Parlamentul României

Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (1), Referințe (3), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1028 din 21 decembrie 2016.

În vigoare de la 24 decembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 1, după alineatul (14) al articolului 31 se introduc opt noi alineate, alineatele (15)-(112), cu următorul cuprins:

"

(15) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna august 2016.

(16) Începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se stabilește la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere funcția/gradul/treapta și gradația de salarizare, funcțiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, precum și echivalarea unor funcții specifice activității caselor de asigurări de sănătate.

(17) Stabilirea nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (16) se aprobă prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

(18) Prevederile alin. (15) se aplică în mod corespunzător și personalului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

(19) Prevederile alin. (15)-(16) se aplică în mod corespunzător și personalului din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

(110) Pentru persoanele prevăzute la alin. (15)-(18) ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (15), (16) și (18) se mențin în plată salariile de bază avute.

(111) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare se stabilesc la nivelul salariilor de bază de care beneficiază personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

(112) Echivalarea salariilor de bază potrivit alin. (111) se face prin ordin al ministrului transporturilor."

2. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ și bibliotecile centrale universitare, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională și gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii."

3. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 și 3 din anexa nr. III - Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate» la Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1."

4. La articolul I punctul 1, după alineatul (62) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alineatul (63), cu următorul cuprins:

"

(63) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile și alte drepturi salariale specifice activității se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția categoriilor de personal prevăzute la alin. (62)."

5. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (4) al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Pentru personalul didactic de predare, de predare și cercetare din universități, de conducere, îndrumare și control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:".

6. La articolul I punctul 1, după litera d) a alineatului (4) al articolului 33 se introduc cinci noi litere, literele e)-i), cu următorul cuprins:

"

e) spor de 10-25% din salariul de bază, proporțional cu timpul efectiv lucrat și calculat în funcție de numărul elevilor sau al studenților practicanți, pentru personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor și a învățătorilor, institutorilor și profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;

f) spor de 7%, 10% și 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi - 15%.

g) indemnizație de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat și personalul didactic de conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferențierii pe zone geografice și localități a indemnizației ce se acordă personalului didactic calificat de predare;

h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfășoară activitate de predare - învățare - evaluare în sistemul penitenciar;

i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

7. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Pentru personalul didactic auxiliar din învățământ și din cadrul bibliotecilor centrale universitare și pentru personalul medical și auxiliar sanitar angajat în învățământul special, special integrat sau în învățământul superior/universitar care nu se regăsește în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 și c.4 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:".

8. La articolul I punctul 1, alineatul (7) al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5), aferente personalului didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană și indemnizație zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările ulterioare, se menține la același nivel pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul școlar 2015-2016."

9. La articolul I punctul 1, alineatele (11) și (12) ale articolului 33 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcție similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5) aferente personalului didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, se stabilește la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(12) Personalul didactic de predare, de predare și cercetare din universități, de conducere, precum și cel de îndrumare și control poate fi salarizat și în regim de cumul sau plata cu ora."

10. La articolul I punctul 1, după alineatul 2 al articolului 34 se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învățământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 21 la prezenta ordonanță de urgență, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și personalului nedidactic din cadrul inspectoratelor școlare."

11. La articolul I punctul 1, articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

În aplicarea art. 31 alin. (2), (3) și (8), art. 33 și 34, pentru personalul didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."

12. La articolul I punctul 1, după alineatul (4) al articolului 36 se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

"

(5) Salarizarea personalului Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(6) Asimilarea funcțiilor și salariilor potrivit alin. (5), precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare."

13. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

"

6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență."

14. După articolul I se introduc două noi articole, articolele I1 și I2, cu următorul cuprins:

"

Art. I1. -

Până la data de 31 decembrie 2016, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administrație, sănătate, învățământ, justiție, cultură, diplomație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice, regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia, prevăzut la art. 21 din Legea- cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. I2.-

În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se elaborează și se aprobă hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege."

15. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta lege.

16. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR FLORIN IORDACHE PREȘEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 17 decembrie 2016.

Nr. 250.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ"

CAPITOLUL I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială

1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanță
Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
1 Manager S 6500 6791 6400 6500
2 Manager general S 6400 6500
3 Director medical S 6350 6400 6250 6350 6069 6200
4 Director de cercetare-dezvoltare S 5500 5600 5450 5500
5 Director financiar-contabil S 5500 5600 5450 5500
6 Director economic S 5450 5500
7 Director tehnic S 4095 4212
8 Director de îngrijiri S, SSD 4095 4212
9 Alți directori S 5500 5600 5450 5500
10 Asistent-șef S, SSD, PL 4095 4212
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București Centre de transfuzie sanguină regionale Centre de transfuzie sanguină județene
Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
1 Director general 5500 5737
2 Director, director general adjunct S 5274 5500 5274 5500 5128 5274 5128 5274
3 Director adjunct științific S 5128 5274
4 Director adjunct financiar contabilitate S 3459 4212
5 Director resurse umane S 3459 4212
6 Contabil-șef S 3459 4212 3400 4095 3363 3557
Nr. crt. Alte funcții de conducere Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
1 Director general*) S 5500 5737
2 Director general adjunct, director, director executiv*) S 5274 5500
3 Director adjunct*) S 5128 5274
4 Director adjunct financiar-contabil*) S 3659 4212
5 Contabil-șef*) S 3459 4212
6 Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare S 5500 5550
7 Șef serviciu S 3459 4212
8 Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu S 2955 3459
9 Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare S 5500 5550
10 Asistent medical-șef pe unitate S, SSD, PL 3850 3950
11 Șef formație muncitori 1500 1900

*) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.

NOTE:

1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.

2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.

3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.

4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.

I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de creșterea salariului de bază avut după cum urmează:

Nr. crt. Funcția Creștere salariu de bază
- % -
1 Director program de rezidențiat medicină de urgență 12,5
2 Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 10
3 Farmacist șef serviciu 7,5
4 Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef și/sau coordonator 15
5 Chimist, biolog, biochimist, farmacist, asistent medical și alt personal cu gestiune 5
6 Spălătoreasă cu gestiune 2,5
7 Șef echipă 2,5
8 Medic, biolog, chimist, inginer, farmacist, fizician, psiholog (inspector/consilier) și asistent inspector (referent) care exercită atribuții de control în sănătate publică - direcția de sănătate publică 12,5
9 Medic coordonator substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean 10
10 Asistent medical coordonator substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean 10
11 Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean 10
12 Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente (stocul de urgență din stația centrală a Serviciului de ambulanță București-Ilfov și stațiile centrale din serviciile de ambulanță județene) 10

I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico- legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale.

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială

Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

a.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Medic primar S 4510 4848 5091 5345 5479 5616
2 Medic primar dentist S 4510 4848 5091 5345 5479 5616
3 Medic specialist S 3544 3810 4000 4200 4305 4413
4 Medic specialist dentist S 3544 3810 4000 4200 4305 4413
5 Medic rezident anul VI-VII S 3262 3507 3682 3866 3963 4062
6 Medic rezident anul IV-V S 2709 2912 3058 3211 3291 3373
7 Medic dentist rezident anul IV-V S 2709 2912 3058 3211 3291 3373
8 Medic rezident anul III S 2635 2833 2974 3123 3201 3281
9 Medic dentist rezident anul III S 2635 2833 2974 3123 3201 3281
10 Medic rezident anul II S 2361 2538 2665 2798 2868 2940
11 Medic dentist rezident anul II S 2361 2538 2665 2798 2868 2940
12 Medic rezident anul I S 2105 2263 2376 2495 2557 2621
13 Medic dentist rezident anul I S 2105 2263 2376 2495 2557 2621
14 Medic S 2600 2795 2935 3081 3159 3237
15 Medic dentist S 2600 2795 2935 3081 3159 3237
16 Farmacist primar*1) S 4510 4848 5091 5345 5479 5616
17 Farmacist specialist S 3544 3810 4000 4200 4305 4413
18 Farmacist rezident anul III S 2635 2833 2974 3123 3201 3281
19 Farmacist rezident anul II S 2361 2538 2665 2798 2868 2940
20 Farmacist rezident anul I S 2105 2263 2376 2495 2557 2621
21 Farmacist S 2600 2795 2935 3081 3159 3237
22 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 3098 3330 3497 3672 3764 3858
23 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2538 2728 2865 3008 3083 3160
24 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2015 2166 2274 2388 2448 2509
25 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1804 1939 2036 2138 2192 2246
26 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician
de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal
S 2760 2967 3115 3271 3353 3437
27 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă S 2132 2292 2406 2527 2590 2655
28 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 1704 1832 1923 2020 2070 2122
29 Dentist principal SSD 1832 1969 2068 2171 2226 2281
30 Dentist SSD 1730 1860 1953 2050 2102 2154
31 Dentist debutant SSD 1578 1696 1781 1870 1917 1965
32 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2389 2568 2697 2831 2902 2975
33 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 2093 2250 2362 2481 2543 2606
34 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1646 1769 1858 1951 2000 2050
35 Asistent medical principal*2) PL 2285 2456 2579 2708 2776 2845
36 Asistent medical*2) PL 2058 2212 2323 2439 2500 2563
37 Asistent medical debutant*2) PL 2628 1750 1838 1929 1978 2027
38 Asistent medical principal*2) M 2081 2237 2349 2466 2528 2591
39 Asistent medical*2) M 1832 1969 2068 2171 2226 2281
40 Asistent medical debutant*2) M 1593 1712 1798 1888 1935 1984
41 Tehnician dentar principal*3) M 2081 2237 2349 2466 2528 2591
42 Tehnician dentar*3) M 1832 1969 2068 2171 2226 2281
43 Tehnician dentar debutant*3) M 1593 1712 1798 1888 1935 1984
44 Soră medicală principal*4) M 1790 1924 2020 2121 2175 2229
45 Soră medicală*4) M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
46 Soră medicală debutant*4) M 1593 1712 1798 1888 1935 1984
47 Autopsier principal M 1790 1924 2020 2121 2175 2229
48 Autopsier M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
49 Autopsier debutant M 1593 1712 1798 1888 1935 1984
50 Statistician medical, registrator medical; principal M 1790 1924 2020 2121 2175 2229
51 Statistician medical, registrator medical M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
52 Statistician medical, registrator medical; debutant M 1593 1712 1798 1888 1935 1984

