Guvernul României

Hotărârea nr. 1037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Modificări (1), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 noiembrie 2010 până la 25 aprilie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 5/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 54 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 1 Obiective

(1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv prevenirea producerii deșeurilor de echipamente electrice și electronice, denumite în continuare DEEE, cât și reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deșeuri eliminate.

(2) Prezenta hotărâre urmărește îmbunătățirea performanțelor privind protecția mediului și sănătatea populației ale tuturor celor implicați în ciclul de viață al echipamentelor electrice și electronice, ca de exemplu: producători, importatori, distribuitori, consumatori și, în mod deosebit, ale acelor operatori economici care sunt direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

ARTICOLUL 2 Domeniul de aplicare

(1) Prezenta hotărâre se aplică echipamentelor electrice și electronice aparținând categoriilor prevăzute în anexa nr. 1A, cu condiția ca acestea să nu fie parte componentă a unui alt tip de echipament care nu intră sub incidența prezentei hotărâri.

(2) În anexa nr. 1B este prevăzută lista cu produsele care trebuie luate în considerare în sensul prezentei hotărâri și care sunt cuprinse în categoriile enumerate în anexa nr. 1A.

(3) Prezenta hotărâre se aplică fără a se aduce atingere legislației naționale privind cerințele de securitate și sănătate, precum și legislației naționale privind gestionarea deșeurilor.

(4) Fac excepție de la prevederile prezentei hotărâri echipamentele care au legătură cu protecția intereselor privind securitatea națională, armele, munițiile și materialele de război.

(5) Echipamentele similare celor prevăzute la alin. (4), care nu sunt destinate scopurilor cu specific militar, se supun prevederilor prezentei hotărâri.

ARTICOLUL 3 Definiții

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) echipamente electrice și electronice sau EEE - echipamentele a căror funcționare corespunzătoare depinde de curenți electrici sau câmpuri electromagnetice și echipamentele de generare, transport și de măsurare a acestor curenți și câmpuri, din categoriile prevăzute în anexa nr. 1A și proiectate pentru a fi utilizate la o tensiune mai mică sau egală cu 1.000 volți curent alternativ sau 1.500 volți curent continuu;

b) deșeuri de echipamente electrice și electronice sau DEEE - echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentelor în momentul în care acestea devin deșeuri;

c) prevenire - măsurile care urmăresc reducerea cantității și nocivității pentru mediu a DEEE și a materialelor și substanțelor pe care acestea le conțin;

d) reutilizare - orice operațiune prin care DEEE sau componentele acestora sunt utilizate în același scop pentru care au fost concepute, inclusiv utilizarea în continuare a echipamentelor sau componentelor acestora predate la punctele de colectare, la distribuitori, la reciclatori ori la producători;

e) reciclare - reprelucrarea, într-un proces de producție, a materialelor conținute în deșeuri, în scop similar celui inițial sau în alte scopuri, cu excepția valorificării energetice. Prin valorificarea de energie se înțelege utilizarea deșeurilor combustibile pentru producerea de energie prin incinerare directă, împreună cu alte deșeuri sau separat, dar cu valorificarea căldurii;

f) valorificare - oricare dintre operațiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. 2B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare;

g) eliminare - oricare dintre operațiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. 2A la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare;

h) tratare - orice operațiune efectuată după predarea DEEE unei instalații pentru depoluare, demontare, sfărâmare, valorificare sau pregătire pentru eliminare, precum și orice altă operațiune efectuată pentru valorificarea și/sau eliminarea DEEE;

i) producător - orice persoană, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distanță potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, republicată, cu modificările ulterioare, care:

1. fabrică și vinde echipamente electrice și electronice sub propria marcă;

2. revinde sub propria marcă echipamente produse de alți furnizori, un revânzător nefiind considerat "producător", atunci când marca producătorului figurează pe echipament conform pct. 1; sau

3. importă ori exportă EEE, cu titlu profesional, în sau din România ori un alt stat membru al Uniunii Europene. Persoana fizică sau juridică ce asigură exclusiv o finanțare în cadrul ori ca urmare a unui acord de finanțare nu este considerată "producător" decât dacă desfășoară totodată una dintre activitățile prevăzute la lit. i);

j) distribuitor - orice persoană care furnizează cu titlu comercial echipamente electrice și electronice părții care urmează să le utilizeze;

k) DEEE provenite de la gospodării particulare - DEEE provenite de la gospodării particulare și din surse comerciale, industriale, instituționale și din alte surse, care, datorită naturii și cantității lor, sunt similare celor provenite de la gospodării particulare;

l) substanță sau amestec periculos - orice substanță sau amestec care trebuie considerată/considerat periculoasă/periculos potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase;

m) contract de finanțare - orice acord sau contract de împrumut, leasing, închiriere ori vânzare referitor la orice echipament, indiferent de faptul că acordul ori contractul respectiv sau orice acord ori contract colateral prevede sau nu efectuarea ori posibilitatea efectuării unui transfer de proprietate privind echipamentul în cauză;

n) introducere pe piața națională a unui echipament electric sau electronic - acțiunea de a face disponibil pe piață, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un echipament electric ori electronic în vederea distribuirii și/sau utilizării. Echipamentele fabricate exclusiv pentru un operator economic care își aplică denumirea/marca pe echipament se consideră a fi introduse pe piața națională de către acesta;

