Art 29 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial | Lege 47/1992

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura jurisdicțională - Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial -
Art. 29.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (255), Jurisprudență, Reviste (60), Doctrină (1)

(1) Curtea Constituțională decide asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare, care are legătură cu soluționarea cauzei în orice fază a litigiului și oricare ar fi obiectul acestuia. Respingeri de neconstituționalitate (10), Referințe (10), Jurisprudență, Reviste (42), Doctrină (4)

(2) Excepția poate fi ridicată la cererea uneia dintre părți sau, din oficiu, de către instanța de judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, excepția poate fi ridicată de procuror în fața instanței de judecată, în cauzele la care participă. Jurisprudență, Reviste (9)

(3) Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale. Referințe (4), Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (2)

(4) Sesizarea Curții Constituționale se dispune de către instanța în fața căreia s-a ridicat excepția de neconstituționalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părților, opinia instanței asupra excepției, și va fi însoțită de dovezile depuse de părți. Dacă excepția a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând și susținerile părților, precum și dovezile necesare. Odată cu încheierea de sesizare, instanța de judecată va trimite Curții Constituționale și numele părților din proces cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare a acestora. Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe (10), Jurisprudență, Reviste (19)

(5) Dacă excepția este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanța respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curții Constituționale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanța imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunțare. Recursul se judecă în termen de 3 zile. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (16), Referințe (4), Jurisprudență, Reviste (33)

Acesta este un fragment din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Instanța în fața căreia s-a ridicat excepția de neconstituționalitate va dispune sesizarea Curții Constituționale printr-o încheiere, care va cuprinde punctele de vedere ale părților pentru susținerea sau combaterea excepției și opinia instanței asupra excepției. Încheierea va fi însoțită de dovezile depuse de către părți. Dacă excepția afost ridicată din oficiu de instanța de judecată sau de arbitraj, încheierea trebuie motivată, cuprinzând și susținerile părților, precum și dovezile necesare. Instanța trebuie să respingă prin încheiere motivată oexcepția pe care oapreciază afi inadmisibilă în baza dispozițiilor art. 29 din Lenea nr.47/1992, republicată, caz în care Curtea Constituțională nu va mai fi sesizată.. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Ca urmare, instanța de judecată este în imposibilitate să procedeze la un control de constituționalitate aunor acte normative cu putere de lege, control care intră în competența exclusivă aCurții Constituționale conform art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Instanța de contencios administrativ astfel sesizată va verifica mai întâi dacă excepția de neconstituționalitate este admisibilă, adică îndeplinește condițiile prevăzute de art. 29 alin. (1) și (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, care prevăd că pot face obiectul excepției de neconstituționalitate legile și ordonanțele în vigoare ori dispoziții ale acestora, numai dacă au legătură cu soluționarea cauzei și dacă nu au fost constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară aCurții Constituționale. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Conținutul art. 126 alin. (6) teza finală din Constituția republicată, conform căruia „instanțele de contencios administrativ sunt competente să soluționeze cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau, după caz, prin dispoziții din ordonanțe declarate neconstituționale”, reluat în art. 1 alin. (7) din Legea nr. 554/2004 este dezvoltat în art. 9 în nu mai puțin de 5 alineate. Este reglementată, astfel, procedura prin care persoana vătămată prin Ordonanțe ale Guvernului – conținând norme cu putere de lege – poate introduce acțiune la instanța de contencios administrativ, însoțită de excepția de neconstituționalitate, ce urmează să fie transmisă Curții Constituționale spre soluționare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 29 alin. (1) și (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, situație în care se suspendă soluționarea cauzei pe fond. Doar în măsura în care Curtea Constituțională se va pronunța în sensul declarării neconstituționale aordonanței sau unei dispoziții aacesteia, instanța soluționează fondul cauzei, putând acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate, anularea actelor administrative emise în baza acesteia și, după caz, obligarea unei autorități publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operațiuni administrative. În caz contrar, acțiunea se respinge ca inadmisibilă pe fond. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Ca urmare, instanța de judecată este în imposibilitate să procedeze la un control de constituționalitate aunor acte normative cu putere de lege, control care intră în competența exclusivă aCurții Constituționale conform art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 47/1992:
Art 19 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 20 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 21 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 22 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 23 Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției
Art 24 Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Art 25 Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Art 26 Controlul constituționalității tratatelor sau a altor acorduri internaționale
Art 27 Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului
Art 28 Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului
Art 29 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Art 30 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Art 31 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
Art 32 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate de Avocatul Poporului
Art 33 Soluționarea excepției de neconstituționalitate ridicate de Avocatul Poporului
Art 34 Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice
Art 35 Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice
Art 36 Soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice
Art 37 Respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României
Art 38 Respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României
Art 39 Judecarea contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic
Reviste:
Entitate juridică sindicală. Calitatea procesuală activă. Competența teritorială. Aplicarea normei de drept. Sesizarea sau respingerea cererii de sesizare a Curții Constituționale
Sesizarea Curții Constituționale în recurs. Condiții. Cerere de suspendare a cauzei/Notification of the Constitutional Court in recourse. Conditions. Request to suspend the case
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil. Opinie separată
Drept procesual civil. Sesizare Curte Constituțională. Condiții/Civil processual right. Notification of the Constitutional Court. Conditions
Decizia nr. 355 din 11 mai 2017
Excepția de neconstituționalitate: palid instrument de asigurare a ordinii constituționale?
Admitere excepție de neconstituționalitate ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Respingere, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Evoluția constituționalismului în România (II)
3. Inadmisibilitatea cererii de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 11 C. proc. civ. atunci când neconstituționalitatea dispoziției legale nu a fost invocată în cauza în care s-a pronunțat hotărârea atacată cu revizuire
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...