a.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Medic primar S 7585 8154 8562 8990 9214 9445
2 Medic specialist S 5961 6408 6728 7065 7242 7423
3 Medic rezident anul IV-V S 4557 4898 5143 5400 5535 5674
4 Medic rezident anul III S 4431 4763 5001 5251 5383 5517
5 Medic rezident anul II S 3970 4268 4481 4705 4823 4944
6 Medic rezident anul I S 3541 3806 3997 4197 4302 4409
7 Farmacist primar*1) S 5789 6223 6534 6861 7033 7208
8 Farmacist specialist S 4727 5082 5336 5602 5742 5886
9 Farmacist S 4100 4408 4628 4859 4981 5105
10 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; principal S 5395 5800 6090 6394 6554 6718
11 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat S 4139 4449 4672 4905 5028 5154
12 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; debutant S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
13 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică; principal SSD 4288 4610 4840 5082 5209 5339
14 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică SSD 3861 4151 4358 4576 4690 4808
15 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică; debutant SSD 2305 2478 2602 2732 2800 2870
16 Asistent medical principal*2) PL 4227 4544 4771 5010 5135 5263
17 Asistent medical*2) PL 3795 4080 4284 4498 4610 4725
18 Asistent medical debutant*2) PL 2136 2296 2411 2532 2595 2660
19 Asistent medical principal*2) M 3692 3969 4167 4376 4485 4597
20 Asistent medical*2) M 3365 3617 3798 3988 4088 4190
21 Asistent medical debutant*2) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
22 Soră medicală principal*4) M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
23 Soră medicală*4) M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
24 Soră medicală debutant*4) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
25 Autopsier principal M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
26 Autopsier M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
27 Autopsier debutant M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
28 Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; principal M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
29 Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
30 Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; debutant M 2080 2236 2348 2465 2527 2590

a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Medic primar S 4808 5169 5427 5698 5841 5987
2 Medic dentist primar S 4808 5169 5427 5698 5841 5987
3 Medic specialist S 3740 4021 4222 4433 4543 4657
4 Medic dentist specialist S 3740 4021 4222 4433 4543 4657
5 Medic rezident anul IV-V S 2819 3030 3182 3341 3425 3510
6 Medic rezident anul III S 2745 2951 3098 3253 3335 3418
7 Medic rezident anul II S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
8 Medic rezident anul I S 2215 2381 2500 2625 2691 2758
9 Medic S 2710 2913 3059 3212 3292 3374
10 Medic dentist S 2710 2913 3059 3212 3292 3374
11 Farmacist primar*1) S 4808 5169 5427 5698 5841 5987
12 Farmacist specialist S 3740 4021 4222 4433 4543 4657
13 Farmacist rezident anul III S 2745 2951 3098 3253 3335 3418
14 Farmacist rezident anul II S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
15 Farmacist rezident anul I S 2215 2381 2500 2625 2691 2758
16 Farmacist S 2710 2913 3059 3212 3292 3374
17 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 3102 3335 3501 3676 3768 3863
18 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2541 2732 2868 3012 3087 3164
19 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2200 2365 2483 2607 2673 2739
20 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1844 1982 2081 2185 2240 2296
21 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 3102 3335 3501 3676 3768 3863
22 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 2541 2732 2868 3012 3087 3164
23 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2200 2365 2483 2607 2673 2739
24 Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 1844 1982 2081 2185 2240 2296
25 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică; principal S 2765 2972 3121 3277 3359 3443
26 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică S 2135 2295 2410 2530 2594 2658
27 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică; debutant S 1672 1797 1887 1982 2031 2082
28 Dentist principal SSD 1921 2065 2168 2277 2334 2392
29 Dentist SSD 1866 2006 2106 2212 2267 2324
30 Dentist debutant SSD 1588 1707 1792 1882 1929 1977
31 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2426 2608 2738 2875 2947 3021
32 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 2095 2252 2365 2483 2545 2609
33 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1646 1769 1858 1951 2000 2050
34 Asistent medical principal*2) PL 2376 2554 2682 2816 2886 2959
35 Asistent medical*2) PL 2142 2303 2418 2539 2602 2667
36 Asistent medical debutant*2) PL 1700 1828 1919 2015 2065 2117
37 Asistent medical principal*2) M 2342 2518 2644 2776 2845 2916
38 Asistent medical*2) M 1908 2051 2154 2261 2318 2376
39 Asistent medical debutant*2) M 1657 1781 1870 1964 2013 2063
40 Tehnician dentar principal*3) M 2087 2244 2356 2473 2535 2599
41 Tehnician dentar*3) M 2908 2051 2154 2261 2318 2376
42 Tehnician dentar debutant*3) M 1657 1781 1870 1964 2013 2063
43 Soră medicală principal*4) M 1864 2004 2104 2209 2264 2321
44 Soră medicală*4) M 1711 1839 1931 2028 2079 2131
45 Soră medicală debutant*4) M 1657 1781 1870 1964 2013 2063
46 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal M 1864 2004 2104 2209 2264 2321
47 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență M 1711 1839 1931 2028 2079 2131
48 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutant M 1657 1781 1870 1964 2013 2063

a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Medic primar S 3601 3871 4065 4268 4375 4484
2 Medic dentist primar S 3601 3871 4065 4268 4375 4484
3 Medic specialist S 3137 3372 3541 3718 3811 3906
4 Medic dentist specialist S 3137 3372 3541 3718 3811 3906
5 Medic rezident anul VI-VII S 2999 3224 3385 3554 3643 3734
6 Medic rezident, medic dentist rezident, anul IV-V S 2924 3143 3300 3465 3552 3641
7 Medic rezident, medic dentist rezident, anul III S 2455 2639 2771 2910 2982 3057
8 Medic rezident, medic dentist rezident, anul II S 2211 2377 2496 2620 2686 2753
9 Medic rezident, medic dentist rezident, anul I S 1985 2134 2241 2353 2411 2472
10 Medic S 2485 2671 2805 2945 3019 3094
11 Medic dentist S 2485 2671 2805 2945 3019 3094
12 Farmacist primar*1) S 3601 3871 4065 4268 4375 4484
13 Farmacist specialist S 3137 3372 3541 3718 3811 3906
14 Farmacist rezident anul III S 2455 2639 2771 2910 2982 3057
15 Farmacist rezident anul II S 2211 2377 2496 2620 2686 2753
16 Farmacist rezident anul I S 1985 2134 2241 2353 2411 2472
17 Farmacist S 2367 2545 2672 2805 2875 2947
18 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2205 2370 2489 2613 2679 2746
19 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 1921 2065 2168 2277 2334 2392
20 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 1813 1949 2046 2149 2202 2258
21 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1625 1747 1834 1926 1974 2023
22 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 2302 2475 2598 2728 2797 2866
23 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă S 1916 2060 2163 2271 2328 2386
24 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 1683 1809 1900 1995 2045 2096
25 Dentist principal SSD 1730 1860 1953 2050 2102 2154
26 Dentist SSD 1605 1725 1812 1902 1950 1999
27 Dentist debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
28 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2125 2284 2399 2519 2581 2646
29 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar
SSD 1849 1988 2087 2191 2246 2302
30 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1646 1769 1858 1951 2000 2050
31 Asistent medical principal*2) PL 2012 2163 2271 2385 2444 2505
32 Asistent medical*2) PL 1816 1952 2050 2152 2206 2261
33 Asistent medical debutant*2) PL 1586 1705 1790 1880 1927 1975
34 Asistent medical principal*2) M 1859 1998 2098 2203 2258 2315
35 Asistent medical*2) M 1683 1809 1900 1995 2045 2096
36 Asistent medical debutant*2) M 1553 1669 1753 1841 1887 1934
37 Tehnician dentar principal*3) M 1713 1841 1934 2030 2081 2133
38 Tehnician dentar*3) M 1628 1750 1838 1929 1978 2027
39 Tehnician dentar debutant*3) M 1589 1708 1794 1883 1930 1979
40 Soră medicală principal*4) M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
41 Soră medicală*4) M 1609 1730 1816 1907 1955 2004
42 Soră medicală debutant*4) M 1589 1708 1794 1883 1930 1979
43 Autopsier principal M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
44 Autopsier M 1609 1730 1816 1907 1955 2004
45 Autopsier debutant M 1589 1708 1794 1883 1930 1979
46 Statistician medical, registrator medical; principal M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
47 Statistician medical, registrator medical M 1609 1730 1816 1907 1955 2004
48 Statistician medical, registrator medical; debutant M 1589 1708 1794 1883 1930 1979

b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

b.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 2948 3169 3328 3494 3581 3671
2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 2702 2905 3050 3202 3282 3364
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2476 2662 2795 2935 3008 3083
4 Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 1700 1828 1919 2015 2065 2117
5 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 2782 2991 3140 3297 3380 3464
6 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 2336 2511 2637 2769 2838 2909
7 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1700 1828 1919 2015 2065 2117
8 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 2269 2439 2561 2689 2756 2825
9 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 2141 2302 2417 2537 2601 2666
10 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 1700 1828 1919 2015 2065 2117
11 Psiholog principal S 2782 2991 3140 3297 3380 3464
12 Psiholog specialist S 2702 2905 3050 3202 3282 3364
13 Psiholog practicant S 2336 2511 2637 2769 2838 2909
14 Psiholog stagiar S 1700 1828 1919 2015 2065 2117

b.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 5528 5943 6240 6552 6716 6883
2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 4510 4848 5091 5345 5479 5616
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 3528 3793 3982 4181 4286 4393
4 Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
5 Psiholog principal S 5374 5777 6066 6369 6528 6692
6 Psiholog specialist S 5197 5587 5866 6159 6313 6471
7 Psiholog practicant S 4116 4425 4646 4878 5000 5125
8 Psiholog stagiar S 2305 2478 2602 2732 2800 2870

b.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 2948 3169 3328 3494 3581 3671
2 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 2451 2635 2767 2905 2978 3052
3 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1909 2052 2155 2263 2319 2377
4 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 2549 2740 2877 3021 3097 3174
5 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 2015 2166 2274 2388 2448 2509
6 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 1700 1828 1919 2015 2065 2117
7 Psiholog principal S 2948 3169 3328 3494 3581 3671
8 Psiholog specialist S 2451 2635 2767 2905 2978 3052
9 Psiholog practicant S 1909 2052 2155 2263 2319 2377
10 Psiholog stagiar S 1758 1890 1984 2084 2136 2189

b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 2782 2991 3140 3297 3380 3464
2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 2336 2511 2637 2769 2838 2909
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
4 Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 1700 1828 1919 2015 2065 2117
5 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 2275 2446 2568 2696 2764 2833
6 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 1941 2087 2191 2300 2358 2417
7 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1700 1828 1919 2015 2065 2117
8 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5) SSD 2003 2153 2261 2374 2433 2494
9 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5) SSD 1829 1966 2064 2168 2222 2277
10 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5) SSD 1700 1828 1919 2015 2065 2117
11 Psiholog principal S 2782 2991 3140 3297 3380 3464
12 Psiholog specialist S 2336 2511 2637 2769 2838 2909
13 Psiholog practicant S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
14 Psiholog stagiar S 1700 1828 1919 2015 2065 2117

c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

c.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Infirmieră, agent DDD M; G 1380 1484 1558 1636 1676 1718
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 1365 1467 1541 1618 1658 1700
3 Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1360 1462 1535 1612 1652 1693
4 Șofer autosanitară II*7) M 1390 1494 1569 1647 1689 1731
5 Șofer autosanitară III*7) M; G 1370 1473 1546 1624 1664 1706

c.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Brancardier, îngrijitoare G 2075 2231 2342 2459 2521 2584

c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Infirmieră, agent DDD M; G 1484 1595 1675 1759 1803 1848
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 1467 1577 1656 1739 1782 1827
3 Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1462 1572 1650 1733 1776 1820
4 Ambulanțier*6) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
5 Șofer autosanitară I*7) M 1761 1893 1988 2087 2139 2193
6 Șofer autosanitară II*7) M 1550 1666 1750 1837 1883 1930

c.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Infirmieră, agent DDD M; G 1370 1473 1546 1624 1664 1706
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 1360 1462 1535 1612 1652 1693
3 Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1350 1451 1524 1600 1640 1681
4 Șofer autosanitară II*7) M 1375 1478 1552 1630 1670 1712
5 Șofer autosanitară III*7) M; G 1365 1467 1541 1618 1658 1700

NOTE:

1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică și personalului de specialitate contractual și funcționarilor publici din direcțiile de sănătate publică, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, nivelului de studii și gradației avute. Salariul pentru șef serviciu - funcționar public - se echivalează cu salariul medicului șef de laborator, gradul II - personal contractual, iar pentru șef birou - funcționar public se echivalează cu salariul medicului șef de laborator, gradul I - personal contractual.

