Parlamentul României

Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 718 din 28 octombrie 2010.

În vigoare de la 31 octombrie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24 din 24 martie 2010 pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Începând cu anul școlar 2009/2010 se acordă gratuit elevilor din clasele I-VIII care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, pentru o perioadă de maximum 100 de zile de școlarizare, fructe proaspete în limita valorii zilnice de 0,315 lei/elev.

(2) Începând cu anul școlar 2010/2011, fructele proaspete distribuite elevilor, perioada și frecvența distribuției, precum și limita valorii zilnice/elev se stabilesc și se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția prețurilor și tarifelor. Limita valorică cuprinde prețul integral de achiziție a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.

(3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se stabilește potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.

(4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se vor elabora de către consiliile județene și/sau locale ale sectoarelor municipiului București și, respectiv, ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, cu respectarea specificațiilor tehnice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Măsurile adiacente distribuției de fructe proaspete ale căror obiective sunt formarea și fixarea obiceiurilor alimentare sănătoase, bugetul aferent acestora, sursa de finanțare, precum și modalitatea de implementare efectivă și de gestionare la nivelul administrației publice se vor stabili anual prin hotărâre a Guvernului."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Fructele proaspete se vor distribui în pauza de dinaintea ultimei ore.

(2) Fondurile necesare finanțării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul 2010 se asigură din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru mierea de albine, aprobate prin anexele nr. 4 și 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările și completările ulterioare."

4. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată către bugetele locale se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, prin hotărâre a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar județean, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Repartizarea se face avându-se în vedere numărul de elevi beneficiari, comunicat de inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București."

5. La articolul 5, alineatele (1), (2) și (5) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Consiliile județene și/sau locale ale sectoarelor municipiului București și, respectiv, ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, sunt responsabile de organizarea procedurilor de achiziție publică, desemnarea câștigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea și controlul distribuției fructelor proaspete.

(2) Fructele proaspete, transportul și distribuția acestora la unitățile de învățământ se contractează de către consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, avându-se în vedere numărul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

...............................................................................................

(5) Plata fructelor proaspete și a serviciilor contractate se efectuează la solicitarea furnizorilor de fructe și de servicii, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite de unitățile de învățământ și aprobate de președinții consiliilor județene și de primarii sectoarelor municipiului București, respectiv de primarii comunelor, orașelor și municipiilor, după caz."

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Dreptul de a primi fructe proaspete și de a beneficia de măsurile prevăzute la art. 1 alin. (5) îl au numai elevii prezenți la cursuri.

(2) Consiliile locale și unitățile școlare răspund în mod direct de asigurarea condițiilor de primire, recepție și distribuție a fructelor proaspete, precum și de confirmarea documentelor care stau la baza plății acestora.

(3) Consiliile locale și primarii au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare, iar unitățile școlare răspund de respectarea condițiilor de igienă privind distribuția fructelor proaspete către elevi."

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Finanțarea sumelor aprobate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, care reprezintă sprijinul financiar pentru activitatea de distribuire gratuită a fructelor proaspete în școli, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, finanțare prevăzută la titlul VIII «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare», articolul 56.06 «Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)», reprezentând sprijin financiar din FEGA și din contribuția publică națională totală. Contribuția publică națională totală se compune din cofinanțare publică de minimum 25% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA și taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziției fructelor proaspete și prestărilor de servicii."

8. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, asigură comunicarea aferentă programului. Fondurile necesare implementării acțiunilor de comunicare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentând sprijin financiar aferent FEGA. Acțiunile de comunicare aferente programului se avizează de către Ministerul Sănătății și de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului."

