Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 decembrie 2016 până la 04 mai 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere, pe de o parte, necesitatea asigurării condițiilor legislative și instituționale pentru asigurarea dezvoltării durabile, coerente și integrate a teritoriului național și, pe de altă parte, necesitatea continuării corelării domeniilor amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor cu principiile europene ale dezvoltării teritoriale și urbane durabile asumate de România prin semnarea Cartei de la Leipzig privind orașele europene durabile, a Convenției europene a peisajului și a Noii Agende Urbane - Habitat III și a Pactului de la Amsterdam,

luând în considerare faptul că în condițiile unei dinamici de dezvoltare la nivel național, susținută atât de mediul privat, cât și de disponibilitatea fondurilor europene, sursă esențială ce accelerează investițiile, inclusiv în domeniul construcțiilor, planificarea urbană și teritorială devine din ce în ce mai importantă, dezvoltarea dinamică presupunând luarea a tot mai multor decizii care trebuie coordonate și corelate, inclusiv în plan teritorial,

întrucât planificarea și programarea dezvoltării în plan teritorial se realizează prin intermediul documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, care reglementează dezvoltarea coerentă a localităților în raport cu o viziune de dezvoltare asumată ce fundamentează programul de investiții publice și private și stau la baza emiterii autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism, inclusiv în scopul asigurării procesului de construire în condiții de calitate, eficiență și siguranță,

recunoscând că profesionalizarea actului de planificare a dezvoltării locale, județene, regionale, naționale, potrivit rigorilor domeniilor de referință, este fundamentală pentru transparentizarea actului de planificare a dezvoltării la nivel sectorial, instituțional și al comunităților locale,

ca urmare a identificării în teritoriu a unor practici de elaborare, avizare și aprobare a unor documentații de urbanism de tip plan urbanistic zonal prin care se reglementează o singură parcelă - cea a investitorului privat - forțare a cadrului legal existent, cu intenția de a minimaliza demersurile de consultare publică în raport cu punerea de acord a tuturor proprietarilor de imobile din zonă, reglementând punctual, ca urmare a cărora se constată o degradare a calității și imaginii mediului construit urban, în unele cazuri chiar cu afectarea siguranței cetățenilor, a zonelor protejate sau a zonelor de protecție a monumentelor,

întrucât se remarcă o tendință de extindere necontrolată a intravilanelor unităților administrativ-teritoriale fără corelarea judicioasă cu strategiile locale de dezvoltare și fără o determinare a suprafețelor din extravilan necesare ori o planificare a investițiilor publice destinate bunei funcționări a noilor zone, având consecințe negative asupra calității mediului și a calității vieții,

deoarece pentru stoparea abuzurilor și fenomenelor de corupție este imperios necesară consolidarea profesionalismului structurilor de specialitate de la nivelul autorităților locale construcții odată cu clarificarea competențelor acestora și creșterea disciplinei în domeniul urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții,

în urma identificării existenței unor probleme organizatorice la nivelul structurilor de specialitate responsabile cu amenajarea teritoriului, urbanismul și autorizarea construcțiilor ale administrațiilor publice locale ce determină vulnerabilități în capacitatea acestora de a emite actele administrative prevăzute de lege,

întrucât se constată o tendință de deprofesionalizare a domeniului construcțiilor prin existența unor documentații tehnice pentru autorizarea construcțiilor incomplet detaliate sau necalitative, determinând scăderea masivă a calității construcțiilor private sau chiar publice, iar construirea fără proiecte tehnice de execuție generează riscuri asupra siguranței cetățenilor cu afectarea mediului construit și natural,

deoarece au fost semnalate deficiențe în posibilitatea de urmărire judicioasă a cheltuirii banilor publici în condiții de eficiență și eficacitate cauzate de lipsa unor proiecte tehnice corecte și complete, potrivit legii,

deoarece la nivelul teritoriului național se constată un fenomen îngrijorător de construire fără respectarea prevederilor legale din domeniul urbanismului și construcțiilor, impunându-se o întărire a disciplinei în construcții prin reconsiderarea sistemului de constatare și aplicare a sancțiunilor odată cu majorarea amenzilor,

ținând cont de faptul că din practica acumulată în aplicarea prevederilor legale se constată existența unor proceduri birocractice împovărătoare și insuficienta utilizare a instrumentelor de e-guvernare în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor, instrumente ce ar conduce la creșterea calității serviciilor, accelerarea termenelor de emitere a actelor administrative necesare și la reducerea riscului de corupție,

prin constatarea faptului că întârzierile majore în elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism sunt cauzate în principal de dificultățile majore de obținere a avizelor, din punctul de vedere al duratei de avizare extrem de lungi și a solicitărilor necorelate ale avizatorilor, fapt ce generează întârzieri majore în implementarea investițiilor în construcții,

