Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul convenit prin scrisoarea*) semnată la Washington la 6 octombrie 2010 și la București la 18 octombrie 2010 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 noiembrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALĂ

6 octombrie 2010

Excelenței Sale,

Gheorghe Ialomițianu,

ministrul finanțelor publice

București, România

Stimate Domnule ministru,

Proiectul privind reforma sistemului judiciar (Împrumut nr. 4811-RO)

Amendament la Acordul de împrumut

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România (Împrumutatul) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) (Acordul de împrumut) pentru finanțarea Proiectului menționat mai sus, datat 27 ianuarie 2006. De asemenea, ne referim la scrisoarea dumneavoastră, datată 5 august 2010, prin care se solicită anumite amendamente la Acordul de împrumut.

Prin prezenta propunem amendarea Acordului de împrumut după cum urmează:

1. Articolul II, secțiunea 2.03 se amendează și se va citi după cum urmează (modificările sunt scrise cu caractere cursive):

"

Data-limită de tragere va fi 31 martie 2013 sau orice altă dată ulterioară stabilită de către Bancă. Banca va notifica imediat Împrumutatului în legătură cu această dată ulterioară."

2. La articolul V "Compensațiile Băncii" se introduc două noi secțiuni, secțiunile 5.03 și 5.04, cu următorul cuprins:

"

Secțiunea 5.03. În cazul în care Împrumutatul nu implementează vreuna dintre acțiunile și măsurile prevăzute în Documentul atașat la anexa 5, Banca poate, după notificarea Împrumutatului, să anuleze o anumită porțiune din soldul netras din împrumut ce corespunde cheltuielii aferente unei anumite acțiuni sau măsuri. Sumele care fac obiectul anulării vor fi determinate de Bancă pe baza estimărilor prevăzute în Documentul atașat la anexa 5 și vor reflecta sumele aferente cheltuielilor care nu vor fi necesare pentru finalizarea activităților Proiectului, din cauza faptului că Împrumutatul nu reușește să implementeze o anumită acțiune din Documentul atașat.

Secțiunea 5.04. Prevederile secțiunii 5.03 nu limitează dreptul Băncii de a solicita oricare dintre compensațiile prevăzute în secțiunea 7.02 (Suspendare) și secțiunea 7.03 (Anulare de către Bancă) din Condițiile generale."

3. Tabelul prezentat în paragraful 1 din anexa 1 se amendează astfel încât să reflecte realocarea sumelor împrumutului așa cum s-a solicitat.

Corespunzător, tabelul revizuit din paragraful 1 din anexa 1 la Acordul de împrumut este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta scrisoare.

4. Anexa 2 se amendează după cum urmează:

4.1. Partea A.1 se amendează după cum urmează (modificările sunt scrise cu caractere cursive):

"

1. Reabilitarea, construirea și dotarea a aproximativ optsprezece (18) sedii de instanțe pe tot teritoriul Împrumutatului, prin furnizarea de lucrări, servicii și bunuri."

4.2. Partea C.2 se amendează după cum urmează:

"

2. Îmbunătățirea tehnologiei informaționale și a standardelor tehnice ale instanțelor prin asigurarea de bunuri și servicii de consultanță."

4.3. Partea D.2 se amendează după cum urmează (modificările sunt scrise cu caractere cursive):

"

2. Întărirea aptitudinilor MJ în domeniul planificării investițiilor de capital, statisticilor juridice, planificării bugetare și întocmirii proiectelor juridice prin asigurarea de servicii de consultanță, bunuri și instruirea personalului MJ. Asigurarea de servicii de consultanță și instruire pentru DIPFE în vederea implementării Proiectului."

4.4. Partea D.5 se amendează după cum urmează (modificările sunt scrise cu caractere cursive):

"

5. Consolidarea capacităților instituțiilor judiciare și administrative relevante în domeniile planificării și managementului bugetar prin furnizarea de servicii de consiliere și prin pregătirea personalului."

5. În anexa 4, secțiunile I.A și I.B se amendează în vederea aplicării modificărilor la "Instrucțiunile pentru achiziții în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor AID" (Instrucțiuni privind achizițiile) și, respectiv, "Instrucțiunile cu privire la selecția și angajarea consultanților de către împrumutații Băncii Mondiale" (Instrucțiuni privind consultanții) din luna mai 2004 și modificate la 1 octombrie 2006 și 1 mai 2010.

Instrucțiunile privind achizițiile și Instrucțiunile privind consultanții așa cum au fost modificate vor fi prezentate separat.