2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice, anatomie patologică și medicină legală și compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unități clinice, institute și centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1, 2, 5, 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1.

3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcțiile de ambulanțier și șofer autosanitară I și II se utilizează numai pentru încadrarea și promovarea acestor funcții la serviciile de ambulanță și se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

4. Anexele a.1, b.1, c.1 se utilizează și pentru cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ preșcolar, școlar și universitar.

5. Salarizarea prevăzută pentru funcția de infirmier se utilizează și pentru muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoși din unitățile, secțiile sau compartimentele de psihiatrie.

6. Anexele a.4, b.4, c.4 se utilizează și pentru personalul din creșe.

*1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

*2) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor și instructor de ergoterapie, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.

*3) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moașă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

*5) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

*6) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condițiile legii, de personalul încadrat pe funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist și marinar și posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov și în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.

*7) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II și III șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

3. Unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare

1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Clase de salarizare potrivit studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică
1 Director S 6143 6498
2 Contabil-șef S 5450 5500
b) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică
3 Șef centru S 5500 5700
4 Coordonator personal de specialitate S; SSD; PL 3850 4212

NOTĂ:

1. Nivelul de salarizare prevăzut la pct. a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică, pentru personalul de conducere, se aplică și personalului de conducere funcționari publici - director executiv, director executiv adjunct, director general, director general adjunct - din direcțiile de asistență socială și protecția copilului.

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică

Nr. crt. Funcția Clase de salarizare potrivit studiilor Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Medic primar S 3274 3520 3696 3880 3977 4077
2 Medic primar dentist S 3274 3520 3696 3880 3977 4077
3 Medic specialist S 2852 3066 3219 3380 3465 3551
4 Medic specialist dentist S 2852 3066 3219 3380 3465 3551
5 Medic S 2367 2545 2672 2805 2875 2947
6 Medic dentist S 2367 2545 2672 2805 2875 2947
7 Asistent social principal S 2782 2991 3140 3297 3380 3464
8 Asistent social specialist S 2336 2511 2637 2769 2838 2909
9 Asistent social practicant S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
10 Asistent social debutant S 1700 1828 1919 2015 2065 2117
11 Psiholog principal S 2782 2991 3140 3297 3380 3464
12 Psiholog specialist S 2336 2511 2637 2769 2838 2909
13 Psiholog practicant S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
14 Psiholog stagiar S 1700 1828 1919 2015 2065 2117
15 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupațional; principal S 2782 2991 3140 3297 3380 3464
16 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupațional S 2336 2511 2637 2769 2838 2909
17 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupațional; debutant S 1700 1828 1919 2015 2065 2117
18 Fiziokinetoterapeut principal S 2785 2994 3144 3301 3383 3468
19 Fiziokinetoterapeut specialist S 2336 2511 2637 2769 2838 2909
20 Fiziokinetoterapeut S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
21 Fiziokinetoterapeut debutant S 1700 1828 1919 2015 2065 2117
22 Educator principal S 2405 2585 2715 2850 2922 2995
23 Educator S 2020 2172 2280 2394 2454 2515
24 Educator debutant S 1376 1479 1553 1631 1672 1713
25 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; principal S 2405 2585 2715 2850 2922 2995
26 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă S 2020 2172 2280 2394 2454 2515
27 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; debutant S 1376 1479 1553 1631 1672 1713
28 Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; principal*1) SSD 2269 2439 2561 2689 2756 2825
29 Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical*1) SSD 2141 2302 2417 2537 2601 2666
30 Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; debutant*1) SSD 1540 1656 1738 1825 1871 1918
31 Educator, educator puericultor, asistent medical; principal*1) PL 2176 2339 2456 2579 2643 2710
32 Educator, educator puericultor, asistent medical*1) PL 1960 2107 2212 2323 2381 2441
33 Educator, educator puericultor, asistent medical; debutant*1) PL 1550 1666 1750 1837 1883 1930
34 Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; principal*1) M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
35 Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical*1) M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
36 Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; debutant*1) M 1516 1630 1711 1797 1842 1888
37 Profesor CFM, interpret în limbaj mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
38 Instructor de educație, instructor CFM; principal M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
39 Instructor de educație, instructor CFM M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
40 Instructor de educație, instructor CFM; debutant M 1516 1630 1711 1797 1842 1888
41 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal PL 2176 2339 2456 2579 2643 2710
42 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare PL 1960 2107 2212 2323 2381 2441
43 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant PL 1550 1666 1750 1837 1883 1930
44 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
45 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
46 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant M 1516 1630 1711 1797 1842 1888
47 Soră medicală, masor; principal M 1705 1833 1925 2021 2071 2123
48 Soră medicală, masor M 1560 1677 1761 1849 1895 1942
49 Soră medicală, masor; debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
50 Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent maternal profesionist, asistent personal profesionist M, G 1446 1554 1632 1714 1757 1801
51 Tehnician protezist, tehnician audioprotezist M, PL 1909 2052 2155 2263 2319 2377
52 Agent informare privind cariera M, PL 1909 2052 2155 2263 2319 2377

3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire și asistență pentru unități de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică

Nr. crt. Funcția Clase de salarizare potrivit studiilor Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Infirmieră M, G 1370 1473 1546 1624 1664 1706
2 Infirmieră debutantă M, G 1360 1462 1535 1612 1652 1693
3 Supraveghetor de noapte M, G 1370 1473 1546 1624 1664 1706
4 Supraveghetor de noapte debutant M, G 1360 1462 1535 1612 1652 1693
5 Îngrijitoare, spălătoreasă M, G 1350 1451 1524 1600 1640 1681

*1) Se aplică și funcțiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie și protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriționist și dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social.

4. Alte funcții comune din sistemul sanitar

A. Alte funcții din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții din unități clinice, servicii de ambulanță și institute de medicină legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salarii de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Auditor I S 2957 3179 3338 3505 3592 3682
2 Auditor II S 2426 2608 2738 2875 2947 3021
3 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, gradul I S 2827 3039 3191 3351 3434 3520
4 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, gradul II S 2317 2491 2615 2746 2815 2885
5 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, gradul III S 1909 2052 2155 2263 2319 2377
6 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086
7 Inginer, economist, specialist IA S 2827 3039 3191 3351 3434 3520
8 Inginer, economist, gradul I S 2317 2491 2615 2746 2815 2885
9 Inginer, economist, gradul II S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
10 Inginer, economist, debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086
11 Consilier juridic, IA S 2827 3039 3191 3351 3434 3520
12 Gradul I S 2317 2491 2615 2746 2815 2885
13 Gradul II S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
14 debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086
15 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivar, tehnician-economist; I SSD 2176 2339 2456 2579 2643 2710
16 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivar, tehnician-economist; II SSD 1742 1873 1966 2065 2116 2169
17 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivar, tehnician-economist; III SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
18 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivar, tehnician-economist; debutant SSD 1540 1656 1738 1825 1871 1918
19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 1742 1873 1966 2065 2116 2169
20 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1686 1812 1903 1998 2048 2099
21 II M 1568 1686 1770 1858 1905 1952
22 debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884

B. Unități de informatică din unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salarii de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 2827 3039 3191 3351 3434 3520
2 I S 2317 2491 2615 2746 2815 2885
3 II S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
4 debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086
5 Informatician, conductor tehnic; I SSD 2176 2339 2456 2579 2643 2710
6 II SSD 1742 1873 1966 2065 2116 2169
7 III SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
8 debutant SSD 1540 1656 1738 1825 1871 1918
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
9 Analist (programator) ajutor IA M 2004 2154 2262 2375 2434 2495
10 Analist (programator) ajutor I M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
11 II M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
12 debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
13 Operator, controlor date; I M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
14 II M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
15 III M 1590 1709 1795 1884 1932 1980
16 debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884

C. Alte funcții comune din unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salarii de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
2 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 1705 1833 1925 2021 2071 2123
3 Secretar M; G 1560 1677 1761 1849 1895 1942
4 Secretar debutant M; G 1513 1626 1708 1793 1838 1884
5 Administrator I M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
6 Administrator II M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
7 Șef depozit I M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
8 Șef depozit II M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
9 Casier, magaziner, funcționar, arhivar M; G 1705 1833 1925 2021 2071 2123
10 Casier, magaziner, funcționar, arhivar; I M; G 1640 1763 1851 1944 1992 2042
11 Casier, magaziner, funcționar, arhivar, debutant M; G 1560 1677 1761 1849 1895 1942
12 Șef formație pază/pompieri 1745 1876 1970 2068 2120 2173
13 Șef formație muncitori 1640 1763 1851 1944 1992 2042
14 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier 1380 1484 1558 1636 1676 1718
15 Maistru I 1705 1833 1925 2021 2071 2123
16 Maistru I 1560 1677 1761 1849 1895 1942
17 Șofer I 1848 1987 2086 2190 2245 2301
18 Șofer II 1779 1912 2008 2108 2161 2215
19 Muncitor calificat I 1510 1623 1704 1790 1834 1880
20 Muncitor calificat II 1448 1557 1634 1716 1759 1803
21 Muncitor calificat III 1380 1484 1558 1636 1676 1718
22 Muncitor calificat IV 1344 1445 1517 1593 1633 1674
23 Muncitor necalificat 1250 1344 1411 1481 1519 1556