o) sistemul unul la unul - sistem prin care, la achiziționarea unui EEE, se preia un DEEE de tip echivalent, îndeplinind aceleași funcții ca echipamentul furnizat;

p) perioada de garantare - intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător, în cadrul căruia produsele de folosință îndelungată trebuie să își mențină caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare, la sfârșitul căruia se consideră că un echipament electric și electronic devine deșeu;

q) organizație colectivă - operator economic constituit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, autorizat de către Ministerul Mediului și Pădurilor potrivit prevederilor art. 7 alin. (7) cu scopul preluării și ducerii la îndeplinire a obligațiilor producătorilor de echipamente electrice și electronice sau ale reprezentanților autorizați care acționează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deșeurilor din echipamente electrice și electronice;

r) deșeuri istorice - DEEE provenite de la echipamentele electrice și electronice introduse pe piața națională înainte de 1 ianuarie 2007;

s) echipamente electrice și electronice destinate folosinței în cadrul gospodăriilor particulare - EEE destinate folosinței în cadrul gospodăriilor particulare, EEE destinate utilizatorilor comerciali, industriali, instituționali, dar și altor utilizatori, atunci când cantitatea și natura acestora sunt similare cu cele ale EEE destinate folosinței în cadrul gospodăriilor particulare, precum și EEE care, datorită cantității, nu sunt similare EEE destinate folosinței în cadrul gospodăriilor particulare la data introducerii acestora pe piață, dar a căror cantitate devine comparabilă cu aceea a DEEE provenite din gospodăriile particulare din punctul de vedere al potențialului de generare a deșeurilor.

ARTICOLUL 4 Proiectarea produsului

(1) Producătorii introduc în fabricație acele EEE ale căror proiecte iau în considerație următoarele aspecte:

a) să faciliteze operațiunile de demontare și valorificare a componentelor;

b) să prevadă posibilități de reutilizare și reciclare a DEEE, a componentelor și materialelor lor.

(2) Este interzis producătorilor să obstrucționeze reutilizarea DEEE prin impunerea unor caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, cu excepția cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare ori procedee specifice de fabricare prezintă avantaje determinante în ceea ce privește protecția mediului și/sau cerințele de securitate.

ARTICOLUL 5 Colectarea selectivă

(1) În vederea colectării selective a DEEE provenite de la gospodăriile particulare, autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale au următoarele obligații:

a) de a organiza, de a gestiona și de a coordona colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la gospodăriile particulare, inclusiv a celor care nu conțin componentele esențiale sau a celor care conțin alte deșeuri decât DEEE, și transportul acestora la punctele de colectare prin intermediul serviciului public de salubrizare, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, ca deșeuri municipale cod 20.01, sau prin încredințarea colectării DEEE, dacă nu fac obiectul colectării prin serviciul de salubrizare, către un operator economic colector autorizat de către agenția județeană pentru protecția mediului, ca deșeuri de la echipamente electrice și electronice cod 16.02, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) de a stabili și de a comunica agenției județene pentru protecția mediului modalitatea și frecvența de colectare a DEEE de la gospodăriile particulare, prin intermediul operatorului de salubritate sau prin intermediul unui alt operator economic autorizat pentru colectarea de DEEE, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și atunci când apar modificări. Frecvența de colectare trebuie să fie de cel puțin o dată pe trimestru;

c) de a preda DEEE colectate către producătorii sau organizațiile colective ale acestora în vederea realizării tratării/reciclării DEEE colectate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale pot solicita producătorilor/organizațiilor colective acoperirea costurilor reale de colectare, transport până la punctele de colectare și stocare temporară a DEEE, dar nu mai mult decât taxa/tariful unitar stabilită/stabilit pentru serviciul de salubritate pentru populație;

d) de a asigura existența și funcționarea cel puțin a unui punct de colectare selectivă a DEEE provenite de la gospodăriile particulare la 50.000 de locuitori, dar nu mai puțin de un punct de colectare în fiecare localitate;

e) de a asigura evidența DEEE intrate și ieșite din punctele de colectare prevăzute la lit. d) și de a raporta anual datele agențiilor județene pentru protecția mediului. Modul de evidență și de raportare a informațiilor se stabilește prin ordin al ministrului mediului și pădurilor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Se interzice eliminarea prin depozitare finală a DEEE.

(3) Punctele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. d) se amplasează în locuri și la distanțe care să asigure un acces ușor, ținându-se seama în special de densitatea populației.

(4) Punctele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. d) au obligația de a prelua, cel puțin gratuit, deșeurile de echipamente electrice și electronice de la deținători și distribuitori.

(5) La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligați să preia DEEE în sistem unul la unul, fără a solicita plata, în aceleași condiții precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul nou furnizat.

(6) Obligația prevăzută la alin. (5) nu se aplică dacă echipamentul nu conține componentele esențiale sau în cazul în care echipamentul conține alte deșeuri decât DEEE.

(7) DEEE preluate potrivit alin. (5) pot fi ulterior predate către punctele municipale de colectare, cel puțin gratuit, ori către producători sau către organizațiile colective ale acestora pentru tratare și reciclare, cu excepția cazului în care aparatele sunt reutilizate în întregime.

(8) Fără a prejudicia aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d) și alin. (5), producătorii pot organiza și exploata sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodăriile particulare, în scopul respectării obiectivelor prezentei hotărâri.

