Parlamentul României

Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 decembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 1, după alineatul (14) al articolului 31 se introduc opt noi alineate, alineatele (15)-(112), cu următorul cuprins:

"

(15) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna august 2016.

(16) Începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se stabilește la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere funcția/gradul/treapta și gradația de salarizare, funcțiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, precum și echivalarea unor funcții specifice activității caselor de asigurări de sănătate.

(17) Stabilirea nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (16) se aprobă prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

(18) Prevederile alin. (15) se aplică în mod corespunzător și personalului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

(19) Prevederile alin. (15)-(16) se aplică în mod corespunzător și personalului din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

(110) Pentru persoanele prevăzute la alin. (15)-(18) ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (15), (16) și (18) se mențin în plată salariile de bază avute.

(111) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare se stabilesc la nivelul salariilor de bază de care beneficiază personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

(112) Echivalarea salariilor de bază potrivit alin. (111) se face prin ordin al ministrului transporturilor."

2. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ și bibliotecile centrale universitare, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională și gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii."

3. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 și 3 din anexa nr. III - Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate» la Legea- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1."

4. La articolul I punctul 1, după alineatul (62) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alineatul (63), cu următorul cuprins:

"

(63) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile și alte drepturi salariale specifice activității se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția categoriilor de personal prevăzute la alin. (62)."

5. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (4) al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Pentru personalul didactic de predare, de predare și cercetare din universități, de conducere, îndrumare și control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:".

6. La articolul I punctul 1, după litera d) a alineatului (4) al articolului 33 se introduc cinci noi litere, literele e)-i), cu următorul cuprins:

"

e) spor de 10-25% din salariul de bază, proporțional cu timpul efectiv lucrat și calculat în funcție de numărul elevilor sau al studenților practicanți, pentru personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor și a învățătorilor, institutorilor și profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;

f) spor de 7%, 10% și 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi - 15%.

g) indemnizație de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat și personalul didactic de conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferențierii pe zone geografice și localități a indemnizației ce se acordă personalului didactic calificat de predare;

h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfășoară activitate de predare - învățare - evaluare în sistemul penitenciar;

i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

7. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Pentru personalul didactic auxiliar din învățământ și din cadrul bibliotecilor centrale universitare și pentru personalul medical și auxiliar sanitar angajat în învățământul special, special integrat sau în învățământul superior/universitar care nu se regăsește în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 și c.4 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:".

8. La articolul I punctul 1, alineatul (7) al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5), aferente personalului didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană și indemnizație zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările ulterioare, se menține la același nivel pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul școlar 2015-2016."

9. La articolul I punctul 1, alineatele (11) și (12) ale articolului 33 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcție similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5) aferente personalului didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, se stabilește la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(12) Personalul didactic de predare, de predare și cercetare din universități, de conducere, precum și cel de îndrumare și control poate fi salarizat și în regim de cumul sau plata cu ora."

10. La articolul I punctul 1, după alineatul 2 al articolului 34 se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învățământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 21 la prezenta ordonanță de urgență, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și personalului nedidactic din cadrul inspectoratelor școlare."

11. La articolul I punctul 1, articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

În aplicarea art. 31 alin. (2), (3) și (8), art. 33 și 34, pentru personalul didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."

12. La articolul I punctul 1, după alineatul (4) al articolului 36 se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

"

(5) Salarizarea personalului Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(6) Asimilarea funcțiilor și salariilor potrivit alin. (5), precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare."

13. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

"

6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență."

14. După articolul I se introduc două noi articole, articolele I1 și I2, cu următorul cuprins:

"

Art. I1. -

Până la data de 31 decembrie 2016, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administrație, sănătate, învățământ, justiție, cultură, diplomație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice, regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia, prevăzut la art. 21 din Legea- cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. I2.-

În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se elaborează și se aprobă hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege."

15. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta lege.

16. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR FLORIN IORDACHE PREȘEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 17 decembrie 2016.

Nr. 250.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)

FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ"

CAPITOLUL I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială

1. Salarii de bază pentru funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanță
Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
1 Manager S 6500 6791 6400 6500
2 Manager general S 6400 6500
3 Director medical S 6350 6400 6250 6350 6069 6200
4 Director de cercetare-dezvoltare S 5500 5600 5450 5500
5 Director financiar-contabil S 5500 5600 5450 5500
6 Director economic S 5450 5500
7 Director tehnic S 4095 4212
8 Director de îngrijiri S, SSD 4095 4212
9 Alți directori S 5500 5600 5450 5500
10 Asistent-șef S, SSD, PL 4095 4212
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București Centre de transfuzie sanguină regionale Centre de transfuzie sanguină județene
Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
1 Director general 5500 5737
2 Director, director general adjunct S 5274 5500 5274 5500 5128 5274 5128 5274
3 Director adjunct științific S 5128 5274
4 Director adjunct financiar contabilitate S 3459 4212
5 Director resurse umane S 3459 4212
6 Contabil-șef S 3459 4212 3400 4095 3363 3557
Nr. crt. Alte funcții de conducere Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază
- lei -
Salariile de bază
- lei -
1 Director general*) S 5500 5737
2 Director general adjunct, director, director executiv*) S 5274 5500
3 Director adjunct*) S 5128 5274
4 Director adjunct financiar-contabil*) S 3659 4212
5 Contabil-șef*) S 3459 4212
6 Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare S 5500 5550
7 Șef serviciu S 3459 4212
8 Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu S 2955 3459
9 Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare S 5500 5550
10 Asistent medical-șef pe unitate S, SSD, PL 3850 3950
11 Șef formație muncitori 1500 1900

*) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.

NOTE:

1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.

2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.

3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.

4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.

I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de creșterea salariului de bază avut după cum urmează:

Nr. crt. Funcția Creștere salariu de bază
- % -
1 Director program de rezidențiat medicină de urgență 12,5
2 Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 10
3 Farmacist șef serviciu 7,5
4 Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef și/sau coordonator 15
5 Chimist, biolog, biochimist, farmacist, asistent medical și alt personal cu gestiune 5
6 Spălătoreasă cu gestiune 2,5
7 Șef echipă 2,5
8 Medic, biolog, chimist, inginer, farmacist, fizician, psiholog (inspector/consilier) și asistent inspector (referent) care exercită atribuții de control în sănătate publică - direcția de sănătate publică 12,5
9 Medic coordonator substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean 10
10 Asistent medical coordonator substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean 10
11 Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean 10
12 Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente (stocul de urgență din stația centrală a Serviciului de ambulanță București-Ilfov și stațiile centrale din serviciile de ambulanță județene) 10

I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico- legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale.