6. În anexa 5, partea A, se introduce un nou paragraf, paragraful (f), cu următorul cuprins:

"

(f) Împrumutatul se va asigura că MJ și CSM vor implementa în mod corespunzător acțiunile și măsurile prevăzute în Documentul atașat la anexa 5, în conformitate cu termenele prevăzute în respectiva anexă."

Documentul atașat la anexa 5 este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta scrisoare.

Vă rugăm să confirmați acordul dumneavoastră cu cele menționate anterior, în numele României, prin semnarea, datarea și returnarea unui exemplar anexat al acestei scrisori. Aceste amendamente vor deveni efective la data primirii unui exemplar contrasemnat al prezentei scrisori de amendament.

Cu stimă,
Peter Harrold,
director
Europa Centrală și Țările Baltice
Regiunea Europa și Asia Centrală

Confirmat:

România

De către: reprezentant autorizat

Nume: Bogdan Alexandru Drăgoi

Titlu: secretar de stat

Data: 18 octombrie 2010

ANEXA Nr. 1

Documentul atașat 1

Tragerea sumelor din împrumut

Categoria Suma alocată din împrumut (exprimată în euro) % din cheltuielile care urmează să fie finanțate
(1) Lucrări civile 6.634.077,19 85%
(2) Bunuri, inclusiv furnizarea și instalarea sistemelor informatice 149.937,34 100%
(3) Servicii de consultanță și audit 2.318.998,75 100%
(4) Servicii de supraveghere a proiectării și construirii conform părții A din Proiect 1.857.768,03 100%
(5) Pregătire și vizite de studiu 0
(6) Nealocate 0
(7) Lucrări civile, bunuri, inclusiv furnizarea și instalarea sistemelor informatice, servicii de consultanță și audit, servicii de supraveghere a proiectării și construirii conform părții A din Proiect, pregătire și vizite de studiu 99.039.218,69 100%
TOTAL: 110.000.000,00

ANEXA Nr. 2

Document atașat la anexa 5

România

Proiectul privind reforma sistemului judiciar

Plan de acțiuni/Măsuri pentru extinderea Proiectului

A. Măsuri legate de componenta I - Reabilitarea instanțelor
Măsură/Acțiune Termene Sume estimate1 ce urmează a fi anulate dacă aceste măsuri/acțiuni nu sunt îndeplinite2
1. Contractele de lucrări semnate pentru Tribunalul Tulcea, Tribunalul Argeș și Curtea de Apel Pitești (Banca Mondială va primi o copie a contractelor semnate în termen de o săptămână de la semnare.) Nu mai târziu de 30 septembrie 2010 ▪ Tulcea - 5.003.010,24 euro (21.012.643 lei)3
▪ Argeș - 7.818.625 euro (32.838.225 lei)
▪ Pitești - 2.775.565,96 euro (11.657.377 lei)
2. Lucrările de construcții finalizate pentru Judecătoria Săliște (stadiul fizic) (Banca Mondială va primi o confirmare scrisă din partea DIPFIE, care să ateste finalizarea lucrărilor.) Nu mai târziu de 30 septembrie 2011 ▪ Săliște - 195.450,81 euro (820.893,40 lei)4
3. Realizat cel puțin 50% (stadiul fizic) din lucrările de construcții pentru Judecătoria Orșova, Tribunalul Ialomița, Tribunalul Suceava - în baza unei analize efectuate de o misiune de supervizare a Băncii Mondiale Nu mai târziu de 31 ianuarie 20115 ▪ Orșova - 948.723,35 euro (3.984.638,05 lei)6
▪ Ialomița - 739.796,68 euro (3.107.146,02 lei)
▪ Suceava - 707.340,59 euro (2.970.830,48 lei)
4. Lucrări de construcții finalizate (stadiul fizic) la Judecătoria Vatra Dornei, Tribunalul Maramureș, Judecătoria Vișeu de Sus și Judecătoria Bolintin-Vale (Banca Mondială va primi o confirmare scrisă din partea DIPFIE, care să ateste finalizarea lucrărilor.) Nu mai târziu de 31 ianuarie 2011 ▪ Vatra Dornei - 225.360,72 euro (946.515,00 lei)7
▪ Maramureș - 166.139,91 euro (697.787,62 lei)
▪ Vișeu de Sus - 130.469,05 euro (547.970,00 lei)
▪ Bolintin-Vale - 131.218,58 euro (551.118,00 lei)
B. Măsuri legate de reforma instituțională
Măsură/Acțiune Termene Sume ce urmează a fi anulate dacă aceste măsuri/acțiuni nu sunt îndeplinite
1. Contract semnat pentru tema revizuită privind optimizarea activităților la nivelul instanțelor judecătorești (Banca Mondială va primi o copie a contractului semnat în termen de o săptămână de la semnare.) Nu mai târziu de 1 aprilie 2011 900.000,00 euro8
2. Adoptarea de către CSM a variantei revizuite de syllabus pentru SNG9 (Banca Mondială va primi o confirmare scrisă din partea DIPFIE privind adoptarea variantei revizuite de syllabus.) Nu mai târziu de 31 ianuarie 2011 487.675,00 euro10
3. Contract semnat pentru achiziția sistemului de management al resurselor (RMS) (Banca Mondială va primi o copie a contractului semnat în termen de o săptămână de la semnare.) Nu mai târziu de 31 ianuarie 2011 15.694.376,87 euro (65.916.382,82 lei)11
4. Semnarea contractului de achiziție a software-ului pentru examene pentru INM12 (Banca Mondială va primi o copie a contractului semnat în termen de o săptămână de la semnare.) Nu mai târziu de 30 iunie 2011 20.000,00 euro13
5. Contract semnat pentru pregătirea aplicării celor 4 coduri noi, unul dintre cele mai importante obiective ale "Strategiei de dezvoltare a justiției ca serviciu public 2010-2014" (Banca Mondială va primi o copie a contractului semnat în termen de o săptămână de la semnare.) Nu mai târziu de 31 ianuarie 2011 1.673.600,00 euro14

