Consiliul Provizoriu de Uniune Națională - CPUN

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Modificări (5), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (3), Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (2), Referințe (3), Reviste (14), Comentarii expert, Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 23 septembrie 2009.

În vigoare de la 09 aprilie 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Constituie vechime în muncă și se ia în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcție de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență

a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (6)

b) a fost privată de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune; Jurisprudență, Reviste (1)

c) a fost internată în spitale de psihiatrie; Jurisprudență, Reviste (5)

d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

e) a fost strămutată într-o altă localitate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoana care: Jurisprudență, Reviste (5)

a) a fost deportată în străinătate după 23 august 1944; Jurisprudență

b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistițiului. Jurisprudență

(3) Fiecare an de detenție sau internare pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se consideră ca vechime în muncă un an și șase luni. Jurisprudență

(4) Perioadele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) constituie vechime în muncă, dacă persoanele în cauză fac dovada că nu au putut să se încadreze în muncă în funcții pentru care aveau pregătirea profesională. Jurisprudență

(5) Se consideră vechime în muncă și perioada în care o persoană aflată într-una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invalidități de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situație sau, ulterior, dacă dovedește că aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecuția la care a fost supusă.

(6) Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie și vechime neîntreruptă în muncă și în aceeași unitate și intră în calculul acestor vechimi. Jurisprudență

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Persoanele prevăzute la art. 1, încadrate în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu, pot continua activitatea după îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limita de vârstă prevăzută de lege, pentru o perioadă de timp egală cu cea în care persoana respectivă a fost privată de libertate.

(2) Continuarea activității în condițiile prevăzute la alin. (1) se face la cerere, cu acordul angajatorului. Jurisprudență

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) De prevederile art. 1 beneficiază și persoanele care au decizii de pensionare. Jurisprudență

(2) În cazul celor decedați, urmașii acestora au dreptul la pensie de urmaș în condițiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege. Jurisprudență

Art. 4. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) și e) și alin. (2) au dreptul la o indemnizație lunară de 200 lei pentru fiecare an de detenție, strămutare în alte localități, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Persoanele care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) au dreptul la o indemnizație lunară de 100 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În funcție de evoluția prețurilor și a tarifelor, indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, o dată cu indexările aplicate pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale de stat. Reviste (1)

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Soțul (soția) celui decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 200 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) De aceleași drepturi beneficiază soțul (soția) celui decedat după ieșirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit. Jurisprudență

(3) Această indemnizație se indexează prin hotărâre a Guvernului și se poate cumula cu orice pensie. Modificări (1)

(4) Beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) și soțul (soția) celui decedat în condițiile prevăzute la alineatele precedente și care, din motive de supraviețuire, a fost nevoit (nevoită) să divorțeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, strămutat sau căruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recăsătorit și dacă poate face dovada că a conviețuit cu victima până la decesul acesteia. Jurisprudență

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Persoanele care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) nu pot beneficia și de drepturile prevăzute la art. 5.

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (1)

Indemnizațiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcție de care se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi și studenți și ajutoarele sociale. Jurisprudență

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Persoanele aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor și a taxelor locale. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 vor beneficia de următoarele drepturi:

a) asistență medicală și medicamente, în mod gratuit și prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizărilor;

b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparținând societăților cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăților cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul; Jurisprudență

c) douăsprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilă și de către însoțitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular;

d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o stațiune balneoclimaterică; Jurisprudență

e) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio și televizor;

f) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum și scutire de plata taxei de abonament;

g) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) beneficiază și persoanele prevăzute la art. 5.

Art. 9. - Jurisprudență

Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de:

a) prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuințe din fondul locativ de stat;

b) prioritate la acordarea, prin unitățile CEC Bank, de credite avantajoase pentru cumpărarea, construirea sau repararea de locuințe proprietate personală; acordarea creditului se va face în condițiile prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. - Respingeri hotărâri prealabile (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență

(2) Prevederile art. 1-9 se aplică, după caz, de către conducerile unităților la care sunt încadrați cei în cauză, de către direcțiile de muncă și protecție socială sau de către consiliile locale, pe baza hotărârilor comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, emise până la data de 31 iulie 1997. Modificări (1)

(3)*) Cererile pentru stabilirea drepturilor titularilor, prevăzute de prezentul decret-lege, se pot depune la direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului Jurisprudență

București, până cel mai târziu la data de 15 martie 2000. După această dată direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, vor primi spre rezolvare numai cererile depuse de soții, soțiile celor decedați, prevăzuți la art. 5, și de cetățenii români cu domiciliul în străinătate, prevăzuți la art. 12.