D. Alte funcții din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții din unități sanitare, cu excepția celor din unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salarii de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Auditor I S 2809 3020 3171 3329 3412 3498
2 Auditor II S 2305 2478 2602 2732 2800 2870
3 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, gradul I S 2686 2887 3032 3183 3263 3345
4 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, gradul II S 2201 2366 2484 2609 2674 2741
5 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, gradul III S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
6 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, debutant S 1660 1785 1874 1967 2017 2067
7 Inginer, economist, specialist, gradul IA S 2686 2887 3032 3183 3263 3345
8 Inginer, economist, gradul I S 2201 2366 2484 2609 2674 2741
9 Inginer, economist, gradul II S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
10 Inginer, economist, debutant S 1660 1785 1874 1967 2017 2067
11 Consilier juridic, gradul IA S 2686 2887 3032 3183 3263 3345
12 Consilier juridic, gradul I S 2201 2366 2484 2609 2674 2741
13 Consilier juridic, gradul II S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
14 Consilier juridic, debutant S 1660 1785 1874 1967 2017 2067
21 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA 1742 1873 1966 2065 2116 2169
22 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1686 1812 1903 1998 2048 2099
23 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 1568 1686 1770 1858 1905 1952
24 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 1513 1626 1708 1793 1838 1884

E. Unități de informatică din unități sanitare, cu excepția celor din unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salarii de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 2686 2887 3032 3183 3263 3345
2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 2201 2366 2484 2609 2674 2741
3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 1827 1964 2062 2165 2219 2275
4 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5 Analist (programator) ajutor IA M 1909 2052 2155 2263 2319 2377
6 Analist (programator) ajutor I M 1745 1876 1970 2068 2120 2173
7 Analist (programator) ajutor II M 1513 1626 1708 1793 1838 1884
8 Operator, controlor date; I M 1742 1873 1966 2065 2116 2169
9 Operator, controlor date; II M 1590 1709 1795 1884 1932 1980
10 Operator, controlor date; III M 1410 1516 1592 1671 1713 1756
11 Operator, controlor date; debutant M 1350 1451 1524 1600 1640 1681

F. Alte funcții comune din unități sanitare, cu excepția celor din unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salarii de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 1540 1656 1738 1825 1871 1918
2 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 1410 1516 1592 1671 1713 1756
3 Secretar M; G 1390 1494 1569 1647 1689 1731
4 Secretar debutant M; G 1250 1344 1411 1481 1519 1556
5 Administrator I M 1710 1838 1930 2027 2077 2129
6 Administrator II M 1600 1720 1806 1896 1944 1992
7 Șef depozit I M 1640 1763 1851 1944 1992 2042
8 Șef depozit II M 1530 1645 1727 1813 1859 1905
9 Casier, magaziner, funcționar, arhivar M; G 1390 1494 1569 1647 1689 1731
10 Șef formație pază/pompieri 1640 1763 1851 1944 1992 2042
11 Șef formație muncitori 1640 1763 1851 1944 1992 2042
12 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier 1344 1445 1517 1593 1633 1674
13 Maistru I 1590 1709 1795 1884 1932 1980
14 Maistru II 1500 1613 1693 1778 1822 1868
15 Șofer I 1530 1645 1727 1813 1859 1905
16 Șofer II 1500 1613 1693 1778 1822 1868
17 Muncitor calificat I 1570 1688 1772 1861 1907 1955
18 Muncitor calificat II 1400 1505 1580 1659 1701 1743
19 Muncitor calificat III 1380 1484 1558 1636 1676 1718
20 Muncitor calificat IV 1344 1445 1517 1593 1633 1674
21 Muncitor necalificat 1250 1344 1411 1481 1519 1556

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ÎNVĂȚĂMÂNT"

CAPITOLUL I Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ

1. Funcțiile de conducere din învățământul superior

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
1 Rector*) S 7662 8819
2 Prorector*) S 7044 8105
3 Decan*) S 6474 7662
4 Prodecan*) S 6120 7450
5 Director de departament S 6120 7450
6 Director general administrativ al universității*) S 6474 7662
7 Director general adjunct administrativ al universității**) S 5782 6471

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.

**) Se utilizează numai în instituțiile de învățământ superior care au fuzionat.

2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
1 Inspector școlar general*) S 5727 5999
2 Inspector școlar general adjunct*) S 5363 5616
3 Director casa corpului didactic*) S 5363 5616
4 Director unitate de învățământ*) - nivel maxim**) S 4989 5151
5 Director adjunct unitate de învățământ*) - nivel maxim**) S 4616 4838
6 Inspector școlar*) S 4808 5030

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.

**) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
Învățământ superior
1 Director, contabil-șef S 5466 6471
2 Secretar-șef universitate S 5024 6471
3 Secretar-șef facultate*) S 3723 4058
4 Șef serviciu*) S 3887 4423
5 Șef birou*) S 3417 3566
Învățământ preuniversitar**)
1 Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim S 3818 4009
2 Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim S 3222 3384
3 Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim M 2656 2793
4 Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim M 2409 2531

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.

**) Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

4. Salarii de bază învățământ universitar

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Vechimea în învățământ/ cercetare Salariul de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Profesor universitar/ cercetător științific I S peste 40 ani 6935
S 35-40 ani 6453
S 30-35 ani 5999
S 25-30 ani 5575
S 20-25 ani 5255
S 15-20 ani 4783 4903
S 10-15 ani 4305 4413 4523
S 6-10 ani 2991 3141 3298 3380 3465
2 Conferențiar universitar/ cercetător științific II S peste 40 ani 4475
S 35-40 ani 4394
S 30-35 ani 4141
S 25-30 ani 4014
S 20-25 ani 3806
S 15-20 ani 3520 3608
S 10-15 ani 3140 3219 3299
S 6-10 ani 2599 2729 2797 2867
S 3-6 ani 2460 2583 2712 2780 2849
3 Șef lucrări (lector universitar)/ cercetător științific III S 35-40 ani 3313
S 30-35 ani 3177
S 25-30 ani 2988
S 20-25 ani 2928
S 15-20 ani 2784 2854
S 10-15 ani 2661 2728 2796
S 6-10 ani 2525 2651 2718 2785
S 3-6 ani 2386 2505 2631 2696 2764
4 Asistent universitar/ cercetător științific S 35-40 ani 2762
S 30-35 ani 2743
S 25-30 ani 2724
S 20-25 ani 2705
S 15-20 ani 2620 2686
S 10-15 ani 2537 2600 2665
S 6-10 ani 2398 2518 2581 2645
S 3-6 ani 2265 2378 2497 2560 2624
S până la 3 ani 2095 2252 2365 2483 2545 2609

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acestuia cu 70%.

Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar.

5. Salarii de bază învățământ preuniversitar

Nr. crt. Funcția didactică și gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învățământ
0 1 2 3 4 5
1 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I S peste 40 ani 3608
S 35-40 ani 3436
S 30-35 ani 3267
S 25-30 ani 3188
S 22-25 ani 3052
S 18-22 ani 2896 2968
S 14-18 ani 2651 2717 2785
S 10-14 ani 2536 2599 2664
S 6-10 ani 2231 2343 2401 2461
S 1-6 ani 1896 2038 2140 2247 2303 2361
2 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2938
S 35-40 ani 2822
S 30-35 ani 2700
S 25-30 ani 2612
S 22-25 ani 2486
S 18-22 ani 2358 2417
S 14-18 ani 2212 2267 2324
S 10-14 ani 2202 2257 2313
S 6-10 ani 2076 2180 2234 2290
S 1-6 ani 1828 1965 2063 2167 2221 2276
3 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2793
S 35-40 ani 2677
S 30-35 ani 2560
S 25-30 ani 2437
S 22-25 ani 2367
S 18-22 ani 2227 2283
S 14-18 ani 2082 2134 2187
S 10-14 ani 2061 2113 2165
S 6-10 ani 1944 2041 2092 2145
S 1-6 ani 1707 1835 1927 2023 2074 2126
4 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant S până la 1 an 1687 1814 1904 1999 2049 2101
5 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 2984
SSD 35-40 ani 2831
SSD 30-35 ani 2700
SSD 25-30 ani 2591
SSD 22-25 ani 2444
SSD 18-22 ani 2323 2381
SSD 14-18 ani 2174 2228 2284
SSD 10-14 ani 2108 2161 2215
SSD 6-10 ani 1899 1994 2044 2095
6 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2755
SSD 35-40 ani 2645
SSD 30-35 ani 2524
SSD 25-30 ani 2405
SSD 22-25 ani 2294
SSD 18-22 ani 2156 2210
SSD 14-18 ani 2010 2060 2112
SSD 10-14 ani 1990 2040 2091
SSD 6-10 ani 1884 1978 2028 2078
SSD 1-6 ani 1656 1780 1869 1963 2012 2062
7 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2493
SSD 35-40 ani 2353
SSD 30-35 ani 2323
SSD 25-30 ani 2175
SSD 22-25 ani 2153
SSD 18-22 ani 2081 2133
SSD 14-18 ani 2010 2060 2112
SSD 10-14 ani 1990 2040 2091
SSD 6-10 ani 1869 1962 2012 2062
SSD 1-6 ani 1636 1759 1847 1939 1987 2037
8 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant SSD până la 1 an 1616 1737 1824 1915 1963 2012
9 Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I S peste 40 ani 2944
S 35-40 ani 2796
S 30-35 ani 2659
S 25-30 ani 2553
S 22-25 ani 2405
S 18-22 ani 2287 2344
S 14-18 ani 2137 2190 2245
S 10-14 ani 2046 2097 2150
S 6-10 ani 1863 1956 2005 2055
10 Institutor studii superioare lungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2617
S 35-40 ani 2510
S 30-35 ani 2389
S 25-30 ani 2283
S 22-25 ani 2173
S 18-22 ani 2086 2138
S 14-18 ani 1970 2019 2070
S 10-14 ani 1959 2008 2058
S 6-10 ani 1856 1949 1998 2047
S 1-6 ani 1636 1759 1847 1939 1987 2037
11 Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2444
S 35-40 ani 2321
S 30-35 ani 2203
S 25-30 ani 2119
S 22-25 ani 2081
S 18-22 ani 1984 2034
S 14-18 ani 1909 1957 2006
S 10-14 ani 1883 1930 1978
S 6-10 ani 1783 1872 1919 1967
S 1-6 ani 1566 1683 1768 1856 1902 1950
12 Institutor studii superioare lungă durată grad didactic debutant S până la 1 an 1545 1661 1744 1831 1877 1924
13 Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 2871
SSD 35-40 ani 2720
SSD 30-35 ani 2614
SSD 25-30 ani 2478
SSD 22-25 ani 2342
SSD 18-22 ani 2211 2266
SSD 14-18 ani 2048 2099 2152
SSD 10-14 ani 1993 2043 2094
SSD 6-10 ani 1749 1836 1882 1929
14 Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2525
SSD 35-40 ani 2422
SSD 30-35 ani 2283
SSD 25-30 ani 2192
SSD 22-25 ani 2081
SSD 18-22 ani 1996 2046
SSD 14-18 ani 1855 1901 1949
SSD 10-14 ani 1843 1889 1936
SSD 6-10 ani 1744 1831 1877 1924
SSD 1-6 ani 1535 1650 1733 1819 1865 1911
15 Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2384
SSD 35-40 ani 2343
SSD 30-35 ani 2151
SSD 25-30 ani 2058
SSD 22-25 ani 2035
SSD 18-22 ani 1938 1986
SSD 14-18 ani 1843 1889 1936
SSD 10-14 ani 1833 1879 1926
SSD 6-10 ani 1734 1821 1866 1913
SSD 1-6 ani 1525 1639 1721 1807 1853 1899
16 Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic debutant SSD până la 1 an 1515 1629 1710 1796 1840 1886
17 Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I M peste 40 ani 2889
M 35-40 ani 2774
M 30-35 ani 2649
M 25-30 ani 2507
M 22-25 ani 2376
M 18-22 ani 2119 2172
M 14-18 ani 1988 2038 2089
M 10-14 ani 1909 1957 2006
M 6-10 ani 1808 1898 1946 1995
18 Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II M peste 40 ani 2437
M 35-40 ani 2307
M 30-35 ani 2202
M 25-30 ani 2114
M 22-25 ani 2035
M 18-22 ani 1970 2019
M 14-18 ani 1909 1957 2006
M 10-14 ani 1899 1946 1995
M 6-10 ani 1798 1888 1935 1983
M 1-6 ani 1568 1686 1770 1858 1905 1952
19 Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv M peste 40 ani 2288
M 35-40 ani 2185
M 30-35 ani 2066
M 25-30 ani 1990
M 22-25 ani 1962
M 18-22 ani 1900 1948
M 14-18 ani 1823 1869 1915
M 10-14 ani 1813 1858 1905
M 6-10 ani 1717 1803 1848 1894
M 1-6 ani 1515 1629 1710 1796 1840 1886
20 Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) debutant M până la 1 an 1495 1607 1687 1772 1816 1862
21 Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) M peste 40 ani 1980
M 35-40 ani 1959
M 30-35 ani 1939
M 25-30 ani 1920
M 22-25 ani 1910
M 18-22 ani 1853 1899
M 14-18 ani 1798 1843 1889
M 10-14 ani 1778 1822 1868
M 6-10 ani 1677 1761 1805 1850
M 1-6 ani 1475 1586 1665 1748 1792 1837
M până la 1 an 1465 1575 1654 1736 1780 1824