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială

Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

a.1. Unități clinice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități clinice
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Medic primar S 4510 4848 5091 5345 5479 5616
2 Medic primar dentist S 4510 4848 5091 5345 5479 5616
3 Medic specialist S 3544 3810 4000 4200 4305 4413
4 Medic specialist dentist S 3544 3810 4000 4200 4305 4413
5 Medic rezident anul VI-VII S 3262 3507 3682 3866 3963 4062
6 Medic rezident anul IV-V S 2709 2912 3058 3211 3291 3373
7 Medic dentist rezident anul IV-V S 2709 2912 3058 3211 3291 3373
8 Medic rezident anul III S 2635 2833 2974 3123 3201 3281
9 Medic dentist rezident anul III S 2635 2833 2974 3123 3201 3281
10 Medic rezident anul II S 2361 2538 2665 2798 2868 2940
11 Medic dentist rezident anul II S 2361 2538 2665 2798 2868 2940
12 Medic rezident anul I S 2105 2263 2376 2495 2557 2621
13 Medic dentist rezident anul I S 2105 2263 2376 2495 2557 2621
14 Medic S 2600 2795 2935 3081 3159 3237
15 Medic dentist S 2600 2795 2935 3081 3159 3237
16 Farmacist primar*1) S 4510 4848 5091 5345 5479 5616
17 Farmacist specialist S 3544 3810 4000 4200 4305 4413
18 Farmacist rezident anul III S 2635 2833 2974 3123 3201 3281
19 Farmacist rezident anul II S 2361 2538 2665 2798 2868 2940
20 Farmacist rezident anul I S 2105 2263 2376 2495 2557 2621
21 Farmacist S 2600 2795 2935 3081 3159 3237
22 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 3098 3330 3497 3672 3764 3858
23 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2538 2728 2865 3008 3083 3160
24 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2015 2166 2274 2388 2448 2509
25 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1804 1939 2036 2138 2192 2246
26 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician
de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal
S 2760 2967 3115 3271 3353 3437
27 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă S 2132 2292 2406 2527 2590 2655
28 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 1704 1832 1923 2020 2070 2122
29 Dentist principal SSD 1832 1969 2068 2171 2226 2281
30 Dentist SSD 1730 1860 1953 2050 2102 2154
31 Dentist debutant SSD 1578 1696 1781 1870 1917 1965
32 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2389 2568 2697 2831 2902 2975
33 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 2093 2250 2362 2481 2543 2606
34 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1646 1769 1858 1951 2000 2050
35 Asistent medical principal*2) PL 2285 2456 2579 2708 2776 2845
36 Asistent medical*2) PL 2058 2212 2323 2439 2500 2563
37 Asistent medical debutant*2) PL 2628 1750 1838 1929 1978 2027
38 Asistent medical principal*2) M 2081 2237 2349 2466 2528 2591
39 Asistent medical*2) M 1832 1969 2068 2171 2226 2281
40 Asistent medical debutant*2) M 1593 1712 1798 1888 1935 1984
41 Tehnician dentar principal*3) M 2081 2237 2349 2466 2528 2591
42 Tehnician dentar*3) M 1832 1969 2068 2171 2226 2281
43 Tehnician dentar debutant*3) M 1593 1712 1798 1888 1935 1984
44 Soră medicală principal*4) M 1790 1924 2020 2121 2175 2229
45 Soră medicală*4) M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
46 Soră medicală debutant*4) M 1593 1712 1798 1888 1935 1984
47 Autopsier principal M 1790 1924 2020 2121 2175 2229
48 Autopsier M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
49 Autopsier debutant M 1593 1712 1798 1888 1935 1984
50 Statistician medical, registrator medical; principal M 1790 1924 2020 2121 2175 2229
51 Statistician medical, registrator medical M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
52 Statistician medical, registrator medical; debutant M 1593 1712 1798 1888 1935 1984

a.2. Anatomia patologică și medicina legală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Anatomia patologică și medicina legală
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Medic primar S 7585 8154 8562 8990 9214 9445
2 Medic specialist S 5961 6408 6728 7065 7242 7423
3 Medic rezident anul IV-V S 4557 4898 5143 5400 5535 5674
4 Medic rezident anul III S 4431 4763 5001 5251 5383 5517
5 Medic rezident anul II S 3970 4268 4481 4705 4823 4944
6 Medic rezident anul I S 3541 3806 3997 4197 4302 4409
7 Farmacist primar*1) S 5789 6223 6534 6861 7033 7208
8 Farmacist specialist S 4727 5082 5336 5602 5742 5886
9 Farmacist S 4100 4408 4628 4859 4981 5105
10 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; principal S 5395 5800 6090 6394 6554 6718
11 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat S 4139 4449 4672 4905 5028 5154
12 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; debutant S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
13 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică; principal SSD 4288 4610 4840 5082 5209 5339
14 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică SSD 3861 4151 4358 4576 4690 4808
15 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică; debutant SSD 2305 2478 2602 2732 2800 2870
16 Asistent medical principal*2) PL 4227 4544 4771 5010 5135 5263
17 Asistent medical*2) PL 3795 4080 4284 4498 4610 4725
18 Asistent medical debutant*2) PL 2136 2296 2411 2532 2595 2660
19 Asistent medical principal*2) M 3692 3969 4167 4376 4485 4597
20 Asistent medical*2) M 3365 3617 3798 3988 4088 4190
21 Asistent medical debutant*2) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
22 Soră medicală principal*4) M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
23 Soră medicală*4) M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
24 Soră medicală debutant*4) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
25 Autopsier principal M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
26 Autopsier M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
27 Autopsier debutant M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
28 Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; principal M 3284 3530 3707 3892 3989 4089
29 Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică M 2858 3073 3226 3388 3472 3559
30 Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; debutant M 2080 2236 2348 2465 2527 2590

