Art IV | Ordonanță de urgență 96/2016

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. IV. -

Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 13 februarie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

"

Art. 211. -

(1) Furnizorii de formare profesională a adulților, autorizați în condițiile prezentei ordonanțe, au dreptul să organizeze, pentru persoanele care au absolvit studii universitare, programe de perfecționare și specializare definite la art. 8 alin. (3) lit. c), finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională.

(2) Lista specializărilor și perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților, autorizați în condițiile prezentei ordonanțe, au dreptul să organizeze programe de formare profesională se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și al persoanelor vârstnice și al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(3) Programele de formare pentru persoanele care au absolvit studii universitare, organizate de furnizorii autorizați de formare profesională a adulților, trebuie să îndeplinească criteriile de calitate specifice nivelului de calificare, în condițiile legii."

2. La articolul 23, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(9) Pentru exercitarea atribuțiilor care le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariatele tehnice care au sediul la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. Secretariatul tehnic este format din două persoane, desemnate de directorul agenției județene pentru plăți și inspecție socială, din personalul propriu. În municipiul București, secretariatul tehnic este format din 4 persoane, desemnate de directorul agenției pentru plăți și inspecție socială a municipiul București, din personalul propriu."

3. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Pentru activitatea desfășurată, membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, supleanții acestora, care participă la ședințele comisiei, sunt plătiți de agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, pe baza unor tarife stabilite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(2) Evaluatorii de furnizori și programe de formare profesională, precum și specialiștii pe domenii ocupaționale, din afara furnizorului de formare profesională, desemnați în comisiile de examinare, sunt plătiți de agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, potrivit prevederilor aplicabile personalului plătit din fonduri publice, pe baza unor tarife stabilite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în care se includ și cheltuielile de deplasare, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice, pe perioada delegării și detașării în altă localitate.

(3) Finanțarea cheltuielilor pentru plata indemnizațiilor membrilor comisiilor de autorizare județene și a municipiului București, a evaluatorilor de furnizori și de programe, precum și a specialiștilor pe domenii ocupaționale desemnați în comisiile de examinare, cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, cheltuielile materiale pentru servicii și cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice."

4. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) Secretariatul tehnic al comisiei de autorizare județene, respectiv a municipiului București, trebuie să elaboreze, gestioneze și să actualizeze, la nivel județean, respectiv al municipiului București, următoarele baze de date: registrele prevăzute la art. 32, registrul evaluatorilor de furnizori și de programe de formare profesională a adulților și registrul specialiștilor pe domenii ocupaționale care pot fi desemnați în comisiile de examinare.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice gestionează și actualizează, la nivel național, registrele prevăzute la alin. (1)."

5. Articolele 38 și 40 se abrogă.

6. La articolul 45, alineatul (3) se abrogă.

7. La articolul 22, articolul 23 alineatele (4) și (5), articolul 31 alineatul (4) și anexa nr. 6, sintagma "Autoritatea Națională pentru Calificări" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice".

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 96/2016:
Art I
Art 49 "
Art 150 "
Art 258 "
Art 340^1 "
Art II
Art III
Art 4 "
Art IV
Art 21^1 "
Art 24 "
Art 37 "
Art V
Art VI
Art VII
Art VIII
;
se încarcă...