -

(1) În situațiile de suspendare a drepturilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și art. 17 alin. (2) și (3), acestea pot fi solicitate și de către o altă persoană îndreptățită, dacă îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Puneri în aplicare (2)

(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se cuvin și se acordă noului beneficiar de la data suspendării, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-a produs suspendarea, respectiv de la data cererii, dacă cererea a fost depusă după acest termen. Puneri în aplicare (2)

(3) Reluarea plății drepturilor suspendate în situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) și art. 17 alin. (2) și (3) se face la cerere, după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare pentru situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) și art. 17 alin. (3), dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la acea dată; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

b) cu data depunerii cererii pentru toate celelalte situații.

Art. 19. - Puneri în aplicare (2), Reviste (1)

(1) Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situația sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se transmite de către primărie agenției teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Art. 20. -

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu. Reviste (2)

(2) Asupra drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență nu se datorează impozit și nici contribuțiile sociale obligatorii stabilite de lege.

(3) Nivelurile drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se pot actualiza, pe bază de hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Art. 21. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) și art. 9 alin. (5) și (6), precum și pe perioada concediului fără plată prevăzut la art. 6, plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane se asigură de la bugetul de stat. Modificări (2)

(2) Pentru persoanele care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) și art. 9 alin. (5) și (6), contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra cuantumului indemnizației acordate, iar pentru persoanele care beneficiază de concediul fără plată prevăzut la art. 6, contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra nivelului minim al indemnizației prevăzut la art. 2 alin. (2)-(4). Modificări (2)

(3) Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1) și art. 9 alin. (5) și (6) sau se află în concediul fără plată prevăzut la art. 6 constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2)

(4) În situația prevăzută la alin. (2), la stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizației pentru creșterea copilului.

(5) Se consideră perioadă asimilată stagiului de cotizare și perioada în care persoana s-a aflat în concediul fără plată prevăzut de art. 10, precum și în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Reviste (2)

(1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 alin. (5) și (6) și art. 10 constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public și a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(2) Perioada concediului pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 6 și 10 constituie vechime în muncă și în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 23. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Fondurile necesare plății drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) Calculul și plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, inclusiv a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către Agenția Națională pentru Prestații Sociale, prin agențiile teritoriale. Modificări (2)

(3) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat poștal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card.

(4) În cazul achitării drepturilor prin mandat poștal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social și al locuințelor de serviciu, aprobată prin Legea nr. 206/2007. Modificări (1), Jurisprudență

(5) În cazul achitării drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în cont curent personal sau în cont de card, agențiile teritoriale efectuează plata prin unitățile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.

(6) Comisionul bancar prevăzut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între agențiile teritoriale și unitățile bancare.

(7) Fondurile pentru achitarea sumelor necesare pentru transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, din aceleași fonduri din care se suportă plata drepturilor.

Art. 24. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenției teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripție.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) constituie titlu executoriu și poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infracțiuni săvârșite de beneficiar se recuperează de la acesta, în condițiile legii. Referințe (1)

(4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedați nu se mai urmăresc.

Art. 25. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7)

(1) Angajatorul are obligația de a aproba concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1), precum și concediul fără plată prevăzut la art. 6 alin. (1) și art. 10 alin. (1) și (2). Perioada de acordare se stabilește de comun acord cu angajatul. Modificări (3), Reviste (3)

(2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul: Reviste (4)

a) salariatei/salariatului care se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7. Modificări (1)

(3) Interdicția prevăzută la alin. (2) se extinde, o singură dată, cu până la 6 luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(4) Prevederile alin. (2) și (3) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (3)

Art. 26. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (2) și art. 25 și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei. Modificări (3)

(2) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea amenzii corespunzătoare se fac de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Modificări (1)

(3) În baza controlului intern, Agenția Națională pentru Prestații Sociale verifică, prin sondaj, la nivelul agențiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse și stabilirea drepturilor de indemnizație lunară și stimulent de inserție. Neregulile constatate se sancționează în condițiile legii. Modificări (1)

(4) Declararea unor informații eronate cu privire la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate sau declararea unor venituri mai mari decât cele reale, în scopul de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal.

Art. 27. - Modificări (1)

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va elabora norme metodologice în aplicarea acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 28. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Art. 29. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență sunt aplicabile și tuturor categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

(2) În situația persoanelor prevăzute la alin. (1), fondurile necesare plății drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și cheltuielile administrative se asigură din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

(3) Pentru perioada cât o persoană dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de concediu pentru creșterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie și a altor drepturi de asigurări sociale, acordate potrivit legii, se au în vedere 25% din câștigul salarial mediu brut lunar aferent perioadei respective. Modificări (1)

(4) Modalitățile de depunere și de soluționare a cererilor de acordare a drepturilor, în situația persoanelor prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducătorii autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1). Puneri în aplicare (1)

Art. 30. - Respingeri de neconstituționalitate (2)

(1) Persoanele care au născut sau nasc până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, precum și cele care au adoptat sau adoptă copilul, cărora li s-a încredințat sau li se încredințează copilul în vederea adopției sau care au sau vor avea copilul în plasament, în plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist, ori care au fost sau urmează sa fie numite tutore până la această dată beneficiază de drepturile reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Începând cu 1 ianuarie 2011, pentru persoanele prevăzute la alin. (1), indemnizația pentru creșterea copilului se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului sau, după caz, anterioare adopției, încredințării în vederea adopției, stabilirii măsurii plasamentului sau a plasamentului în regim de urgență sau a instituirii tutelei, dar nu mai puțin de 600 lei și nu mai mult de 3.400 lei. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Dispozițiile alin. (2) se aduc la cunoștința beneficiarilor prin emiterea unei noi decizii de către agențiile teritoriale.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu

București, 8 decembrie 2010.

Nr. 111.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Discuții privind unele dintre drepturile salariatului care a beneficiat de un concediu pentru creșterea copilului
Stimulente și sprijin pentru creșterea copilului
Studiu de caz. Imposibilitatea concedierii, ca măsură disciplinară, a salariatei în primele șase luni de la reîntoarcerea din concediul de creștere a copilului
Suspendarea contractului individual de muncă din inițiativă salariatului
Concediul pentru creșterea copilului: Ce obligații are angajatorul
Imposibilitatea concedierii disciplinare a salariatei aflate în termenul de 6 luni de la reîntoarcerea din concediu de creștere a copilului
Indemnizație de neconcurentă. Neincluderea acesteia în baza de calcul în vederea stabilirii cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului
Stimulentul de inserție și indemnizația pentru creșterea copilului
Concediul de acomodare la adopție
Adopția și creșterea copilului până la vârsta de 2 ani presupun stimulente similare?
;
se încarcă...