(9) Luându-se în considerație normele în materie de sănătate și securitate, DEEE care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea și sănătatea personalului din punctele de colectare pot fi refuzate la colectare.

(10) Pentru categoria de DEEE prevăzute la alin. (9) trebuie respectate prevederile Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 901/SB/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea și sănătatea personalului din punctele de colectare.

(11) Pentru alte tipuri de DEEE decât cele provenite de la gospodăriile particulare și fără să fie prejudiciată aplicarea dispozițiilor art. 9, producătorii sunt obligați să asigure colectarea acestor deșeuri.

(12) Producătorii sunt obligați să urmărească ca toate DEEE colectate potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), alin. (5) și (8) să fie transportate la instalațiile de tratare autorizate potrivit art. 6, cu excepția cazului în care aparatele sunt reutilizate în întregime. Producătorii urmăresc ca reutilizarea preconizată să nu conducă la încălcarea prevederilor prezentei hotărâri, în special ale art. 5 și 6. Colectarea și transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze reutilizarea și reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi reutilizate ori reciclate.

(13) În vederea realizării unei rate medii de colectare selectivă la nivel național de cel puțin 4 kg/locuitor/an, producătorii de EEE și organizațiile colective care acționează în numele producătorilor vor asigura, anual, colectarea unei cantități de DEEE reprezentând rata procentuală anuală de colectare selectivă de DEEE pe cap de locuitor provenite de la gospodăriile particulare, stabilită potrivit prevederilor alin. (14), aplicată cantității de EEE introduse pe piața națională în anul respectiv.

(14) Ministerul Mediului și Pădurilor calculează rata anuală exprimată în procente pe baza cantităților de EEE introduse pe piața națională în ultimii 2 ani. Metodologia de calcul al ratei anuale procentuale se stabilește prin ordin al ministrului mediului și pădurilor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Referințe (1)

(15) Operatorii economici autorizați pentru operațiuni de colectare a DEEE au obligația să respecte cerințele tehnice prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3, referitoare la depozitare, inclusiv depozitare temporară, a DEEE colectate.

ARTICOLUL 6 Tratarea

(1) Pentru a se asigura respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare, tratarea DEEE cuprinde cel puțin îndepărtarea tuturor fluidelor, precum și o tratare selectivă în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(2) În scopul asigurării protecției mediului se pot adopta norme de calitate minime pentru tratarea DEEE colectate. În acest caz, Ministerul Mediului și Pădurilor informează Comisia Europeană în vederea publicării lor.

(3) Operatorii economici efectuează operațiuni de tratare a DEEE numai dacă dețin autorizație de mediu, potrivit legislației în vigoare, autorizație ce va fi obținută de către aceștia distinct, pe fiecare categorie de DEEE cuprinsă în anexa nr. 1A, cu indicarea explicită a tipurilor de DEEE tratate.

(4) Operatorii economici autorizați pentru operațiuni de tratare a DEEE au obligația să respecte cerințele tehnice prevăzute în anexa nr. 2, referitoare la tratarea selectivă a materialelor și componentelor DEEE colectate, precum și cerințele tehnice prevăzute în anexa nr. 3, referitoare la depozitarea și tratarea DEEE colectate.

(5) Operațiunea de tratare poate fi realizată, de asemenea, în afara României sau în afara Uniunii Europene, în măsura în care transportul DEEE respectă prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri. DEEE exportate din Uniunea Europeană nu se iau în calcul pentru îndeplinirea obligațiilor și obiectivelor prevăzute la art. 7 alin. (1) decât dacă exportatorul poate dovedi că operațiunea de recuperare, reutilizare și/sau reciclare s-a desfășurat în condiții echivalente cu cerințele prevăzute în prezenta hotărâre.

(6) Se recomandă operatorilor economici care efectuează operațiuni de tratare a DEEE să aibă în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS).

ARTICOLUL 7 Valorificarea

(1) Producătorii sau organizațiile colective care acționează în numele producătorilor au obligația să asigure preluarea și valorificarea DEEE colectate selectiv potrivit prevederilor art. 5. Producătorii, organizațiile colective care acționează în numele producătorilor și operatorii economici care dețin autorizație de mediu pentru desfășurarea de activități de tratare și valorificare a DEEE au obligația de a îndeplini următoarele obiective pentru DEEE tratate potrivit prevederilor art. 6:

a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 și 10 din anexa nr. 1A:

1. rata de valorificare de minimum 80% din greutatea medie pe aparat;

2. rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;

b) pentru DEEE incluse în categoriile 3 și 4 din anexa nr. 1A:

1. rata de valorificare de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;

2. rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor de minimum 65% din greutatea medie pe aparat;

c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 6, 7 și 9 din anexa nr. 1A:

1. rata de valorificare trebuie să crească până la minimum 70% din greutatea medie pe aparat;

2. rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor trebuie să crească până la minimum 50% din greutatea medie pe aparat;

d) pentru lămpile cu descărcare în gaz rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor trebuie să crească până la minimum 80% din greutatea lămpilor.

(2) Actele de reglementare în domeniul protecției mediului, emise de către autoritățile competente pentru protecția mediului pentru operatorii economici care desfășoară activități de tratare și valorificare a DEEE-urilor, prevăd cu titlu de obligativitate îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1).

