Model cerere tip pentru evaluare complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare | Ordin 1985/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 4 -
Model cerere-tip pentru evaluare complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare

Doamnă/Domnule Director,

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., telefonul . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., în calitate de părinte/reprezentant legal al copilului . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., solicit prin prezenta evaluarea complexă și

□ încadrarea în grad de handicap a copilului meu sau

□ acces la servicii de abilitare și reabilitare

Anexez următoarele documente (se bifează):

□ o copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate);

□ copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;

□ o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);

□ ancheta socială de la SPAS/DGASPC de sector;

□ fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;

□ certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;

□ copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare);

□ fișa de evaluare psihologică de la psihologul atestat în psihologie clinică (atunci când este cazul);

□ fișa psihopedagogică;

□ o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);

□ o copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare (atunci când este cazul);

□ alte documente în copie (se specifică).

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

Doamnei/Domnului director general/executiv al DGASPC

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1985/2016:
LISTA actelor normative cu incidență în domeniul drepturilor copiilor cu dizabilități și/sau CES
Cadrul conceptual privind evaluarea funcționării, dizabilității și CES la copii
Model plan de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilități/plan de abilitare reabilitare și de tranziție a copilului cu dizabilități la viața de adult/plan de abilitare reabilitare și de paliație a copilului cu dizabilități
Model cerere tip pentru evaluare complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare
Model cerere tip pentru evaluare complexă și orientare școlară/profesională a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale/copiilor cu cerințe educaționale speciale
Factorii de mediu model anexă a anchetei sociale pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
Model fișă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
Model fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale și a planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale*
Model fișă psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
Model fișa de evaluare psihoeducațională pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
Model certificat de încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap
Model raport de evaluare complexă a copilului cu dizabilități
Model raport sintetic de evaluare al Serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE cu privire la evaluarea și orientarea școlară și profesională a copilului/elevului
Criteriile de orientare școlară și profesională pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
;
se încarcă...