Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 decembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, a urmărit, prin impunerea unor proceduri speciale și a unor termene fixe, să asigure finalizarea restituirii terenurilor către foștii proprietari, proces care se desfășoară încă din anul 1991.

Prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 103/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, s-a prevăzut că terenurile preluate de comisiile locale de fond funciar de la Agenția Domeniilor Statului în vederea finalizării procesului de restituire și care nu au făcut obiectul punerii în posesie revin, după caz, în domeniul public sau privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului.

Informațiile transmise de instituțiile prefectului au relevat faptul că în aceeași situație se află și alte terenuri care au fost predate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, motiv pentru care se impune ca și pentru aceste terenuri să se aplice măsura revenirii în proprietatea statului.

Pentru a se putea pune în aplicare această prevedere, sunt necesare stabilirea unei proceduri și instituirea unui termen, în absența cărora nu se poate da eficiență măsurii stabilite prin Legea nr. 103/2016.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, comisiile locale și județene de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului București trebuie să soluționeze toate cererile de restituire, să efectueze punerile în posesie și să elibereze titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2017.

Comisiile locale și județene de fond funciar au sesizat însă că, dacă se menține termenul de 1 ianuarie 2017, există riscul unor grave perturbări ale procesului de restituire, cu consecința afectării drepturilor foștilor proprietari.

Astfel, unele terenuri puse la dispoziție de stat pentru punerea în posesie a foștilor proprietari ar putea intra de drept în Fondul național al terenurilor agricole și al altor imobile, nemaiputând face obiectul restituirii în natură.

Într-o asemenea situație, terenurile foștilor proprietari ar deveni disponibile doar pentru beneficiarii măsurilor de despăgubire stabilite prin puncte de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor.

În același timp, multe solicitări privind punerea la dispoziție a unor terenuri nu au fost încă analizate și soluționate, prin protocoale de predare-primire, de către Agenția Domeniilor Statului, ceea ce nu a permis aplicarea principiului prevalenței restituirii în natură.

Menținerea în vigoare a termenului de 1 ianuarie 2017, ca dată-limită pentru soluționarea tuturor cererilor, precum și pentru intrarea de drept a unor terenuri în Fondul național, ar însemna practic o împiedicare a foștilor proprietari în redobândirea terenurilor.

Pe de altă parte, incertitudinea cu privire la terenurile care încă pot face obiectul restituirii în natură nu permite o evaluare corectă și stabilirea imobilelor care pot constitui, în condițiile legii, Fondul național.

Pentru a da posibilitatea comisiilor locale și județene de fond funciar să pună în posesie și să emită titluri de proprietate pe suprafețele de teren pe care le au la dispoziție sau le pot primi de la Agenția Domeniilor Statului, se impun stabilirea unei perioade suplimentare pentru soluționarea cererilor de retrocedare, precum și prorogarea termenului la care terenurile nepuse în posesie intră de drept în Fondul național.

Se impune, de asemenea, instituirea de noi termene pentru publicarea listei imobilelor din Fondul național și a valorii acestora.

Prin art. 49 din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 31 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost modificate în sensul că valoarea acțiunilor deținute la societățile comerciale preluate abuziv de statul român se recalculează prin actualizarea lor la data de 14 februarie 2001.

Instituțiile competente cu calcularea și acordarea despăgubirilor au aplicat în mod diferit această prevedere, motivul fiind modul imprecis în care a fost redactat articolul în cauză.

Pentru a nu permite continuarea aplicării sale în mod neunitar, textul articolului trebuie modificat astfel încât să rezulte fără echivoc perioada pentru care se face recalcularea acțiunilor deținute la societățile comerciale preluate abuziv de statul român.

Prin Decizia Curții Constituționale nr. 686/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2015, s-a statuat că dispozițiile art. 17 alin. (1) lit. a) și art. 21 alin. (5) și (8) din Legea nr. 165/2013 sunt constituționale în măsura în care nu se aplică deciziilor/dispozițiilor entităților învestite cu soluționarea notificărilor, emise în executarea unor hotărâri judecătorești prin care instanțele s-au pronunțat irevocabil/definitiv asupra calității de persoane îndreptățite și asupra întinderii dreptului de proprietate.

În conformitate cu principiile statuate prin Decizia Curții Constituționale nr. 686/2014, prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 103/2016 s-a introdus prevederea conform căreia se soluționează cu prioritate dosarele în care deciziile entităților învestite de lege cu soluționarea notificărilor au fost emise în executarea unor hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, prin care s-au constatat dreptul de proprietate și întinderea acestuia. Modul de redactare a textului de lege exclude însă de la aplicarea principiilor statuate de Curtea Constituțională a României unele dintre dosarele care conțin hotărâri judecătorești prin care s-au constatat existența și întinderea dreptului, precum și calitatea de persoană îndreptățită a notificatorilor.

