Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 decembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 12 și art. 121 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 57 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entități:

a) regiilor autonome înființate de stat și societăților/companiilor naționale, societăților la care ponderea cumulată a capitalului deținut de stat este de peste 50% inclusiv; Modificări (1)

b) regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale și societăților la care ponderea cumulată a capitalului deținut de una sau mai multe unități administrativ-teritoriale este de peste 50% inclusiv; Modificări (1)

c) regiilor autonome și societăților la care persoanele juridice menționate la lit. a) sau instituțiile publice centrale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz; Modificări (1)

d) regiilor autonome și societăților la care persoanele juridice menționate la lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz; Modificări (1)

e) institutelor naționale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele care funcționează ca instituții publice;

f) fondurilor de garantare care primesc finanțări de la bugetul de stat;

g) Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - I.F.N., Fondului Român de Contragarantare - S.A., Fondului Local de Garantare Craiova - S.A., Fondului Local de Garantare Focșani I.F.N. - S.A., Fondului Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., CEC Bank - S.A., Poșta Română Broker de Asigurare - S.R.L. și Societății Comerciale Banca de Export-Import a României EximBank - S.A. împreună cu filiala. Modificări (1)

(2) În sensul prezentului ordin, termenul "entitate" cuprinde atât operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, cât și întreprinderile publice care aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 2. -

(1) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația transmiterii periodice a anexelor nr. 1-9 ale formularului S1001, după caz, publicat pe site-ul www.mfinante.gov.ro, până la radierea din registrul comerțului. Modificări (1)

(2) Transmiterea datelor se face exclusiv utilizând formularul S1001 și serviciile portalului e-guvernare.ro. Formularul S1001 se semnează cu semnătura electronică.

(3) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a asigura în timp util posesia și valabilitatea semnăturii electronice.

(4) Toate raportările trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.

Art. 3. -

(1) Entitățile obligate la raportare sunt cuprinse în următoarele liste întocmite și actualizate de Ministerul Finanțelor Publice:

a) lista A - lista entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), c) și e);

b) lista B - lista entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) și d);

c) lista C - lista entităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. f);

d) lista D - cuprinde entitățile clasificate deja în listele A și B și care sunt reclasificate în sectorul administrației publice centrale și locale. Lista se actualizează anual în luna septembrie. Entitățile din lista D vor efectua prima raportare ca entități reclasificate în sectorul administrației publice centrale și locale, până la data de 25 ianuarie a anului următor, pentru perioada de funcționare din anul precedent;

e) lista E - lista entităților prevăzute la art. 1 aflate în subordinea, coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul ministerelor, celorlalte organe ale administrației publice centrale și locale, aflate în stare de lichidare conform prevederilor legale.

f) lista F - lista entităților aflate în stare de activitate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), c) și g), cu excepția Regiei Autonome "Rasirom" și Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A.

(2) Listele și ghidul de completare și transmitere a S1001 sunt publicate pe site-ul www.mfinante.gov.ro, la secțiunea agenți economici - informații depunere declarații electronice - servicii oferite de ANAF - servicii online - declarații electronice - descărcare declarații.

(3) Entitățile prevăzute la art. 1 care se regăsesc în mai multe liste raportează datele la termenele prevăzute la art. 4-8.

(4) Autoritățile publice tutelare din administrația publică centrală urmăresc transmiterea la Ministerul Finanțelor Publice a datelor de identificare ale noilor entități care urmează să aplice prevederile prezentului ordin, a anexelor nr. 1-9 ale formularului S1001 și a modificării stării de activitate/inactivitate, ale entităților deja existente în lista A, lista C, lista E și lista F. Modificări (1)

(5) Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București și administrațiile județene/de sector ale finanțelor publice urmăresc transmiterea la Ministerul Finanțelor Publice a datelor de identificare ale noilor entități care urmează să aplice prevederile prezentului ordin, a anexelor nr. 1-9 ale formularului S1001 și a modificării stării de activitate/inactivitate ale entităților deja existente în lista B și lista E. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Entitățile prevăzute în lista D au obligația transmiterii la Ministerul Finanțelor Publice a următoarelor anexe:

a) anexele nr. 1, 2, 3 și 5 ale formularului S1001 - lunar, în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare;

b) anexa nr. 4 a formularului S1001 - trimestrial, în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare.