a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Medic primar S 4808 5169 5427 5698 5841 5987
2 Medic dentist primar S 4808 5169 5427 5698 5841 5987
3 Medic specialist S 3740 4021 4222 4433 4543 4657
4 Medic dentist specialist S 3740 4021 4222 4433 4543 4657
5 Medic rezident anul IV-V S 2819 3030 3182 3341 3425 3510
6 Medic rezident anul III S 2745 2951 3098 3253 3335 3418
7 Medic rezident anul II S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
8 Medic rezident anul I S 2215 2381 2500 2625 2691 2758
9 Medic S 2710 2913 3059 3212 3292 3374
10 Medic dentist S 2710 2913 3059 3212 3292 3374
11 Farmacist primar*1) S 4808 5169 5427 5698 5841 5987
12 Farmacist specialist S 3740 4021 4222 4433 4543 4657
13 Farmacist rezident anul III S 2745 2951 3098 3253 3335 3418
14 Farmacist rezident anul II S 2471 2656 2789 2929 3002 3077
15 Farmacist rezident anul I S 2215 2381 2500 2625 2691 2758
16 Farmacist S 2710 2913 3059 3212 3292 3374
17 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 3102 3335 3501 3676 3768 3863
18 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2541 2732 2868 3012 3087 3164
19 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2200 2365 2483 2607 2673 2739
20 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1844 1982 2081 2185 2240 2296
21 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 3102 3335 3501 3676 3768 3863
22 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 2541 2732 2868 3012 3087 3164
23 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2200 2365 2483 2607 2673 2739
24 Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 1844 1982 2081 2185 2240 2296
25 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică; principal S 2765 2972 3121 3277 3359 3443
26 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică S 2135 2295 2410 2530 2594 2658
27 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică; debutant S 1672 1797 1887 1982 2031 2082
28 Dentist principal SSD 1921 2065 2168 2277 2334 2392
29 Dentist SSD 1866 2006 2106 2212 2267 2324
30 Dentist debutant SSD 1588 1707 1792 1882 1929 1977
31 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2426 2608 2738 2875 2947 3021
32 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 2095 2252 2365 2483 2545 2609
33 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1646 1769 1858 1951 2000 2050
34 Asistent medical principal*2) PL 2376 2554 2682 2816 2886 2959
35 Asistent medical*2) PL 2142 2303 2418 2539 2602 2667
36 Asistent medical debutant*2) PL 1700 1828 1919 2015 2065 2117
37 Asistent medical principal*2) M 2342 2518 2644 2776 2845 2916
38 Asistent medical*2) M 1908 2051 2154 2261 2318 2376
39 Asistent medical debutant*2) M 1657 1781 1870 1964 2013 2063
40 Tehnician dentar principal*3) M 2087 2244 2356 2473 2535 2599
41 Tehnician dentar*3) M 2908 2051 2154 2261 2318 2376
42 Tehnician dentar debutant*3) M 1657 1781 1870 1964 2013 2063
43 Soră medicală principal*4) M 1864 2004 2104 2209 2264 2321
44 Soră medicală*4) M 1711 1839 1931 2028 2079 2131
45 Soră medicală debutant*4) M 1657 1781 1870 1964 2013 2063
46 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal M 1864 2004 2104 2209 2264 2321
47 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență M 1711 1839 1931 2028 2079 2131
48 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutant M 1657 1781 1870 1964 2013 2063

