Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ordinul nr. 949/2010 pentru modificarea și completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 108/368/2010

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 decembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 230/949

Ministerul Administrației și Internelor

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

În temeiul art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și de persoane, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2010, al art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor și ministrul transporturilor și infrastructurii emit următorul ordin:

Art. I. -

Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 108/368/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 în 19 mai 2010, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

"

(6) În cazul în care polițiștii rutieri aplică măsura suspendării dreptului de utilizare a unui vehicul, în lipsa inspectorilor de trafic, conform prevederilor art. 62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, aceștia notifică acest fapt, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, ARR. La notificare se anexează, în copie, procesul-verbal de constatare a contravenției și certificatul de înmatriculare a vehiculului al cărui drept de utilizare a fost suspendat.

(7) În cazul în care măsura suspendării dreptului de utilizare se prelungește pentru o perioadă de încă 6 luni, inspectoratul județean de poliție sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București/serviciul rutier/brigada rutieră pe raza căruia/căreia este înmatriculat autovehiculul notifică deținătorului înscris în certificatul de înmatriculare măsura prelungirii suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 3.

(8) Contravenientul nu beneficiază de reducerea termenului de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului în cazul în care, în cel mult 12 luni de la încetarea măsurii de suspendare, aplicată pentru același autovehicul, săvârșește o faptă pentru care se aplică măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului. Inspectoratul județean de poliție sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București/serviciul rutier/brigada rutieră pe raza căruia/căreia este înmatriculat autovehiculul notifică deținătorului înscris în certificatul de înmatriculare măsura suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 4."

2. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) La expirarea termenului de suspendare, certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare reținute se transmit direcției rutiere."

3. Articolul 9 se abrogă.

4. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Anexele nr. 1a)-1d) și 2-4 fac parte integrantă din prezentele proceduri."

5. Anexele nr. 1a) - 1d) și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1a)-1d) și 2.

6. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 și 4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3 și 4.

Art. II. -

Anexele nr. 1a)-1d) și 2-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administrației și internelor, Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Constantin-Traian Igaș Anca Daniela Boagiu

ANEXA Nr. 1a) [Anexa nr. 1a) la proceduri]

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR

Agenția ARR ..........................

PROCES-VERBAL
de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a
certificatului de înmatriculare

Seria ....... nr. ..............

În ziua ........................., luna ................., anul .........., locul ................., localitatea ...................................., județul (sectorul) ........................................................................................,

subsemnatul, ........................................................, în calitate de ............................... la Autoritatea Rutieră Română - ARR - Agenția ............................, legitimația de control nr. .............., în temeiul art. .............. din ..............................., dispun suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului cu nr. de înmatriculare ...................... pentru o perioadă de 6 luni, drept care am procedat la reținerea următoarelor:

[ ] DA/[ ] NU Certificatul de înmatriculare nr. .................................... al vehiculului ........................................... (marca) nr. .............................; sau Dovada seria ................. nr. .................... din data de ..................................., deținător .............................................................................. .

Certificatul de înmatriculare nu a fost reținut deoarece .............................................................................................. .

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare ................................................, deoarece nu s-a făcut dovada deținerii .............................................................................................., fapt constatat și sancționat prin Procesul-verbal de constatare și sancționare contravențională seria ................. nr. .......................... din data de: ziua ..................... luna ................ anul ....................... .

Starea plăcuțelor de înmatriculare/certificatului de înmatriculare:

- plăcuțele cu numărul de înmatriculare sunt/nu sunt deteriorate ......................................................................................;

- certificatul de înmatriculare este/nu este deteriorat ............................................................................................... .

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare/dovada, o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției și o copie a procesului-verbal de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare se transmit inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București/serviciului rutier/brigăzii rutiere pe a cărui/cărei rază teritorială este înmatriculat vehiculul.

Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) au trecut cel puțin 30 de zile de la data procesului-verbal de reținere;

b) se depune dovada achitării amenzii contravenționale.

După epuizarea termenului notificat de suspendare, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenționale, suspendarea dreptului de utilizare se prelungește pentru încă 6 luni.

Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea autovehiculului ale cărui plăcuțe cu numărul de înmatriculare au fost reținute constituie infracțiune, prevăzută și pedepsită de art. 85 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 195/2002~ privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Semnătura inspectorului Semnătura de primire a unui exemplar
. . . . . . . . . . . . . . . . din prezentul proces-verbal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data ...............................

ANEXA Nr. 1b) [Anexa nr. 1b) la proceduri]

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

PROCES-VERBAL
de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a
certificatului de înmatriculare

Anul ................., luna ................, ziua ............, locul ............................, localitatea ...................................., județul (sectorul) ........................................................ .