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare

Nr. crt. Funcția, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază
- lei -
Gradația
Funcții de execuție 0 1 2 3 4 5
1 Administrator financiar, economist, referent, consilier juridic și contabil grad I S 2290 2462 2585 2714 2782 2851
grad II S 1919 2063 2166 2274 2331 2390
grad III S 1818 1954 2052 2155 2209 2264
debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
2 Informatician gradul I A S 2324 2498 2623 2754 2823 2894
gradul I S 2161 2323 2439 2561 2625 2691
gradul II S 2060 2215 2325 2441 2503 2565
debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
3 Secretar instituție unitate de învățământ I*) S 2255 2424 2545 2673 2739 2808
II*) S 2151 2312 2428 2549 2613 2678
III*) S 1672 1797 1887 1982 2031 2082
debutant*) S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
4 Pedagog școlar, laborant; IA S 1999 2149 2256 2369 2428 2489
I S 1802 1937 2034 2136 2189 2244
II S 1638 1761 1849 1941 1990 2040
debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
5 Instructor-animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară gradul I S 1609 1730 1816 1907 1955 2004
gradul II S 1560 1677 1761 1849 1895 1942
debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
6 Administrator patrimoniu grad I**) S 2290 2462 2585 2714 2782 2851
grad II**) S 1832 1969 2068 2171 2226 2281
grad III**) S 1689 1816 1906 2002 2052 2103
debutant**) S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
7 Administrator financiar, economist, referent și contabil grad I SSD 1768 1901 1996 2095 2148 2201
grad II SSD 1651 1775 1864 1957 2006 2056
grad III SSD 1475 1586 1665 1748 1792 1837
debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
8 Informatician gradul I SSD 1828 1965 2063 2167 2221 2276
gradul II SSD 1667 1792 1882 1976 2025 2076
gradul III SSD 1505 1618 1699 1784 1828 1874
debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
9 Secretar instituție unitate de învățământ I*) SSD 1889 2031 2132 2239 2295 2352
II*) SSD 1687 1814 1904 1999 2049 2101
III*) SSD 1533 1648 1730 1817 1862 1909
debutant*) SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
10 Pedagog școlar, laborant I SSD 1717 1846 1938 2035 2086 2138
II SSD 1616 1737 1824 1915 1963 2012
III SSD 1449 1558 1636 1717 1760 1804
debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
11 Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară gradul I SSD 1480 1591 1671 1754 1798 1843
gradul II SSD 1459 1568 1647 1729 1772 1817
debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
12 Administrator patrimoniu grad I**) SSD 1550 1666 1750 1837 1883 1930
grad II**) SSD 1459 1568 1647 1729 1772 1817
grad III**) SSD 1449 1558 1636 1717 1760 1804
debutant**) SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
13 Administrator financiar, economist, referent și contabil grad I M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
treapta II M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
treapta III M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
14 Informatician I A PL/M 1616 1737 1824 1915 1963 2012
I PL/M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
II PL/M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
III PL/M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant PL/M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
15 Secretar I A*) M 1616 1737 1824 1915 1963 2012
I*) M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
II*) M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
III*) M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant*) M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
16 Pedagog școlar IA M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
17 Instructor-animator, instructor educație extrașcolară I A M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
18 Corepetitor I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
19 Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I**) M 1515 1629 1710 1796 1840 1886
treapta II**) M 1414 1520 1596 1676 1718 1761
treapta III**) M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant**) M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
20 Laborant I PL/M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II PL/M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant PL/M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
21 Instructor, model I M 1409 1515 1590 1670 1712 1754
II M 1399 1504 1579 1658 1700 1742
debutant M 1389 1493 1568 1646 1687 1730
22 Mediator școlar I M/G 1394 1499 1573 1652 1693 1736
II M/G 1384 1488 1562 1640 1681 1723
debutant M/G 1374 1477 1551 1628 1669 1711
23 Îngrijitor grupă învățământ preșcolar M/G 1374 1477 1551 1628 1669 1711
debutant M/G 1364 1466 1540 1617 1657 1698
24 Supraveghetor noapte I G 1374 1477 1551 1628 1669 1711
II G 1364 1466 1540 1617 1657 1698
25 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA - din instituții de învățământ superior și biblioteci centrale universitare S 2121 2280 2394 2514 2577 2641
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 2101 2259 2372 2490 2552 2616
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2021 2173 2281 2395 2455 2517
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 1.540 1656 1738 1825 1871 1918
26 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 1825 1962 2060 2163 2217 2272
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 1638 1761 1849 1941 1990 2040
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
27 Bibliotecar, documentarist, redactor I A PL/M 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
28 Mânuitor carte M/G 1364 1466 1540 1617 1657 1698
29 Analist, programator, inginer sistem; IA S 2563 2755 2893 3038 3114 3191
Analist, programator, inginer sistem; I S 2294 2466 2589 2719 2787 2856
Analist, programator, inginer sistem; II S 2057 2211 2322 2438 2499 2561
Analist, programator, inginer sistem; deb. S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
30 Analist (programator) ajutor; IA M 1609 1730 1816 1907 1955 2004
Analist (programator) ajutor; I M 1467 1577 1656 1739 1782 1827
Analist (programator) ajutor; II M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Analist (programator) ajutor; debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
31 Operator, controlor date; I M 1491 1603 1683 1767 1811 1857
Operator, controlor date; II M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Operator, controlor date; III M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Operator, controlor date; debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
32 Inginer gradul IA S 2005 2155 2263 2376 2436 2497
Inginer gradul I S 1882 2023 2124 2231 2286 2343
Inginer gradul II S 1725 1854 1947 2044 2096 2148
Inginer gradul debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
33 Subinginer gradul I SSD 1725 1854 1947 2044 2096 2148
Subinginer gradul II SSD 1597 1717 1803 1893 1940 1989
Subinginer gradul III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Subinginer debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
34 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 2383 2562 2690 2824 2895 2967
Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2079 2235 2347 2464 2526 2589
Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1734 1864 1957 2055 2106 2159
Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
35 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 1953 2099 2204 2315 2373 2432
Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 1711 1839 1931 2028 2079 2131
Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 1679 1805 1895 1990 2040 2091
Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
36 Psiholog, sociolog principal S 2144 2305 2420 2541 2605 2670
Psiholog, sociolog S 1910 2053 2156 2264 2320 2378
Psiholog, sociolog debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
37 Asistent de cercetare științifică S 1550 1666 1750 1837 1883 1930
Asistent de cercetare științifică stagiar S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
38 Asistent I M 1379 1482 1557 1634 1675 1717
Asistent II M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Asistent stagiar M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
39 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 2639 2837 2979 3128 3206 3286
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 2415 2596 2726 2862 2934 3007
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 2246 2414 2535 2662 2728 2797
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
40 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I S 2360 2537 2664 2797 2867 2939
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 2233 2400 2520 2647 2713 2781
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 1970 2118 2224 2335 2393 2453
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
41 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; I S 2457 2641 2773 2912 2985 3059
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II S 2050 2204 2314 2430 2490 2553
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; III S 1742 1873 1966 2065 2116 2169
Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
42 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I - 1389 1493 1568 1646 1687 1730
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II - 1379 1482 1557 1634 1675 1717
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III - 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant - 1364 1466 1540 1617 1657 1698
43 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 2100 2258 2370 2489 2551 2615
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 1795 1930 2026 2127 2181 2235
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 1679 1805 1895 1990 2040 2091
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
44 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I - 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II - 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III - 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant - 1364 1466 1540 1617 1657 1698
45 Regizor scenă (culise) I M 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Regizor scenă (culise) II M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Regizor scenă (culise) III M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Regizor scenă (culise) debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
46 Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 2100 2258 2370 2489 2551 2615
Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 1840 1978 2077 2181 2235 2291
Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 1780 1914 2009 2110 2162 2216
Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
47 Redactor I SSD 1739 1869 1963 2061 2113 2165
Redactor II SSD 1560 1677 1761 1849 1895 1942
Redactor III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Redactor debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
48 Secretar de redacție, tehnoredactor IA M 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Secretar de redacție, tehnoreoredactor I M 1428 1535 1612 1692 1735 1778
Secretar de redacție, tehnoredactor II M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Secretar de redacție, tehnoredactor debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
49 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 2383 2562 2690 2824 2895 2967
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 1864 2004 2104 2209 2264 2321
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 1693 1820 1911 2007 2057 2108
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
50 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I SSD 1725 1854 1947 2044 2096 2148
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II SSD 1597 1717 1803 1893 1940 1989
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf III SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
51 Conservator, restaurator, custode sala I M 1492 1604 1684 1768 1813 1858
Conservator, restaurator, custode sala II M 1379 1482 1557 1634 1675 1717
Conservator, restaurator, custode sala III M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Conservator, restaurator, custode sala debutant M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
52 Asistent social gradul I - (asistent social principal) S 1658 1782 1871 1965 2014 2065
Asistent social gradul II - (asistent social specialist) S 1566 1683 1768 1856 1902 1950
Asistent social gradul III - (asistent social practicant) S 1545 1661 1744 1831 1877 1924
Asistent social debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
53 Asistent social gradul I - (asistent social principal) SSD 1454 1563 1641 1723 1766 1811
Asistent social gradul II - (asistent social) SSD 1444 1552 1630 1711 1754 1798
Asistent social debutant SSD 1439 1547 1624 1705 1748 1792
54 Asistent social I - (asistent social principal) PL/M 1403 1508 1584 1663 1704 1747
Asistent social gradul II - (asistent social) PL/M 1369 1472 1545 1623 1663 1705
Asistent social debutant PL/M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
55 Antrenor maestru (categoria I) - 2192 2356 2474 2598 2663 2729
Antrenor senior (categoria a II-a) - 1843 1981 2080 2184 2239 2295
Antrenor (categoria a III-a și a IV-a) - 1744 1875 1969 2067 2119 2172
Antrenor asistent (categoria a V-a și debutant) - 1364 1466 1540 1617 1657 1698
56 Medic veterinar I S 2297 2469 2593 2722 2790 2860
Medic veterinar II S 1952 2098 2203 2313 2371 2431
Medic veterinar III S 1676 1802 1892 1986 2036 2087
Medic veterinar debutant S 1540 1656 1738 1825 1871 1918
57 Tehnician IA**) M 1478 1589 1668 1752 1795 1840
58 Căpitan S 1637 1760 1848 1940 1989 2038
59 Căpitan M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
60 Șef mecanic S 1637 1760 1848 1940 1989 2038
61 Șef mecanic M 1364 1466 1540 1617 1657 1698
62 Ofițer de punte, ofițer mecanic, ofițer electrician S 1676 1802 1892 1986 2036 2087
63 Ofițer de punte, ofițer mecanic, ofițer electrician M 1371 1474 1548 1625 1666 1707
64 Șef timonier, șef echipaj S 1676 1802 1892 1986 2036 2087
65 Șef timonier, șef echipaj M 1371 1474 1548 1625 1666 1707