Constatând că termenul prevăzut de art. 147 alin. (1) din Constituția României, republicată, respectiv de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2015, a expirat, se impune modificarea, în procedură de urgență, a art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât măsura avută în vedere de legiuitor să poată fi aplicată tuturor dosarelor care conțin hotărâri judecătorești de tipul celor mai sus menționate.

Având în vedere termenele de realizare foarte scurte și insuficiente atât pentru elaborarea normelor de aplicare a legii, cât și pentru înființarea comisiilor de insolvență la nivel teritorial, prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice,

luând în considerare faptul că prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, introduse prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, permit utilizarea contribuției Guvernului României pentru toate contractele încheiate în cadrul proiectului pentru care nu se poate asigura finanțarea din împrumut, stabilind: "Contribuția prevăzută la alin. (1) se va utiliza pentru realizarea activităților legate de proiect, inclusiv pentru realizarea obiectivelor de investiții din cadrul proiectului. Sumele din această contribuție ce urmează a fi alocate pentru fiecare obiectiv în parte, agreate în prealabil cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, se vor stabili prin ordin al ministrului justiției, în calitate de reprezentant al agenției de implementare și de ordonator principal de credite",

ținând cont de faptul că Legea nr. 205/2006, cu modificările și completările ulterioare, își produce efectele în prezent, până la data de finalizare a Acordului de împrumut, și anume 31 martie 2017,

având în vedere necesitatea finalizării contractelor încheiate în cadrul Proiectului privind reforma sistemului judiciar, nefinalizate până la data de 31 martie 2017, prin finanțări acordate de la bugetul de stat, aceste contracte vizând atât reabilitarea unor sedii de instanță - clădiri monument istoric de importanță națională (categoria A), cât și componente cu impact strategic asupra sistemului judiciar ce vor reprezenta baza tehnică de administrare a resurselor, respectiv cadrul metodologic tehnico- economic pentru realizarea viitoarelor investiții cuprinse în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2016-2020,

în contextul elaborării Legii bugetului de stat pentru anul 2017, este necesară reglementarea modalității de asigurare a finanțării anuale de la bugetul de stat, pentru finalizarea tuturor contractelor încheiate în cadrul Proiectului privind reforma sistemului judiciar, nefinalizate până la data de 31 martie 2017.

Întrucât după data de 31 martie 2017, astfel cum prevede Acordul de împrumut, urmează o perioadă de grație de 4 luni, interval în care vor fi efectuate plăți pentru activitățile derulate până la data de 31 martie 2017, atât din împrumut, cât și din contribuția României la finanțarea proiectului, și, în același timp, vor fi derulate activități legate de implementarea în continuare a contractelor încheiate anterior acestei date, ceea ce face necesară asigurarea continuității activității direcției de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, respectiv Direcția de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe,

urgența și caracterul extraordinar al demersului rezultă din faptul că prevederea fondurilor din bugetul de stat trebuie raportată la valoarea rămasă de executat în anul 2017, la un moment cât mai apropiat de încheierea exercițiului bugetar 2016. Resursele neutilizate din cadrul Acordului de împrumut trebuie compensate cu resurse ale bugetului de stat, în vederea realizării obiectivelor pentru care a fost derulat Acordul, prevederile propuse urmând să constituie temeiul pentru cuprinderea în Legea bugetului de stat pe anul 2017.

Luând în considerare necesitatea prelungirii termenelor pentru implementarea aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare,

faptul că în lipsa unui cadru normativ complet, începând cu data de 1 ianuarie 2017 nu vor fi disponibile pe piață nici aparate de marcat electronice fiscale cu rolă-jurnal pentru care legea prevede interdicția de comercializare și nici aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, pentru care nu au fost încă parcurse toate etapele de implementare, lucru care conduce la un blocaj al activității operatorilor economici care doresc să deschidă noi afaceri după data de 1 ianuarie 2017,

ținând cont de faptul că marii contribuabili sunt în imposibilitatea de a respecta obligația de a utiliza numai aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic începând cu data de 1 aprilie 2017, cu consecința aplicării sancțiunilor prevăzute de lege, deși nerespectarea obligației nu este imputabilă acestora,

în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatele (5) și (51) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) La propunerea comisiei județene de fond funciar sau, după caz, a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului București, Agenția Domeniilor Statului și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților demarează procedurile legale necesare în vederea schimbării regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situației centralizatoare, aflate în proprietatea publică a statului, și trecerii acestora, în condițiile legii, în proprietatea privată a statului pentru a fi afectate restituirii în natură.

