Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 248/2010 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 decembrie 2010 până la 12 decembrie 2011, fiind înlocuit prin Ordin 236/2011;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene nr. 248 din 1 noiembrie 2010 de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexele nr. 1 și 2*), ce fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără

București, 4 noiembrie 2010.

Nr. 248.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE,

AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - ICPA BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Program 2010
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 8.466
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 8.416
a) Venituri din activitatea de bază*) 03 8.406
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 10
c) Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 05
2. VENITURI FINANCIARE 06 50
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 8.436
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 8.436
a) Bunuri și servicii 10 1.576
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 4.920
- cheltuieli cu salariile 12 3.637
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 93
- drepturile salariale ale directorului general 14 161
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 756
- contribuții de asigurări de șomaj 16 18
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 189
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 10
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 30
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 9
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 271
- tichete de masă 23 253
- deplasări, detașări 24 18
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 960
d) Cheltuieli de protocol 26 1
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 19
h) Alte cheltuieli 30 960
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 0
- cheltuieli privind dobânzile 32 0
- alte cheltuieli financiare 33 0
3. Cheltuieli extraordinare 34 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 30
IV. IMPOZITUL PE PROFIT 36 5
V. REZULTATUL NET 37 25
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 25
a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea 40 5
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 15
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru finanțarea proiectelor 42 5
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care: 43 200
1. Surse proprii 44 200
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 45
3. Credite bancare pentru investiții 46
- interne 47
- externe ~ ~ ~ ~ 48
4. Alte surse 49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 200
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 200
2. Rambursarea de rate aferente creditelor pentru investiții 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 8.466
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 8.436
3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 30
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 116
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 98
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.451
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2.889
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37 x 100/capital propriu 63 75
10. Plăți restante 64 0
11. Creanțe de încasat 65 200

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe de nucleu, sunt în sumă de 5.108 mii lei, încheiate până la 18.06.2010, iar cele realizate din contractele încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.116 mii lei.

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ȘTEFĂNEȘTI-ARGEȘ

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Program 2010
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 6.276
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 6.276
a) Venituri din activitatea de bază*) 03 2.291
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 3.985
c) Alte venituri din exploatare 05 0
2. VENITURI FINANCIARE 06 0
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 6.015
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 6.011
a) Bunuri și servicii 10 2.189
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 2.120
- cheltuieli cu salariile 12 1.640
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 19
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 70
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 341
- contribuții de asigurări de șomaj 16 8
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 85
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 5
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 14
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 4
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 23
- tichete de masă 23 0
- deplasări, detașări 24 23
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 708
d) Cheltuieli de protocol 26 0
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 40
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0
g) Cheltuieli prevăzute la art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 0
h) Alte cheltuieli 30 954
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 4
- cheltuieli privind dobânzile 32 2
- alte cheltuieli financiare 33 2
3. Cheltuieli extraordinare 34 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 261
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 51
V. REZULTATUL NET 37 210
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 210
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 0
a) pentru cointeresarea personalului 40 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național, 41 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 200
1. Surse proprii 44 200
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 45 0
3. Credite bancare pentru investiții: 46 0
- interne 47 0
- externe ~ ~ ~ ~ 48 0
4. Alte surse 49 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 200
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 200
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 0
- interne 53 0
- externe 54 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 6.276
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 6.015
3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 261
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 88
- număr mediu de personal, de cercetare-dezvoltare 59 31
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1.485
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 1.820
7. Rentabilitatea (rd. 57/56 x 100) 62 4
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37 x 100 63 3
---------------
capital propriu
10. Plăți restante 64 19.000
11. Creanțe de încasat 65 1.300

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 1.844 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 99 mii lei.

;
se încarcă...