(3) Operatorii economici care dețin autorizație de mediu pentru desfășurarea de activități de tratare și valorificare a DEEE trebuie ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să solicite revizuirea autorizației de mediu în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la alin. (1).

(4) Valorificarea DEEE se face acordându-se prioritate reutilizării echipamentelor întregi.

(5) În scopul urmăririi realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1) producătorii sau organizațiile colective care acționează în numele producătorilor și operatorii economici autorizați să desfășoare activități economice de tratare, valorificare sau eliminare finală nepoluantă a DEEE au obligația să țină, într-un registru constituit special în acest scop, o evidență a cantității de DEEE, de componente, materiale și substanțe ale acestora la intrarea și ieșirea din instalația de tratare și/sau la intrarea în instalația de valorificare ori de reciclare. Modul de evidență a gestionării și de raportare a informațiilor este stabilit prin ordin al ministrului mediului și pădurilor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Producătorii sau reprezentanții autorizați care acționează în numele lor sunt obligați să organizeze colectarea, valorificarea și reciclarea DEEE, pentru a îndeplini obligațiile prevăzute la art. 5 alin. (13) și la art. 7 alin. (1), în una dintre următoarele modalități:

a) individual, utilizând propriile resurse, în conformitate cu planul de operare aprobat potrivit prevederilor alin. (7);

b) transferarea acestor responsabilități, pe bază de contract, către operatorul economic legal constituit, denumit în continuare organizație colectivă, autorizată potrivit prevederilor alin. (7).

(7) Procedura și criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală și anulare a licenței de operare a organizațiilor colective și de avizare a planului de operare pentru sistemele individuale, precum și modul de calcul al obligațiilor de finanțare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice istorice se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(8) Ministerul Mediului și Pădurilor și Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri propun teme de cercetare pentru dezvoltarea de noi tehnologii de valorificare, tratare și reciclare a DEEE în cadrul programelor sectoriale de cercetare.

ARTICOLUL 8 Finanțarea gestionării DEEE provenite de la gospodăriile particulare

(1) Producătorii au obligația să asigure finanțarea colectării, tratării, valorificării și eliminării nepoluante a DEEE generate în gospodăriile particulare și depozitate la punctele de colectare instituite potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. d) și art. 5 alin. (5) și (8).

(2) Producătorii pot opta să îndeplinească obligațiile prevăzute la art. 5 alin. (13) și la art. 7 alin. (1) individual sau prin intermediul organizațiilor colective.

(3) La introducerea unui EEE pe piață după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare producător trebuie să depună o garanție care să demonstreze că va fi finanțată gestionarea tuturor DEEE provenite de la EEE introduse pe piața națională.

(4) Garanția finanțării operațiunilor prevăzute la alin. (1) pentru producătorii de EEE constă, în condițiile legii, în:

a) scrisoare de garanție bancară sau cont bancar blocat pus la dispoziția Administrației Fondului pentru Mediu, denumită în continuare AFM, pentru perioada de garantare, a cărei valoare reprezintă costurile reale ale finanțării operațiunilor prevăzute la alin. (1) pentru EEE introduse pe piața națională, corectate cu dobânda ROBOR la lună +5%; sau

b) poliță de asigurare de reciclare încheiată cu o societate de asigurări, al cărei beneficiar, la sfârșitul perioadei de garantare, este AFM, având o valoare care acoperă costurile reale ale finanțării operațiunilor prevăzute la alin. (1), corectate cu dobânda ROBOR la lună +5%; sau

c) aderarea la una dintre organizațiile colective care acționează în numele producătorilor, autorizate conform art. 7 alin. (7).

(5) Fiecare organizație colectivă care acționează în numele producătorilor, autorizată conform art. 7 alin. (7), este obligată să constituie un provizion pentru perioada rămasă din perioada de garantare, care acoperă sumele necesare finanțării operațiilor prevăzute la alin. (1), pentru DEEE provenite de la produsele introduse pe piața națională după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de către producătorii care au aderat la organizația colectivă care și-au încetat activitatea.

(6) Sumele constituite potrivit alin. (5) se folosesc de către organizațiile colective exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de gestionare a DEEE provenind din echipamente puse pe piață după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ai căror producători au avut contract de transfer de responsabilitate cu organizația colectivă respectivă și care și-au încetat activitatea.

(7) Fiecare organizație colectivă care acționează în numele producătorilor, autorizată conform art. 7 alin. (7), este obligată să constituie o garanție sau, după caz, să actualizeze valoarea acesteia, până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care a desfășurat activitatea, care să acopere provizioanele constituite potrivit alin. (5), care se încasează de către Administrația Fondului pentru Mediu, în condițiile legii, în caz de încetare a activității și care constă în:

a) scrisoare de garanție bancară sau cont bancar blocat pus la dispoziția AFM; sau

b) poliță de asigurare de reciclare încheiată cu o societate de asigurări, al cărei beneficiar este AFM.

(8) Finanțarea deșeurilor istorice provenite de la gospodăriile particulare se face de către producătorii existenți pe piața națională, în cadrul sistemului pentru care a optat potrivit alin. (2), proporțional cu cota de piață, în cadrul categoriei din care face parte EEE introdus pe piață, astfel:

a) organizațiile colective care acționează în numele producătorilor sunt obligate să finanțeze operațiile prevăzute la alin. (1) pentru toate deșeurile istorice colectate la punctele de colectare instituite potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. d) și art. 5 alin. (5) și (8);

b) producătorii care optează să îndeplinească în mod individual obligația prevăzută la alin. (1) trebuie să finanțeze operațiile prevăzute la alin. (1) pentru o cantitate de deșeuri istorice din categoria din care fac parte EEE introduse pe piață, care se stabilește și se comunică anual de către Ministerul Mediului și Pădurilor potrivit prevederilor ordinului prevăzut la art. 7 alin. (7).