(51) Terenurile preluate în vederea finalizării procesului de restituire înainte de 20 mai 2013 de comisiile locale de fond funciar de la Agenția Domeniilor Statului, de la alte instituții sau societăți comerciale care au administrat terenuri din proprietatea statului, dar care nu au făcut obiectul punerii în posesie revin, după caz, în domeniul public sau privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

2. La articolul 6, după alineatul (52) se introduce un nou alineat, alineatul (53), cu următorul cuprins:

"

(53) Terenurile care trec în administrarea Agenției Domeniilor Statului în condițiile alin. (51) și (52) pot face obiectul restituirii către foștii proprietari numai cu respectarea procedurii prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările și completările ulterioare." Modificări (1)

3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Se instituie un nou termen, respectiv data de 15 aprilie 2018, până la care Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va întocmi, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, situația comparativă a cererilor și disponibilului de teren, ulterior finalizării situațiilor prevăzute la art. 6 alin. (2)." Modificări (1)

4. La articolul 34 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) dosarele în care, prin hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, instanțele de judecată s-au pronunțat cu privire la existența și întinderea dreptului, precum și la calitatea de persoană îndreptățită;".

Art. II. -

Predarea către Agenția Domeniilor Statului a terenurilor prevăzute la art. 6 alin. (51) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se face de către comisia locală de fond funciar care a primit aceste terenuri, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin protocol. Delimitarea terenurilor și înscrierea lor în evidențele de cadastru și carte funciară se realizează prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Art. III. -

Termenul prevăzut la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.

Art. IV. -

Termenul de restituire către foștii proprietari a terenurilor puse la dispoziția comisiilor locale în vederea finalizării procesului de restituire, prevăzut la art. 20 alin. (5) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.

Art. V. -

Agenția Domeniilor Statului publică pe pagina sa de internet și transmite Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților lista imobilelor din Fondul național, în condițiile prevăzute la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, până la data de 1 august 2017.

Art. VI. -

Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor va face publică valoarea fiecărui imobil din Fondul național al terenurilor și al altor imobile în condițiile art. 20 alin. (7) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, până la data de 1 octombrie 2017.

Art. VII. -

La articolul 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Recalcularea valorii acțiunilor se face în baza valorii activului net din ultimul bilanț contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Națională a României prin Ordinul nr. 3/2001 privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data de 14 februarie 2001 și a prevederilor Legii nr. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societăților pe acțiuni, în cazul în care bilanțul este anterior acesteia. Recalcularea se face până la data de 14 februarie 2001."

Art. VIII. -

Termenul prevăzut la art. IV din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 iulie 2015, astfel cum a fost prorogat prin dispozițiile art. III din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, se prorogă până la data de 30 iunie 2017.

Art. IX. -

Termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 93 teza întâi din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 26 iunie 2015, se prorogă până la data de 1 august 2017.

Art. X. -

(1) Finanțarea contractelor încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 25 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, care nu au fost finalizate la data de 31 martie 2017, se asigură anual, în limitele aprobate prin legile bugetare anuale, din alocații de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției, capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul XIII "Active nefinanciare", respectiv titlul II "Bunuri și servicii", după caz.

(2) Se autorizează Ministerul Justiției ca pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 31 martie 2017, să asigure derularea și finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, pe baza procedurilor specifice de achiziție ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, punând la dispoziție personal specializat în derularea unor proiecte finanțate din împrumuturi externe.

Art. XI. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 31, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"

(5) Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, până la data de 1 noiembrie 2018."

2. La articolul 5, alineatul (14) va avea următorul cuprins:

"

(14) Avizele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 1 octombrie 2017."

3. La articolul 10, litera aa) va avea următorul cuprins:

"

aa) comercializarea de către distribuitorii autorizați sau de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), începând cu data de 1 octombrie 2017;".

Art. XII. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul II, alineatele (1) - (5) vor avea următorul cuprins:

"

Art. II. -

(1) Începând cu data de 1 iulie 2017, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Începând cu data de 1 octombrie 2017, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Începând cu data de 1 aprilie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Începând cu data de 1 august 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

2. Articolul III va avea următorul cuprins:

"

Art. III. -

Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, se modifică până la data de 31 martie 2017."

Art. XIII. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la art. 5 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se eliberează de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică potrivit procedurii aprobate prin Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. XIV. -

Avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 5 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberat potrivit prevederilor art. II alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 267/2015, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2016, poate fi utilizat în vederea obținerii autorizației prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. XV. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...