*) Se utilizează și pentru funcția de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat.

**) Se utilizează și pentru funcțiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator și funcționar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

7. Funcții auxiliare comune specifice învățământului

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salarii de bază
- lei -
Gradația
Funcții de execuție 0 1 2 3 4 5
1 Muncitor calificat M; G 1390 1494 1569 1647 1730 1816
2 Portar, paznic, îngrijitor, pompier, bucătăreasă, spălătoreasă/lenjereasă M; G 1370 1473 1546 1624 1705 1790
3 Muncitor necalificat M; G 1350 1451 1524 1600 1680 1764

ANEXA Nr. 21
(Anexa nr. 21 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)

A. Învățământ preuniversitar

a.1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
1 Inspector școlar general*) S 5564 5700
2 Inspector școlar general adjunct*) S 5208 5335
3 Director casa corpului didactic*) S 5208 5335
4 Director unitate de învățământ*) - nivel maxim**) S 4522 4603
5 Director adjunct unitate de învățământ*) - nivel maxim**) S 4185 4296
6 Inspector școlar*) S 4669 4780

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.

**) Categoriile de unități din învățământul preuniversitar de stat și nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct sunt prevăzute la lit. D.

a.2. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de predare din învățământul preuniversitar

Nr. crt. Funcția didactică și gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învățământ Salarii de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I S peste 40 ani 3548
S 35-40 ani 3379
S 30-35 ani 3213
S 25-30 ani 3097
S 22-25 ani 2965
S 18-22 ani 2759 2850
S 14-18 ani 2553 2640 2728
S 10-14 ani 2448 2531 2615
S 6-10 ani 2108 2209 2284 2359
S 1-6 ani 1842 1958 2054 2152 2225 2298
2 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2924
S 35-40 ani 2808
S 30-35 ani 2687
S 25-30 ani 2597
S 22-25 ani 2471
S 18-22 ani 2300 2376
S 14-18 ani 2139 2212 2285
S 10-14 ani 2113 2185 2257
S 6-10 ani 1989 2084 2154 2226
S 1-6 ani 1749 1859 1950 2043 2112 2182
3 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2779
S 35-40 ani 2664
S 30-35 ani 2548
S 25-30 ani 2425
S 22-25 ani 2356
S 18-22 ani 2160 2231
S 14-18 ani 2015 2084 2152
S 10-14 ani 1991 2059 2127
S 6-10 ani 1882 1972 2038 2106
S 1-6 ani 1655 1759 1845 1933 1998 2065
4 Profesor studii superioare de lungă durată debutant S până la 1 an 1645 1749 1834 1922 1987 2053
5 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 2969
SSD 35-40 ani 2817
SSD 30-35 ani 2637
SSD 25-30 ani 2578
SSD 22-25 ani 2432
SSD 18-22 ani 2263 2339
SSD 14-18 ani 2117 2189 2262
SSD 10-14 ani 2044 2114 2184
SSD 6-10 ani 1824 1911 1976 2041
6 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2742
SSD 35-40 ani 2632
SSD 30-35 ani 2512
SSD 25-30 ani 2393
SSD 22-25 ani 2283
SSD 18-22 ani 2101 2170
SSD 14-18 ani 1964 2031 2098
SSD 10-14 ani 1911 1976 2041
SSD 6-10 ani 1812 1898 1963 2027
SSD 1-6 ani 1593 1693 1776 1861 1924 1987
7 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2481
SSD 35-40 ani 2336
SSD 30-35 ani 2274
SSD 25-30 ani 2154
SSD 22-25 ani 2104
SSD 18-22 ani 1997 2063
SSD 14-18 ani 1902 1966 2031
SSD 10-14 ani 1878 1942 2006
SSD 6-10 ani 1782 1866 1929 1994
SSD 1-6 ani 1582 1681 1764 1848 1910 1974
8 Profesor studii superioare de scurtă durată debutant SSD până la 1 an 1565 1664 1745 1829 1891 1953
9 Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I S peste 40 ani 2930
S 35-40 ani 2782
S 30-35 ani 2646
S 25-30 ani 2541
S 22-25 ani 2393
S 18-22 ani 2228 2302
S 14-18 ani 2080 2151 2223
S 10-14 ani 1997 2065 2133
S 6-10 ani 1795 1881 1945 2009
10 Institutor studii superioare lungă durată grad didactic II S peste 40 ani 2604
S 35-40 ani 2498
S 30-35 ani 2377
S 25-30 ani 2272
S 22-25 ani 2162
S 18-22 ani 2032 2100
S 14-18 ani 1892 1956 2021
S 10-14 ani 1873 1937 2001
S 6-10 ani 1768 1851 1914 1978
S 1-6 ani 1569 1668 1750 1833 1895 1958
11 Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv S peste 40 ani 2432
S 35-40 ani 2310
S 30-35 ani 2192
S 25-30 ani 2109
S 22-25 ani 2071
S 18-22 ani 1932 1997
S 14-18 ani 1835 1897 1960
S 10-14 ani 1808 1869 1931
S 6-10 ani 1688 1769 1828 1888
S 1-6 ani 1499 1594 1671 1752 1810 1870
12 Institutor studii superioare lungă durată debutant S până la 1 an 1476 1569 1646 1725 1783 1842
13 Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I SSD peste 40 ani 2857
SSD 35-40 ani 2707
SSD 30-35 ani 2601
SSD 25-30 ani 2466
SSD 22-25 ani 2331
SSD 18-22 ani 2156 2228
SSD 14-18 ani 1994 2062 2130
SSD 10-14 ani 1940 2006 2072
SSD 6-10 ani 1706 1788 1849 1910
14 Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II SSD peste 40 ani 2513
SSD 35-40 ani 2410
SSD 30-35 ani 2272
SSD 25-30 ani 2181
SSD 22-25 ani 2071
SSD 18-22 ani 1944 2009
SSD 14-18 ani 1808 1870 1932
SSD 10-14 ani 1788 1849 1910
SSD 6-10 ani 1684 1764 1824 1885
SSD 1-6 ani 1495 1590 1667 1747 1806 1866
15 Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 40 ani 2356
SSD 35-40 ani 2283
SSD 30-35 ani 2141
SSD 25-30 ani 2048
SSD 22-25 ani 2025
SSD 18-22 ani 1888 1951
SSD 14-18 ani 1788 1849 1910
SSD 10-14 ani 1769 1830 1890
SSD 6-10 ani 1654 1733 1792 1850
SSD 1-6 ani 1469 1562 1638 1716 1774 1832
16 Institutor studii superioare scurtă durată debutant SSD până la 1 an 1439 1530 1605 1682 1739 1796
17 Învățător, educatoare, maistru- instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I M peste 40 ani 2807
M 35-40 ani 2695
M 30-35 ani 2574
M 25-30 ani 2436
M 22-25 ani 2308
M 18-22 ani 2067 2135
M 14-18 ani 1937 2003 2070
M 10-14 ani 1856 1920 1933
M 6-10 ani 1712 1794 1854 1915
18 Învățător, educatoare, maistru- instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II M peste 40 ani 2425
M 35-40 ani 2296
M 30-35 ani 2191
M 25-30 ani 2104
M 22-25 ani 2003
M 18-22 ani 1908 1972
M 14-18 ani 1821 1882 1945
M 10-14 ani 1805 1866 1928
M 6-10 ani 1704 1786 1846 1907
M 1-6 ani 1499 1593 1671 1751 1810 1870
19 Învățător, educatoare, maistru- instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv M peste 40 ani 2277
M 35-40 ani 2174
M 30-35 ani 2056
M 25-30 ani 1980
M 22-25 ani 1953
M 18-22 ani 1851 1912
M 14-18 ani 1754 1813 1873
M 10-14 ani 1738 1797 1856
M 6-10 ani 1632 1710 1769 1826
M 1-6 ani 1449 1541 1616 1693 1751 1808
20 Învățător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) debutant M până la 1 an 1428 1518 1592 1668 1725 1781
21 Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) M peste 40 ani 1843
M 35-40 ani 1824
M 30-35 ani 1807
M 25-30 ani 1788
M 22-25 ani 1777
M 18-22 ani 1707 1763
M 14-18 ani 1640 1695 1750
M 10-14 ani 1622 1677 1732
M 6-10 ani 1533 1607 1661 1715
M 1-6 ani 1363 1449 1520 1593 1646 1699
M până la 1 an 1358 1438 1508 1581 1633 1687