(9) Metodologia de constituire și gestionare a garanției prevăzute la alin. (4) lit. a) și b) și alin. (7) se stabilește potrivit prevederilor art. 91 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Costurile de colectare, tratare și eliminare nepoluantă nu se evidențiază separat la momentul vânzării de noi produse.

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (10), până la data de 13 februarie 2011, la vânzarea de noi produse, producătorii pot informa cumpărătorii în legătură cu costurile de colectare, tratare și eliminare nepoluantă a DEEE provenite din produsele prevăzute în anexa nr. 1A, cu excepția produselor din categoria 1 a aceleiași anexe, pentru care data până la care producătorii pot informa cumpărătorii în legătură cu aceste informații este 13 februarie 2013. Costurile astfel evidențiate nu trebuie să depășească costurile reale generate de operațiunile de colectare, tratare și eliminare nepoluantă.

(12) Sumele colectate de organizațiile colective de la producători, reprezentând costurile prevăzute la alin. (10), se folosesc exclusiv pentru finanțarea operațiunilor de colectare, manipulare, transport, tratare, valorificare și eliminare nepoluantă a DEEE provenite de la gospodăriile particulare și pentru finanțarea campaniilor de educare și informare a consumatorilor cu privire la operațiunile de colectare a DEEE, în condițiile legii.

(13) Producătorii care furnizează EEE prin mijloace de comunicare la distanță sunt obligați să respecte cerințele prezentului articol pentru echipamentul furnizat în statul membru al Uniunii Europene în care domiciliază cumpărătorul echipamentului respectiv.

ARTICOLUL 9 Finanțarea gestionării DEEE provenite de la alți utilizatori
decât gospodăriile particulare

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, costurile legate de colectarea, tratarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a DEEE provenite de la utilizatori, alții decât gospodăriile particulare, și generate de produsele introduse pe piață se suportă de către producători.

(2) Pentru deșeurile istorice, finanțarea costurilor de gestionare trebuie să fie asigurată de către producători, după cum urmează:

a) în cazul deșeurilor istorice înlocuite cu echipamente noi echivalente sau cu echipamente noi care îndeplinesc aceeași funcție, finanțarea costurilor de gestionare trebuie să fie asigurată de producătorii acestor produse la introducerea lor pe piață. Utilizatorii, alții decât gospodăriile particulare, pot să participe, parțial sau în totalitate, la finanțarea costurilor de gestionare a acestei categorii de deșeuri;

b) în cazul altor deșeuri istorice decât cele prevăzute la lit. a), finanțarea costurilor de gestionare trebuie să fie asigurată de utilizatori, alții decât gospodăriile particulare.

(3) Fără să se încalce prevederile prezentei hotărâri, producătorii și utilizatorii, alții decât gospodăriile particulare, pot încheia acorduri care stabilesc alte metode de finanțare.

ARTICOLUL 10 Informații pentru utilizatori

(1) Producătorii sunt obligați să furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare toate informațiile necesare în legătură cu:

a) obligația de a nu elimina DEEE ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE;

b) sistemele de predare și colectare puse la dispoziția lor;

c) rolul utilizatorilor în reutilizarea, reciclarea și celelalte forme de valorificare a DEEE;

d) efectele potențiale asupra mediului și sănătății umane ca urmare a prezenței substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice;

e) semnificația simbolului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Ministerul Mediului și Pădurilor și Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, precum și autoritățile administrației publice locale promovează și cofinanțează campanii de informare și educare a consumatorilor pentru a-i încuraja să faciliteze procesul de colectare, reutilizare, tratare și valorificare a DEEE.

(3) În scopul reducerii la minimum a eliminării DEEE ca deșeuri municipale nesortate și pentru a facilita colectarea lor selectivă, producătorii trebuie să aplice simbolul prevăzut în anexa nr. 4 pe echipamentele electrice și electronice introduse pe piață după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) În cazul în care, datorită dimensiunii echipamentului sau modului de funcționare a acestuia, aplicarea simbolului pe echipament nu este posibilă, simbolul respectiv trebuie aplicat pe ambalaj, pe instrucțiunile de utilizare și pe certificatul de garanție al echipamentului electric și electronic în cauză.

(5) Toate informațiile prevăzute la alin. (1) și (3) sunt furnizate de către producători și/sau distribuitori în instrucțiunile de utilizare sau la punctul de vânzare.

ARTICOLUL 11 Informații pentru instalațiile de tratare

(1) Pentru a facilita reutilizarea și tratarea adecvată și în condiții de protecție a mediului a DEEE, precum și întreținerea, îmbunătățirea, repararea și reciclarea acestora, producătorii sunt obligați să furnizeze, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pe piață, în termen de un an de la introducerea pe piață a echipamentului, informații referitoare la reutilizare și tratare.

