Articol unic | Lege 197/2010

Acesta este un fragment din Legea nr. 197/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 în 12 octombrie 2009, cu următoarele modificări:

1. La articolul 5, punctul 19 se abrogă.

2. La articolul 80 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) alte autorități relevante desemnate în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență, cu legislația în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, al protecției datelor cu caracter personal, cu legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului ori cu alte acte normative aplicabile prestatorilor de servicii de plată."

3. La articolul 91, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) La cererea utilizatorului serviciilor de plată, prestatorul de servicii de plată îi pune la dispoziție informațiile și condițiile pe suport hârtie sau pe un alt suport durabil."

4. La articolul 95, litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) prețul total corespunzător operațiunii de plată care trebuie suportat de către beneficiar și, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse în prețul total;".

5. La articolul 97, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (3) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 97. -

(1) Cu suficient timp, dar nu mai puțin de 15 zile înainte ca utilizatorul să devină parte la un contract-cadru sau la o ofertă, prestatorul de servicii de plată furnizează utilizatorului serviciilor de plată informațiile și condițiile specificate la art. 99.

.................................................................................................

(3) Informațiile și condițiile specificate la art. 99 sunt furnizate utilizatorului:".

6. La articolul 99, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"

Art. 99. -

Prestatorul de servicii de plată furnizează utilizatorului serviciilor de plată următoarele informații și condiții:"

7. Articolul 110 va avea următorul cuprins:

"

Art. 110. -

Prevederile prezentei secțiuni nu aduc atingere prevederilor legale cu privire la nulitatea contractelor sau la imposibilitatea executării acestora și nici a celor cu privire la dreptul părților de a solicita încetarea contractului ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către o parte a obligațiilor contractuale."

8. La articolul 112, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Prestatorii de servicii de plată furnizează plătitorului-consumator gratuit, pe suport hârtie sau în altă formă indicată expres de către utilizator care să permită plătitorului să stocheze și să reproducă identic informația nemodificată, o dată pe lună, informațiile menționate la alin. (1)."

9. La articolul 113, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Prestatorii de servicii de plată furnizează beneficiarului-consumator gratuit, o dată pe lună, informațiile menționate la alin. (1), pe suport hârtie sau în altă formă indicată expres de către utilizator."

10. La articolul 114, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 114. -

(1) Prevederile prezentului titlu reglementează drepturile și obligațiile părților în cazul operațiunilor de plată singulară, al contractelor-cadru și al operațiunilor de plată prevăzute de acestea."

11. La articolul 133, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 133. -

(1) Plătitorul suportă pierderi în valoare de cel mult 50 euro sau echivalentul în lei al sumei menționate la data efectuării tranzacției neautorizate, în cazul în care plătitorul nu a acționat în mod fraudulos și nici nu și-a încălcat, cu intenție, obligațiile ce îi revin în temeiul art. 124."

12. Articolul 191, va avea următorul cuprins:

"

Art. 191. -

(1) Până la modificarea contractelor aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru asigurarea conformității cu dispozițiile titlurilor III și IV, prestatorii de servicii de plată asigură aplicarea dispozițiilor din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Pe perioada prevăzută la alin. (1), prestatorii de servicii de plată trebuie să poată face dovada că au informat utilizatorii de servicii de plată cu privire la noile condiții aplicabile și la necesitatea modificării contractelor."

Acesta este un fragment din Legea nr. 197/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 197/2010:
Articol unic
Art 97 "
Art 99 "
Art 110 "
Art 114 "
Art 133 "
Art 191 "
;
se încarcă...