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

B. Învățământul superior/universitar

b.1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de conducere din învățământul superior/universitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salarii de bază
- lei -
Grad I Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
1 Rector*) S 7302 8405
2 Prorector*) S 6636 7636
3 Decan*) S 6149 7278
4 Prodecan*) S 5778 7034
5 Director de departament*) S 5778 7034
6 Director general administrativ al universității *) S 6149 7278
7 Director general adjunct administrativ al universității**) S 5642 6315

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție, conform prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se utilizează numai în instituțiile de învățământ superior care au fuzionat.

b.2. Salarii de bază pentru funcțiile didactice de predare din învățământul superior/universitar

Funcția*) Nivelul studiilor Vechimea în învățământ/ cercetare Salarii de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Profesor universitar/cercetător științific I S peste 40 ani 6.901
S 35-40 ani 6.421
S 30-35 ani 5.970
S 25-30 ani 5.549
S 20-25 ani 5.230
S 15-20 ani 4.760 4.919
S 10-15 ani 4.284 4.431 4.579
S 6-10 ani 3.127 3.280 3.436 3.556 3.675
2 Conferențiar universitar/cercetător științific II S peste 40 ani 4.348
S 35-40 ani 4.269
S 30-35 ani 4.024
S 25-30 ani 3.901
S 20-25 ani 3.698
S 15-20 ani 3.420 3.534
S 10-15 ani 3.051 3.155 3.259
S 6-10 ani 2.590 2.714 2.807 2.901
S 3-6 ani 2.437 2.556 2.678 2.769 2.862
3 Șef lucrări (lector universitar)/cercetător științific III S 35-40 ani 3.292
S 30-35 ani 3.157
S 25-30 ani 2.963
S 20-25 ani 2.904
S 15-20 ani 2.760 2.852
S 10-15 ani 2.619 2.708 2.798
S 6-10 ani 2.483 2.602 2.691 2.780
S 3-6 ani 2.340 2.454 2.572 2.659 2.747
4 Asistent universitar/cercetător științific S 35-40 ani 2.715
S 30-35 ani 2.699
S 25-30 ani 2.683
S 20-25 ani 2.667
S 15-20 ani 2.565 2.650
S 10-15 ani 2.467 2.551 2.636
S 6-10 ani 2.254 2.362 2.441 2.522
S 3-6 ani 2.121 2.225 2.332 2.410 2.489
S până la 3 ani 1.974 2.100 2.202 2.307 2.385 2.463

*) Funcțiile se ocupă potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

C. Funcții didactice auxiliare din învățământul superior/universitar și preuniversitar

c.1. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere din învățământ

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază
- lei -
Salariul de bază
- lei -
Învățământ superior/universitar*)
1 Director, contabil-șef (administrator financiar) al universității cu cel puțin 10.000 de studenți*) S 5492 6147
2 Director, contabil-șef (administrator financiar) al universității cu un nr. mai mic de 10.000 de studenți*) S 5292 5924
3 Secretar-șef al universității cu cel puțin 10.000 de studenți*) S 5492 6147
4 Secretar-șef al universității cu un nr. mai mic de 10.000 de studenți*) S 4864 5292
5 Secretar-șef facultate*) S 3536 3855
6 Șef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)* S 3697 4207
7 Șef birou (administrator financiar/patrimoniu)* S 3227 3350
Învățământ preuniversitar**)
1 Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim S 3.777 3.903
2 Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim S 3.206 3.295
3 Contabil-șef (administrator financiar)*) - nivel maxim M 2.716 2.754
4 Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maxim M 2.394 2.463

*) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.

**) Categoriile de unități din învățământul preuniversitar de stat și nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere sunt prevăzute la lit. D.

c.2. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare din învățământ

Nr. crt. Funcția, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilor Salarii de bază
- lei -
Gradația
Funcții de execuție 0 1 2 3 4 5
1 Administrator financiar, economist, referent, consilier juridic și contabil grad I*) S 2225 2365 2481 2599 2687 2776
grad II*) S 1824 1939 2034 2131 2203 2275
grad III*) S 1705 1813 1902 1993 2060 2127
debutant*) S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
2 Informatician gradul I A S 2258 2400 2517 2637 2726 2817
gradul I S 2144 2278 2389 2503 2588 2675
gradul II S 2045 2173 2279 2387 2469 2551
debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
3 Secretar instituție unitate de învățământ I**) S 2191 2328 2442 2559 2645 2733
II**) S 2090 2221 2330 2441 2524 2607
III*) S 1624 1726 1811 1897 1961 2026
debutant**) S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
4 Pedagog școlar, laborant; IA S 1942 2064 2165 2269 2345 2423
I S 1751 1861 1952 2045 2114 2184
II S 1591 1691 1774 1859 1922 1985
debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
5 Instructor-animator, corepetitor; instructor de educație extrașcolară gradul I S 1563 1662 1743 1826 1888 1950
gradul II S 1437 1529 1603 1680 1736 1793
debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
6 Administrator patrimoniu grad I***) S 2225 2365 2480 2599 2687 2775
grad II***) S 1780 1892 1985 2079 2150 2221
grad III***) S 1641 1744 1829 1917 1981 2047
debutant***) S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
7 Administrator financiar, economist, referent și contabil grad I *) SSD 1735 1844 1934 2026 2095 2164
grad II*) SSD 1613 1714 1798 1884 1948 2012
grad III*) SSD 1433 1523 1597 1674 1730 1788
debutant*) SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
8 Informatician gradul I SSD 1814 1928 2022 2119 2191 2263
gradul II SSD 1642 1745 1830 1917 1982 2048
gradul III SSD 1462 1554 1630 1708 1766 1824
debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
9 Secretar instituție unitate de învățământ I**) SSD 1869 1986 2083 2182 2257 2331
II**) SSD 1670 1775 1861 1950 2017 2084
III**) SSD 1490 1583 1661 1740 1799 1859
debutant**) SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
10 Pedagog școlar, laborant I SSD 1694 1800 1888 1978 2045 2113
II SSD 1577 1676 1758 1842 1905 1968
III SSD 1405 1493 1566 1641 1696 1752
debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
11 Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară gradul I SSD 1439 1529 1604 1681 1737 1795
gradul II SSD 1364 1450 1521 1594 1647 1701
debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
12 Administrator patrimoniu grad I***) SSD 1411 1500 1573 1648 1704 1760
grad II***) SSD 1364 1450 1521 1594 1647 1701
grad III***) SSD 1359 1445 1516 1588 1641 1695
debutant***) SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
13 Administrator financiar, economist, referent și contabil treapta I *) M 1486 1580 1657 1736 1794 1854
treapta II*) M 1402 1490 1563 1638 1693 1750
treapta III*) M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant*) M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
14 Informatician I A PL/M 1602 1702 1785 1870 1934 1998
I PL/M 1481 1574 1651 1730 1788 1847
II PL/M 1346 1431 1500 1572 1625 1679
III PL/M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant PL/M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
15 Secretar instituție unitate de învățământ IA**) M 1602 1702 1785 1870 1934 1998
I**) M 1481 1574 1651 1730 1788 1847
II**) M 1346 1431 1500 1572 1625 1679
III**) M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant**) M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
16 Pedagog școlar IA M 1341 1426 1496 1567 1620 1673
I M 1339 1423 1493 1564 1617 1670
II M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
17 Instructor-animator, instructor educație extrașcolară IA M 1341 1426 1496 1567 1620 1673
I M 1339 1423 1493 1564 1617 1670
II M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
18 Corepetitor I M 1339 1423 1493 1564 1617 1670
II M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
19 Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I***) M 1486 1580 1657 1736 1794 1854
treapta II***) M 1402 1490 1563 1638 1693 1750
treapta III***) M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant***) M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
20 Laborant I PL/M 1355 1440 1510 1583 1636 1690
II PL/M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant PL/M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
21 Instructor, model I M 1339 1423 1493 1564 1617 1670
II M 1334 1418 1487 1558 1611 1664
debutant M 1329 1381 1418 1457 1478 1499
22 Mediator școlar I M/G 1331 1415 1484 1555 1608 1661
II M/G 1326 1410 1479 1549 1602 1654
debutant M/G 1321 1373 1410 1448 1469 1490
23 Îngrijitor grupă învățământ preșcolar M/G 1321 1373 1410 1448 1469 1490
debutant M/G 1316 1367 1404 1443 1463 1483
24 Supraveghetor noapte I G 1321 1373 1410 1448 1469 1490
II G 1316 1367 1404 1443 1463 1483
25 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA - din instituții de învățământ superior și biblioteci centrale universitare S 2107 2239 2348 2460 2544 2628
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 2087 2218 2326 2437 2519 2603
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2008 2134 2237 2344 2424 2505
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
26 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 1813 1926 2020 2117 2189 2261
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 1627 1729 1814 1900 1965 2030
Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 1432 1521 1596 1672 1729 1786
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
27 Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 1555 1652 1733 1816 1878 1940
Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 1418 1507 1581 1656 1713 1769
Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 1354 1439 1509 1581 1635 1689
Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
28 Mânuitor carte M/G 1316 1399 1468 1538 1590 1642
29 Analist, programator, inginer sistem; IA S 2477 2633 2761 2894 2991 3090
Analist, programator, inginer sistem; I S 2278 2421 2539 2660 2751 2842
Analist, programator, inginer sistem; II S 2019 2145 2250 2358 2438 2518
Analist, programator, inginer sistem; deb. S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
30 Analist (programator) ajutor: IA M 1598 1698 1781 1866 1930 1994
Analist (programator) ajutor; I M 1457 1548 1624 1701 1759 1818
Analist (programator) ajutor; II M 1326 1409 1478 1549 1601 1654
Analist (programator) ajutor; debutant M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
31 Operator, controlor date; I M 1481 1574 1650 1729 1788 1848
Operator, controlor date; II M 1418 1507 1581 1656 1713 1769
Operator, controlor date; III M 1354 1439 1509 1581 1635 1689
Operator, controlor date; debutant M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
32 Inginer gradul IA S 1992 2116 2220 2326 2405 2485
Inginer gradul I S 1869 1986 2083 2183 2257 2332
Inginer gradul II S 1714 1821 1910 2001 2069 2138
Inginer gradul debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
33 Subinginer gradul I SSD 1714 1821 1910 2001 2069 2138
Subinginer gradul II SSD 1586 1685 1767 1852 1915 1979
Subinginer gradul III SSD 1417 1506 1580 1655 1711 1768
Subinginer debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
34 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 2367 2515 2638 2764 2858 2953
Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2065 2194 2301 2411 2493 2576
Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1722 1830 1919 2011 2079 2149
Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
35 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 1940 2061 2162 2265 2342 2420
Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 1699 1805 1894 1984 2052 2120
Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 1668 1772 1859 1947 2014 2081
Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
36 Psiholog, sociolog principal S 2130 2263 2374 2487 2572 2657
Psiholog, sociolog S 1897 2016 2114 2216 2291 2367
Psiholog, sociolog debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
37 Asistent de cercetare științifică S 1448 1540 1616 1693 1749 1807
Asistent de cercetare științifică stagiar S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
38 Asistent I M 1324 1407 1476 1546 1599 1651
Asistent II M 1319 1402 1470 1541 1593 1645
Asistent stagiar M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
39 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 2621 2785 2921 3060 3164 3270
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 2399 2549 2673 2801 2896 2993
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 2231 2370 2486 2605 2693 2783
Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
40 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I S 2344 2491 2613 2737 2831 2925
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 2218 2356 2471 2590 2678 2767
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 1956 2079 2180 2284 2362 2441
Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
41 Maestru (balet - dans, corepetit.), dirij. cor; I S 2441 2593 2720 2850 2947 3045
Maestru (balet - dans, corepetit.), dirij. cor; II S 2036 2164 2269 2378 2458 2541
Maestru (balet - dans, corepetit.), dirij. cor; III S 1730 1839 1928 2021 2089 2159
Maestru (balet - dans, corepetit.), dirij. cor; debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
42 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 1362 1447 1518 1590 1644 1699
Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 1344 1428 1498 1569 1623 1676
Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; III 1329 1412 1481 1552 1605 1658
Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant 1316 1367 1404 1443 1463 1483
43 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 2085 2216 2324 2435 2518 2602
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 1783 1895 1987 2082 2153 2224
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 1668 1772 1859 1947 2014 2081
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
44 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 1555 1652 1733 1816 1878 1940
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 1418 1507 1581 1656 1713 1769
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 1336 1420 1489 1560 1613 1667
Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 1316 1367 1404 1443 1463 1483
45 Regizor scenă (culise) I M 1555 1652 1733 1816 1878 1940
Regizor scenă (culise) II M 1418 1507 1581 1656 1713 1769
Regizor scenă (culise) III M 1336 1420 1489 1560 1613 1667
Regizor scenă (culise) debutant M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
46 Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 2085 2216 2324 2435 2518 2602
Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 1828 1942 2037 2134 2207 2280
Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 1788 1879 1970 2064 2134 2205
Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
47 Redactor I SSD 1727 1835 1925 2017 2086 2155
Redactor II SSD 1550 1647 1727 1810 1871 1933
Redactor III SSD 1398 1486 1558 1633 1688 1744
Redactor debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
48 Secretar de redacție, tehnoredactor IA M 1555 1652 1733 1816 1878 1940
Secretar de redacție, tehnoredactor I M 1418 1507 1581 1656 1713 1769
Secretar de redacție, tehnoredactor II M 1336 1420 1489 1560 1613 1667
Secretar de redacție, tehnoredactor debutant M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
49 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 2367 2515 2638 2764 2858 2953
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 1852 1968 2064 2162 2236 2310
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 1682 1787 1874 1964 2031 2098
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
50 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I SSD 1714 1821 1910 2001 2069 2138
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II SSD 1586 1685 1767 1852 1915 1979
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf III SSD 1417 1506 1580 1655 1711 1768
Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
51 Conservator, restaurator, custode sala I M 1482 1575 1651 1730 1789 1849
Conservator, restaurator, custode sala II M 1359 1444 1515 1587 1641 1696
Conservator, restaurator, custode sala III M 1336 1420 1489 1560 1613 1667
Conservator, restaurator, custode sala debutant M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
52 Asistent social gradul I - (asistent social principal) S 1647 1750 1836 1923 1989 2055
Asistent social gradul II - (asistent social specialist) S 1471 1564 1641 1719 1776 1835
Asistent social gradul III - (asistent social practicant) S 1439 1530 1605 1682 1738 1795
Asistent social debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
53 Asistent social gradul I - (asistent social principal) SSD 1426 1516 1590 1666 1722 1780
Asistent social gradul II - (asistent social) SSD 1360 1446 1517 1589 1642 1696
Asistent social debutant SSD 1354 1408 1446 1487 1508 1530
54 Asistent social I - (asistent social principal) PL/M 1393 1480 1553 1627 1682 1738
Asistent social gradul II - (asistent social) PL/M 1351 1436 1505 1578 1631 1685
Asistent social debutant PL/M 1316 1367 1404 1443 1463 1483
55 Antrenor maestru (categoria I) 2177 2313 2426 2542 2629 2716
Antrenor senior (categoria a II-a) 1831 1945 2040 2138 2211 2284
Antrenor (categoria a III-a și a IV-a) 1732 1841 1931 2023 2092 2161
Antrenor asistent (categoria a V-a și debutant) 1316 1399 1468 1538 1590 1642
56 Medic veterinar I S 2229 2369 2485 2603 2691 2780
Medic veterinar II S 1894 2013 2111 2212 2287 2363
Medic veterinar III S 1626 1729 1813 1899 1964 2029
Medic veterinar debutant S 1404 1462 1503 1547 1570 1593
57 Tehnician IA***) M 1468 1560 1636 1714 1772 1831
58 Căpitan M 1331 1414 1484 1555 1607 1660
59 Șef mecanic M 1316 1399 1468 1538 1590 1642
60 Ofițer de punte, ofițer mecanic, ofițer electrician M 1320 1403 1472 1542 1594 1646
61 Șef timonier, șef echipaj - 1320 1403 1472 1542 1594 1646