(2) Pentru tipurile de EEE noi introduse pe piața națională de mai mult de un an, producătorii sunt obligați să furnizeze, la cerere, informațiile prevăzute la alin. (1) centrelor de reutilizare, instalațiilor de tratare și reciclare, sub formă de manuale pe suport hârtie sau în format electronic.

(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la componentele și materialele ce intră în componența EEE, precum și localizarea substanțelor și amestecurilor periculoase conținute în aceste echipamente.

(4) Producătorii de EEE au obligația de a pune informațiile prevăzute la alin. (2) la dispoziția centrelor de reutilizare, instalațiilor de tratare și de reciclare, sub forma unor manuale, pe suport hârtie sau în format electronic ori pe pagina proprie de internet, în termenul prevăzut la alin. (1).

(5) Producătorii care introduc pe piață EEE trebuie să poată fi identificați în mod clar prin etichetele aplicate pe echipamente.

(6) Un marcaj specific va trebui să arate faptul că echipamentele au fost introduse pe piață după data de 31 decembrie 2006. Prevederile referitoare la marcajul specific sunt stabilite de prevederile Ordinului ministrului mediului și gospodăriri apelor, al ministrului economiei și comerțului și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 556/435/191/2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice și electronice introduse pe piață după data de 31 decembrie 2006.

ARTICOLUL 12 Informații și întocmirea de rapoarte

(1) Ministerul Mediului și Pădurilor întocmește un registru al producătorilor, în care sunt centralizate anual informații, inclusiv estimări, cu privire la:

a) cantitățile și categoriile de EEE introduse pe piața națională;

b) cantitățile și categoriile de EEE care au fost colectate prin toate mijloacele și reutilizate, reciclate și recuperate;

c) greutatea sau numărul deșeurilor colectate exportate.

(2) Producătorii au obligația de a se înscrie în registrul menționat la alin. (1), primind un număr de înregistrare ce va fi comunicat de către aceștia tuturor rețelelor comerciale prin care sunt distribuite și vândute EEE. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în registrul prevăzut la alin. (1).

(4) Producătorii de EEE au obligația să furnizeze informații despre cantitățile și categoriile de EEE introduse pe piața națională, conform cerințelor prevăzute la alin. (1).

(5) Producătorii care furnizează EEE tranzacționate prin mijloace de comunicare la distanță transmit Ministerului Mediului și Pădurilor informații în conformitate cu cerințele prevăzute la alin. (4) și la art. 8 alin. (13).

(6) Ministerul Mediului și Pădurilor transmite informațiile Comisiei Europene o dată la 2 ani, în termen de 18 luni de la sfârșitul perioadei acoperite de raportare. Sunt avute în vedere în special operațiunile de tratare prevăzute la art. 6 alin. (5).

(7) Ministerul Mediului și Pădurilor transmite Comisiei Europene, o dată la 3 ani, un raport privind aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. Acest raport se redactează pe baza Deciziei 2004/249/CE a Comisiei din 11 martie 2004 privind un chestionar pentru elaborarea rapoartelor statelor membre cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Raportul este pus la dispoziția Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârșitul perioadei de 3 ani la care acesta se referă.

(8) Operatorii economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace în vederea vânzării sau pentru uz propriu echipamente electrice și electronice, precum și instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație ori recepționează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE sunt obligați/obligate să solicite producătorilor numărul de înregistrare din registrul producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice, constituit potrivit prevederilor alin. (1). Referințe în jurisprudență (1)

(9) Sunt interzise comercializarea și utilizarea EEE provenite de la producători care nu respectă normele instituite de prezenta hotărâre. Referințe în jurisprudență (1)

ARTICOLUL 13 Inspecția și controlul. Sancțiuni

(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (2), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;

b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), c)-e), alin. (5), (7) și (12), art. 7 alin. (5), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) și (2), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (3), art. 8 alin. (13), art. 10 alin. (3)-(5), art. 11 alin. (5) și (6), art. 12 alin. (8) și (9), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (13) și (15), art. 6 alin. (4) și (5), art. 7 alin. (1) și (6), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) și (2), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei și cu suspendarea temporară a activității operatorului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri;

e) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (3), (5), (7), (8) și (12), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit al:

a) Gărzii Naționale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d) și e), alin. (2), (5), (7), (12) și (13), art. 6 alin. (4) și (5), art. 7 alin. (1), (3), (5) și (6), art. 8 alin. (1), (3), (5), (7), (8), (12) și (13), art. 9 alin. (1) și (2), art. 10 alin. (1) și (5), art. 11 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (8) și (9);

b) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3), (4) și (5), art. 11 alin. (5) și (6), art. 12 alin. (8).

(3) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1) și (2) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 14 Dispoziții finale

(1) De la 1 decembrie 2010, la articolul 3, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

l) substanță sau amestec periculos - orice amestec care trebuie considerat periculos în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase sau orice substanță care îndeplinește criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor:

1. clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6, 2.7 și 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F;

2. clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 - efecte adverse asupra funcției sexuale și a fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 - alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10;

3. clasa de pericol 4.1;

4. clasa de pericol 5.1;".

