Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Modificări (2), Puneri în aplicare (8), Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(1) Termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) și g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 martie 2017.

(2) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 19. -

Prevederile art. 19 lit. b) și c) ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017. Modificări (1)

Art. 20. -

Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 martie 2017.

Art. 21. -

În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

Art. 22. -

Prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 cota de contribuție la fondul de pensii se menține la nivelul prevăzut pentru anul 2016. Modificări (1)

Art. 23. -

(1) În anul 2016 sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între creditele bugetare aprobate și plățile efectuate, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la capitolul 88.01 "Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior", titlul 80 "Împrumuturi", articolul 80.10 "Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior", destinate pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din acorduri internaționale, ratificate prin legi, în vederea finanțării proiectelor bilaterale de colaborare și de investiții se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.

(2) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (1) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite într-un cont de venituri ale bugetului de stat.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2017, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă, precum și cheltuielile bugetului de stat și cheltuielile prevăzute în bugetul aprobat al ordonatorului principal de credite la o poziție distinctă cu sumele virate potrivit prevederilor alin. (2).

(4) Sumele suplimentate în bugetul ordonatorului principal de credite potrivit alin. (3) se utilizează cu aceeași destinație.

Art. 24. -

(1) Suma rămasă neutilizată la sfârșitul anului bugetar, destinată închiderii a două mine de huilă necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, prevăzută în bugetul Ministerului Energiei, se virează într-un cont de disponibil deschis pe numele ministerului și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.

(2) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (1) se transferă în primele 5 zile lucrătoare de la aprobarea legii bugetare de către Ministerul Energiei într-un cont de venituri ale bugetului de stat.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificări în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului Ministerului Energiei.

Art. 25. -

Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate în anul 2016 bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităților administrativ-teritoriale și se utilizează cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost alocate până la finalizarea lucrărilor. Eventualele sumele rămase neutilizate după finalizarea obiectivelor de investiții se restituie la bugetul de stat.

Art. 26. -

După alineatul (2) al articolului IV din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Sumele încasate și reținute de către A.N.R.S.C. potrivit alin. (2) se virează la finele anului 2016 într-un cont de disponibil deschis pe numele A.N.R.S.C. și se transferă de către aceasta ca venit al bugetului A.N.R.S.C. pe anul 2017".

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Mircea Dumitru
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru
Ministrul energiei,
Victor Vlad Grigorescu
Ministrul apărării naționale,
Mihnea Ioan Motoc
Ministrul afacerilor interne,
Ioan-Dragoș Tudorache
Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu

București, 15 decembrie 2016.

Nr. 99.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...