*) Se utilizează și pentru funcțiile: economist, referent și contabil, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat.

**) Se utilizează și pentru funcția de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

***) Se utilizează și pentru funcțiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator și funcționar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

D. Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile de conducere didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

d.1. GRADUL II

1. Funcții didactice de conducere, îndrumare și control

Nr. crt. Instituția de învățământ Salariul de bază
- lei -
Inspector școlar general Inspector școlar general adjunct Inspector școlar Director CCD
1 Inspectorate școlare 5.700 5.335 4.780 -
2 Casa corpului didactic - - - 5.335

2. Funcții de conducere didactice și didactice auxiliare din unități de învățământ

Nr. crt. Unitatea de învățământ/clase/grupe Salariul de bază
- lei -
Director (S) Director adjunct (S) Contabil-șef (administrator financiar) Secretar-șef
(S) (M) (S) (M)
1 Școli gimnaziale
36-50 de clase/clase și grupe 4.289 4.129 3.651 2.512 3.018 2.263
peste 50 de clase/clase și grupe 4.334 4.173 3.700 2.560 3.067 2.311
2 Colegii, licee, școli postliceale și profesionale
36-50 de clase/clase și grupe 4.379 4.173 3.700 2.560 3.067 2.311
peste 50 de clase/clase și grupe 4.423 4.218 3.748 2.608 3.116 2.360
3 Colegii, licee, școli gimnaziale, cu internat și/sau cantină
36-50 de clase/clase și grupe 4.513 4.218 3.821 2.656 3.227 2.413
peste 50 de clase/clase și grupe 4.603 4.296 3.903 2.698 3.295 2.463
4 Licee, centre școlare, școli profesionale, școli - din învățământul special cu cel puțin 32 de clase și internat 4.603 4.296 3.903 2.698 3.295 2.463
5 Palatul Național al Copiilor 4.603 4.296 3.903 2.698

d.2. GRADUL I

Funcții de conducere didactice și didactice auxiliare din unități de învățământ

Nr. crt. Unitatea de învățământ/clase/grupe Salariul de bază
- lei -
Director (S) Director adjunct (S) Contabil-șef (administrator financiar) Secretar-șef
(S) (M) (S) (M)
1 Grădinițe cu program normal
până la 12 grupe, dar nu mai puțin de 150 de preșcolari 3.716
peste 12 grupe 3.807
2 Grădinița cu program prelungit/săptămânal
până la 12 grupe, dar nu mai puțin de 150 de preșcolari 3.897
peste 12 grupe 3.988
3 Școli gimnaziale
a) sub 300 de elevi/preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate 4.033
cu 1-2 structuri arondate 4.079
cu 3-5 structuri arondate 4.124
cu peste 5 structuri arondate 4.169
b) 10-17 clase/clase și grupe, dar nu mai puțin de 300 de elevi/elevi și preșcolari 4.169
c) 18-29 de clase/clase și grupe 4.260 4.125
d) 30-35 de clase/clase și grupe 4.305 4.170 3.660 2.524 3.035 2.266
4 Colegii, licee, școli postliceale și profesionale
a) sub 300 de elevi/preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, fără structuri arondate*) 4.079
b) sub 300 de elevi/preșcolari, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu structuri arondate 4.124
c) 12-17 clase/clase și grupe, dar nu mai puțin de 300 de elevi/elevi și preșcolari 4.215
d) 18-29 de clase/clase și grupe 4.351 4.080
e) 30-35 de clase/clase și grupe 4.396 4.125 3.710 2.548 3.085 2.315
5 Colegii, licee, școli postliceale și profesionale cu internat și cantină
a) 12-17 clase/clase și grupe, dar nu mai puțin de 300 de elevi/elevi și preșcolari 4.305 3.678 2.505 3.106 2.295
b) 18-29 de clase/clase și grupe 4.441 4.140 3.728 2.554 3.156 2.345
c) 30-35 de clase/clase și grupe 4.522 4.185 3.777 2.603 3.206 2.394
6 Cluburi sportive școlare cu personalitate juridică
30-35 de grupe 4.169
36-50 de grupe 4.260 3.710 2.573
peste 50 de grupe 4.351 4.185 3.759 2.603
7 Palate ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică 4.522 4.185 3.759 2.603
8 Cluburi ale copiilor și elevilor cu personalitate juridică 4.079
9 Grădinițe învățământ special 3.988
10 Școli speciale
a) cu cel puțin 16 clase, internat și cantină 4.305 3.989
b) cu cel puțin 24 de clase, fără internat și cantină 4.351 4.080
c) cu cel puțin 24 de clase, internat și cantină 4.441 4.148 3.710 2.573 3.085 2.315
11 Licee, centre școlare, școli profesionale, învățământ special
a) cu cel puțin 16 clase, internat și cantină 4.351 4.080
b) cu cel puțin 24 de clase, fără internat și cantină 4.441 4.134
c) cu cel puțin 24 de clase, internat și cantină 4.522 4.185 3.759 2.603 3.159 2.389
12 Centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională 4.396 4.125 3.660 2.524
13 Centre școlare pentru educație incluzivă 4.396 4.125 3.660 2.524

*) Se aplică și pentru centrele de excelență județene/al municipiului București.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Sporurile pentru personalul didactic
;
se încarcă...