(2) De la 1 iunie 2015, la articolul 3, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

l) substanță sau amestec periculos - orice substanță sau amestec care îndeplinește criteriile pentru oricare dintre următoarele clase ori categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor:

1. clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6, 2.7 și 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F;

2. clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 - efecte adverse asupra funcției sexuale și a fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 - alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10;

3. clasa de pericol 4.1;

4. clasa de pericol 5.1;"

(3) Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 15

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 10 iunie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 37 din 13 februarie 2003, Directiva 2003/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 decembrie 2003 de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 31 decembrie 2003, precum și prevederile art. 5 din Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului și a directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE și 2004/42/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 23 decembrie 2008.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Constrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
Președintele Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorilor,
Constantin Cerbulescu

București, 13 octombrie 2010.

Nr. 1.037.

ANEXA Nr. 1A Referințe în jurisprudență (1)

CATEGORII
de echipamente electrice și electronice reglementate de hotărâre

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

3. Echipamente informatice și de telecomunicații

4. Echipamente de larg consum

5. Echipamente de iluminat

6. Unelte electrice și electronice (cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni)

7. Jucării, echipamente sportive și de agrement

8. Dispozitive medicale (cu excepția tuturor produselor implantate și infectate)

9. Instrumente de supraveghere și control

10. Distribuitoare automate

ANEXA Nr. 1B

LISTA
cuprinzând produsele care trebuie luate în considerare în sensul hotărârii și care sunt cuprinse în categoriile enumerate în anexa nr. 1A la hotărâre

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni:

a) aparate frigorifice mari;

b) frigidere;

c) congelatoare;

d) alte aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea și păstrarea produselor alimentare;

e) mașini de spălat rufe;

f) uscătoare de haine;

g) mașini de spălat vase;

h) mașini de gătit;

i) sobe electrice;

j) plite electrice;

k) cuptoare cu microunde;

l) alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru gătit și prelucrarea alimentelor;

m) aparate electrice de încălzit;

n) radiatoare electrice;

o) alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a paturilor și a scaunelor și fotoliilor;

p) ventilatoare electrice;

q) aparate de aer condiționat;

r) alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare și de climatizare.

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni:

a) aspiratoare;

b) aparate de curățat covoare;

c) alte aparate de curățat;

d) aparate de cusut, tricotat, țesut și alte prelucrări ale textilelor;

e) fiare de călcat și alte aparate de călcat, calandrat și alte forme de întreținere a îmbrăcămintei;

f) aparate de prăjit pâine;

g) friteuze;

h) mașini de măcinat cafea, filtre de cafea și echipamente de deschis sau sigilat recipient ori ambalaje;

i) cuțite electrice;

j) aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuțe de dinți, aparate de ras, aparate pentru masaj și alte aparate de îngrijire corporală;

k) ceasuri deșteptătoare, ceasuri de mână și alte echipamente de măsurat, indicat sau înregistrat timpul;

l) cântare.

3. Echipamente informatice și de telecomunicații:

3.1. prelucrare centralizată a datelor:

a) unități centrale;

b) minicalculatoare;

c) imprimante;

3.2. informatică personală:

a) calculatoare personale (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor și tastatură);

b) calculatoare portabile (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor și tastatură);

c) calculatoare mici portabile (calculatoare foarte mici, portabile cu ecran sensibil - notebook);

d) calculatoare electronice;

e) imprimante;

f) fotocopiatoare;

g) mașini de scris electrice și electronice;

h) calculatoare de buzunar și de birou;

i) alte produse și echipamente de colectat, stocat, prelucrat, prezentat sau comunicat informații prin mijloace electronice;

3.3. terminale și sisteme pentru utilizatori:

a) faxuri;

b) telexuri;

c) telefoane;

d) telefoane publice;

e) telefoane fără fir;

f) telefoane celulare;

g) roboți telefonici;

h) alte produse sau echipamente de transmis sunete, imagini ori alte informații prin telecomunicație.

4. Echipamente de larg consum:

a) aparate de radio;

b) televizoare;

c) camere video;

d) aparate video;

e) aparate de înaltă fidelitate;

f) amplificatoare audio;

g) instrumente muzicale;

h) alte produse ori echipamente de înregistrat sau de reprodus sunete ori imagini, inclusive semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului ori imaginii, altfel decât prin telecomunicații.

5. Echipamente de iluminat:

a) aparate de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepția aparatelor casnice de iluminat;

b) lămpi fluorescente drepte;

c) lămpi fluorescente compacte;

d) lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice;

e) lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune;

f) alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat ori controlat lumina, cu excepția becurilor cu filament.

6. Unelte electrice și electronice (cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni):

a) mașini de găurit;

b) ferăstraie;

c) mașini de cusut;

d) echipamente de strunjit, de frezat, de șlefuit, de polizat, de tăiat cu ferăstrăul, de tăiat, de forfecat, de perforat, de găurit, de stanțat, de fălțuit, de îndoit sau destinate altor operațiuni de prelucrare a lemnului, metalului ori altor materiale;

e) dispozitive pentru nituit, pentru fixat cu cuie sau pentru înșurubat ori de extragere a niturilor, cuielor, șuruburilor sau pentru alte utilizări similare;

f) dispozitive pentru sudură, pentru lipit sau pentru utilizări similare;

g) echipamente de pulverizat, de împrăștiat, de dispersat sau alte operațiuni de tratare a substanțelor lichide ori gazoase prin alte mijloace;

h) unelte de tuns iarba sau pentru alte activități de grădinărit.