1 Sumele sunt estimate la data scrisorii de amendare și pot fi modificate așa cum se va agrea între Bancă și Împrumutat.

2 Anularea se aplică separat, la sumele (fie valoarea integrală a contractului, fie estimarea plăților rămase de efectuat la termenul când măsura/acțiunea trebuia îndeplinită) corespunzătoare fiecărei instanțe. Eventuala anulare a "plăților rămase de efectuat" nu va afecta plățile aferente contractului în derulare.

3 Sumele reprezintă întreaga valoare a contractului.

4 Suma reprezintă estimarea plăților rămase de efectuat la termenul prevăzut. Eventuala anulare a "plăților rămase de efectuat" nu va afecta plățile aferente contractului în derulare.

5 Se estimează ca lucrările de construcții să fie finalizate nu mai târziu de aprilie 2011. În consecință, realizarea a aproximativ 50% din stadiul fizic până la 31 ianuarie 2011 indică faptul că lucrările de construcții vor fi finalizate la termenul asumat.

6 Suma reprezintă estimarea plăților rămase de efectuat la termenul prevăzut. Eventuala anulare a "plăților rămase de efectuat" nu va afecta plățile aferente contractului în derulare.

7 Suma reprezintă estimarea plăților rămase de efectuat la termenul prevăzut. Eventuala anulare a "plăților rămase de efectuat" nu va afecta plățile aferente contractului în derulare.

8 Sumele reprezintă întreaga sumă estimată pentru această temă - conform Procurement Plan. Deoarece tema privind optimizarea activității la nivelul instanțelor judecătorești este în curs de restructurare și revizuire a estimării bugetare, suma exactă care va fi anulată dacă această condiționalitate nu va fi îndeplinită va fi valoarea contractului semnat.

9 Titlul temei din Procurement Plan ce privește această condiționalitate este "Technical assistance - syllabus drafting for NSC curricula and training in 4 new areas".

10 Suma reprezintă valoarea contractului. Eventuala anulare a "plăților estimate care urmează să fie efectuate" nu va afecta plățile aferente contractului în derulare.

11 Contractul poate fi semnat nu mai târziu de 31 ianuarie 2011 dacă Acordul de împrumut va fi amendat până la data respectivă și dacă activitățile pot fi finalizate în cadrul duratei extinse a Acordului de împrumut.

12 Software-ul va fi proprietatea Institutului Național al Magistraturii (INM) și va fi folosit cel puțin pentru organizarea testărilor pre-LSAT pregătite și derulate de INM.

13 Suma reprezintă întreaga sumă estimată pentru această temă - conform Procurement Plan.

14 Suma reprezintă întreaga sumă estimată pentru această temă - conform Procurement Plan.

NOTĂ:

Rata de schimb utilizată pentru conversia sumelor contractelor semnate în moneda locală: 1 euro = 4,2 lei.

;
se încarcă...