constatând că, deși legislația prevede mecanisme prin care, în mod excepțional, certificatele de urbanism și autorizațiile de construire să fie emise de consiliile județene acolo unde la nivelul comunelor nu există cel puțin un angajat care să îndeplinească cerințele de studii prevăzute de lege, în realitate această normă cu caracter excepțional are aplicabilitate generală, fapt ce a generat un real blocaj în implementarea investițiilor, prin transferul tuturor acestor competențe la nivel județean, unde nu există suficientă capacitate administrativă, blocaj ce va avea efecte negative inclusiv privind absorbția de fonduri europene și va genera situații litigioase,

apreciind ca esențială necesitatea adoptării unor precizări legislative adecvate în vederea corelării și clarificării unora dintre prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare efectele negative ce pot fi generate de nesoluționarea în regim de urgență a problemelor, în raport cu dezvoltarea durabilă și competitivă a teritoriului național, cu siguranța cetățenilor, cu asigurarea calității în construcții, cu procesul absorbției fondurilor europene și implicit creării de noi locuri de muncă,

deoarece, în caz contrar, nu se poate asigura îndeplinirea obligației autorităților administrației publice centrale și locale de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la un mediu înconjurător sănătos și durabil prin activitățile de urbanism și amenajare a teritoriului, iar neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la agravarea situațiilor mai sus menționate,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La al articolul 14, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

"

(6) Pentru sprijinirea implementării strategiei de dezvoltare teritorială a României, la nivelul autorității publice centrale responsabile cu amenajarea teritoriului și urbanismul, în cadrul direcției de specialitate, se va constitui un secretariat tehnic cu activitate permanentă.

(7) Parteneriatele prevăzute la alin. (4) lit. d) vor fi dezvoltate pe baza unor protocoale de cooperare ale autorităților publice centrale cu autoritățile publice locale, mediul de afaceri, asociațiile profesionale, universitățile și instituțiile de cercetare și societatea civilă.

(8) Conținutul-cadru al protocoalelor prevăzute la alin. (7) se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice."

2. La articolul 18 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) elaborarea reglementărilor tehnice pentru standardizarea redactării și gestionării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în vederea asigurării interoperabilității cu infrastructura națională de date spațiale."

3. Articolul 241 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 241. -

Președintele consiliului județean, prin structura din cadrul aparatului de specialitate a consiliului județean, condusă de arhitectul-șef/urbanistul-șef, are următoarele atribuții:

a) organizează procesul de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului județean și le supune aprobării consiliului județean;

b) asigură corelarea strategiei de dezvoltare integrată a județului cu planul de amenajare a teritoriului județean;

c) coordonează elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale și elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană pe care le supune aprobării consiliului județean, în baza referatului tehnic al arhitectului-șef/urbanistului-șef.

d) propune asocierea, în condițiile legii, a județului, cu comunele și orașele interesate."

4. Articolul 271 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 271. -

Primarul unității administrativ-teritoriale, respectiv primarul general al municipiului București, prin structura responsabilă cu urbanismul condusă de arhitectul-șef/urbanistul- șef din cadrul aparatului de specialitate, are următoarele atribuții:

a) organizează procesul de elaborare a planului urbanistic general și îl supune aprobării consiliului local/general;

b) asigură corelarea strategiei de dezvoltare integrată a unității administrativ-teritoriale cu planul urbanistic general;

c) coordonează și monitorizează elaborarea documentațiilor de urbanism aflate în competența autorităților publice locale;

d) supune aprobării consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, în baza referatului tehnic al arhitectului- șef/urbanistului-șef, documentațiile de urbanism, indiferent de inițiator;

e) acționează pentru respectarea și punerea în practică a prevederilor documentațiilor de urbanism și a strategiilor de dezvoltare aprobate."

5. La articolul 29, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Certificatul de urbanism pentru destinații speciale se eliberează în temeiul și cu respectarea documentațiilor aferente obiectivelor cu caracter special, elaborate și aprobate de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în condițiile legii."

6. La articolul 31, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) regimul de actualizare, modificare sau detaliere a documentațiilor de urbanism, distinct, în cazul în care realizarea investiției propuse nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism în vigoare. Regimul de actualizare, modificare sau detaliere a documentațiilor de urbanism cuprinde informarea solicitantului cu privire la, după caz:

1. imposibilitatea modificării prevederilor documentațiilor în vigoare;

2. necesitatea elaborării unui plan urbanistic zonal în baza unui aviz de inițiere, în condițiile prezentei legi;

3. necesitatea elaborării unui plan urbanistic zonal fără aviz de inițiere, pentru zonele pentru care prin planul urbanistic general a fost instituită interdicție temporară de construire până la reglementarea urbanistică a zonelor respective prin planuri urbanistice zonale;

4. necesitatea elaborării unui plan urbanistic de detaliu, în condițiile prezentei legi."