7. Jucării, echipamente sportive și de agrement:

a) trenuri electrice sau mașini de cursă în miniatură;

b) console portabile de jocuri video;

c) jocuri video;

d) calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc.;

e) echipamente sportive cu componente electrice sau electronice;

f) automate cu monede.

8. Dispozitive medicale (cu excepția tuturor produselor implantate sau infectate):

a) echipamente de radioterapie;

b) echipamente de cardiologie;

c) dializoare;

d) ventilatoare pulmonare;

e) echipamente de medicină nucleară;

f) echipamente de laborator pentru diagnosticare in vitro;

g) analizoare;

h) aparate frigorifice;

i) teste de fecundare;

j) alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, rănilor sau incapacităților.

9. Instrumente de supraveghere și control:

a) detectoare de fum;

b) regulatoare de căldură;

c) termostate;

d) aparate de măsurat, cântărit sau reglat de uz casnic ori utilizate ca echipamente de laborator;

e) alte instrumente de supraveghere și control utilizate în instalații industriale (de exemplu în panourile de control).

10. Distribuitoare automate:

a) distribuitoare automate de băuturi calde;

b) distribuitoare automate de sticle sau doze calde ori reci;

c) distribuitoare automate de produse solide;

d) distribuitoare automate de bani;

e) toate aparatele care furnizează automat o gamă largă de produse.

ANEXA Nr. 2

TRATAREA SELECTIVĂ
a materialelor și componentelor deșeurilor de echipamente electrice și electronice în conformitate cu art. 6 alin. (1) din hotărâre

1. Se impune îndepărtarea cel puțin a următoarelor substanțe, preparate și componente din orice deșeu de echipamente electrice și electronice care face obiectul unei colectări selective:

a) condensatoarele care conțin policlorobifenil (PCB), în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ai altor compuși similari, cu modificările și completările ulterioare (PCB/PCT);

b) componentele care conțin mercur, precum întrerupătoarele sau lămpile cu retroiluminare;

c) bateriile;

d) plăcile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile, în general, și alte dispozitive, dacă suprafața plăcii de circuit imprimat este mai mare de 10 cm2;

e) cartușele de toner, lichid sau sub formă de pastă, precum și tonerele de culoare;

f) materialele plastice care conțin materiale bromurate nepropagatoare de flacără;

g) deșeurile de azbest și componentele care conțin azbest;

h) tuburile catodice;

i) clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) sau hidrofluorocarburile (HFC), hidrocarburile (HC);

j) lămpile cu descărcare în gaze;

k) ecranele cu cristale lichide (împreună cu carcasa lor, dacă este cazul) cu o suprafață mai mare de 100 cm2 și toate ecranele retroiluminate cu lămpi de gaz cu descărcare;

l) cablurile electrice externe;

m) componenți care conțin fibre ceramice refractare conform descrierii din partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008;

n) componentele care conțin substanțe radioactive, cu excepția componentelor care nu depășesc în cantitate valorile de scutire stabilite prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu completările ulterioare, și Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, cu completările ulterioare;

o) condensatorii electrolitici care conțin substanțe periculoase (înălțime > 25 mm, diametru > 25 mm sau volum similar în mod proporțional). Aceste substanțe, amestecuri și componente sunt eliminate sau valorificate în conformitate cu art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare.

2. Următoarele componente ale DEEE care fac obiectul unei colectări selective trebuie să fie tratate în felul următor:

a) tuburile catodice: se îndepărtează învelișul fluorescent;

b) echipamentele ce conțin gaze care epuizează stratul de ozon sau care prezintă un potențial de încălzire globală a climei (PIGC) mai mare de 15, precum cele din spume sau din circuitele de refrigerare: gazele se extrag și se tratează în mod corespunzător. Gazele care epuizează stratul de ozon se tratează potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate ce distrug stratul de ozon, aprobată cu modificări prin Legea nr. 159/2000;

c) lămpile de gaz cu descărcare: se îndepărtează mercurul.

3. Ținându-se cont de considerentele ecologice și de oportunitatea reutilizării și reciclării, prevederile pct. 1 și 2 se aplică astfel încât să nu împiedice reutilizarea și reciclarea nepoluantă a componentelor sau a aparatelor întregi.

ANEXA Nr. 3

CERINȚE TEHNICE
în conformitate cu art. 6 alin. (4) din hotărâre

1. Pentru locuri de depozitare, inclusiv depozitare temporară, a DEEE înainte de tratarea lor, fără să aducă atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările ulterioare:

a) suprafețe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalații de colectare a pierderilor prin scurgere și, dacă este cazul, cu decantoare și epuratoare-degresatoare;

b) prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate.

2. Pentru locuri de tratare a DEEE:

a) cântare de măsurare a greutății deșeurilor tratate;

b) suprafețe impermeabile și prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalații de colectare a pierderilor prin scurgere și, dacă este cazul, cu decantoare și epuratoare-degresatoare;

c) spații de depozitare adecvată pentru piesele detașate demontate;

d) containere adecvate pentru depozitarea bateriilor, a condensatorilor cu conținut de PCB/PCT și a altor deșeuri periculoase precum deșeurile radioactive;

e) echipamente de tratare a apei, potrivit reglementărilor în materie de sănătate și mediu.

ANEXA Nr. 4

SIMBOL
pentru marcarea echipamentelor electrice și electronice

Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X, ca în imaginea de mai jos. Simbolul trebuie să fie tipărit vizibil, lizibil și durabil.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...