Gradul .................., numele .................... prenumele .................................., din cadrul ....................................., în temeiul art. ................. din ..............................................................., dispun suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului cu nr. de înmatriculare ................. pentru o perioadă de 6 luni, drept care am procedat la reținerea următoarelor:

[ ] DA/[ ] NU Certificatul de înmatriculare nr. ................................. al vehiculului ......................................... (marca) nr. .................; sau Dovada seria ...................nr. ........................... din data de ............................., deținător .................................................................................... .

Certificatul de înmatriculare nu a fost reținut deoarece ............................................................................... .

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare ............................................................................, deoarece nu s-a făcut dovada deținerii ............................................................................................., fapt constatat și sancționat prin Procesul-verbal de constatare a contravenției seria .................. nr. ........................ din data de: ziua ................. luna .................... anul .......................... .

Starea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare/certificatului de înmatriculare:

- plăcuțele cu numărul de înmatriculare sunt/nu sunt deteriorate ......................................................................................;

- certificatul de înmatriculare este/nu este deteriorat .............................................................................................. .

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare/dovada, o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției și o copie a procesului-verbal de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare se transmit inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București/serviciului rutier/brigăzii rutiere pe a cărui/cărei rază teritorială este înmatriculat vehiculul.

Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) au trecut cel puțin 30 de zile de la data procesului-verbal de reținere;

b) se depune dovada achitării amenzii contravenționale.

După epuizarea termenului notificat de suspendare, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenționale, suspendarea dreptului de utilizare se prelungește pentru încă 6 luni.

Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea autovehiculului ale cărui plăcuțe cu numărul de înmatriculare au fost reținute constituie infracțiune, prevăzută și pedepsită de art. 85 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului ~nr. 195/2002~ privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Semnătura polițistului Semnătura conducătorului auto/contravenientului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1c) [Anexa nr. 1c) la proceduri]

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR

Agenția ARR ..........................

PROCES-VERBAL
de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a
certificatului de înmatriculare

Seria ....... nr. ..............
(autovehicul înmatriculat în alt stat)

În ziua ............, luna ................., anul .........., locul ................................, localitatea ...................................., județul (sectorul) .......................................................................................,

subsemnatul, .............................................................., în calitate de ............................... la Autoritatea Rutieră Română - ARR - Agenția ......................, legitimația de control nr. .............., în temeiul art. ............. din ..................................., dispun suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului cu nr. de înmatriculare ............................. pentru o perioadă de 6 luni, drept care am procedat la reținerea următoarelor:

[ ] DA/[ ] NU Certificatul de înmatriculare nr. .................................... al vehiculului ................................ (marca) nr. ...............; sau Dovada seria ............................... nr. ....................................... din data de ...................., deținător ............................................................................ .

Certificatul de înmatriculare nu a fost reținut deoarece ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... .

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare ............................................................................................., deoarece nu s-a făcut dovada deținerii ......................................................................................., fapt constatat și sancționat prin Procesul- verbal de constatare și sancționare contravențională seria .................. nr. .................... din data de: ziua ................. luna ................ anul ..................... .

Starea plăcuțelor de înmatriculare/certificatului de înmatriculare:

- plăcuțele cu numărul de înmatriculare sunt/nu sunt deteriorate .....................................................................................;

- certificatul de înmatriculare este/nu este deteriorat ............................................................................................. .

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare/dovada, o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției și o copie a procesului-verbal de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare se transmit inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București/serviciului rutier/brigăzii rutiere pe a cărui/cărei rază teritorială a fost constatată fapta.

Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) au trecut cel puțin 30 de zile de la data procesului-verbal de reținere;

b) se depune dovada achitării amenzii contravenționale.

După epuizarea termenului notificat de suspendare, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenționale, suspendarea dreptului de utilizare se prelungește pentru încă 6 luni.

Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea autovehiculului ale cărui plăcuțe cu numărul de înmatriculare au fost reținute constituie infracțiune, prevăzută și pedepsită de art. 85 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Semnătura inspectorului Semnătura de primire a unui exemplar
. . . . . . . . . . . . . . . . din prezentul proces-verbal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data ..............................

ANEXA Nr. 1d) [Anexa nr. 1d) la proceduri]

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

PROCES-VERBAL
de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a
certificatului de înmatriculare
(autovehicul înmatriculat în alt stat)

Anul .........., luna ............, ziua ........, locul ............................., localitatea ....................................., județul (sectorul) ..................................................