7. La articolul 32, alineatele (1) - (4), (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) În cazul în care realizarea investiției pentru care s-a solicitat emiterea certificatului de urbanism necesită modificarea sau detalierea prevederilor documentațiilor de urbanism în vigoare pentru zona respectivă ori condițiile specifice ale amplasamentului sau natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică competentă are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism:

a) să respingă în mod justificat realizarea investiției propuse;

b) să condiționeze autorizarea investiției propuse de elaborarea și aprobarea de către autoritatea publică locală competentă a unui plan urbanistic zonal, în condițiile prezentei legi;

c) să condiționeze autorizarea investiției propuse de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat și finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz de inițiere a documentației de urbanism, întocmit de structura de specialitate condusă de arhitectul-șef/urbanistul-șef al județului, municipiului, orașului sau de structura de specialitate condusă de arhitectul-șef/urbanistul-șef al comunei după consultarea prealabilă a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism de la nivelul județului, și aprobat, după caz, conform competenței:

- de primarul localității;

- de primarul general al municipiului București;

- de președintele consiliului județean, cu avizul prealabil al primarilor localităților interesate, doar în cazul în care teritoriul reglementat implică cel puțin două unități administrativ-teritoriale și în cazurile prevăzute în lege;

d) să condiționeze autorizarea investiției propuse de elaborarea și aprobarea unui plan urbanistic de detaliu;

e) să permită întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, fără condiția elaborării unei documentații de urbanism, în situația construirii pe o parcelă în cadrul unui front preexistent, în care clădirile de pe parcelele adiacente au același regim de înălțime cu cel solicitat, prin racordarea la fronturile existente.

(2) În lipsa existenței structurilor de specialitate ale autorităților publice locale prevăzute la alin. (1) lit. c), avizul de inițiere va fi întocmit de structura de specialitate condusă de arhitectul-șef/urbanistul-șef al județului și aprobat de președintele consiliului județean.

(3) Avizul de inițiere a elaborării planului urbanistic zonal se emite în baza unei solicitări scrise cuprinzând următoarele elemente:

a) piese scrise, constând în memoriu tehnic pe specialități care va cuprinde prezentarea investiției/operațiunii propuse, indicatorii urbanistici propuși, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecințelor economice și sociale la nivelul unității teritoriale de referință, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privați și categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale, propuneri privind metodele de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea planului urbanistic zonal;

b) piese desenate, constând în încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de studiu, conceptul propus - plan de situație cu prezentarea funcțiunilor, a vecinătăților, modul de asigurare a accesurilor și utilităților.

(4) Prin avizul de inițiere a elaborării planului urbanistic zonal, autoritatea publică competentă stabilește următoarele:

a) teritoriul care urmează să fie studiat, ce cuprinde zona care urmează să fie reglementată prin planul urbanistic zonal și zona de influență a acesteia, avându-se în vedere că, pentru planurile urbanistice zonale elaborate pentru zone din intravilan, zona ce va fi reglementată va fi delimitată de cel puțin 3 drumuri publice sau de limite impuse de elemente ale cadrului natural stabile în timp, iar, pentru planurile urbanistice zonale privind extinderea intravilanului, zona ce va fi reglementată va fi de minimum 5000 mp; este interzisă crearea de trupuri izolate de intravilan în baza unui plan urbanistic zonal, cu excepția cazului în care infrastructura de acces și de utilități necesare obiectivului de investiții care a generat elaborarea documentației de urbanism este preexistentă sau se prevede în planul urbanistic zonal și se realizează concomitent cu obiectivul de investiții care a generat documentația de urbanism. În acest caz, suprafața de teren introdusă în intravilan se va dimensiona în funcție de destinația investiției;

b) pentru lucrări de amplasare a construcțiilor inginerești precum turnuri, stâlpi, piloni componente ale infrastructurilor tehnico-edilitare și infrastructurii de comunicații electronice, zona care urmează să fie reglementată prin planul urbanistic zonal și zona de influență a acesteia vor fi stabilite după caz;

c) categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți;

d) indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime și maxime;

e) dotările de interes public necesare, asigurarea accesului pietonal și carosabil, parcajelor, utilităților;

f) capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții;

g) operațiuni cadastrale necesare în vederea implementării obiectivelor de interes public și privat.

... . . . . . . . . . .

(6) După aprobarea Planului urbanistic zonal se poate solicita certificatul de urbanism în vederea construirii și, în baza lui, se poate întocmi documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, în vederea obținerii autorizației de construire, potrivit legii.

... . . . . . . . . . .

(8) Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplică pentru planurile urbanistice zonale destinate constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii."

8. La articolul 32, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

"

(61) După aprobarea planului urbanistic de detaliu se poate întocmi documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, în vederea obținerii autorizației de construire, fără a se solicita un nou certificat de urbanism, potrivit legii."

9. La articolul 32, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

"

(71) La modificarea planurilor urbanistice zonale legal aprobate care conțin majorări ale coeficientului de utilizare a terenului (CUT), prin noi planuri urbanistice zonale, nu se acceptă o altă majorare a acestui coeficient."

10. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

Emiterea de certificate de urbanism incomplete, cu date eronate sau/și cu nerespectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de urbanism aprobate ori a prevederilor actelor normative aplicabile, atrage răspunderea disciplinară, administrativă, contravențională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii."

11. La articolul 35, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. și arhitecții-șefi/urbaniștii-șefi ai județelor colaborează permanent în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (2) prin:

a) elaborarea și actualizarea procedurilor de control în domeniu;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...