Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 97/2016 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 decembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea creării cadrului legal necesar pentru implementarea în regim de urgență, începând cu 1 ianuarie 2017, a liniilor directoare și a obiectivelor prevăzute în Memorandumul cu tema "Aprobarea strategiei programului «Prima casă» (2017-2021)", adoptat de Guvern în data de 29 noiembrie 2016, precum și perioada scurtă de timp rămasă până la sfârșitul anului și necesitatea modificării și a legislației secundare aferente programului "Prima casă", astfel încât începând cu anul 2017 cadrul legal aferent acestui program să reflecte aspectele menționate în strategia programului "Prima casă",

pentru preîntâmpinarea producerii unor consecințe negative, cu impact asupra bugetului de stat, în cadrul procedurilor judiciare în care sunt părți Ministerul Finanțelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, Agenția Națională de Administrare Fiscală și/sau unitățile teritoriale ale acesteia, izvorâte din circumstanțele în care se asigură la acest moment reprezentarea în fața instanțelor de judecată, prin consilieri juridici,

având în vedere importanța stabilirii Băncii naționale de dezvoltare în România pentru realizarea unei creșteri economice sustenabile și Comunicarea Comisiei Europene privind băncile naționale de promovare din 22 iulie 2015, conform căreia în vederea stabilirii rolului și mandatului unei bănci naționale de promovare/dezvoltare este necesar să se realizeze o evaluare ex-ante independentă a disfuncționalităților pieței financiare care vor fi adresate de către aceasta instituție prin proiecte viabile ale beneficiarilor eligibili finanțate prin instrumente specifice,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (12) și (13), cu următorul cuprins:

"

(12) Prin locuință nouă în sensul programului «Prima casă» se înțelege orice locuință, astfel cum este definită la alin. (11), recepționată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.

(13) În sensul programului «Prima casă», locuințele supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență sunt asimilate locuințelor noi."

2. Alineatul (31) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(31) Finanțatorii pot opta pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanțiilor acordate în cadrul Programului, în condițiile împărțirii riscurilor și pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N., și finanțator, proporțional cu procentele de garantare prevăzute la alin. (33). Prevederile prezentului alineat sunt aplicabile numai raporturilor juridice dintre Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - I.F.N. și finanțatori."

3. După alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (33), cu următorul cuprins:

"

(33) Creditele destinate achiziției locuințelor prevăzute la alin. (12) și (13) pot fi garantate de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. Pentru creditele destinate achiziției celorlalte categorii de locuințe, procentul garantat de către stat poate fi de maximum 40% din valoarea finanțării, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare."

4. Alineatul (81) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(81) Dispozițiile art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea creanțelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garanțiilor emise în numele și în contul statului în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziția sau construirea unei locuințe în cadrul Programului."

5. Alineatele (10), (101) și (102) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(10) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (9), (102) și (103) sunt venituri ale bugetului de stat, proporțional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (33).

(101) Prevederile alin. (8), (81) și (9) se aplică și în cazul în care asupra bunurilor imobile achiziționate prin Program este instituită ipoteca de rang I proporțional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (33), atât în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cât și a finanțatorului.

(102) Prin excepție de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sumele încasate potrivit alin. (101) se distribuie proporțional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (33), după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu urmărirea și conservarea bunurilor al căror preț se distribuie."

Art. II. -

(1) În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată și calitatea procesuală deținută, Ministerul Finanțelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al statului ori al altor instituții, poate fi reprezentat și de consilieri juridici din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unitățile teritoriale ale acesteia, în baza mandatului acordat.

(2) În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată și calitatea procesuală deținută, Agenția Națională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau ca reprezentantă a statului, poate fi reprezentată și de consilieri juridici din cadrul unităților teritoriale ale acesteia, în baza mandatului acordat.

(3) În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată și calitatea procesuală deținută, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice pot fi reprezentate și de consilieri juridici din cadrul altor direcții generale regionale ale finanțelor publice, în baza mandatului acordat, cu avizul conform al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(4) În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată și calitatea procesuală deținută de Agenția Națională de Administrare Fiscală și/sau de unitățile teritoriale ale acesteia, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, reprezentarea acestora se poate realiza și de consilierii juridici din Ministerul Finanțelor Publice sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, în baza mandatului acordat.

Art. III. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să contracteze servicii de consultanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru realizarea unei evaluări independente ex-ante privind disfuncționalitățile pieței financiare, care să fundamenteze necesitatea extinderii activității desfășurate de către S.C. Eximbank - S.A. în numele și contul statului cu activități specifice unei bănci naționale de dezvoltare, pentru toate domeniile de activitate. Fondurile necesare pentru achiziționarea acestor servicii se vor asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. IV. -

Solicitările de acordare a unei finanțări garantate în cadrul programului "Prima casă" transmise cu încadrarea în limita plafonului de garantare alocat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se soluționează prin aplicarea dispozițiilor legale în vigoare la data depunerii lor.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile Dîncu

București, 8 decembrie 2016.

Nr. 97.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...