Gradul .........................., numele .................... prenumele ......................., din cadrul ....................................., în temeiul art. ................................ din ......................................, dispun suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului cu nr. de înmatriculare ...................................., pentru o perioadă de 6 luni, drept care am procedat la reținerea următoarelor:

[ ] DA/[ ] NU Certificatul de înmatriculare nr. ............................... al vehiculului .......................................... (marca) nr. ..........................; sau Dovada seria ................... nr. ........................... din data de .........................., deținător ................................................................... .

Certificatul de înmatriculare nu a fost reținut deoarece ....................................................................................... .

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare .............................................., deoarece nu s-a făcut dovada deținerii .................................................................., fapt constatat și sancționat prin Procesul-verbal de constatare a contravenției seria .................................. nr. ........................ din data de: ziua ................. luna .................... anul .......................... .

Starea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare/certificatului de înmatriculare:

- plăcuțele cu numărul de înmatriculare sunt/nu sunt deteriorate ......................................................................................;

- certificatul de înmatriculare este/nu este deteriorat .............................................................................................. .

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare/dovada, o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției și o copie a procesului-verbal de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare se transmit inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București/serviciului rutier/brigăzii rutiere pe a cărui/cărei rază teritorială a fost constatată fapta.

Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) au trecut cel puțin 30 de zile de la data procesului-verbal de reținere;

b) se depune dovada achitării amenzii contravenționale.

După epuizarea termenului notificat de suspendare, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenționale, suspendarea dreptului de utilizare se prelungește pentru încă 6 luni.

Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea autovehiculului ale cărui plăcuțe cu numărul de înmatriculare au fost reținute constituie infracțiune, prevăzută și pedepsită de art. 85 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Semnătura polițistului Semnătura conducătorului auto/contravenientului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la proceduri)

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

NOTIFICARE
privind suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului
data .............................

Către ................................., cu domiciliul/sediul în .........................., str. ............................. nr. ................., bl. ......, sc. ........., ap. .............., județul/sectorul ......................

Vă comunicăm faptul că, începând cu data de .................................., dreptul de a utiliza autovehiculul marca ..............., cu numărul de înmatriculare ..............................................., este suspendat în conformitate cu prevederile art. ................. din ................................., prin reținerea certificatului și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, pentru o perioadă de 6 luni.

Măsura a fost dispusă de ..........................................................., ca urmare a nerespectării prevederilor legale prevăzute de ............................., de către ....................................................., la data de ........................................... .

Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) au trecut cel puțin 30 de zile de la data procesului-verbal de reținere;

b) se depune dovada achitării amenzii contravenționale.

După epuizarea termenului notificat de suspendare, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenționale, suspendarea dreptului de utilizare se prelungește pentru încă 6 luni.

Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare se află la Brigada rutieră/Serviciul rutier din cadrul ................................................................................................................................ .

Șeful Serviciului rutier/Brigăzii rutiere,
......................................................................

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la proceduri)

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

NOTIFICARE
privind prelungirea suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului
data .............................

Către ................................................................................................................, cu domiciliul/sediul în ................................, str. ................................. nr. .................., bl. ............., sc. .............., ap. .............., județul/sectorul ......................

Vă comunicăm faptul că, începând cu data de .................................., măsura de suspendare a dreptului de utilizare, prin reținerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare a autovehiculului marca ..................................., cu numărul de înmatriculare .................................................., se prelungește pentru încă 6 luni în conformitate cu prevederile art. .................................. din .................................................... .

Suspendarea dreptului de a utiliza vehiculul încetează, la cerere, la data prezentării dovezii achitării amenzii contravenționale, stabilită prin Procesul-verbal de constatare a contravenției seria ....................... nr. .......................................... .

Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare se află la Brigada rutieră/Serviciul rutier din cadrul ............................................................................................................................... .

Șeful Serviciului rutier/Brigăzii rutiere,
.............................................................

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 4 la proceduri)

- Model -

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

NOTIFICARE
privind suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului
data .............................

Către ............................................................., cu domiciliul/sediul în ............................................, str. ...................... nr. ........, bl. ........................, sc. .............., ap. .............., județul/sectorul ......................

Vă comunicăm faptul că, începând cu data de .................................., dreptul de a utiliza autovehiculul marca ........................................, cu numărul de înmatriculare .................................................., este suspendat în conformitate cu prevederile art. ................. din ..................................................., prin reținerea certificatului și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, pentru o perioadă de 6 luni.

Măsura a fost dispusă de ....................................................................., ca urmare a nerespectării prevederilor legale prevăzute de ......................................., de către ......................................................................................, la data de ................................................................................................ .

Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare se află la Brigada rutieră/Serviciul rutier din cadrul ................................................................................................................................ .

Șeful Serviciului rutier/Brigăzii rutiere,

.........................................................................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...