(2) Entitățile prevăzute în Lista D au obligația transmiterii la Ministerul Finanțelor Publice a datelor anuale, astfel:

a) date preliminate - până la 25 ianuarie anul curent pentru anul precedent;

b) date revizuite - până la 5 martie anul curent, conform ultimelor informații privind datele contabile pentru anul precedent;

c) date finale - pentru anul precedent, în termenul depunerii situațiilor financiare anuale, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Datele finale trebuie să fie în concordanță cu cele din situațiile financiare anuale întocmite conform legislației în vigoare;

d) date finale - în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile prevăzute în lista D aflate în stare de lichidare conform prevederilor legale. Datele raportate trebuie să fie în concordanță cu cele din raportarea contabilă anuală.

(3) Datele revizuite, transmise conform prevederilor alin. (2) lit. b), se confruntă cu cele din situațiile financiare anuale. În situația unor abateri semnificative între raportările revizuite și cele finale, se vor transmite, în termen de 5 zile de la încheierea raportărilor finale explicații privind cauzele acestor abateri.

(4) În scopul prelucrării statistice și transmiterii la EUROSTAT a datelor raportate de entitățile prevăzute în lista D, orice nelămurire avută asupra datelor transmise va fi clarificată ulterior, telefonic și/sau pe cale informatică.

Art. 5. -

(1) Entitățile prevăzute în lista A și lista B care în perioada pentru care se face raportarea înregistrează plăți restante au obligația transmiterii la Ministerul Finanțelor Publice a anexei nr. 6 a formularului S1001 astfel:

a) trimestrial, date preliminate - în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare;

b) anual, date finale - la termenul depunerii situațiilor financiare anuale, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Datele finale trebuie să fie în concordanță cu cele din situațiile financiare anuale întocmite conform legislației în vigoare.

(2) Entitățile prevăzute în lista E care în perioada pentru care se face raportarea înregistrează plăți restante au obligația transmiterii la Ministerul Finanțelor Publice a anexei nr. 6 a formularului S1001 anual, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Entitățile prevăzute în lista A și lista B care în perioada pentru care se face raportarea sunt în stare de activitate au obligația transmiterii la Ministerul Finanțelor Publice a anexei nr. 7 a formularului S1001 astfel:

a) trimestrial, date preliminate - în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare;

b) anual, date finale - la termenul depunerii situațiilor financiare anuale, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Datele finale trebuie să fie în concordanță cu cele din situațiile financiare anuale întocmite conform legislației în vigoare.

Art. 7. -

Entitățile prevăzute în Lista C au obligația transmiterii trimestrial la Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare, a anexei nr. 8 a formularului S1001.

Art. 8. -

Entitățile prevăzute în lista F, pentru anul 2017, au obligația transmiterii trimestrial, în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare, la Ministerul Finanțelor Publice a anexei nr. 9 a formularului S1001. În anii următori, raportarea se va face astfel:

a) semestrial, date preliminate - în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare;

b) anual, date finale - la termenul depunerii situațiilor financiare anuale, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Datele finale trebuie să fie în concordanță cu cele din situațiile financiare anuale întocmite conform legislației în vigoare.

Art. 9. -

Entitățile prevăzute la art. 1 nou-înființate au obligația după data înființării să transmită la termenele prevăzute, în funcție de anexa în care se regăsesc, prima raportare.

Art. 10. - Modificări (1)

Nerespectarea prevederilor art. 4-9 se sancționează conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 11. -

Orice modificare intervenită în anexele nr. 1-9 ale formularului S1001 se face la solicitarea direcțiilor de specialitate, cu aprobarea secretarului de stat coordonator, prin publicarea unei noi versiuni a aplicației informatice a formularului S1001 pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Direcția generală a tehnologiei informației actualizează aplicația informatică a formularului S1001 de pe site-ul www.mfinante.gov.ro la solicitarea Direcției generale de legislație și reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 12. -

Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de către:

a) Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare, Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului, Direcția generală de trezorerie și datorie publică, Direcția generală a tehnologiei informației, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

b) autoritățile publice tutelare din administrația publică centrală definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1);

c) Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București, cu administrațiile județene/de sector ale finanțelor publice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 13. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 mai 2015.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ana Dana Dragu

București, 16 decembrie 2016.

Nr. 2.873.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...