a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială
Salariile de bază
- lei -
Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Medic primar S 3601 3871 4065 4268 4375 4484
2 Medic dentist primar S 3601 3871 4065 4268 4375 4484
3 Medic specialist S 3137 3372 3541 3718 3811 3906
4 Medic dentist specialist S 3137 3372 3541 3718 3811 3906
5 Medic rezident anul VI-VII S 2999 3224 3385 3554 3643 3734
6 Medic rezident, medic dentist rezident, anul IV-V S 2924 3143 3300 3465 3552 3641
7 Medic rezident, medic dentist rezident, anul III S 2455 2639 2771 2910 2982 3057
8 Medic rezident, medic dentist rezident, anul II S 2211 2377 2496 2620 2686 2753
9 Medic rezident, medic dentist rezident, anul I S 1985 2134 2241 2353 2411 2472
10 Medic S 2485 2671 2805 2945 3019 3094
11 Medic dentist S 2485 2671 2805 2945 3019 3094
12 Farmacist primar*1) S 3601 3871 4065 4268 4375 4484
13 Farmacist specialist S 3137 3372 3541 3718 3811 3906
14 Farmacist rezident anul III S 2455 2639 2771 2910 2982 3057
15 Farmacist rezident anul II S 2211 2377 2496 2620 2686 2753
16 Farmacist rezident anul I S 1985 2134 2241 2353 2411 2472
17 Farmacist S 2367 2545 2672 2805 2875 2947
18 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2205 2370 2489 2613 2679 2746
19 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 1921 2065 2168 2277 2334 2392
20 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 1813 1949 2046 2149 2202 2258
21 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1625 1747 1834 1926 1974 2023
22 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 2302 2475 2598 2728 2797 2866
23 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă S 1916 2060 2163 2271 2328 2386
24 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant S 1683 1809 1900 1995 2045 2096
25 Dentist principal SSD 1730 1860 1953 2050 2102 2154
26 Dentist SSD 1605 1725 1812 1902 1950 1999
27 Dentist debutant SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952
28 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2125 2284 2399 2519 2581 2646
29 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician
de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar
SSD 1849 1988 2087 2191 2246 2302
30 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1646 1769 1858 1951 2000 2050
31 Asistent medical principal*2) PL 2012 2163 2271 2385 2444 2505
32 Asistent medical*2) PL 1816 1952 2050 2152 2206 2261
33 Asistent medical debutant*2) PL 1586 1705 1790 1880 1927 1975
34 Asistent medical principal*2) M 1859 1998 2098 2203 2258 2315
35 Asistent medical*2) M 1683 1809 1900 1995 2045 2096
36 Asistent medical debutant*2) M 1553 1669 1753 1841 1887 1934
37 Tehnician dentar principal*3) M 1713 1841 1934 2030 2081 2133
38 Tehnician dentar*3) M 1628 1750 1838 1929 1978 2027
39 Tehnician dentar debutant*3) M 1589 1708 1794 1883 1930 1979
40 Soră medicală principal*4) M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
41 Soră medicală*4) M 1609 1730 1816 1907 1955 2004
42 Soră medicală debutant*4) M 1589 1708 1794 1883 1930 1979
43 Autopsier principal M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
44 Autopsier M 1609 1730 1816 1907 1955 2004
45 Autopsier debutant M 1589 1708 1794 1883 1930 1979
46 Statistician medical, registrator medical; principal M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
47 Statistician medical, registrator medical M 1609 1730 1816 1907 1955 2004
48 Statistician medical, registrator medical; debutant M 1589 1708 1794 1883 1930 1979

b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

b.1. Unități clinice


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...