(4) Organele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să se pronunțe asupra cererilor în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată. Jurisprudență

(5) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestație potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

*) Art. 8 alin. (3) [prin renumerotare art. 10 alin. (3)] din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, a fost declarat neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 148/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 20 septembrie 2001.

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (1)

Persoanele care fac dovada, prin hotărâre judecătorească de constatare, că nu au putut să-și exercite profesia sau, după caz, ocupația pe perioada în care au fost persecutate sau urmărite din motive politice beneficiază de vechime în muncă pe perioada în care s-au aflat în atare situație.

Art. 12. -

(1) Beneficiază de prevederile prezentului decret-lege și cetățenii români cu domiciliul în străinătate.

(2) Stabilirea și plata acestor drepturi se fac de către direcțiile de muncă și protecție socială, cu consultarea, după caz, a filialelor județene ale Asociației Foștilor Deținuți Politici din România. Modificări (1)

(3) Direcțiile de muncă și protecție socială sunt obligate să se pronunțe asupra cererii de dobândire a drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată. Modificări (1), Reviste (1)

(4) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestație potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Drepturile persoanelor prevăzute la alin. (1) se plătesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procură specială pentru încasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun în contul personal deschis la CEC Bank sau la o altă instituție bancară cu care Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a încheiat în acest sens convenție.

Art. 13. -

Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfășurat o activitate fascistă în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel.

Art. 14. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1)*) Direcțiile generale de muncă și protecție socială, atunci când sunt sesizate sau din proprie inițiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege până la data publicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1997,**) în Monitorul Oficial al României, Partea I. Jurisprudență

(2)*) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire. Jurisprudență

(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condițiile alin. (1) și (2) persoana interesată poate introduce contestație, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

*) Art. 13 alin. (1) și (2) [prin renumerotare art. 14 alin. (1) și (2)] din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, a fost declarat neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 55/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 7 august 2000 și prin Decizia Curții Constituționale nr. 56/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 8 august 2000.

**) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997.

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă de la data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Propunere de lege pentru dublarea indemnizațiilor persoanelor persecutate politic
Indemnizații majorate pentru foștii deținuți politici și copiii acestora
Decizia de inadmisibilitate din cauzele Eugen Iorga împotriva României și Ioan Moldovan împotriva României. Neîncălcarea principiului securității juridice în situația unui număr redus de hotărâri judecătorești irevocabile pronunțate în sens contrar celor din cauzele reclamanților
încadrarea eronată a indemnizației în prevederile art. 1 lit. d) și e) din Decretul lege nr. 118/1990. Lipsa unui titlu executoriu care sa constate calitatea de persoană strămutată. Opozabilitatea titlului pronunțat într-un litigiu cu un membru al familiei. Legalitatea deciziei de debit
Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "preexistent calității de asigurat" cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Opinie separată
Trebuie să înceteze de drept CIM-ul când se împlinesc condițiile pentru pensionare?
Dreptul la pensie și comunicarea deciziei de pensionare către angajator
Evoluția sistemului public de pensii din România
Impozitul pe mijloacele de transport
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 9/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov - Secția de contencios administrativ și fiscal în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 8/2012 privind judecarea recursurilor în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 5/2012 este legal constituit, conform dispozițiilor 3306 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă, modificat și completat prin Legea nr. 202/2010, Legea nr. 71/2011 și prin Legea nr. 60/2012, precum și ale art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare
Decizia nr. 32/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare*), persoanelor care după data de 6 martie 1945 și până în anul 1989 inclusiv au fost condamnate definitiv pentru infracțiunile de neprezentare la încorporare sau concentrare ori insubordonare prevăzute și pedepsite de art. 334 și 354 din Codul penal, săvârșite din motive de conștiință religioasă
;
se încarcă...