9. La articolul 9, alineatele (1), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și, respectiv, ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, se constituie ca solicitanți de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete în școli. În acest sens, vor depune, înainte de începerea anului școlar, la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, angajamente scrise conform cărora:

a) distribuie numai fructele proaspete stabilite conform art. 1 alin. (1) și (2) și numai elevilor prevăzuți la art. 1 alin. (1), cu nominalizarea școlilor;

b) returnează orice ajutor plătit nejustificat, pentru cantitățile în cauză, în cazul în care se constată că fructele proaspete nu au fost distribuite elevilor conform art. 1 alin. (1) și (2) sau că sprijinul financiar a fost plătit pentru alte produse decât cele stabilite conform art. 1 alin. (1) și (2);

c) în caz de fraudă sau neglijență, plătesc către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură o sumă egală cu diferența dintre suma plătită inițial și cea la care au dreptul;

d) pun la dispoziția Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, la cererea acesteia, documente justificative legate de furnizarea fructelor proaspete în școli;

e) se supun oricărui control dispus de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în special în ceea ce privește verificarea înregistrărilor și inspecția fizică.

...............................................................................................

(3) Organismul privat care, în urma procedurii de achiziție prevăzute la art. 8 alin. (3), este desemnat câștigător se constituie ca solicitant de sprijin financiar pentru realizarea și distribuția afișelor prevăzute la art. 8 alin. (2) și trebuie să depună la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termen de 15 zile lucrătoare, un angajament scris conform căruia va păstra înregistrări ale distribuirii către inspectoratele școlare județene, respectiv către Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

(4) Inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București se ocupă de distribuția către unitățile școlare din subordine a afișelor prevăzute la art. 8 alin. (2)."

10. La articolul 10, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) În vederea acordării sprijinului financiar pentru furnizarea fructelor proaspete în școli conform art. 1 alin. (1) și (2), solicitanții prevăzuți la art. 9 alin. (1) depun la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cereri de plată, la sfârșitul fiecărui semestru al anului școlar, conform structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei cereri.

(2) Cererea de plată include informații referitoare la:

a) cantitățile de fructe proaspete distribuite;

b) numele și adresele sau numerele unice de identificare ale școlilor cărora li s-au distribuit cantitățile de fructe proaspete prevăzute la lit. a);

c) numărul de elevi din fiecare școală în care au fost distribuite fructele proaspete;

d) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se stabilește în funcție de numărul de elevi și limita valorii zilnice prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) și care trebuie însoțit de documente justificative.

(3) În vederea acordării sprijinului financiar pentru realizarea și distribuția afișelor prevăzute la art. 8 alin. (2), solicitantul menționat la art. 9 alin. (3) depune la sediul central al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură o cerere de plată până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează datei la care a finalizat distribuția afișelor către inspectoratele școlare județene, respectiv către Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

(4) Cererea de plată include informații referitoare la:

a) numărul de afișe distribuite către inspectoratele școlare județene, respectiv către Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

b) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se stabilește pe baza prețului de achiziție pentru realizarea și distribuția afișelor plătit furnizorului și a numărului de școli în care au fost distribuite și care trebuie însoțit de documente justificative."

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Sumele reprezentând sprijinul financiar pentru furnizarea fructelor proaspete în școli, recuperate conform art. 4 de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de solicitanții prevăzuți la art. 9 alin. (1), reprezintă venituri ale bugetului de stat."

12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea națională responsabilă de notificarea anuală a strategiei de implementare a programului către Comisia Europeană și de asigurarea monitorizării anuale a programului, în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în funcție de competențe și cu respectarea prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în școli.

(2) Evaluarea programului, sursa de finanțare și bugetul aferent se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în anii în care evaluarea trebuie realizată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei.

(3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este responsabilă cu elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare, înregistrare și centralizare a sprijinului financiar, cu procedurile de acordare a sprijinului financiar pentru furnizarea de fructe proaspete și pentru realizarea și distribuția afișelor, cu procedurile de control în vederea aplicării acestei măsuri și cu aplicarea sancțiunilor conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei.

(4) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin centrele județene, pune la dispoziția solicitanților formularistica și documentația necesare implementării corecte a programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli.

(5) Consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și, respectiv, ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, au obligația transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Sănătății."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
IOAN OLTEAN MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 22 octombrie 2010.

Nr. 195.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...