Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară din 12.12.2016

Modificări (9), Referințe (2), Reviste (29)

În vigoare de la 19 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr. 1

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

CAPITOLUL 1 PREVEDERI GENERALE

Secțiunea 1. 1. Dispoziții generale

1.

(1) Prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară și publicare a situațiilor financiare anuale individuale și a situațiilor financiare anuale consolidate ale entităților prevăzute de prezentul ordin, reguli de înregistrare în contabilitatea acestora a operațiunilor economico-financiare efectuate, precum și planul de conturi aplicabil.

(2) Recunoașterea în contabilitate a elementelor cuprinse în structurile situațiilor financiare se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS.

2.

(1) Răspunderea pentru organizarea și ținerea contabilității, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, revine administratorului sau altei persoane care are obligația gestionării entității.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure, potrivit legii, condițiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operațiunile economice; organizarea și ținerea corectă și la zi a contabilității; organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii, inclusiv a elementelor înregistrate în afara bilanțului, precum și valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare anuale și publicarea în termen a acestora; păstrarea documentelor justificative, a registrelor și situațiilor financiare și organizarea contabilității de gestiune adaptată la specificul entității.

3. Documentele oficiale de prezentare a activității economico-financiare a entității sunt situațiile financiare anuale.

4.

(1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.

(2) Prin valută se înțelege altă monedă decât leul.

5. Entitățile care au subunități organizează și conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informațiile necesare privind activitatea desfășurată de aceste subunități.

6.

(1) Entitățile care au subunități fără personalitate juridică organizează și conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informațiile necesare privind activitatea desfășurată de aceste subunități.

(2) Subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul în România, organizează și conduc evidență contabilă proprie, astfel încât aceasta să permită determinarea informațiilor și a obligațiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparțin să poată întocmi situații financiare anuale.

(3) Activitatea desfășurată în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul în România, se include în situațiile financiare ale persoanei juridice române și se raportează pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor prezentelor reglementari.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...